Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 9 november 2021

 

Ärenden till regionfullmäktige

1. Avgiftsfri vaccination mot covid-19

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att vaccination mot covid-19 ska fortsätta att vara avgiftsfri för de som bor eller vistas stadigvarande i Västra Götaland. Avgiftsfriheten gäller från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2022.

Beslut: enligt förslag

2. Nytt reglemente för fastighetsnämnden samt justerade reglementen för regionstyrelsen med flera

Regionstyrelsen ansvarar för att löpande följa upp och analysera Västra Götalandsregionens styrmodell samt föreslå justeringar.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer nytt reglemente för fastighetsnämnden. Till följd av detta föreslår också regionstyrelsen att regionfullmäktige justerar i reglementena för styrelsen för Habilitering och Hälsa, styrelsen för NU-sjukvården, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelsen för Sjukhusen i väster, styrelsen för Skaraborgs Sjukhus och styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, styrelsen för Närhälsan, styrelsen för folkhögskolorna, regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden samt styrelsen för Hälsan och Stressmedicin.

Beslut: enligt förslag

3. Ny ersättningsmodell för utomlänsvård på Västra Götalandsregionens sjukhus från och med 2022

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen byter till patientspecifik ersättningsmodell för Västra Götalandsregionens sjukhus för utomlänsvård med start 2022 och i takt med att programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö införs.

Bakgrunden är att en analys av den nuvarande ersättningsmodellen visar att sjukhusen i VGR inte får full ersättning för den vård som utförs.

Beslut: enligt förslag

4. Yttrande över motion av Helena Thelin (S) med flera om att utveckla sjukresor

Helena Thelin (S) och Hanne Jensen (S) har i en motion föreslagit att

a) återinföra att färdtjänsttillstånd är tillräckligt intyg för att vid sjukresor få åka med taxi.

b) även fortsättningsvis låta personer med färdtjänsttillstånd, utan avgift, ha med sig följeslagare vid sjukresa med taxi.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionens första förslag och att motionens andra förslag är besvarat.

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

5. Yttrande över motion från Carina Örgård (V) med flera om vårdsamordnare till barn och unga med psykisk ohälsa

Carina Örgård (V), Birgit Lövkvist (V), Anette Holgersson (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) har i en motion föreslagit att: a) utreda möjligheten att införa funktionen vårdsamordnare för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och b) komma med förslag om var i organisationen funktionen bör finnas.

Koncernkontorets bedömning är att motionen kan anses besvarad eftersom det redan pågår arbeten inom området i VGR.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

6. Yttrande över motion av Magnus Harjapää (SD) om att lägga ner miljönämnden i Västra Götalandsregionen

Magnus Harjapää (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionens miljönämnd läggs ner och att miljöfrågorna tas över av regionutvecklingsnämnden. Ärendet har beretts av regionutvecklingsnämnden och miljönämnden som båda anser att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete med detaljutformning av den politiska organisationen i Västra Götalandsregionen för mandatperioden 2023-2026.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Ärenden som beslutas av regionstyrelsen

7. Beslut om att bygga ny bussdepå vid radiomasten i Västra Frölunda

Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra investeringen ”Ny bussdepå vid radiomasten i Västra Frölunda” om totalt 454 miljoner kronor.

Västtrafik får i uppdrag att genomföra följdinvesteringar om 24,6 miljoner kronor. Fastighetsnämndens behov av budgetram för konstnärlig utsmyckning om 3 miljoner kronor ska beaktas i kommande budgetarbete.

Västtrafiks behov av ökade regionbidrag för att täcka ökade driftkostnader till följd av investeringen ska beaktas i kommande budgetarbete.

Beslut: enligt förslag

8. Hantering av kostnader för köpt vård vid sjukhusen i egen regi 2021

Regionstyrelsen beslutar att sjukhusstyrelserna ska kompenseras ekonomiskt av regionstyrelsen för kostnaderna för köpt vård under år 2021. Finansiering sker genom regionstyrelsens medel för att hantera det uppdämda vårdbehovet.

Beslut: enligt förslag

9. Samgående av Melleruds kommun med Samordningsförbundet Väst

Regionstyrelsen godkänner hemställan från Melleruds kommun att gå samman med Samordningsförbundet Väst. Regionstyrelsen godkänner hemställan om ny förbundsordning från Samordningsförbundet Väst från och med 2022-01-01.

Beslut: enligt förslag

10. Riktlinjer för lönepolitiken 2022-2024

Regionstyrelsen har beslutat om riktlinjer för lönepolitiken inom Västra Götalandsregionen för perioden 2022 - 2024. Lönepolitiken syftar till att stödja kompetensförsörjningen på alla nivåer och skapa förutsättningar för att kunna rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Det är också ett instrument för att styra verksamheten mot uppsatta mål.

Ett fokusområde i VGR:s budget är att låta lönesättningen präglas av kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas.

Arbetet med att komma till rätta med oskäliga skillnader i lönestrukturen inom hälso- och sjukvården fortsätter och tidigare satsningar kvarstår. Kvinnodominerade yrkesgrupper med medellång högskoleutbildning i vården behöver även fortsättningsvis prioriteras. Särskild fokus läggs på yrkesgrupper inom vården som har sin ordinarie arbetstid förlagd till helger, nätter och kvällar.

I Västra Götalandsregionens budget finns 700 miljoner kronor avsatta under tre år för att nå konkurrenskraftiga och jämställda löner. För 2022 fördelas 235 miljoner kronor till de yrkesgrupper som ligger under riksgenomsnittet i medellön och har längst kvar till att uppnå önskvärd lönestruktur utifrån jämställda löner.

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade protokollsanteckning.

11. Fördelning av statsbidrag för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 2021

Regionstyrelsen godkänner fördelning av statsbidraget för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 2021 inom Västra sjukvårdsregionen. Tio miljoner kronor fördelas för användning inom det nationella arbetet för systemet för kunskapsstyrning.

Medlen används till:

a) fortsatt arbete i de nationella programområden där Västra sjukvårdsregionen har värdskap, exempelvis stöd med hälsoekonomisk kompetens och litteratursökningar

b) omkostnader för nationella arbetsgrupper i form av processtöd och lokalkostnader

c) ersättning till verksamheter som har nationella uppdrag

Beslut: enligt förslag

12. Tillfällig förstärkning av regional kulturverksamhet

Statens Kulturråd har beslutat att utöka den tillfälliga förstärkningen av kultursamverkansmodellen och tilldelar Västra Götalandsregionen 5,3 miljoner kronor för 2021 för att mildra pandemins negativa effekter. Regionstyrelsen beslutar att fördela pengarna till kulturnämnden. Sammanlagt innebär det en förstärkning under 2021 på 44 miljoner kronor.

Under pandemin har statens kulturråd betalat ut krisstöd för kulturverksamhet till regionerna för att mildra pandemins effekter. I Västra Götaland har ett 30-tal organisationer fått stöd, både verksamheter som ägs av VGR som Förvaltningen för kulturutveckling, Film i Väst, Regionteater Väst, Göteborgs symfoniker och GöteborgsOperan och verksamheter som ägs av andra till exempel museer, scenkonstinstitutioner och föreningsarkiv.

Under 2020 fördelade VGR drygt 36 miljoner kronor av de statliga stöden till kulturverksamheter. Totalt blir det 80 miljoner kronor som de regionala verksamheterna inom samverkansmodellen tagit del av för att mildra pandemins negativa effekter.

Beslut: enligt förslag

13. Ersättning till kommunerna för vaccination mot covid-19 - 12-15-åringar samt extra dos till äldre

Regionstyrelsen beslutar att VGR betalar ut en ekonomisk ersättning till kommunerna med 100 kronor per vaccinationsdos som kommunens personal ordinerat och/eller administrerat inom kommunal hälso- och sjukvård.

Västra Götalandsregionen betalar också kommunerna 50 kronor per dos till barn som vaccineras i samverkan mellan skola och vaccinatör. Besluten gäller retroaktivt.

Beslut: enligt förslag

14. Information om utvärdering av avtal om förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige, KOLV

Regionstyrelsen beslutade 2019 att ingå ett nytt avtal om förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige. Regionstyrelsen informeras under mötet om hur avtalet har hjälpt till att nå de mål som satts upp för samarbetet. Det handlar bland annat om fortsatt utveckling av forskningen och utbildningen om hållbar utveckling, dels större fokus på den lokala och regionala välfärdens utmaningar.

Regionstyrelsen noterar informationen.

Beslut: enligt förslag

15. Avslut av Svenska registret för renal denervering

Regionstyrelsen har det centrala personuppgiftsansvaret för Svenska registret för renal denervering. Vårdverksamheterna i Sverige har upphört med att använda interventionen renal denervering. Därför upphör behovet av ett kvalitetsregister inom området.

Regionstyrelsen beslutar att avsluta det centrala personuppgiftsansvaret för det nationella kvalitetsregistret Svenska registret för renal denervering och överföra registeruppgifter till slutarkivering.

Beslut: enligt förslag

16. Avslut av nationellt register för tillväxthormonbehandling för barn

Regionstyrelsen Västra Götaland har det centrala personuppgiftsansvaret för Nationellt register för tillväxthormonbehandling för barn. Registret är väl fungerande och anses vara ett nödvändigt verktyg för de behandlande enheterna för att följa egna behandlingsresultat samt jämföra med nationella resultat. Under senare tid har dock finansieringen inte varit tillräcklig för att täcka nödvändig utveckling och förvaltning av registret på längre sikt. 

Regionstyrelsen beslutar att avsluta det centrala personuppgiftsansvaret för det nationella kvalitetsregistret för tillväxthormonbehandling för barn och överföra registeruppgifter till slutarkivering.

Beslut: enligt förslag

17. Avtal med STIM om musikanvändning

Sveriges Kommuner och Regioner och STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) har förhandlat fram ett nytt normalavtal för musikanvändning inom regionerna. Västra Götalandsregionen får rätt att, mot betalning av en årlig licensavgift till STIM, använda musik inom regionens olika verksamheter, till exempel inom sjukvården eller vid skolor.

Beslut: enligt förslag

18. Yttrande över remiss Vägen till ökad tillgänglighet - långsiktig, strategisk och i samverkan

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets utredning Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. VGR ställer sig bakom utredningens förslag i stort men betonar att det främsta arbetet med att öka tillgängligheten måste göras internt inom VGR.

Beslut: enligt förslag

19. Yttrande över remiss om vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

Västra Götalandsregionen har getts möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Förslagen är en del i den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen.

VGR ser positivt på att Arbetsförmedlingen behöver ha en fortsatt och bred samverkan med andra aktörer på både nationell, regional och lokal nivå. Samtidigt lyfter VGR att samverkansstrukturerna mellan fristående leverantörer och aktörer behöver utvecklas i det regionala kompetensarbetet.

Beslut: enligt förslag

20. Valärenden

Beslut: Ärendet bordläggs till regionstyrelsens nästa sammanträde.

21. Initiativärende från Vänsterpartiet om personalsituationen på Kungälvs sjukhus och förlossningsvården på Östra sjukhuset

Ärendet remitteras till Koncernkontoret för beredning.

 

Sammanträdets handlingar


Senast uppdaterad: 2021-11-29 14:35