Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så tycker VGR:s medarbetare om sitt arbete och patientsäkerheten

Publicerad: Uppdaterad:

Nu presenteras det övergripande resultatet från Västra Götalandsregionens medarbetar- och patientsäkerhetsenkäter 2017. Den totala svarsfrekvensen blev 73 procent – en ökning med två procentenheter mot 2015 då den senaste enkäten genomfördes. I faktiska tal handlar det om drygt 34 000 medarbetare som deltagit och omfattar de flesta delar av regionens verksamheter.

När det gäller patientsäkerhetsenkäten ökade svarsfrekvensen mer markant. Hela 70 procent besvarade den i jämförelse med 45 procent 2015. Främsta skälet till det är att för första gången samordnades genomförandet av de två enkäterna.

– Jag är glad och tacksam att så många medarbetare har tagit sig tiden att svara på enkäterna, kommenterar regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Resultatet är ett viktigt verktyg för oss i förbättringsarbetet för att nå det långsiktiga målet att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

Arbetet känns meningsfullt

Det finns både bra och mindre bra resultat att utläsa av enkätsvaren. 91 procent av alla medarbetare tycker att arbetet är meningsfullt och viktigt. Dessutom ser en stor majoritet fram emot att gå till arbetet – något som ökat med sju procentenheter sedan 2015. Stödet och gemenskapen med arbetskamrater och närmaste chef upplevs också som högt. När det gäller verksamhetens mål så känner många till dessa och de vet också vad som förväntas av dem i sina arbeten.

Trots detta är det väldigt många som anser att de inte har tid för eftertanke och reflektion, inte har möjlighet till återhämtning genom raster eller pauser eller inte kan påverka sina arbetstider. En betydande del av medarbetarna tycker också att de skulle behöva ha bättre fungerande IT-stöd i sitt arbete.

Allvarliga indikationer                 

På frågan om medarbetarna blivit utsatta för diskriminering under de senaste tolv månaderna svarade 1 113 (3,3%) medarbetare ja. 3 117 (9,5%) upplevde sig ha varit utsatta för kränkande särbehandling under samma tid och 637 (1,9%) medarbetare uppger att de under det senaste året har varit utsatta för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. De allra flesta som sökt stöd anger att de har fått detta av en kollega, chef eller andra delar av organisationen.

Enligt enkäten har 2 990 (9%) medarbetare varit utsatta för hot eller våld på arbetsplatsen under det senaste året.

– Detta är besvärande, säger Ann-Sofi Lodin. Det vi behöver göra är att analysera i detalj vad som ligger bakom och i vilka situationer det förekommer. Därefter går vi vidare med åtgärder på ledningsnivå och på de arbetsplatser där problemen finns. Som anställd i Västra Götalandsregionen ska man kunna känna sig trygg på sin arbetsplats.

Nollvision för vårdskador

– Vi har en nollvision angående undvikbara vårdskador, säger Ann-Sofi Lodin. Medarbetare ska känna att de kan prioritera att arbeta patientsäkert. 28% svarar idag att de någon gång offrar detta för att hinna få mer gjort. Jag vill veta vad som ligger bakom det svaret och vad som krävs för att vi ska minimera antalet vårdskador.

Hur omhändertar VGR resultatet?

– Det viktigaste är att cheferna tar resultatet från medarbetarenkäten på allvar och för en dialog med medarbetarna, säger Ann-Sofi Lodin. De ska diskutera resultatet, identifiera våra styrkor och svagheter på respektive arbetsplats. Sedan ska de arbeta tillsammans med medarbetarna och gemensamt komma överens om vilka förbättringsåtgärder de vill arbeta med.

Det finns chefsstöd i form av APT-underlag*), regionens ”Guide för hälsa och arbetsmiljö” samt om det behövs, stöd från företagshälsovården.

*) APT = Arbetsplatsträff

Enkätresultaten

Fördjupad bakgrund till medarbetarenkätens frågor

Vägledning för analys av resultatet

Förklaring till resultat för negativa frågor (R)

Vissa frågor i patientsäkerhetsenkäten är negativt formulerade (omvända) och markerade med (R).
Resultatredovisningen av dessa frågor är anpassad för att följa samma mönster som övriga frågor.

Gröna svar visar andelen positiva svar och vad som räknas som positiva respektive negativa beror på frågan. Röda svar blir gröna i de negativt formulerade frågorna i resultatredovisningen.

Exempel:                      
Påståendet ”(R) Det är bara tur att inga allvarligare misstag sker här”. Svarar man grönt (stämmer mycket bra eller stämmer ganska bra) så är det negativt för patientsäkerhetskulturen. Svarar man rött (stämmer ganska dåligt eller stämmer mycket dåligt) så är det positivt för säkerhetskulturen.

För att anpassas till svaren i de icke-omvända frågorna redovisas medarbetarnas röda svar som gröna i resultatrapporten.


Publicerad: