Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 13 april

Publicerad: Uppdaterad:

Regionfullmäktige beslutade bland annat om årsredovisning och bokslutsdisposition 2020, om remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utgör en fristående vårdtjänst, om miljömål och mål för social hållbarhet samt att om behålla namnet Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige godkände årsredovisning och bokslutsdisposition

Regionfullmäktige beslutade att godkänna Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2020. År 2020 innebar stora påfrestningar på Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter. Förvaltningar och bolag inom vård, kollektivtrafik och kultur har visat prov på stor flexibilitet och har anpassat sina verksamheter efter den uppkomna situationen.

Trots uppoffringar från medarbetarna och verksamheterna inom hälso- och sjukvården har året inneburit att delar av den planerade vården inte kunnat genomföras. Effekten av detta medför att VGR har ett uppdämt vårdbehov som måste hanteras under de kommande åren. Under året har även resandet minskat kraftigt liksom besöken vid de olika kulturverksamheterna. Sammantaget konstateras att händelserna under år 2020 kommer att medföra både ekonomiska och verksamhetsmässiga belastningar kommande år. 

Regionfullmäktige godkände också bokslutsdisposition i eget kapital och fastställde eget kapital per 2021-01-01 till 0 miljoner kronor för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 0 miljoner kronor för NU-sjukvården, 0 miljoner kronor för Södra Älvsborgs Sjukhus, 0 miljoner kronor för Skaraborgs Sjukhus, 0 miljoner kronor för Sjukhusen i Väster och 0 miljoner kronor för västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Bokslutsdispositionerna innebär också att moderförvaltningen tillförs 243 miljoner kronor i eget kapital.

Årets resultat ökar VGR:s förutsättningar att ekonomiskt klara att hantera ett uppdämt vårdbehov och andra långsiktiga konsekvenser av pandemin.  

Beslutet togs efter votering. GrönBlå Samverkan reserverade sig till förmån för Koncernkontorets tjänsteutlåtande.

Mål för miljö och social hållbarhet 2030  

Regionfullmäktige antar miljömål 2030 och mål för social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter. Målen utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och är prioriterade utifrån VGR:s uppdrag. Tillsammans samlar de VGR:s ambitioner inom ekologisk och social hållbarhet.  

Målen ska bidra till att minska skillnader i livsvillkor och hälsa samt hållbart nyttjande av jordens resurser och bidra till en hållbar utveckling för invånare och aktörer i Västra Götaland och globalt.  

De tre övergripande målen för social hållbarhet är:  

  • God hälsa och välbefinnande 
  • Jämlikhet och lika rättigheter  
  • Tillit, trygghet och delaktighet  

De övergripande miljömålen för VGR:s verksamheter 2030 är att: 

  • VGR:s produkt- och materialflöden är resurseffektiva och giftfria  
  • VGR:s direkta växthusgasutsläpp har minskat med 85 procent och de indirekta växthusgasutsläppen har minskat med 50 procent
  • VGR nyttjar ekosystemtjänster hållbart och främjar den biologiska mångfalden 

Ett långsiktigt mål är att VGR har netto noll-utsläpp av växthusgaser år 2045. Målen är nedbrutna i ett antal delmål.  

Hållbarhet - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utgör en fristående vårdtjänst från 1 juni 

Regionfullmäktige beslutar att införa remisskrav till neuropsykiatriska utredningar som utgör en fristående vårdtjänst från 1 juni. Remisskravet innebär att patienten behöver en remiss från läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykiatrin för att göra en neuropsykiatrisk utredning som utgör en fristående vårdtjänst. Remisskravet införs för att öka kvaliteten i vårdkedjan och ge bättre förutsättningar för jämlik vård. 

De senaste åren har efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar ökat vilket lett till längre väntetider och ett ökat behov av utredningar hos externa vårdgivare. Remissfriheten har inneburit att patienter kunnat söka direkt till privata vårdgivare som inte varit upphandlade av Västra Götalandsregionen (VGR). För vissa patienter har det lett kvalitetsbrister i utredningarna och svårigheter i prioriteringar, styrning och kontroll samt ökade kostnader.  

Med ett remisskrav blir vårdprocessen tydligare med medicinsk bedömning, utredning, en mottagare av utredningsresultatet och en utsedd ansvarig för insatser efter utredning. Det kan även få positiva effekter för jämlik vård genom att remisser till privata utförare styrs till de som är upphandlade inom VGR:s ramavtal med tydliga kvalitetskrav. Inledningsvis kan det dock bli längre väntetider till utredning eftersom alla patienter behöver gå via den offentliga specialistpsykiatrin för att få remiss. För att minska risken för detta har VGR möjlighet att nyttja egna avtal med privata vårdgivare.   

Fakta:  

Neuropsykiatrisk utredning utgör ett delmoment i en vårdkedja som inleds med en bedömning av patientens symtom. I vissa fall går man vidare med en utredning som leder fram till en diagnos, som i sin tur ligger till grund för behandling och andra insatser.

Västra Götalandsregionen behåller namnet 

Regionfullmäktige beslutade att upphäva tidigare beslut om att byta namn från Västra Götalandsregionen till Region Västra Götaland. 

När beslutet om att byta namn till Region Västra Götaland togs 2019 gjordes det mot bakgrund av att en ny namnstandard på regionerna i Sverige skulle regleras i lag. Riksdagen har beslutat att namnbyte inte regleras i lag utan är en rekommendation. Västra Götalandsregionen kan därmed välja att fullfölja namnbytet eller att behålla det nuvarande namnet. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Bedömningen är att fördelarna med att behålla namnet överväger nackdelarna. Därmed behålls namnet Västra Götalandsregionen. 

Alla beslut i korthet

Handlingar till sammanträdet


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-12-02 10:10