Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 19 oktober 2021

Publicerad: Uppdaterad:

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde idag om Västra Götalandsregionens delårsrapport per augusti. Vidare beslutade regionstyrelsen vilken vård som ska bedrivas på det nya sjukhuset vid Wieselgrensplatsen i Göteborg och om vilka som får Västra Götalandsregionens parasportstipendium 2021. Regionstyrelsen fick också en rapport om sommarsituationen i vården.

 

Västra Götalandsregionens delårsrapport augusti 2021

Årets första åtta månader har inneburit stora påfrestningar för flera av Västra Götalandsregionens verksamheter. I januari, när pandemins andra våg kulminerade, var det som mest 552 inneliggande patienter som vårdades för covid-19 på sjukhusen.

Men i takt med att andelen vaccinerade ökat har situationen stabiliserats. Fram till och med augusti har 1,1 miljoner första doser och 870 000 andradoser vaccin mot covid-19 givits i Västra Götaland.

Digitaliseringen har tagit stora kliv. Digitala vårdmöten har ökat med närmare 250 procent jämfört med föregående år, de mobila teamen har utökat sin verksamhet och nya samarbeten har skapats.

Men samtidigt lämnar pandemin spår. För många medarbetare som slitit hårt är behovet av återhämtning prioriterat. Samtidigt behöver invånarna få tillgång till den vård som fått anstå under pandemin.

Kollektivtrafiken har påverkats med minskade biljettintäkter till följd av minskat resande. Kulturförvaltningarna, som haft stängda hus, behöver nu arbeta med att både välkomna publiken tillbaka till salongerna och behålla den nya digitala publiken.

Utmaningen blir nu för VGR som helhet att möta behov som skapats när delar av verksamheten pausats och bibehålla de positiva effekterna som nya arbetssätt tagit med sig, samtidigt som medarbetarna måste få tid för återhämtning.

Det ekonomiska resultatet fram till augusti och prognosen för helåret är också starkt påverkat av pandemin och dess effekter. Staten har tilldelat stora riktade statsbidrag inom flera områden, till exempel för vaccinationer och PCR-testning. Statsbidragen beräknas skapa ett tillfälligt överskott. De höga statsbidragen i kombination med högre skatteintäkter, kompenserar för högre personalkostnader, vikande biljettintäkter och särskilda covidkostnader.

Resultatet före jämförelsestörande poster uppgår för perioden till 1,877 miljarder kronor. Under resterande del av året beräknas en högre kostnadsnivå för den verksamhet som fått stå tillbaka under pandemin. Helårsprognosen före jämförelsestörande poster bedöms till cirka 730 miljoner kronor.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner VGR:s delårsrapport augusti 2021.

 
Beslut om den vård som ska bedrivas på det nya sjukhuset vid Wieselgrensplatsen i Göteborg

Regionfullmäktige beslutade 2015 att skapa två nya sjukhus i Göteborgsområdet. Det ena är sjukhuset på eller nära Wieselgrensplatsen, på Hisingen i Göteborg (tidigare tänkt att byggas i Frihamnen). Sjukhuset vid Wieselgrensplatsen ersätter nuvarande Lundby specialistsjukhus vars lokaler är uttjänta.

Enligt ett tidigare beslut i regionstyrelsen från 2015 skulle ett dagkirurgiskt centrum samlokaliseras med specialistsjukhuset i Frihamnen. Västra Götalandsregionen (VGR) behöver ta ställning till omfattningen av vårdverksamheten vid Wieselgrensplatsen, för att kunna ge besked i frågan till Göteborg stad avseende VGR:s behov av byggrätt på tomten.

Tre alternativ finns kring omfattningen av vårdverksamhet vid Wieselgrensplatsen. Nu föreslås att regiondirektören får i uppdrag att fortsätta planera utifrån följande alternativ, som innebär ersättningslokaler för:

 • specialistmottagningarna på Lundby specialistsjukhus, inklusive vuxenpsykiatri men exklusive operationsavdelning
 • endoskopienhet
 • lokaler för verksamheter inom vårdval vårdcentral respektive rehab,
 • bild- och funktionsmedicin
 • barn- och ungdomspsykiatri
 • mödrahälsovård och barn- och ungdomsmottagningar inom Regionhälsan, Habilitering & hälsa
 • tandvård och lokaler för mobila team
 • samt i planeringen möjliggöra tillägg av lokaler för dagkirurgi i senare skede av planering.

Det kommer att bli viktigt för berörda styrelser att säkerställa etablering av verksamheter från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Regionhälsan, Habilitering & hälsa, och Folktandvården på det nya närsjukhuset. Det innebär etablering och samlokalisering av verksamheter som idag inte finns samlade vilket innebär särskilda utmaningar i ledning och styrning av regionens verksamheter liksom av projektet för utbudspunktens etablering.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att i fortsatt planering för sjukhuset på Wieselgrensplatsen utgå från alternativ ett, samt möjliggöra tillägg av lokaler för dagkirurgi i senare skede. Regionstyrelsen upphäver tidigare beslut från 2015 att ett dagkirurgiskt centrum samlokaliseras med specialistsjukhuset i Frihamnen.

Stora påfrestningar i vården under sommaren men samarbetet fungerade mycket bra

Sommaren 2021 innebar stora påfrestningar för Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter och medarbetare. Samtidigt fungerade samarbetet och samverkan mycket bra mellan sjukvårdens förvaltningar och mellan VGR och kommunerna. Detta gjorde att verksamheterna kunde hjälpas åt till exempel vad gäller intensivvårdsplatser och operationsutrymme och att VGR kunde agera som en samlad region.

Det visar en rapport om bemanning, vårdplatser och patientsäkerhet under sommaren 2021 som presenterades för regionstyrelsen under tisdagens sammanträde.

Den genomsnittliga beläggningen på sjukhusens vårdplatser var över 100 procent, vilket innebar en hård press för medarbetarna. Många patienter sökte vård på sjukhusens akutmottagningar och flera patienter som under pandemin väntat med att söka vård, gjorde det nu. Hemester gjorde också att många västra götalänningar stannade hemma under sommaren. Trots den höga beläggningen har inga allvarliga händelser rapporterats. Alla patienter som var allvarligt sjuka fick vård.

För att försöka lösa den ansträngda bemanningssituationen påbörjades semesterplaneringen så snart det var möjligt. Sommarvikarier anställdes och många verksamheter hittade nya sätt att arbeta. Fler undersköterskor anställdes och sjukvårdsbiträden, undersköterskor och läkarstudenter arbetade i vården liksom administrativ personal med vårdutbildning, pensionerade och föräldralediga medarbetare.

Många medarbetare arbetade hårt för att klara verksamheten under sommarmånaderna. Personal i tjänst tog extra pass för att låta kollegor som gått på semester vara lediga och de allra flesta medarbetare som önskat fyra veckors semester kunde få det. Inom intensivvården och andra kritiska verksamheter har dock flera medarbetare flyttat semesterveckor till senare under året mot särskild ekonomisk ersättning.

Att skapa möjlighet för återhämtning har varit och är fortsatt en viktig uppgift samtidigt som invånarna behöver få tillgång till den vård som fått anstå under pandemin.

Västra Götalandsregionens parasportstipendium 2021

Regionstyrelsen har beslutat vilka som får Västra Götalandsregionens Parasportstipendium 2021. Sju parasportidrottare delar på stipendiet på totalt 150 000 kronor. Stipendiet syftar till att synliggöra idrott för personer med funktionedsättning som en möjlighet att skapa ett innehållsrikt liv. Regionstyrelsen ger parasportstipendiet till idrottare som är goda förebilder och som står för utmärkta prestationer inom parasporten och som inspirerat andra att aktivt idrotta. Regionstyrelsen ger även stipendiet till ledare/idrottsguide som värnar om god etik och har ett brinnande engagemang för parasportrörelsen.

Västra Götalandsregionens Parasportstipendium 2021 går till: 

 • Årets stipendiater på elitnivå: Fia Fjelddahl (parasegling) och Ludvig Sjöström (rullstolsbasket) som får 35 000 kronor vardera.
 • Årets stipendiat på regional/nationell nivå: Lova Johansson (simning) och Felix Persson (simning) som får 15 000 kronor vardera.
 • Årets stipendiater som breddidrott/lag: Rullegruppen från Göteborg (Rullstolsmotion, rullstolsteknik och rullstolslek) som får 30 000 kronor.
 • Årets stipendiat som ledare/idrottsguide: Cissi Zackrisson (parafotboll för personer med intellektuell eller kognitiv nedsättning) och Sofia Sandgren (friidrott/längdhopp) som får 10 000 kronor vardera.

Stipendierna delas ut på regionfullmäktiges sammanträde den 26 oktober.

Förslag om tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen 2022

GrönBlå Samverkan och Vänsterpartiet lämnade förslag till tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen 2022. Regionstyrelsen beslutade att föreslå att regionfullmäktige fattar beslut om GrönBlå Samverkans tilläggsbudget. Regionfullmäktige behandlar tilläggsbudgeten vid sitt nästa sammanträde den 26 oktober.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Socialdemokraterna återkommer med eget förslag till tilläggsbudget till regionfullmäktige och lämnade en protokollsanteckning. 

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-12-02 11:20