Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Skärpningen i Västra Götaland görs för att stoppa den ökande smittspridningen av covid-19.

Läs mer på www.vgregion.se/covid-19

Regionstyrelsen 14 maj 2019

Publicerad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare till regionfullmäktige)

Ärende 1

Budget 2020 för Västra Götalandsregionen

11 juni ska regionfullmäktige fastställa budget 2020 för Västra Götalandsregionen (VGR).

Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument och slår fast ekonomiska ramar, regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter.

Budgetförslaget som Grönblå Samverkan föreslår att regionfullmäktige slår fast för 2020 innehåller utmaningar, prioriterade mål och fokusområden samt plan för ekonomin 2021-2022.

Under 2020 beräknas en konjunkturavmattning. Följden blir att skattunderlaget inte ökar lika mycket och VGR står ur ett ekonomiskt perspektiv inför stora ekonomiska utmaningar de kommande åren. Skattesatsen föreslås vara oförändrad - 11,48 kronor.

De strategiska målen är ersatta av två övergripande mål som all verksamhet och alla uppdrag ska styra mot:

• Hållbar, innovativ och kreativ region.

• Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård.

Grönblå pekar ut tio utmaningar med tolv prioriterade mål fastställda för planperioden och föreslår att regionfullmäktige ställer sig bakom dem. De tidigare fokusområdena har blivit färre och är formulerade som uppdrag till nämnderna och förvaltningen för 2020. Detta innebär bland annat att Grönblå samverkan prioriterar omställningen i vården med fokus på ökad vårdproduktion i förhållande till satsade medel. Resurser föreslås omfördelas från de stora sjukhusen till nära vård som behövs ofta. Mobil hemsjukvård och vårdcentraler ska byggas ut och den mer specialiserade vården koncentreras till färre platser i regionen. Syftet är jämlik vård med högsta kvalitet och bästa möjliga patientsäkerhet.

Sjukvårdens problem beskrivs som ett organisatoriskt systemfel och Grönblå samverkan föreslår att detaljstyrning ersätts av mer tillitsstyrning där ansvar, makt och befogenheter att nå ekonomiska och verksamhetsmässiga mål decentraliseras till chefer och medarbetare. Administrativ prövningsrätt är en del i det.

Under 2020 fortsätter satsningen på vårdens medarbetare och förbättrad arbetsmiljö liksom fördubblingen av OB-ersättningen nattetid och höjningen med 50 procent för helg, som har gett goda resultat.

Inom regional utveckling fortsätter hög ambition inom klimat och omställning, liksom vikten av fullföljda studier, innovationer, life science och Agenda 2030. Utvecklingen av kollektivtrafiken är fortsatt viktig.

Pengar satsas på nya växthus till Göteborgs botaniska trädgård. Grönblå fortsätter arbetet för ett levande kulturliv i hela Västra Götaland.

Budgeten är cirka 55,7 miljarder kronor exklusive riktade statsbidrag. Av dessa går cirka 43,2 miljarder kronor till hälso- och sjukvården. Regionutveckling får cirka 7,2 miljarder där lejonparten går till kollektivtrafiknämnden. Serviceverksamheter och regiongemensamt får också medel.

Investeringsramen sätts till 6,1 miljarder kronor och regionstyrelsen bemyndigas att fastställa investeringsplan och fördela låneramar för 2020. Regionstyrelsen bemyndigas att under år 2020 ta lån om ett högsta belopp av 3 miljarder kronor.

Grönblå samverkan föreslår att regionfullmäktige fastställer regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2020 i enlighet med föreliggande förslag till budget. Grönblå samverkan föreslår också att regionfullmäktige fastställer inriktningen för åren 2021 och 2022 som underlag för den långsiktiga planeringen av detaljbudgetar, vårdöverenskommelser, mm.

