Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 26 januari 2021

Publicerad:

Regionstyrelsen beslutade idag bland annat om fortsatt genomförandeplan för Sahlgrenska Life, om förslag till ny regional utvecklingsstrategi, koldioxidbudget för 2020-2040 och om remissvaret till Trafikverket inför revideringen av ny nationell plan för infrastruktur. Regionstyrelsen föreslår också en höjning av egenavgifter och högkostnadsskydd för sjukresor och om en tillfällig förändring av patientavgifter och sjukreseregler med anledning av covid-19.

Förslag om ny regional utvecklingsstrategi 

Regionstyrelsen föreslår en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland för perioden 2021-2033. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland.  

Den regionala utvecklingsstrategin ska bidra till Västra Götalands utveckling. Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är den gemensamma förmågan att vara innovativ och ställa om till ett hållbart samhälle.  

Strategin beskriver mål och långsiktiga prioriteringar för områden där takten i omställningen behöver öka fram till 2030. Den fokuserar på områden som utvecklas genom samarbete mellan organisationer och sektorer samt samverkan mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

Beslutet tas av regionfullmäktige. 

Läs mer om den regionala utvecklingsstrategin

Ny stambana mellan Göteborg och Borås mest angelägen i Västra Götaland 

Regionstyrelsen har antagit remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033. I sitt svar säger regionstyrelsen bland annat att den delar Trafikverkets bild att klimatmålet förutsätter kraftfulla beslut och åtgärder. 

Regionstyrelsen framhåller att ny stambana mellan Göteborg och Borås är den mest angelägna åtgärden i Västra Götaland. Regionstyrelsen delar Trafikverkets bild att nya stambanor bör finansieras utanför ram, men då finansieringslösningen riskerar att dra ut på tiden bör beslutade etapper på nya stambanor (Lund-Hässleholm, Göteborg-Borås och Ostlänken) ligga kvar inom nationell plan.  

Planen väntas fastslås av regeringen våren 2022. 

Koldioxidbudget för Västra Götaland 2020-2040 

Regionstyrelsen har beslutat att anta Koldioxidbudget för Västra Götaland 2020-2040. Koldioxidbudgeten är beräknad för hela länet Västra Götaland och visar hur mycket utsläppen behöver minska varje år för att länet ska uppfylla sin del av Parisavtalet.   

Västra Götalandsregionen har initierat arbetet för en koldioxidbudget där Uppsala universitet har tagit fram underlaget. Men VGR råder själv inte över alla åtgärder och verktyg för att kunna uppnå utsläppsminskningen. Alla 49 kommuner och många företag står bakom kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, som Västra Götalandsregionen gör i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland.  

I Västra Götalandsregionen tillämpas koldioxidbudgeten följande sätt: 

  • Som sammanställning i samband med årsredovisningen 
  • Som ett verktyg för genomförandet av mål- och strategidokument 
  • Som grund för en årlig extern genomlysning av klimatarbetet av forskare 

Förslag om nya patientavgifter och sjukreseregler med anledning av covid-19 

Regionstyrelsen föreslår tillfälliga förändringar av vissa patientavgifter och sjukreseregler med anledning av covid-19 under perioden 1 mars 2021 - 30 juni 2021. Förslaget innebär bland annat att avgiften vid ett avbokat besök tas bort och att patienter som är 70 år eller äldre och behöver vård får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården trots att de, enligt den medicinska bedömningen, inte uppfyller kraven på sjukresa. 

Regionstyrelsen föreslår också att den extra avgiften om 100 kronor för hembesök tas bort för personer som är 70 år eller äldre eller tillhör riskgrupp. Vidare föreslår regionstyrelsen att ersättning för sjukresa betalas för resor från tillfälligt boende på grund av covid-19 även om det inte är patientens folkbokföringsadress. 

Beslutet tas mot bakgrund av Folkhälsomyndigheten (FHM) bedömning att ålder är den främsta riskfaktorn för att drabbas av allvarlig sjukdom till följd av covid-19. I syfte att minska smittspridning av covid-19 rekommenderar FHM bland annat att avstå resor med buss, tåg, spårvagn eller motsvarande och att stanna hemma även om man bara känner sig lite förkyld. 

Beslutet tas av regionfullmäktige. 

Äldre och riskgrupper får åka sjukresetaxi för vaccination mot covid-19 

Regionstyrelsen föreslår att personer över 70 år och medicinska riskgrupper även fortsättningsvis får åka sjukresetaxi för att vaccinera sig mot covid-19. Förslaget gäller under perioden 1 mars - 30 juni 2021. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare beslutat att personer över 70 år och personer i medicinska riskgrupper kan åka sjukresetaxi för att vaccinera sig mot covid-19 fram till 28 februari.  

Personer över 70 år som smittas och insjuknar i covid-19 får oftare en svårare sjukdomsbild än yngre. Det är därför viktigt att så många som möjligt i denna grupp vaccineras för att minska på sjukdomsbördan. Regionstyrelsen ser ett behov av att dessa personer får åka sjukresetaxi utan krav på intyg för att komma till hälso- och sjukvården för vaccination och inte avstå på grund av rädsla för smitta i kollektivtrafiken. 

Beslutet tas av regionfullmäktige. 

Förslag att justera egenavgifter och högkostnadsskyddet för sjukresor 

Regionstyrelsen föreslår att regelverket för sjukresor justeras. Det innebär att såväl egenavgifterna som högkostnadsskyddet för sjukresor höjs. Höjningen av högkostnadsskyddet innebär samtidigt att patienter som reser ofta kommer att nå högkostnadsgränsen snabbare. 

Förslaget har tagits fram på uppdrag av regionstyrelsen mot bakgrund av en hög kostnadsutveckling för Västra Götalandsregionen (VGR) för sjukresor. Egenavgifter och högkostnadsskydd har varit oförändrade sedan 2003 fram till 2019. Nuvarande nivå är under medelvärdet i Sverige. 

För att minska sjukresekostnaderna föreslås följande justeringar: 

  • Egenavgift för sjukresa med kollektivtrafik ska motsvara och följa Västtrafiks biljettpris för vuxen zon. I dagsläget innebär det en höjning från 20 kronor till 34 kronor. 
  • Egenavgift för sjukresetaxi höjs från 80 kronor till 125 kronor. 
  • Egenavgift för sjukresa med egen bil höjs från 100 kronor till 125 kronor 
  • Högkostnadsskyddet höjs från 1 650 kronor till 2 000 kronor. 
  • Egenavgiften för sjukresa med egen bil och sjukresetaxi ska räknas upp varje år med ett index som fastställs i VGR:s budgetprocess, i dagsläget 2 procent. 
  • Förändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2021 och innebär att sjukresekostnaderna för VGR minskar med cirka 31 miljoner kronor per år. 

Förslaget går nu vidare till regionfullmäktige. 

Ytterligare ett steg framåt för Sahlgrenska Life 

Regionstyrelsen fattade idag ett enigt beslut om fortsatt genomförandeplanering av Sahlgrenska Life. Därmed är ytterligare ett steg taget i arbetet med att förverkliga en av Sveriges största satsningar på life science-området.  

Dagens beslut innebär att regionstyrelsen går vidare med genomförandeplanering av hus 2 och 3 och att styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och fastighetsnämnden får i uppdrag att komplettera och förtydliga driftskostnader och evakueringskostnader för hus 1.

Separat nyhet om Sahlgrenska Life

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-01-26 15:18