Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Skärpningen i Västra Götaland görs för att stoppa den ökande smittspridningen av covid-19.

Läs mer på www.vgregion.se/covid-19

Regionstyrelsen 15 maj 2018

Publicerad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1

Ersättningssystem för närsjukvårdsteam

Koncernkontoret har sedan 2017 arbetat med att ta fram ett förslag till ersättningsmodell för Närsjukvårdsteamen. I enlighet med hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut i maj 2017 föreslås ersättningen om 50 miljoner kronor flyttas från hälso- och sjukvårdsstyrelsen till att ingå i resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Arbetet har syftat till att ta fram en ersättning som stimulerar att erbjuda närsjukvårdsteam i hemmet och därmed undvika sjukhusvård. På så vis förväntas en effektivisering på sikt genom att det skapas ett större värde för de tillgängliga resurserna för akutsjukhusen. Arbetet genomförs inom ramen för utveckling av den nära vården i omställningen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att införa ersättningssystemet för närsjukvårdsteam från och med 2019. Regionfullmäktige föreslås också bemyndiga regionstyrelsen att besluta om tekniska justeringar till följd av ändrat ersättningssystem för mobil närvård.

Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder och styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs Sjukhus, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus och Angereds närsjukhus får i uppdrag att teckna tilläggsöverenskommelser om att införa ersättningssystem för mobila närsjukvårdsteam.

Beslut: enligt förslag

Ärende 2

Inköpspolicy, återrapportering och kompletterande beslut

Införandet av ny inköpspolicy har inneburit kraftfulla steg mot bättre ordning och reda av inköpen i Västra Götalandsregionen. I samband med införandet kan konstateras att det ibland, till exempel vid vissa mindre unika inköp, är opraktiskt med den definitiva principen som policyn beskriver. Därför föreslås att regionstyrelsen bedömer och beslutar om de inköp som av logistiska, praktiska eller andra skäl bör utgöra grund för undantag från inköpspolicyn, det vill säga där förvaltningar själva kan direktupphandla. Besluten får inte vara av principiell karaktär och får inte frångå huvudprinciperna i policyn.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner återrapporteringen och bemyndigar regionstyrelsen att besluta om vissa avsteg från inköpspolicyn som inte är av principiell karaktär och som inte frångår huvudprinciperna i policyn.

Regionstyrelsen beslutar för egen del att paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Delårsrapport mars 2018 Västra Götalandsregionen

Det ekonomiska resultatet för Västra Götalandsregionen (VGR) i sin helhet, har försämrats i förhållande till de senaste åren. Helårsprognosen visar på ett nollresultat vilket är 185 miljoner kronor bättre än budget. Resultatproblemen finns vid akutsjukhusen.

Viktiga händelser under perioden är till exempel:

 • Att tillgängligheten inom vårdgarantiområdena har en svag förbättring under första kvartalet, främst för besök. Men för att nå målet om noll väntande över 90 dagar vid slutet av 2018 behöver takten öka. Därför är fokus fortsatt högt på att sjukhusens kapacitet används på bästa möjliga sätt och att avtal med externa vårdgivare nyttjas fullt ut.
 • Kösituationen fortsätter att förbättras. Sjukhusen lyfter fram att bristen på operations- och narkospersonal försvårar möjligheterna att öka antalet behandlingar.
 • Under första kvartalet har Närhälsan Online kommit igång ordentligt och det har utförts 1 700 läkarbesök via internet. Nästa steg i utvecklingen är att öka läkartiderna ytterligare samt att erbjuda onlinebesök till sjuksköterska och psykolog.
 • Folkbildningsrådet, som fördelar statsbidrag till folkhögskolor, beslutade i mars om ökade statsbidrag för 2018 till VGR:s folkhögskolor. Det ger folkhögskoleförvaltningen möjligheter att nå nya deltagare. Film i Väst har fått flera fina utmärkelser för sina produktioner, som kortfilmen Min börda som förärades med ett prisregn på några av världens mest prestigefyllda filmfestivaler.
 • Regional utveckling och kollektivtrafik visar på positiva resultat för verksamheten. Regionens utveckling av mötesplatser samt stöd för projekt i syfte att stimulera nyföretagande fortsätter. Kollektivtrafikens marknadsandel bedöms till en nivå på 33 procent. Kundnöjdheten ligger stabilt över måltalet. Resultatmässigt finns en osäkerhet då trenden för trafikkostnaderna är ökande.