Beslut: enligt förslag

S, SD och V reserverade sig till förmån respektive egna yrkanden

 

Ärende 2

Västarvet och Kultur i Väst slås samman

Koncernkontoret föreslår att det bildas en ny regional kulturförvaltning från och med 1 januari 2020. Den nya förvaltningen ska ersätta Västarvet och Kultur i Väst. Vissa verksamheter ur dessa båda förvaltningar föreslås få ny huvudman.

Tanken är att underlätta för samarbetsparter och enskilda invånare att förstå hur ansvar och uppgifter är fördelade mellan regionens kulturverksamheter. Dessutom ökas möjligheterna till intern samordning, prioritering och så frigörs utvecklingsresurser.

Bakgrunden är regionfullmäktiges beslut från maj 2018 om detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation 2019 - 2022. Då framfördes att ett fortsatt utredningsarbete skulle genomföras för att överföra vissa verksamheter inom Kultur i Väst och Västarvet till andra aktörer. Det fanns också skäl att överväga en ny gemensam förvaltning med egen utförarstyrelse.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att:

 • Styrelsen för Västarvet och styrelsen för Kultur i Väst ersätts av en ny styrelse från och med 1 januari 2020, med ansvar för en samlad regional förvaltning för kultur, natur- och kulturarv.
 • Regionstyrelsen får i uppdrag att överföra Västarvets enhet Studio Västsvensk Konservering, och ungdomsorkestern Vägus till annan huvudman.
 • Regionstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till hur andra verksamheter ska kunna överföras till nya huvudmän.
 • Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för den nya styrelsen.
 • Regionstyrelsen får i uppdrag att fastställa detaljbudget för 2020 för den nya styrelsen.
 • Styrelsen för Västarvet och styrelsen för Kultur i Väst ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare till den nya styrelsen för kultur, natur och kulturarv.

Regionstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, att:

 • Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på namn och fortsatt inriktning för den nya förvaltningen för kultur, natur- och kulturarv.
 • Regiondirektören får i uppdrag att stödja den fortsatta genomförandeprocessen enligt målsättningen i detta tjänsteutlåtande, daterat 2019-05-02.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Revidering av policy för styrning

Koncernkontoret föreslår att den gällande policyn för styrning i Västra Götalandsregionen (VGR) kompletteras för att omfatta styrning av intern kontroll och att riktlinjen för intern kontroll därmed avskaffas.

Regionfullmäktige ska enligt kommunallagen varje mandatperiod anta ett program för uppföljning och insyn i verksamheter som lämnas över till privata utförare. Koncernkontoret föreslår att programmets principer också infogas i den reviderade policyn för styrning. Styrande dokument som beskriver VGR:s principer för styrning och uppföljning blir på så vis färre och styrningen blir enklare att förstå och ta till sig.

Policy för styrning omfattar VGR:s samtliga nämnder, styrelser och majoritetsägda bolag.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att anta reviderad policy för styrning i VGR att gälla från 1 juli i år. Policyn ersätter policy för styrning i VGR och Plan för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.

Regionstyrelsen beslutar för egen del att Riktlinjer för intern kontroll upphör att gälla från och med 1 juli 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Koncernens uppföljningsrapport mars 2019, Västra Götalandsregionen

I koncernrapport mars presenteras en prognos för arbetet med fullmäktiges mål och fokusområden.

För hälso- och sjukvården kommer det strategiska målet om en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter, inte att nås under 2019.

För målet Västra Götalandsregionen (VGR) ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens, kommer målet delvis uppnås.

För målet inom regional utveckling, att Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen, kommer delar av målet att nås.

Den ekonomiska helårsprognosen för koncernen VGR är ett underskott om cirka minus 400 miljoner kronor. Det är 418 miljoner kronor sämre än budget.

Det är akutsjukhusen i VGR som har svårigheter att få verksamhet och ekonomi i balans.  Resultatet efter mars 2019 visar att akutsjukhusen sammantaget har ett negativt resultat om 234 miljoner kronor. Det är en negativ budgetavvikelse om 250 miljoner kronor.

Sjukhusens samlade prognoser är -409 miljoner kronor, där både Sahlgrenska universitetssjukhuset och NU-sjukvården prognostiserar att de kommer klara ett noll-resultat under 2019.

Koncernkontorets bedömning är att den sammanlagda prognosen för sjukhusen är mycket osäker, även om samtliga sjukhus nu har en sjunkande kostnadsutvecklingstakt.

Även Västtrafik AB redovisar en negativ prognos om -105 miljoner kronor. Denna baseras på intäktsutvecklingen som inte följer resandeökningen samt osäkerheterna kring Göteborgssubventionen. Koncernkontorets bedömning är att Västtrafik AB behöver vidta åtgärder samt vid behov begära att få använda obeskattade reserver. Det finns i prognosen även osäkerheter på intäktssidan kring ett antal riktade statsbidrag. Prognosen förutsätter också att nya statsbidrag inte medför ökade kostnader.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner koncernens uppföljningsrapport mars 2019 för Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen föreslår också att:

 • regionfullmäktige noterar informationen om regionstyrelsens åtgärder för ekonomi i balans och ställer sig bakom den inriktning och de beslut som regionstyrelsen fastställt och ger samtliga styrelser och nämnder inom VGR i uppdrag att gå igenom och omvärdera sina budgetar för 2019 i syfte att uppnå ett positivt ekonomiskt resultat för 2019.
 • regionfullmäktige beslutar att styrelse eller nämnd som inte uppnår positivt ekonomiskt resultat för 2019, under 2020 ska återställa underskottet i sin helhet.
 • regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att behandla och besluta om samtliga statsbidrag, gällande användning samt fördelning till styrelser och nämnder.
 • regionfullmäktige översänder detta tjänstutlåtande till styrelsen för SÄS som svar på skrivelsen till regionfullmäktiges presidium.

Beslut: enligt förslag

V och SD reserverade sig till förmån för respektive egna yrkanden

 

Styrelseärenden

Ärende 5

Åtgärder för att tillgodose behovet av neonatalvård

En översyn har gjorts av Västra Götalandsregionens (VGR) samlade behov av neonatalvård. Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att tillgodose behovet av neonatalvård.

Regionstyrelsens ägarskap för egenregiverksamhet innebär att styrelsen har ett samordningsansvar gentemot VGR:s egna utförarverksamheter inom samtliga verksamhetsområden.

Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att fördjupa samordningen av neonatalvården i VGR. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att senast den 30 april 2020 återkomma med uppföljning av den fördjupande samordningen. Uppföljningen ska innehålla en redovisning över utvecklingen av patientsäkerhet, kvalitet, vårdplatser, bemanning samt kostnader för den samlade neonatalvården i VGR under 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 6

Genomförande av Högsbo specialistsjukhus

Byggandet av Högsbo specialistsjukhus följer regionfullmäktiges beslut från april 2015 om att utveckla och förstärka närsjukvården i Göteborgsområdet, detta genom att etablera nya specialistsjukhus.

Högsbo specialistsjukhus dimensioneras för kapacitet motsvarande cirka 11 000 operationer. Fastighetsinvesteringen är en sjukhusfastighet på 24 500 kvadratmeter. Den ska rymma ett dagkirurgiskt centrum, specialistcentrum, bild och provtagning samt ytor för försörjning och service, ett parkeringshus och en försörjningsbyggnad. Investeringen omfattar också medicinteknisk utrustning, instrument, inventarier och utrustning för logistik och försörjning.

Byggstart planers i juni 2019, avhängigt beslut om bygglov, och huset ska vara klar senast september 2023.

Koncernkontoret anser att det finns synnerliga skäl för att bygga Högsbo specialistsjukhus, eftersom sjukhuset är en förutsättning för en hållbar utskiftning av vård från akutsjukhusen i Göteborgsområdet. Att kunna flytta vård från akutsjukhusen är en viktig del i vårdens omställning, främst kring nära vård och vårdens digitalisering.

