Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 16 februari 2021

Publicerad: Uppdaterad:

Regionfullmäktige beslutade bland annat om ny regional utvecklingsstrategi för 2021-2030, Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2021 och nya regler för sjukresor i Västra Götaland.

Beslut om ny regional utvecklingsstrategi

Regionfullmäktige beslutade om en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland för perioden 2021-2030. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland.  

Den regionala utvecklingsstrategin ska bidra till Västra Götalands utveckling. Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är den gemensamma förmågan att vara innovativ och ställa om till ett hållbart samhälle.  

Strategin är samlad och sektorsövergripande och beskriver mål och långsiktiga prioriteringar för områden där takten i omställningen behöver öka fram till 2030. Den fokuserar på områden som utvecklas genom samarbete mellan organisationer och sektorer samt samverkan mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

För att den regionala utvecklingsstrategin ska vara relevant och angelägen för kommuner, näringslivet, det civila samhället, myndigheter, akademin och andra organisationer som arbetar för Västra Götalands utveckling har strategin tagits fram i bred delaktighet. 

Beslut om Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021  

Regionfullmäktige godkänner Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2021.  

Regionstyrelsen har konstaterat att pandemin covid-19 har en fortsatt stark påverkan på Västra Götalandsregionens verksamheter och att styrelser och nämnder befinner sig i en mycket ansträngd situation som kommer att påverka både ekonomi och verksamhet på kort och lång sikt. Det pågår därför en omprövning, anpassning och förändring av planerade verksamheter för att hantera situationen. I planeringen ingår att säkra akutvård, covidvård och högprioriterad vård. Även inom kollektivtrafikområdet pågår arbete med att kartlägga pandemins effekter.  

Regionfullmäktige ställer sig bakom regionstyrelsens inriktning för hur effekterna av pandemin ska hanteras under 2021. Regionfullmäktige beslutade också att nämnder och styrelser inte behöver återställa de ekonomiska underskotten under 2021. De ekonomiska konsekvenserna kommer i stor utsträckning att hanteras gemensamt när situationen stabiliserats.

Detaljbudgeten omfattar samtliga nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen. I december 2020 fastställde regionfullmäktige Västra Götalandsregionens budget för 2021 med ett resultat på 611 miljoner kronor. Det nya beräknade resultatet är 474 miljoner kronor.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Egenavgifter och högkostnadsskyddet för sjukresor höjs 

Regionfullmäktige beslutade att justera regelverket för sjukresor. I syfte att minska kostnaderna justeras egenavgifterna för sjukresetaxi, sjukresa med egen bil samt sjukresa med kollektivtrafik. Även högkostnadsskyddet för sjukresor höjs. Höjningen av högkostnadsskyddet innebär att patienter som reser ofta kommer att nå högkostnadsgränsen snabbare. 

Förslaget har tagits fram på uppdrag av regionstyrelsen mot bakgrund av en hög kostnadsutveckling för Västra Götalandsregionen (VGR) för sjukresor. Nuvarande nivå är under medelvärdet i Sverige. 

För att minska sjukresekostnaderna beslutades om följande justeringar: 

  • Egenavgift för sjukresa med kollektivtrafik ska motsvara och följa Västtrafiks biljettpris för vuxen zon. I dagsläget innebär det en höjning från 20 kronor till 34 kronor. 

  • Egenavgift för sjukresetaxi höjs från 80 kronor till 125 kronor. 

  • Egenavgift för sjukresa med egen bil höjs från 100 kronor till 125 kronor 

  • Högkostnadsskyddet höjs från 1 650 kronor till 2 000 kronor. 

  • Egenavgiften för sjukresa med egen bil och sjukresetaxi ska räknas upp varje år med ett index som fastställs i VGR:s budgetprocess, i dagsläget 2 procent. 

Förändringarna träder i kraft 1 juli 2021 och innebär att sjukresekostnaderna för VGR minskar med cirka 31 miljoner kronor per år. 

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande. 

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande. 

Finansiering av utökade kostnader för Millenium 

Regionfullmäktige beslutar om finansiering av ökade kostnader för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Syftet är att säkerställa implementering och driftstart av Millenium, kärnsystemet inom FVM.  

Koncernkontoret har gjort en genomlysning av FVM-programmets budget för att säkerställa att den ligger på en rimlig nivå. Genomlysningen visar att kostnaderna ökar med drygt 500 miljoner kronor jämfört med de kostnader som presenterades 2019. Kostnadsökningarna beror till största delen på att inte tillräcklig höjd tagits för kostnader gällande utveckling, avveckling och arkivering av befintliga system samt att programmet försenats med 1 år. 

Kostnaderna för FVM-programmet finansieras huvudsakligen genom regionbidrag, statsbidrag och omdisponering av centrala medel. Därutöver har regionstyrelsen beslutat att reservera 1 400 000 miljoner kronor av det egna kapitalet för att implementera FVM. Genom att nyttja denna reservering krävs inga ytterligare medel för att täcka de ökade kostnaderna.

Sammanträdets handlingar

Alla beslut i korthet


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-12-01 15:50