Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR-framgång: Samarbete förebygger sjukskrivningar

Ari Kokko
– Vi måste agera tidigt för att skapa friskare arbetsplatser, säger Ari Kokko som arbetar på koncernstab HR.

Vid årsskiftet avslutas Mobiliseringsinitiativet, ett unikt samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Försäkringskassan. Projektet har gett framgång i att främja hälsa och förebygga sjukfrånvaro hos både patienter i Västra Götaland och medarbetare i VGR.

I delprojektet om VGR som arbetsgivare var syftet att minska den stressrelaterade sjukfrånvaron hos de egna medarbetarna.

”Vi måste agera tidigt”

– I VGR är det framför allt de längre sjukskrivningarna som ökat bland medarbetare och då främst vad gäller stressrelaterad psykisk ohälsa. Vi måste agera tidigt för att skapa friskare arbetsplatser, säger Ari Kokko, delprojektledare i VGR.

Tillsammans med Försäkringskassan genomfördes en kartläggning som gjorde det möjligt att se var utmaningarna fanns.

– Det vi såg var att vi måste ge organisatoriska förutsättningar för våra chefer att skapa en god arbetsmiljö och ett stöd till cheferna för att lyckas. Det ledde till att vi i delprojektet genomförde en utbildning i hälsofrämjande ledarskap. Det var en mycket uppskattad utbildning som enligt cheferna själva gav nya insikter, säger Ari Kokko.

– Vi genomförde också screeningenkäter inom fem olika förvaltningar. Syftet med enkäterna var att fånga tidiga signaler om stressrelaterad ohälsa, och de medarbetare som låg i riskzonen erbjöds stöd, fortsätter Ari.

Arbetet i VGR fortsätter

Totalt svarade 1760 medarbetare på screeningenkäten, varav 863 även på uppföljningsenkäten. Enkätsvaren visade att av de 48 medarbetare som hade hög risk för utmattningssyndrom 2016, hade 71 procent av dem inte längre någon så kallad utmattningsvarning, ett år senare. Resterande 29 procent låg fortfarande kvar inom den höga risken.

– Resultatet visar att vi fortfarande har mycket kvar att göra. Projektet har gett flera erfarenheter att bygga vidare på, både för VGR och Försäkringskassan, erfarenheter som även andra arbetsgivare kan använda i sitt arbetsmiljöarbete, säger Ari Kokko.

Mobiliseringsinitiativet är en av flera insatser för att minska sjukfrånvaron i VGR. De senaste siffrorna visar en fortsatt total minskning. Den preliminära statistiken för november visar att sjukfrånvaron var 6,5 procent, jämfört med 7,3 procent ett år tidigare.

Hälsofrämjande arbetsplatser en förutsättning

Nu avslutas Mobiliseringsinitiativet, fast arbetet fortsätter i VGR. Ett av de prioriterade målen i VGR:s budget för 2018 är att arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska. Hälsofrämjande arbetsplatser med en god organisatorisk och social arbetsmiljö är en förutsättning för att VGR ska vara en attraktiv arbetsgivare och klara kompetensförsörjningen. Förvaltningarna behöver därför fortsatt utbildning inom hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap i alla led, menar Ari Kokko.

– Vi behöver åtgärda de brister vi ser i våra verksamheter för att kunna förflytta oss till en mer hälsofrämjande arbetsmiljö. Vi behöver leva och agera som den arbetsgivare vi vill vara för att nå vårt mål att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Resultatet från VGR:s medarbetarenkät ska nu tas omhand i verksamheterna och i det arbetet har varje chef ansvar att tillsammans med sina medarbetare utveckla sin enhet eller avdelning - självklart med stöd från förvaltningen. Det är vägen till framgång, avslutar Ari.

Läs rapporten om Mobiliseringsinitiativets samtliga tre delprojekt

Fakta

Mobiliseringsinitiativet består av tre delprojekt. I två av delprojekten var utgångspunkten VGR som vårdgivare och i det tredje delprojektet var utgångspunkten VGR som arbetsgivare. Projektet som helhet har haft som avsikt att få kunskap om effektivt förebyggande arbete och att hitta lösningar som går att använda i större skala.

– Det som är gemensamt för de tre delprojekten är att vi har sett att när vi arbetar nära tillsammans med att förebygga och förkorta sjukskrivningar, ger det bra resultat. Alla aktörer behövs för att nå framgång, säger Malin Jalonen Nilsson, projektledare från Försäkringskassan.

Kontakt

Ari Kokko
Delprojektledare för Mobiliseringsinitiativet
0703 - 03 08 69
ari.kokko@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-04-06 15:36