Regionstyrelsen beslutar att ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra investeringen Högsbo specialistsjukhus med tillhörande försörjningsbyggnad och parkeringshus. Investeringen är på 1,603 miljarder kronor (löpande pris). Det finansieras inom ramen för ägarstyrda fastighetsinvesteringar.

Styrelsen för Sjukhusen i väster får i uppdrag att genomföra ägarstyrda investeringar i följdutrustning om totalt 400 miljoner kronor. Fastighetsnämndens behov av utökad ram för konstnärlig utsmyckning om 15 miljoner kronor ska beaktas i kommande budgetarbete. Fastighetsnämndens behov av årligt hyresbidrag om 50 miljoner kronor ska beaktas i framtida budgetarbete. Projektet överlämnas för genomförande till styrelsen för Sjukhusen i väster.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Uppföljning mars 2019 för regionstyrelsen

Regionstyrelsen har beslutat att delårsrapport endast ska lämnas för augusti. För mars redovisas:

 • uppföljning av mål enligt centrala direktiv för rapportering 2019
 • uppföljning av fokusområden
 • utökad månadskommentar för mars med prognos
 • genomförda kontrollmoment i regionstyrelsens plan för intern kontroll januari-mars 2019

Enligt centrala direktiv ska månadskommentar lämnas för alla månader utom juni och anmäls vanligtvis till ägarutskottet. Utökad månadskommentar för mars med uppföljning av ekonomi och personal lämnas till regionstyrelsen i mars.

Regionstyrelsen har i detaljbudgeten prioriterat sju av fullmäktiges mål och beslutat om ett eget. Redovisad prognos för måluppfyllnad visar att regionstyrelsen ligger väl till i arbetet med de två målen inom personalområdet. För ett mål är bedömningen att målet inte kommer att nås under året.

Vid regionstyrelsens sammanträde 26 mars fick regionstyrelsen uppföljning per februari för nämnder och styrelser som visar på underskott för sjukhusen. Med anledning av detta fick regiondirektören i uppdrag att redovisa åtgärder som syftar till att minska sjukhusens underskott och arbetssätt som stödjer sjukhusen i arbetet med att nå budgeterat resultat. Regionstyrelsen beslutade om åtgärder den 23 april. För Koncernkontoret kan det innebära omprioritering av det arbete som pågår enligt regionstyrelsens detaljbudget 2019.

Regionstyrelsens resultat är +61,5 miljoner kronor och budgetavvikelse inklusive regionfullmäktige till och med mars är +86,7 miljoner kronor. Prognosen per mars är +98 miljoner kronor.

Uppföljning av personal sker enligt centrala direktiv (utveckling nettoårsarbetare) samt enligt detaljbudget (total volym bemanning uppdelad på finansiering/redovisning).

Regionstyrelsen godkänner måluppföljning mars 2019 och redovisning av genomförda kontrollmoment januari-mars 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Årsredovisning för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser 2018

Västra Götalandsregionen (VGR) har 90 anknutna stiftelser och 15 gåvor. Stiftelsernas och gåvornas sammanlagda bokförda värde var vid årets utgång 484 miljoner kronor. Marknadsvärdet på placeringarna är till 505 miljoner kronor.

Stiftelsernas och gåvornas ändamål omfattar olika områden. Stiftelser inom det patientsociala området lämnar bidrag till behövande sjuka bosatta i Västra Götaland. Bidrag delas också ut till förbättringar av den sociala miljön vid sjukhus.

Kulturstiftelserna lämnar bidrag bland annat till Naturhistoriska museet, Göteborgs botaniska trädgård och till Göteborgs musikliv. Utbildningsstiftelser delar ut bidrag och stipendier till elever inom specifika områden. Dessutom finns det forskningsstiftelser där bidrag lämnas till forskning inom olika sjukdomsområden.

