Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 25 maj

Publicerad:

Förslag om budget 2022 för Västra Götalandsregionen 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar Grönblå Samverkans förslag till budget 2022 för Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige behandlar Västra Götalandsregionens budget på sammanträdet den 7-8 juni. 

De styrande partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, har lämnat ett gemensamt förslag till budget för Västra Götalandsregionen för år 2022 och plan för ekonomin för åren 2023–2024. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har lämnat egna förslag till budget för Västra Götalandsregionen.  

Regionstyrelsen voterade om budgetförslagen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 

De fackliga företrädarna lämnade en tvärfacklig protokollsanteckning. 

Västra Götalandsregionens delårsrapport för april 2021 

Västra Götalandsregionens verksamheter är fortsatt kraftigt påverkade av pandemin, både av den pågående allvarliga situationen, det uppdämda vårdbehovet och en mycket ansträngd situation för många medarbetare. Det visar Västra Götalandsregionens delårsrapport för april 2021.  

Ansträngningar görs nu för att ge medarbetarna tid för återhämtning samtidigt som det är nödvändigt att återuppta den verksamhet som pausats under pandemin. Läget är fortsatt mycket ansträngt inom intensivvården och situationen är bekymmersam inför sommarledigheterna. Pandemin har slagit hårt även mot näringsliv, arbetsmarknad, kultur- och föreningsliv. Resandet fortsätter på en låg nivå och restriktionerna inom kulturområdet innebär begränsade möjligheter för verksamheten. 

Omfattande anpassningar har genomförts för att hantera de nya förutsättningarna och medarbetarna gör en mycket stor insats för både enskilda patienter och för samhället i stort. Men trots medarbetarnas ansträngningar har pandemin en fortsatt stor negativ påverkan på tillgängligheten. Betydande delar av den planerade vården har ställts in eller skjutits upp för att omfördela resurser till högre prioriterad vård, vaccinationsmottagningar, akut- och intensivvård. Sjukhusen arbetar nu intensivt för att öka antalet besök och behandlingar och att nyttja avtalen med privata vårdgivare. 

Resultatet per april uppgår till -645 miljoner kronor, vilket är 107 miljoner kronor bättre än periodiserad budget. Resultatförbättringen beror på högre skatteintäkter och riktade statsbidrag, vilka kompenserar för en större engångskostnad inom pensionsskuldsberäkningen, högre personalkostnader, vikande biljettintäkter inom kollektivtrafiken och särskilda kostnader för covid-19 inom hälso- och sjukvården. Prognosen för helåret 2021 kommer att präglas av stora svängningar i positiv och negativ riktning, men som sammantaget balanserar ut varandra. Resultatet bedöms därför ligga i nivå med budget. Prognosen innehåller osäkerheter och bygger på antagandet om ett mer normaliserat läge gällande smittspridning, covid-19-vård och restriktioner från och med september.  

Förslag att låta sjukhusen gå med en miljard kronor i underskott under 2021 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige medger att sjukhusstyrelserna i Västra Götalandsregionen sammantaget går med 1 miljard kronor i underskott under 2021. Summan täcker 84 procent av sjukhusens prognostiserade underskott. Förutsättningen är att respektive sjukhusstyrelse beslutar om och lämnar in åtgärdsplaner för att säkerställa ekonomi och verksamhet i balans. De sjukhusstyrelser som hittills lämnat in åtgärdsplaner är NU-sjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus.

Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige skjuter fram det tidigare målet att uppfylla vårdgarantin till utgången av 2022. Hälso- och sjukvårdsnämnderna uppmanas att säkerställa att vård beställs där det finns kapacitet så att hela den regionala vårdkapaciteten används optimalt.

Den långsiktiga ekonomin för Västra Götalandsregionens sjukhus fortsatt problematisk. Lättnader under 2021 behöver kombineras med planer för balans på sikt. Sjukhusstyrelserna får i uppdrag att besluta om och börja genomföra åtgärder för att säkerställa en ekonomi och tillgänglighet i balans under 2022 så fort pandemiläget och återhämtning tillåter.

Åtgärder för ökad tillgänglighet 

Pandemin har lett till att Västra Götalandsregionen tvingats skjuta upp vård och trots ökade ansträngningar för att ge patienter vård inom rimlig tid bedömer Västra Götalandsregionen att det uppdämda vårdbehovet vid årets slut kan uppgå till 30 000 besök och 30 000 operationer/behandlingar.  

För att minska det uppdämda vårdbehovet nyttjar VGR de upphandlade avtalen med privata vårdgivare i större utsträckning än tidigare. Planen är också att regionens egna sjukhus under hösten kommer att utföra mer vård än vad man gjorde 2019.

Regionstyrelsen beslutar att utesluta karensklausulen i de flesta framtida LOU-avtal med privata vårdgivare för att åstadkomma stabilitet och långsiktighet i den planerade vården och att korta köerna. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att förbereda förfrågningsunderlag inom flera medicinska områden för att göra det möjligt att besluta om kompletterande upphandlingar i samband med att vårdöverenskommelserna för 2022 och 2023 är klara.  

Regionstyrelsen ger också regiondirektören i uppdrag att se över regelverket för bisysslor för att skapa möjlighet för medarbetare i VGR att arbeta för privata vårdgivare för att ytterligare korta köerna efter pandemin.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Ett nytt samlat Regionens hus i Vänersborg  

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för ett nytt samlat Regionens hus i Vänersborg.  

Regionfullmäktige har tidigare beslutat att regiongemensamma ledningsfunktioner ska samlas i Vänersborg, Göteborg och Skövde. I Trestadsområdet hyr Västra Götalandsregionen lokaler för administrativ verksamhet på sex platser i Vänersborg och två i Uddevalla. I dessa lokaler arbetar 620 personer. Berörda verksamheter är regionstyrelsen, Koncernkontoret, Regionservice, Närhälsan, Regionhälsan, Västfastigheter, Folkhögskoleförvaltningen, Förvaltningen för kulturutveckling, Naturbruksförvaltningen, Patientnämndernas kansli, Revisionsenheten och Västtrafik.  

Tre alternativ har tagits fram:  

  1. Ett nytt samlat Regionens hus i Vänersborg 
  2. Behålla Residenset och Östergatan 
  3. Behålla Residenset och samla övrig verksamhet i ett ”nytt” hus

Koncernkontorets har förordat alternativ 1 som innebär att regionstyrelsen och dess verksamhet samlokaliseras med berörda förvaltningar. Det ger möjlighet till större närhet arbetsmässigt mellan tjänstemän och politiker. Det är också det alternativ som tydligast befäster VGR:s beslut att ledningsfunktioner ska koncentreras till Vänersborg, Göteborg och Skövde.  

Alla beslut i korthet


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-05-25 18:01