Regionstyrelsen föreslår bland annat att regionfullmäktige godkänner delårsrapporten mars 2018 för VGR och uppdrar åt hälso- och sjukvårdsnämnderna samt sjukhusstyrelserna att i samverkan genomföra åtgärder för en ökad produktivitet och därmed skapa förutsättningar för att uppnå tillgänglighetsmål och ekonomi i balans.

Regionstyrelsen beslutar bland annat för egen del att regiondirektörens återrapportering av regionstyrelsens beslut 2018-03-20 angående vilka åtgärder sjukhusens styrelser och ledningar vidtar för att bryta utvecklingen och nå kostnadskontroll i enlighet med regionfullmäktiges beslut om budget 2018 är genomfört.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Sammanträdestider för regionfullmäktige 2019

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktige sammanträder 29 januari, 9 april, 28 maj, 10-11 juni, 8 oktober, 29 oktober och 3 december 2019.

Regionfullmäktiges sammanträden börjar kl. 09:30. Tvådagarssammanträde börjar kl. 09:30 dag 1 och kl. 09:00 dag 2.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Samordning av fastighetsorganisationerna inom Västtrafik AB och Västra Götalandsregionen

Resultatet av en utredning visar att en samordning av Västtrafik AB:s och Västra Götalandsregionens (VGR) fastighetsorganisationer bör genomföras. Det innebär att fastighetsfunktionen inom Västtrafik överförs till Västfastigheter och att Västtrafik AB:s fastigheter, fastighetsanknuten utrustning och hållplatsutrustning överlåts till regionen.

Regionstyrelsen föreslår att:

 1. Regionfullmäktige beslutar att fastighetsfunktionen inom Västtrafik AB ska överföras till VGR från och med 1 januari 2019.
 2. De fastigheter som Västtrafik AB äger ska överlåtas till VGR. Inriktningen är att detta ska ske från och med 1 januari 2019.
 3. Regionstyrelsen bemyndigas att för VGR:s del besluta om genomförandet av verksamhetsförändringen och att förvärva bolagets fastigheter, fastighetsanknuten utrustning och hållplatsutrustning.
 4. Västtrafik AB ges som ägardirektiv att medverka till verksamhetsförändringen och till överlåtelsen av ägda fastigheter av fastighetsanknuten utrustning och av hållplatsutrustning till Västra Götalandsregionen.
 5. Fastighetsnämnden ska ansvaraför Västtrafik AB:s lokalförsörjning.
 6. Fastighetsnämnden ska beakta de särskilda förutsättningar som gäller för kollektivtrafikens lokalförsörjning.
 7. Fastighetsnämnden får i uppdrag att i december 2019 återkomma med redovisning av verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter av samordningen.

Under förutsättning av regionfullmäktiges beslutar regionstyrelsen för egen del att regionstyrelsens presidium får uppdraget att underteckna erforderliga avtal mellan VGR och Västtrafik AB. Och att regiondirektören får uppdraget att i samverkan med Västtrafik AB precisera vad som ingår i fastighetsanknuten utrustning.

Regiondirektören får uppdraget att i samverkan med Västtrafik AB återkomma med förslag till gränsdragning mellan Västtrafik AB som uppdragsgivare och beställare gentemot fastighetsnämnden och om formerna för samverkan i lokalprojektens tidiga planeringsskeden.

Regionstyrelsen beslutar  att paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 6

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst

Ledningen för Tolkförmedling Väst har efter samrådsförfarande i medlemskommunerna, beslutat om ett förslag till ny förbundsordning. Den har arbetas fram till följd av ny kommunallag samt för att ge nya medlemmar möjlighet att gå med i förbundet.

I den nya förbundsordningen ges också ledningen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. I övrigt är ändringarna av strukturell och redaktionell karaktär.

Tolkförmedling Väst har 29 medlemmar - Västra Götalandsregionen och 28 kommuner. Tolkförmedling Väst har öppnat för att ta in nya medlemmar och 12 kommuner har ansökt om att gå med i förbundet.

Regionstyrelsen att föreslår att regionfullmäktige godkänner ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst.

Regionstyrelsen beslutar för egen del att paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

S-motion om att stödja utvecklingen av vattenbruk i Västra Götaland avslås

Lena Malm (S) och Claes Redberg (S) har i en motion föreslagit att utveckla stöd för vattenbruk och ge regionutvecklingsnämnden och miljönämnden i uppdrag att ta fram riktlinjer för stöd av vattenbruk.

Västra Götalandsregionen stödjer sedan flera år utvecklingen av vattenbruk. För närvarande kanaliseras stödet främst genom handlingsprogrammet för hållbara maritima näringar 2016-2019. Programmet har en tydlig miljöprofil och omfattar vattenbruk i både salt- och sötvatten. Nyare former av vattenbruk, såsom fiskodling på land i mer eller mindre slutna system, faller ämnesmässigt även inom programmet för livsmedel och gröna näringar 2017-2020. Enskilda aktörer inom vattenbruksnäringen kan dessutom ta del av regionala företagsstöd såsom såddfinansiering, konsultcheck, investeringsbidrag och FoU-kort.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen avslås med hänvisning till pågående arbete.

Beslut: enligt förslag
S och V reserverar sig

 

Ärende 8

Bifall av V-motion om räntefri delbetalning för tandvård

Jessica Wetterling (V) och Lars-Erik Hansson (V) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) utreder möjligheten att ha räntefri delbetalning av tandvård. Motionen berör tandvården för vuxna.

Motionen har skickats på remiss till norra hälso- och sjukvårdsnämnden och tandvårdsstyrelsen. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden gör inget ställningstagande då redovisade förslag om tandvård berör vuxna.

Tandvårdsstyrelsen föreslår att motionen ska avslås då de föreslagna subventionerna rubbar konkurrensneutraliteten och skapar otydlighet mellan offentliga och privata utförare. Koncernkontoret menar dock att det står fritt för VGR att själv bestämma över hur patienterna ska ha möjlighet att betala sin tandvård.

Koncernkontoret har efter regionstyrelsens beslut om återremittering den 10 mars 2017 berett ärendet ytterligare. Efter en samlad bedömning föreslås att motionen bifalls.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska utreda och vidta åtgärder för att säkerhetsställa att det finns möjlighet till räntefri delbetalning av tandvård.

Beslut: enligt förslag

 

Styrelseärenden

 

Ärende 9

Utökad ST-styrning

Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen ställer ökade krav på en sammanhållen styrning av ST-tjänster (specialiseringstjänstgöring) för att förhindra obalans mellan tillgång och efterfrågan på olika läkarspecialiteter. Detta gör att utvecklingen mot en regiongemensam styrning av ST-tjänster behöver förstärkas.

Beslutet om ST-styrning har varit i kraft i två år och en utvärdering är planerad att genomföras under 2018. Redan nu har dock koncernledningen för hälso- och sjukvård identifierat flera förslag på förbättringsområden inom ramen för den regionala styrningen av de 45 ST-tjänsterna med regional delfinansiering. Ett sådant förslag är att öka antalet ST-tjänster som omfattas av central prioritering och delfinansiering från nuvarande 45 tjänster till 90. Detta motsvarar en tredjedel av alla nya ST-tjänster på sjukhusen under 2019.

Personalutskottet föreslår därför att regionstyrelsen beslutar om en utökning av antalet ST-platser som omfattas av regiongemensam styrning och delfinansiering, från 45 till 90 platser, under förutsättning att regionfullmäktige omfördelar medel i budget 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Finansiering av tillkommande kostnader för OB-satsningen

Regionfullmäktiges beslut om budget för 2018 innehöll en satsning på höjd ob-ersättning för vårdpersonal inom sjukvården. Målsättningen är att framöver fördubbla ersättningen för dem som jobbar natt, helg och kvällar. Regionfullmäktige tillförde personalutskottet 262 miljoner kronor för åtgärden.

Regionstyrelsen fattade i juni 2017 om att ob-ersättningen skulle höjas med 100 procent för nattarbete redan från september 2017. Regionstyrelsens beslut innebar också att för 2018 sker finansiering från personalutskottets tillförda medel för riktade lönesatsningar för ob-natt samt en tillkommande höjning av ob-helg (exklusive storhelg) med 15 procent.

Vid uppföljning av den höjda ersättningen för vårdpersonal som arbetat natt från september till december 2017, konstaterades det att kostnaderna blivit högre än prognosen bland annat på grund av att natt mellan söndag och måndag inte kom med i prognosen, samt att fler medarbetare arbetat natt under hösten än under våren. Totalt beräknas kostnaderna bli drygt 50 miljoner kronor högre än de budgeterade 262 miljoner kronor för 2018, vilket innebär en uppskattad totalkostnad på cirka 316 miljoner kronor.

För att fullfölja regionstyrelsens beslut om en fortsatt och utvidgad ob-satsning med en höjning av ob-helg  med en ökning på 15 procent, måste finansieringen lösas. I det personalpolitiska anslaget finns medel som inte är låsta och som Grönblå samverkan föreslår ska användas till att finansiera del av de ökade kostnaderna 2018 för ob-natt och höjningen av ob-helg (exklusive storhelg) med 15 procent. Utöver dessa medel behövs ytterligare medel tillföras.

Personalutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar om att finansiera de tillkommande kostnader om 25 miljoner kronor för ob-natt och ob-helg för 2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Överföring av VGR Campus Nya Varvet till servicenämnden

VGR Campus invigdes i augusti 2016 samtidigt som VGR Akademin startade sin verksamhet med utbildningsverksamhet för medarbetare och chefer i VGR. Organisatoriskt tillhör verksamheten koncernstab HR inom Koncernkontoret.

I november 2017 fastställde regionstyrelsen detaljbudget 2018 för regionstyrelsen och regionfullmäktige och gav regiondirektören i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna att överföra VGR Campus Nya Varvet till servicenämnden. Åtgärden är ett del i arbetet med att renodla Koncernkontorets verksamhet.

Sedan början av året har en projektgrupp med representanter från Regionservice och Koncernkontoret arbetet med uppdraget. Förslaget innebär en verksamhetsförändring i två steg, den 1 juli 2018 förs samtliga anställningar vid VGR Campus Nya Varvet över till servicenämnden och den 1 januari 2019 övergår det ekonomiska ansvaret.

Regionstyrelsen föreslås besluta att överföra VGR Campus Nya Varvet Koncernkontoret till servicenämnden och att överföringen genomförs i två steg. Den 1 juli i år sker överföring av samtliga anställningar och den 1 januari 2019 övergår det ekonomiska ansvaret. Dessutom föreslås regionstyrelsen besluta att regiondirektören får i uppdrag att utvärdera överföringen och återrapportera resultatet till regionstyrelsen i oktober 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Genomförandebeslut: Sahlgrenska Universitetssjukhuset - ombyggnad av höghus

Fastighetsinvesteringen avser anpassning och upprustning av höghuset plan 06, 08 och 09 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Projektet är en fortsättning på tidigare och pågående ombyggnader och upprustning av höghuset och innebär en anpassning till verksamhetens behov och dagens krav på standard. Ombyggnaden innebär också att energisnåla tekniska lösningar kan genomföras i syfte att närma sig uppsatta energimål.