Stiftelserna delar löpande ut avkastning på kapital i enlighet med stiftelsernas urkunder. Under 2017 har 8,6 miljoner kronor delats ut. Några av stiftelserna har ej kunnat dela ut några medel på grund av att det saknats sökande.

Regionstyrelsen godkänner årsredovisningarna för VGR:s anknutna stiftelser 2018 och ger i uppdrag till ekonomidirektör Joakim Björck och strateg Lars Hillerström att underteckna stiftelsernas årsredovisningar 2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Etablering av en samverkansmodell för medicinteknik

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade i mars om Rekommendation till regionerna om etablering av en samverkansmodell för medicinteknik 2019-2020.

Förslaget innebär sammanfattningsvis att regionerna gemensamt etablerar en samverkansmodell för medicinteknik som förbereds under 2019 och går i skarp drift från och med 2020. Huvudinriktningen är att tillskapa en nationell och regiongemensam process för införande av ny medicinteknik, men modellen ger även möjlighet till annan mer strukturerad medicinteknisk samverkan även på sjukvårdsregional nivå.

Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansluter sig till den nationella samverkansmodellen för medicinteknik i enlighet med det förslag som Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram.

Beslut: enligt förslag
Paragrafen justeras omedelbart.

 

Ärende 10

Hela blomman får VGR:s människorättsstipendium 2019

Beredningen för mänskliga rättigheter utlyser varje år ett människorättsstipendium på 100000 kronor för att öka synligheten för mänskliga rättigheter och belöna gott arbete. Stipendiet kan delas ut till verksamheter, grupper eller personer som är verksamma och bosatta i Västra Götalands län och som genom sitt arbete främjar mänskliga rättigheter. Stipendiet kan gå till en eller flera mottagare.

Det har kommit in 15 nomineringar. Nomineringarna har beretts av avdelning social hållbarhet tillsammans med beredningen för mänskliga rättigheters presidium. Stipendiet delas ut på regionfullmäktiges möte den 28 maj 2019.

Regionstyrelsen beslutar att tilldela Hela blomman ideell förening människorättsstipendiet 2019 på 100000 kronor.

Hela blomman ideell förening bildades 2017 av några elever på Angeredsgymnasiet, ungdomar som själva berörts av den grymma traditionen könsstympning. Föreningen består av cirka 100 medlemmar och arbetar för att upplysa barn och unga om kvinnlig könsstympning. De informerar om de medicinska riskerna och om möjligheter som finns till att återställa skador som ingreppen ger. Hela blomman arbetar för att kvinnlig könsstympning inte ska vara tabubelagt och de försöker också involvera män och killar. Genom sitt arbete bidrar de till att öka kunskapen om traditionens risker och till att minska användandet av den.

Föreningen arbetar även aktivt med att söka upp flickor och unga kvinnor som drabbats i syfte att stödja kontakt med hälso-och sjukvården. De informerar utanför gymnasieskolan och finns ute på grundskolor, moskéer och kulturhus. Kunskapen förs också vidare till flickornas hemländer eftersom släktingar sprider information dit. Hela blomman har fått en nominering från en lärare vid Angeredsgymnasiet och ytterligare en nominering från en som lyssnat till ett av deras föredrag.

Ur nomineringarna: ”Kvinnans rätt till sin kropp är själva kärnan i Hela Blommans verksamhet. Genom att informera om traditionen och om hur svensk lag ser på den, om vilka medicinska risker och livskvalitetsförsämringar som följer med traditionen, så bidrar Hela Blomman till att minska bruket av traditionen.”

”Hela Blomman är viktig för att de synliggör problematiken och når andra grupper än vad vård, skola och andra verksamheter kan göra. Med detta stipendium skulle föreningen kunna nå ut till fler skolor, elever, tjejer och killar med sitt viktiga arbete."

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Initiativärende (SD): Inkluderar regionens namnbyte även IT-kostnader?

Med anledning av regionfullmäktigesbeslutet i april 2019 om namnändring av organisationen till Region Västra Götaland har Heikki Klaavuniemi (SD) i ett initiativärende begärt ett förtydligande till regionstyrelsen gällande följande frågor:

 • Kommer namnbytet även att avse IT-miljön?
 • Innebär detta i så fall att även e-postadresserna kommer byta namn från @vgregion.se till exempelvis@regionvg.se?
 • Ska även inloggningsdomänen byta namn?
 • Avser det publika namnbytet att också innefatta ett byte av namnet på domänen och alla system som påverkas av detta?
 • Hur ska i så fall det finansieras?

Koncernkontoret svarar att namnändringen av organisationen till Region Västra Götaland kommer att påverka IT-miljön. På samma sätt som i andra påverkade gränssnitt, exempelvis: textil, fordon, skyltar, är den övergripande strategin att fasa ut befintlig namngivning och fasa in nytt namn på organisationen. Detta för att minimera kostnader.

Avseende IT-system är målet att kommunikationen med omvärlden sker med nytt namn, domän, e-post från och med 2021, men att våra interna system fortsatt kommunicerar med befintlig struktur. Den övergripande bedömningen är då att denna ut- och infasning kopplat till IT-system sker inom Koncernkontorets normala budget för system och personal.

Regionstyrelsen noterar informationen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Initiativärende (S): Tillsättning av en haverikommission för att utreda processen kring Åmål

S ärendebeskrivning: "Den fördjupade uppföljningen angående Balderkliniken i Åmål visade att det fanns stora brister. Avtalet med Balderkliniken avslutades nu i april, samtidigt stod Åmål utan någon som kunde ta över vården i kommunen. I minst 48 timmar stod Åmål utan vårdcentral. Verksamheten som nu har startats upp i kommunen kommer att jobba med de basala uppdragen, eftersom det kommer att ta tid att bygga ut till en fullskalig vårdcentral. Efter att avtalet med Balderkliniken avslutades valde Åmåls kommun att aktivera sin krisledningsnämnd och gick i stabsläge. De är kritiska till hur ärendet har hanterats och kommer troligen att gå vidare med en Lex Maria-anmälan.

Det finns många frågetecken kring en rad olika beslut som togs, men också beslut som inte togs. Det är allvarligt när en vårdcentral läggs ner och vården inte kan säkerställas för drygt 12000 listade patienter. Regionen behöver tillsätta en haverikommission för att gå till botten med vad som har hänt och hur det kunde ha undvikits. Det här arbetet blir viktigt för att i framtiden undvika liknande situationer."

S föreslår att regionstyrelsen beslutar att uppdra till regiondirektören att tillsätta en oberoende haverikommission för att utreda processen kring hur säkerställningen av vården för åmålsborna har hanterats. S vill ha en återrapportering till regionstyrelsen med eventuella förbättringsåtgärder för att liknande situationer inte uppstår i framtiden.

Beslut: enligt förslag efter votering där V och SD ställde sig bakom S förslag
GrönBlå Samverkan reserverade sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 13

Svar på revisionsrapport Styrning av det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet i Västra Götalandsregionen

Under hösten 2018 genomförde Revisorskollegiet en granskning med syfte att bedöma om regionstyrelsens riktlinjer för företagshälsovård bidrar till utvecklingen i förhållande till fullmäktiges mål.

Regionstyrelsen kommenterar revisionsrapporten i ett tjänsteutlåtande och räknar upp ett antal olika initiativ som tagits för att stärka styrningen. Det hävdas att det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet har utvecklats och fortsätter att utvecklas.

Sedan riktlinjerna inom området beslutades har ett antal händelser inträffat som bidrar till att riktlinjerna bör följas upp och utvärderas. Som revisionsrapporten också anger är riktlinjerna och rutinerna för säkerställandet av dessa mycket ambitiöst upplagt.

Uppföljningsstrukturen är så omfattande att den är svår att genomföra och stämmer inte heller överens med målen om minskad administration och uppföljning. Även ett visst dubbelarbete sker i de olika grupperingar som anges i riktlinjerna - exempelvis Kundråd för företagshälsovård och Företagshälsovårdsråd. En åtgärd som genomförs för att delvis lösa detta dubbelarbete är att Kundråden för företagshälsovård och Intern service samordnas från och med 2019.

Regionstyrelsen översänder tjänsteutlåtande daterat 2019-03-22 som svar på revisorskollegiets rapport.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Remissyttrande: Tydligare ansvar och regler för läkemedel

Socialdepartementets utredare har enligt direktiven analyserat om nuvarande system med ett särskilt stadsbidrag för läkemedel inom förmånerna är ändamålsenligt eller om det behöver förändras för att bli mer långsiktigt hållbart, effektivt, tydligt och mer förutsägbart. Utredningen föreslår att statens nuvarande särskilda bidrag för läkemedel till landstingen inordnas i det generella statsbidraget.

Ur ett budgetperspektiv innebär utredningens förslag både för- och nackdelar ur Västra Götalandsregionens (VGR:s) synvinkel. Även om VGR är positiva till en övergång från specifikt till generellt statsbidrag innebär avsaknaden av värdesäkring i nuvarande förslag en betydande ekonomisk risk. VGR ställer sig därför inte bakom förslaget i sin nuvarande utformning.

Ett par generella synpunkter är:

VGR anser att det olyckligt att man i utredningens förslag vid upprepade tillfällen motiverar förslagen med att de ligger i linje med läkemedelsföretagens uppfattning. Det borde först och främst vara patientnyttan som är det huvudsakliga syftet, vilket är något som utredarna själva understryker inledningsvis i utredningen.

VGR är generellt positiva till generalisering av statsbidrag och är oroade över trenden med allt mer statligt riktade bidrag inom olika områden.

Läkemedel är en del av hälso- och sjukvården och bör även behandlas på det viset i hur man ser på ersättning och därför är det rimligt med en övergång mot ett generellt statsbidrag. Det belopp som generaliseras måste baseras på principen att regionernas täckning av sina kostnader inte ska förändras.

Att koppla ett sådant bidrag till utvecklingen av skatteunderlaget skulle kunna vara ett bättre alternativ än det som föreslås i utredningen. Detta kommer att innebära att uppräkningen vissa år kommer att överskrida kostnadsökningen för läkemedel och under vissa år att uppräkningen blir lägre än kostnadsutvecklingen. Det generella bidraget behöver dock kompletteras med ett mindre särskilt riktat bidrag för perioder med extra höga kostnader för nya läkemedel.

Regionstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Remissyttrande: Lite mer lika - översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Västra Götalandsregionen (VGR) har genom remiss beretts tillfälle att yttra sig över utredningen "Lite mer lika, kostnadsutjämningen för kommuner och landsting".

VGR stödjer förslaget till förändring och förenkling av kostnadsutjämningen men poängterar vikten av stabila planeringsförutsättningar. Det är viktigt att systemet är väl genomarbetat och rättvisande, att det har hög legitimitet. Förslaget innebär att antal delmodeller minskar från fyra till tre där delmodellen lön föreslås ingå i samma delmodell som hälso- och sjukvård. Förenklingar är föreslagna inom delmodellen hälso- och sjukvård och inom delmodellen befolkningsförändringar föreslås kompensation för kraftiga ökningar och minskningar av befolkningen. För VGR innebär förslaget en höjd avgift med cirka 110 mnkr jämfört med dagens nivå.

Regionstyrelsen ställer sig bakom förslaget om översyn av kostnadsutjämningen enligt remissvaret.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Redovisning av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör

Enligt beslut i regionstyrelsen ska Koncernkontoret två gånger om året återrapportera arbetsläget i de uppdrag regionstyrelsen gett utskotten och Koncernkontoret.

En sammanställning över lämnade uppdrag är upprättad för tiden 2018-09-01 - 2019-04-30. Sedan förra redovisningen har 25 uppdrag återrapporterats och regionstyrelsen har gett 29 nya uppdrag, 55 är pågående.

Regionstyrelsen förklarar uppdragen återrapporterade och godkänner återrapporteringen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Val av representant till Assembly of European Regions (AER) 2019-2022

Regionstyrelsen utser Bijan Zainali (S) som ersättare i Assembly of European Regions.

Västra Götalandsregionen är redan idag engagerade i Assembly of European Regions (AER) som medlemsregion och genom att Magnus Berntsson (KD) innehar ordförandeposten.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 18

Lägesrapport Göteborgs stadslinbana

Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgs stad och staten har ingått avtal i Sverigeförhandlingen. De åtgärder som omfattas av avtalet är bland annat stadslinbana, utbyggnad av spårväg och busslinjer. Västra Götalandsregionen medfinansierar dessa objekt i kostnadsläge 2016 med 1890 miljoner kronor jämte index.

I kalkylen som finns i avtalet för stadslinbanan är investeringen 1,1 miljarder kronor i kostnadsläge 2016. I avtalet står Göteborgs stad och VGR för 415 miljoner kronor vardera och staten medfinansierar med 270 miljoner kronor.

I en fördjupad genomförandestudie har investeringen nu beräknats till 4,1 miljarder kronor (2016 års prisnivå). Utgångspunkten är att VGR medfinansierar maximalt 415 miljoner kronor för en eventuell stadslinbana.

Beredningsgruppen för kollektivtrafikfrågor har tagit fram två alternativ för det fortsatta arbetet med stadslinbanan, A: att avluta projektet och B: att pausa och minska projektets budget med hälften. I båda alternativen ska utredas alternativa lösningar för kollektivtrafiken för stråket. Kollektivtrafikbehovet i stråket är stort och utredning av alternativ behöver ges hög prioritet. Utgångspunkten för alternativen bör vara att titta på attraktiva, moderna och i första hand elbaserade lösningar, i linje med gällande miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken.

Koncernkontoret ser starka skäl till att förorda alternativ A, med anledning av projektets fördyring, men då Göteborgs stad har beslutat fortsätta utredningen enligt alternativ B föreslås att VGR medverkar i rollen som finansiär om kostnadsnivå gällande såväl utredning som eventuellt kommande investerings- och driftskostnader.

Regionstyrelsen beslutar att förorda inriktningen i alternativ B för fortsatt hantering av projekt Linbana med följande villkor och förtydliganden:

 • Regionstyrelsen beslutar att medverka till finansieringen av fortsatt utredning av linbanan enligt alternativ B, maximalt upp till 6 miljoner kronor. Beslutet baseras på regionens andel i Sverigeförhandlingens avtal och ett tak för utredningens kostnad motsvarande 15 miljoner kronor.
 • Regionstyrelsens utgångspunkt för beslutet är att VGR:s medfinansiering av linbanans investering är maximalt 415 miljoner kronor och en årlig driftskostnad som motsvarar annan stadstrafik.
 • Regionstyrelsen beslutar att Västtrafiks uppdrag gällande linbanan upphör. Göteborgs stad ansvarar för den fortsatta utredningen av linbanan. Regionens roll övergår från projektpart till finansiär fram till dess att eventuellt nytt beslut tas av VGR.
 • Västtrafik får i uppdrag att skyndsamt ta fram alternativa lösningar för stråket i samverkan med Trafikkontoret i Göteborgs stad.

Beslut: enligt förslag
SD och V reserverade sig till förmån för respektive egna yrkanden. S reserverade sig till förmån för V:s yrkande.

 

Sammanträdets handlingar

Regionstyrelsens ledamöter

Publicerad: