Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 6 februari

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om en planerad sprututbytesverksamhet, om att utreda förutsättningar för fler Cochleaimplantat till vuxna, om finansiering av tandhygienistutbildning vid Högskolan i Skövde och om att godkänna årsredovisning för regionfullmäktige och regionstyrelsen 2017.

Sprututbytesverksamhet planeras i VGR

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i januari att starta fyra sprututbytesmottagningar i Västra Götalandsregionen (VGR), under förutsättning att inspektionen för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) säger ja.

Sprututbytesverksamhetens huvudsyfte är att hindra smittspridning i den aktuella målgruppen, reducera injektionsrisktagande och bidra till förbättrad hälsa bland individer där överdödligheten generellt är hög. Verksamheten kommer att vända sig till dem med intravenöst missbruk, folkbokförda i VGR, oavsett ålder. Utöver möjlighet till utbyte av sprutor och kanyler till personer över 18 år, ska även provtagning, vaccination, kurativ rådgivning och stöd, vissa insatser inom reproduktiv och sexuell hälsa samt basal kroppssjukvård erbjudas.

Enligt förslaget placeras mottagningarna för sprututbyte nära infektionsklinikerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Södra Älvsborgs sjukhus, NU-sjukvården/NÄL och Skaraborgs sjukhus.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att alla åtgärder som sker vid sprututbytesmottagningarna ska vara befriade från patientavgifter.

För egen del beslutar regionstyrelsen att ansöka hos IVO om att få starta och bedriva sprututbytesverksamhet vid fyra sjukhus i VGR. Regiondirektören får dessutom i uppdrag att samordna verksamheten vid de fyra sprututbytesmottagningarna.

Förutsättningar för fler Cochleaimplantat till vuxna utreds - förslag efter motion

Mikael Melby (S) har i en motion från februari 2017 föreslagit att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att:

 • utreda hur köer till Cochleaimplantat-operationer kan kortas för att nå en jämlik vård i riket
 • se över hur vuxna med behov ska kunna erbjudas dubbla implantat
 • se över förutsättningarna för att samla all utprovning av hörhjälpmedel, inklusive Cochleaimplantat i en och samma organisation.

Cochleaimplantat (CI) är ett hörhjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger hörselskadade möjlighet att uppfatta ljud. CI består dels av en inopererad del med en elektrodrad och en mottagare och dels en talprocessor.

Samtliga remissinstanser stödjer motionens förslag. Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige beslutar att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att:

 • utreda förutsättningarna för ett ökat uppdrag vad gäller behandling med Cochleaimplantat av vuxna.
 • vidta åtgärder för att tillgodose behov av dubbla implantat till vuxna.
 • utreda möjligheten att inom rimlig tid (5-7 år) kunna byta ut gamla processorer för Cochleaimplantat till nya.

Motionens första och andra förslag bifalles därmed. Motionens tredje förslag, om att se över förutsättningarna för en samlad organisation på området, avslås.

 

Finansiering av tandhygienistutbildning vid Högskolan i Skövde

Tandvårdsstyrelsen begär hos personalutskottet om finansiering av klinisk utbildning av tandhygienister vid Högskolan i Skövde. Västra Götalandsregionen (VGR) finansierar sedan tidigare den kliniska utbildningen i Göteborg med 6,1 miljoner kronor årligen.

Kompetensförsörjning är en av Folktandvården Västra Götalands största utmaningar. Det råder en stor brist på tandhygienister vilket i sin tur försvårar uppgiftsväxling och en effektiv tandvård till regionens invånare.

Regionstyrelsen beslutar att VGR ska finansiera den kliniska utbildningen av tandhygienistutbildningen om den förläggs och genomförs av Högskolan i Skövde med start 2019 och ger regiondirektören i uppdrag att teckna erforderliga avtal med Högskolan. Finansieringen av den kliniska utbildningen beaktas i budgetarbetet för 2020 samt plan 2021-2022. Dessutom får regiondirektören i uppdrag att vidta övriga erforderliga åtgärder för åtagandet.

 

Genombrott för arbetet med ökad tillgänglighet - visar årsredovisning för regionfullmäktige och regionstyrelsen 2017

Det ekonomiska utfallet 2017 för regionstyrelsen inklusive regionfullmäktige uppgår till plus 255,4 miljoner kronor. Överskottet uppkommer främst inom koncerngemensamma medel, personalutskottet samt regionstyrelsens anslag för oförutsett. I december 2017 hade Koncernkontoret 1 527 nettoårsarbetare.

Under året som gått har arbetet för ökad tillgänglighet inom den specialiserade vården haft ett genombrott. Tillgängligheten har förbättrats. De som väntar över 90 dagar på besök har minskat från 18 000 i december 2016 till 11 000 i december 2017. Och de planerade volymerna för operationer är nu på en nivå som gör att vårdgarantin ska kunna uppnås i slutet av 2018. Köpt vård har ökat under året.

Under året har också detta hänt:

I maj beslutades om en strategi för omställning av hälso- och sjukvården. Och det handlar om fyra områden:

 • Utveckla den nära vården
 • Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet
 • Utveckla digitala vårdformer och tjänster
 • Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Fler exempel:

 • Andra prioriterade områden: akutmottagningar och akuta flöden, produktivitet, personalomsättning och administrativ förenkling.
 • En policy för styrning, kompletterad med vägledning för nämnders och styrelsers arbete, har tagits fram på uppdrag av regionstyrelsen.
 • Inköpspolicyn, som beslutades 2016, har implementerats.
 • Arbetet med att förbättra arbetsmiljön har varit aktivt och sjukfrånvaron har minskat för Västra Götalandsregionen som helhet jämfört med 2016.
 • Samordning av projektarbete med Regionens hus i Göteborg och Regionens hus i Skövde.
 • Det systematiska förbättringsarbetet inom den egna förvaltningen genom årlig verksamhetsplan med långsiktiga mål, strategier, prioriterade aktiviteter samt mätetal.
 • Ett särskilt chefsutvecklingsprogram har påbörjats under året för att stärka cheferna på Koncernkontoret

Regionstyrelsen godkänner årsredovisningen för 2017 och redovisningen av genomförda kontrollmoment september-december 2017.

Alla beslut i korthet

Senast uppdaterad: 2020-04-06 15:36