Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kraftsamlar för att unga ska klara skolan

Allt färre unga går klart skolan och det leder till utanförskap. Därför satsar Västra Götalandsregionen över 85 miljoner kronor på en rad olika projekt och aktiviteter för att vända den negativa trenden. – Detta är en av de absolut viktigaste satsningarna som Västra Götalandsregionen kan göra, säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

För 15 år sedan låg andelen avgångselever i nionde klass som hade gymnasiebehörighet på ungefär 90 procent. Nio av tio klarade grundskolan. Sedan dess har resultatet stegvis sjunkit. Förra året låg det på 83 procent.

– Det handlar för närvarande om runt 2500 barn per år som inte klarar skolan, säger Göran Henriksson, samhällsmedicinsk rådgivare på Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen (VGR).

Nedgången beror på att spridningen i skolresultat mellan skolorna har ökat markant. Även om andelen elever med gymnasiebehörighet på de flesta skolor ligger mellan 85 och 100 procent finns allt fler skolor med en betydligt lägre andel elever som uppnått gymnasiebehörighet.

– Resultaten varierar oerhört mycket mellan olika skolor. Det finns en ojämlikhet i vårt område, säger Göran Henriksson.

Bred satsning för fullföljda studier

Därför har folkhälsokommittén på uppdrag av regionstyrelsen tagit fram ”Handlingsplan fullföljda studier” vars utgångspunkt är att VGR ska samarbeta med andra aktörer för att fler elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg.

Satsningen innebär att man på ledningsnivå inom VGR är överens om att alla som är involverade i skolans sfär, på ett eller annat sätt, måste samarbeta för att vända den negativa trenden med sjunkande skolresultat.

– Vi satsar helhjärtat på att fler av våra ungdomar ska gå ut skolan med godkända betyg. Det är för framtiden vi jobbar. Utanförskapet måste minska, säger Gunnel Adler, ordförande i folkhälsokommittén.

Runt 85 miljoner kronor läggs på satsningen, varav Europeiska Socialfonden (ESF) bidrar med 55 miljoner kronor. Regionutvecklingsnämnden lägger runt 30 miljoner kronor på olika sociala satsningar.

Stor konferens på Folkets hus

Med detta som bakgrund hölls i dagarna en stor konferens på Folkets hus i Göteborg under rubriken ”Kraftsamling fullföljda studier”. Hundratals personer från olika verksamheter diskuterade i seminarier utifrån fem problemområden som VGR kommer lägga kraft och resurser på.

Ett av problemområdena handlar om psykisk ohälsa i barndomen vilket leder till sämre skolresultat och hur man då kan jobba för att fånga upp unga och ge dem den hjälp de behöver.

– När det gäller unga med psykisk ohälsa, tror vi mycket på tidiga insatser. Unga ska kunna få stöd tidigt i livet och ges förutsättningar för att klara skolan, säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

En av deltagarna på konferensen, Kay Eriksson, vårdutvecklare på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på Södra Älvsborgs sjukhus, berättade att hans avdelning varit med och tagit initiativ till flera projekt som syftar till att öka barn och ungas närvaro i skolan och med långsiktigt mål att uppnå fullföljda studier.

– Det projekt där vi framöver kommer vara mest inblandade är Tidiga insatser för ökad skolnärvaro. Ett projekt som direkt knyter an till VGR:s satsning, säger vårdutvecklare Kay Eriksson.

Samarbete för minskat utanförskap

VGR:s kraftsamling i bred samverkan med andra aktörer för att fler unga ska klara skolan, handlar på sikt om att ge människor förutsättningar till att skaffa jobb och kunna leva ett självständigt liv.

Hur väl satsningen faller ut, återstår att se. Det som behövs nu är att företrädare från olika verksamheter försöker kroka arm med varandra och samarbeta för att i allt större utsträckning hjälpa Västra Götalands unga.

– Vi måste kraftsamla och stödja de strukturer som gör att våra barn och unga kan gå igenom skolan på ett bra och tryggt sätt. Detta är en av de absolut viktigaste satsningarna som VGR kan göra, säger Elisabeth Rahmberg.

– När det gäller unga med psykisk ohälsa, tror vi mycket på tidiga insatser. Unga ska kunna få stöd tidigt i livet och ges förutsättningar för att klara skolan, säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

– När det gäller unga med psykisk ohälsa, tror vi mycket på tidiga insatser. Unga ska kunna få stöd tidigt i livet och ges förutsättningar för att klara skolan, säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

Fakta

Fem problemområden där Västra Götalandsregionen kommer att lägga ner kraft och resurser för en positiv utveckling.

  1. Samverkan. Med komplexa problem krävs samverkan mellan flera aktörer. För att undvika friktion och gränskonflikter behövs det fungerande metoder för kommunikation och tillit.
  2. Psykisk hälsa. Psykisk ohälsa i barndomen leder till sämre skolresultat och sämre framtidsutsikter i vuxenlivet. Dagens hälsofrämjande insatser når inte alla familjer, barn och unga. Hur fångar vi upp dem?
  3. Livsvillkor och levnadsvanor. Hur kan vi hjälpas åt för att i möten med familjer eller barn och unga identifiera riskfaktorer och istället erbjuda sammanhang som utvecklar? Med rätt stöd till barn och föräldrar med svår livssituation kan negativa mönster mellan generationerna brytas.
  4. Studiemotivation. Ungdomar som hoppar av upplever ofta skolan som meningslös, eftersom de har svårt att se samband mellan sina studier och framtida mål. Tillsammans kan vi stärka kopplingarna mellan studier och arbetsliv.
  5. Migrationsbakgrund. Barn och unga med migrationsbakgrund står inför särskilda utmaningar genom till exempel kortare tid i skolan, trauman eller att de saknar kontaktnät. Genom att möta upp med hälso- och sjukvårdsinsatser och kontakt med näringslivet kan vi visa på framtidsmöjligheter.

Kontakt

Elisabeth Rahmberg
Folkhälsochef
Avdelning Folkhälsa Koncernkontoret
070-0823943
Elisabeth.rahmberg@vgregion.se

Göran Henriksson
Samhällsmedicinsk rådgivare Koncernkontoret
0709 - 94 85 43

Senast uppdaterad: 2018-03-10 00:04