Regionstyrelsen föreslås besluta att ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet "Ombyggnad höghuset plan 06, 08 och 09” på SU samt konstnärliga utsmyckningar inom 148,7 miljoner kronor som finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar. Fastighetsnämndens behov av årligt koncernbidrag 4,97 miljoner kronor till följd av investeringen ska beaktas i framtida budgetarbete och fastighetsnämnden får kostnadstäckning för evakueringskostnaden 1 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Genomförandebeslut: Östra sjukhuset - försörjning, logistik och teknisk infrastruktur

Projektet är första delen av flera som krävs för att kunna försörja kommande ny- och ombyggnader på Östra sjukhuset samt för att säkra försörjningen för tillbyggnaden av barnsjukhuset (TBS). De nu aktuella åtgärderna ingår som delar i ett antal projekt på Östra sjukhuset som är godkända i den detaljerade investeringsplanen. Motivet till att bryta ut dessa delar och skapa ett gemensamt projekt är att skapa grundförutsättningar för en fortsatt utbyggnad med en ökad flexibilitet när det gäller i vilken takt och ordning som byggnaderna ska växa fram.

I förslaget till genomförandebeslut ingår också en del som avser ett tilläggsbeslut till projektet "tillbyggnad barnsjukhuset". Bakgrunden till behovet är att befintliga kulvertar var i för dåligt skick för att klara de grävningar och anslutningar som krävdes för det fortsatta arbetet. Den investeringsutgift som genomförandebeslut söks för uppgår till 730 miljoner kronor och till detta kommer 3,5 miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning.

Regionstyrelsen föreslås besluta att ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet "Försörjning, logistik och teknisk infrastruktur 2017” på Östra sjukhuset samt konstnärliga utsmyckningar inom 789 miljoner kronor att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar. Fastighetsnämndens behov av årligt koncernbidrag 47,1 miljoner kronor till följd av investeringen ska beaktas i framtida budgetarbete.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Genomförandebeslut: Östra sjukhuset - evakueringsbyggnad

Östra sjukhuset evakueringsbyggnad är en permanent byggnad som uppförs med avsikt att hantera delar av de evakueringsbehov som uppstår på Östra sjukhuset i samband med pågående och planerade byggnadsprojekt de kommande tjugo åren.

I ett första skede kommer byggnaden att användas för evakuering av kvinnoklinikens verksamhet fram till att nya höghuset för förlossning och neonatalvård beräknas tas i bruk runt 2025. Därefter tar andra projekt ytorna i anspråk för sina evakueringsbehov. Byggnaden fungerar som en bättre och mer hållbar lösning än alternativet med paviljonger som är dyrare och hamnar i vägen på tomten när nya vårdbyggnader ska byggas. Byggnaden kommer att anslutas till befintligt kulvertsystem vilket ökar tillgängligheten för såväl patienter, personal och försörjning.

Regionstyrelsen föreslås besluta att ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet ”Östra sjukhuset evakueringsbyggnad plan 00-05 för evakuering av administration och mottagning” samt konstnärliga utsmyckningar inom 174,1 miljoner kronor att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar. Dessutom föreslås att fastighetsnämndens behov av årligt koncernbidrag 7,1 miljoner kronor till följd av investeringen ska beaktas i framtida budgetarbete.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Återrapportering: Åtgärder för en verksamhet i balans och förenklad administration

Regionfullmäktige gav i mars 2017 sjukhusstyrelserna i uppdrag att noga följa utvecklingen och vidta åtgärder för verksamhet i balans och sjukhusstyrelserna, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna att uppdraget att vidta åtgärder för förenklad administration.

Den ekonomiska utvecklingen och tillgängligheten är frågor som löpande varit på styrelsernas agendor. Skaraborgs sjukhus och NU-sjukvården prognostiserade under huvuddelen av 2017 nollresultat och arbetade därför inte med åtgärdsplaner för att hantera ekonomiska underskott på kort sikt.

Styrelserna har generellt uppdragit till sjukhusdirektörerna att ta fram åtgärdsplaner med mera. Beslutssatserna rörande uppföljning är oftast av karaktären ”styrelsen noterar informationen”. Det går således inte att dra någon slutsats om styrelsernas aktivitetsnivå i frågan.

Utifrån sjukhusens resultat 2017 kan det konstateras att det krävs ett ökat fokus från styrelser och sjukhusledningar på verksamhet i balans under 2018.

Sjukhusen har i samband med ekonomiska uppföljningsmöten nämnt att arbete med administrativ förenkling pågår. I något fall omnämns arbetet i styrelseprotokoll.

För närvarande saknas information om lokalt konkreta åtgärder. Införandet av det gemensamma verktyget för målstyrning - Plan & Styr - har vid flera tillfällen lyfts fram som en förenkling.

Inom Koncernkontoret har en rapport med konkreta förslag tagits fram. Regiondirektören har fattat ett verkställighetsbeslut om genomförande under 2018 och 2019. Flera av åtgärderna är av sådan karaktär att de bedöms innebära förenklingar även för sjukhusen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner rapporten och att regiondirektörens återrapportering därmed är slutförd.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Västra Götalandsregionens program i under Almedalsveckan 2018

I november 2017 beslutade regionstyrelsen att Västra Götalandsregionen (VGR) deltar under Almedalsveckan 2018 genom samverkansplattformen Västsvenska Arenan. Regionstyrelsen beslutade även att uppdra åt regiondirektören att ta fram program och teman för deltagandet 2018 i nära samarbete med de politiska sekreterarna.

Det föreslagna programmet innehåller bland annat nio seminarier i egen regi där förtroendevalda från VGR medverkar. Seminarierna har följande teman:

 • Cirkulärt och digitalt – framtidens design för hållbar konsumtion?
 • Har Sverige råd att vänta på tåget?
 • Snacka om nyheter – vilka medier väljer unga? Och vad blir den verkligt virala valfrågan?
 • Vad blir det för mat i morgon?
 • Öka det regionala ansvaret för arbetsmarknadspolitiken
 • Sidotjänstgöring för ST-läkare - fyller vi vakanser eller förbättrar vi nära vård?
 • Produktivitet i vården
 • Varför ska 1958 sätta käppar i hjulet för ett hållbart resande?
 • Testbäddar för marin innovation - så når vi hållbar blå tillväxt?

Regionstyrelsen föreslås notera informationen och förklara uppdraget slutfört.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Remissyttrande: Förslag till treårig utbildning för tandhygienistexamen

Ett förslag till ändrade krav på utbildning för en tandhygienistexamen har utarbetats inom Utbildningsdepartementet. Det innebär att kraven för en tandhygienistexamen ändras från nuvarande 120 högskolepoäng till 180 högskolepoäng. Den som påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2019 har rätt att slutföra sin utbildning för att få sin examen enligt de äldre bestämmelserna.

Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslaget till en treårig utbildning för tandhygienistexamen och välkomnar samt ser positivt på föreslagen förändring.

Personalutskottet föreslår att regionstyrelsen yttrar sig över promemoria enligt personalutskottets förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 18

Upphandlingen av framtidens vårdinformationsmiljö

Inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) pågår en upphandling av ett kärnsystem. Västra Götalandsregionen (VGR) genomför upphandlingen för egen räkning samt på uppdrag av de kommuner som lämnat fullmakt till VGR om deltagande i upphandlingen.

Upphandlingen genomförs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) genom förfarandet "konkurrenspräglad dialog" som är ett tvåstegsförfarande. Det första steget innebär att marknadens aktörer bjudits in att delta i upphandlingen. Inkomna ansökningar från intresserade leverantörer prövas och väljs ut. Detta första steg är genomfört.

Det andra steget innebär att ett visst antal kvalificerade leverantörer bjuds in till dialog. Dialoger har genomförts under 2017 och pågår under 2018 fram till dess att en lösning som tillgodoser VGR:s och kommunernas behov har identifierats. Dialogen kommer sedan att förklaras avslutad och genom ett slutligt förfrågningsunderlag kommer leverantörerna att uppmanas att lämna sina slutgiltiga anbud.

Anbuden kommer därefter att utvärderas utifrån angivna tilldelningskriterier för att fastställa vilken leverantör som ska tilldelas kontrakt. Kontrakt med vald leverantör kommer därefter att tecknas.

Bara de anbud som uppfyller samtliga de obligatoriska krav som uppställs i upphandlingen inkluderas i den slutliga anbudsutvärderingen. Avtalet kommer att tilldelas den anbudsgivare vars anbud har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet utifrån följande tilldelningskriterier:

 • Funktionalitet
 • Implementation och samverkan
 • Pris
 • Teknik och arkitektur
 • Innovation

I den preliminära tidplanen för upphandlingens fortsatta genomförande finns följande milstolpar:

 • Kvartal 2, 2018 - slutligt förfrågningsunderlag sänds till dialogparter
 • Kvartal 3, 2018 - sista dag för att lämna anbud
 • Kvartal 3, 2018 - utvärdering av anbud
 • Oktober, 2018 - Tilldelningsbeslut
 • Kvartal 4, 2018 - Kontraktstecknande

Regionstyrelsen föreslås besluta att godkänna utvärderingsmodellen för upphandlingen av kärnsystem inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö. Dessutom föreslås regionstyrelsen att bemyndiga regionstyrelsens ordförande att, efter samråd med regionstyrelsens vice ordförande, godkänna det slutliga förfrågningsunderlaget i upphandlingen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 19

Remissvar: Tillväxtverkets rapport Fler filminspelningar till Sverige

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att yttra sig över en rapport från Tillväxtverket, "Fler filminspelningar till Sverige – genom stärkta konkurrensvillkor för internationell filmproduktion" som skickats på remiss av kulturdepartementet.

VGR ser positivt på den beskrivning och analys som rapporten visar och instämmer i samtliga förslag samt i konsekvensanalysen av eventuella effekter, men lämnar också en rad synpunkter till kulturdepartementet.

Särskilt framhålls:

 • Det tilltänka produktionsincitamentet får inte ersätta den ordinarie statliga filmbudgeten som är grunden för bibehålla och utveckla en hög konstnärlig nivå i svensk film.
 • Produktionsrabatter kan inte bara få positiva ekonomiska konsekvenser utan förväntas också bidra till att behålla och utveckla originalmanus som idag, redan på manusstadiet, tänks in i en internationell miljö (i praktiken Irland, Tjeckien, Ungern och Kroatien som just nu lockar till sig flest inspelningar av svenska produktioner med hjälp av generösa produktionsrabatter) av ekonomiska skäl.
 • Produktionsrabatter möjliggör att ambitionsnivån i svenska film- och tv-dramaproduktion kan höjas väsentligt. Verkshöjden, den konstnärliga kvaliteten i olika aspekter och svensk films möjlighet att vara nationellt och internationellt framgångsrik kommer sannolikt att öka.
 • Filmprojekt som idag har svårt att hitta den sista finansieringen – det gäller inte minst konstnärligt ambitiösa filmprojekt och eller filmprojekt som tänjer och utvecklar gränserna för filmiskt skapande – kommer att kunna realiseras i ökad utsträckning och med betydligt förbättrad kvalitet avseende centrala delar av filmen som foto, skådespeleri och kvalificerat ljud- och bildefterarbete.

Regionstyrelsen föreslås lämna remissvar till kulturdepartementet enligt förslag och förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 20

Genomfört uppdrag "Second opinion" i Framtidens vårdinformationsmiljö

I februari fick regiondirektören i uppdrag att tillsätta extern kompetens om behov fanns i upphandlingen av kärnsystemet i Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Mot denna bakgrund har externa experter anlitats för att genomlysa projektets förutsättningar och eventuella risker kopplade till upphandlingsprocessen. Genomlysningen har resulterat i ett antal åtgärdsförslag som behöver tas om hand inom upphandlingsprojektet.

Regiondirektören fick i uppdrag av regionstyrelsen att skyndsamt genomföra de föreslagna åtgärderna. Projektet har nu återrapporterat vilka åtgärder som har vidtagits inom förbättringsområdena.

Regionstyrelsen förklarar uppdraget till regiondirektören för avslutat.

Beslut: enligt förslag

 

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till regionstyrelsens ledamöter

Publicerad: