Regionstyrelsen 9 februari 2021

 

Ärenden till regionfullmäktige 

1. Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021  

Regionstyrelsen konstaterar att pandemin covid-19 har en fortsatt stark påverkan på Västra Götalandsregionens verksamheter och att styrelser och nämnder befinner sig i en mycket ansträngd situation som kommer att påverka både ekonomi och verksamhet på kort och lång sikt. Det pågår därför en omprövning, anpassning och förändring av planerade verksamheter för att hantera situationen. I planeringen ingår att säkra akutvård, covidvård och högprioriterad vård. Även inom kollektivtrafikområdet pågår arbete med att kartlägga pandemins effekter.  

I detaljbudgeten ges en inriktning för hur effekterna av pandemin ska hanteras under 2021. Regionstyrelsen föreslår att nämnder och styrelser inte behöver återställa de ekonomiska underskotten under 2021. De ekonomiska konsekvenserna kommer i stor utsträckning att hanteras gemensamt när situationen stabiliserats.  

Koncernkontoret bedömer att sjukhusen kommer att ha ett betydande underskott under hela året 2021. Sjukhusens styrelser får i uppdrag att senast den 30 april ta fram en handlingsplan för ekonomi och verksamhet i balans under våren 2022. 

Förslag till beslut:  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:  

1. Regionfullmäktige ställer sig bakom regionstyrelsens förslag till inriktning för arbetet med hanteringen av konsekvenser av Covid-19 under 2021 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.  

2. Regionfullmäktige beslutar att inget återställande av negativt eget kapital för nämnder och styrelser behöver ske under 2021.  

3. Regionfullmäktige godkänner kollektivtrafiknämndens budgeterade obalans om 106 miljoner kronor.  

4. Regionfullmäktige godkänner styrelsens för Kulturutveckling ansökan om att använda tre miljoner kronor av eget kapital.  

5. Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Hälsan och Stressmedicins ansökan om att använda eget kapital, 2,5 miljoner kronor godkänns.  

6. Regionfullmäktige beslutar att godkänna servicenämndens ansökan om att använda 11 miljoner kronor av eget kapital för vidare införande av MiV (Materiel i vården) 2.0. och medger samtidigt nämnden att nyttja ytterligare 20 miljoner kronor av eget kapital för finansiering av att en prisuppräkning på två procent för patientmåltider inte täcker kostnaderna.  

7. Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Regionhälsans ansökan om att använda eget kapital, 0,5 miljoner kronor, godkänns för vidareutbildning av barnsjuksköterskor samt PTP-platser (praktisk tjänstgöring psykolog), 2,1 miljoner kronor. Ansökan om finansiering av eget kapital, 10 miljoner kronor, för införande av Framtidens vårdmiljö (FVM) godkänns. 

Regionstyrelsen beslutar för egen del:  

1. Regionstyrelsen godkänner Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021.  

2. Regionstyrelsen fastställer inriktning för arbetet med hanteringen av konsekvenser av Covid-19 under 2021 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.  

3. Regionstyrelsen avvaktar statens beslut om befintliga och tillkommande statsbidrag och avser därmed återkomma med vidare beslut om finansiering för Västtrafik AB, Göteborgs Operan AB, Göteborgs Symfoniker AB samt Kollektivtrafiknämnden.  

4. Regionstyrelsen beviljar kapitaltäckningsgaranti om 12 miljoner kronor till Göteborgs Symfoniker AB samt 77 miljoner kronor till GöteborgsOperan AB.

5. Regionstyrelsen uppmanar styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och sjukhusen i Väster att senast den 30 april 2021 inkomma med en handlingsplan för att säkerställa en ekonomi och verksamhet i balans under våren 2022.  

6. Regionstyrelsen fastställer tekniska budgetjusteringar om 22 miljoner kronor i enlighet med tabell i detta tjänsteutlåtande.  

7. Regionstyrelsen godkänner att Naturbruksstyrelsens verksamhetsstyrda ram för fastighetsinvesteringar ökar med 2,2 miljoner kronor och att den ägarstyrda ramen minskas med samma belopp.  

8. Regionstyrelsen beslutar om omedelbar justering 

Beslut: enligt förslag 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget tilläggsyrkande.

2. Namnbyte Västra Götalandsregionen 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige upphäver tidigare beslut om att byta namn från Västra Götalandsregionen till Region Västra Götaland.  

Det tidigare beslutet togs mot bakgrund av att en ny namnstandard på regionerna skulle vara reglerad i lag. Riksdagen har beslutat att namnbyte inte regleras i lag utan är en rekommendation. Västra Götalandsregionen kan därmed välja att fullfölja namnbytet eller att behålla det nuvarande namnet.   

Regionstyrelsen menar att Västra Götalandsregionen är ett etablerat och inarbetat namn med hög igenkänning och att VGR också slipper de kostnader som ett namnbyte hade inneburit. 

Förslag till beslut:  

1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om att byta namn till Region Västra Götaland. 

Beslut: enligt förslag 

3. Införande av remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utförs som en fristående vårdtjänst  

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige inför remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utgör en fristående vårdtjänst i Västra Götalandsregionen (VGR). Remisskravet innebär att patienten behöver en remiss från läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykiatrin. 

Efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar har ökat, vilket har öppnat för privata enskilda vårdgivare att ingå ramavtal med olika regioner. I Västra Götaland har det uppstått problem av olika slag för patienter som utretts utan att utredningen initierats via remiss från specialistvården.  

En risk som identifierats är att det initialt kan bli längre väntetider till utredning genom att alla patienter går via den offentliga specialistpsykiatrin för att få remiss. För att minska risken för detta kan VGR nyttja sina egna avtal med privata vårdgivare.  

Förslag till beslut:  

 1. Regionstyrelsen förslår att regionfullmäktige beslutar att införa remisskrav till neuropsykiatrisk utredning som utgör en fristående vårdtjänst från och med den 1 juni 2021. Remiss får enbart skrivas av läkare inom specialistpsykiatrin i Västra Götalandsregionen. 

Beslut: enligt förslag 

4. Motion av Carina Örgård (V) och Birgit Lövkvist (V) om riktade insatser till ungdomar i särskilt utsatt situation och därmed ökad riskzon för beroendeproblematik  

Carina Örgård (V) och Birgit Lövkvist (V) har i en motion föreslagit riktade insatser till ungdomar i särskilt utsatt situation och därmed ökad riskzon för beroendeproblematik. 

Västra Götalandsregionen (VGR) följer lagen för vård till asylsökanden och personer utan tillstånd. För att ytterligare säkerställa vården för barn och unga har ansvaret för målgruppen förtydligats i en regional medicinsk riktlinje för övergång mellan primärvård, barn-och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Beslut: enligt förslag 

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande om återremiss.

5. Årsredovisning för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2020 

Regionstyrelsen godkänner årsredovisningen för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2020. Pandemin covid-19 har påverkat året vilket syns i de beslut som fattats av regionstyrelsen men också genom ändrade arbetssätt inom organisationen. Pandemin har också påverkat möjligheten att uppnå de mål som regionstyrelsen arbetat mot under 2020, både i positiv och negativ riktning.  

Det ekonomiska utfallet för regionstyrelsen inklusive regionfullmäktige 2020 uppgår till +348 miljoner kronor jämfört med budget.  

Koncernkontoret har arbetat aktivt med översyn av arbetsuppgifter och uppdrag inom förvaltningen. Översynen och det anställningsstopp som senare infördes har bidragit till att Koncernkontoret uppnått måltalet för nettoårsarbetare för året.   

Sjukfrånvaron på Koncernkontoret har minskat med 0,29 procentenheter jämfört med 2019 och ligger nu på 3,76 procent vilket är en relativt låg sjukfrånvaro.   

Beslutet innebär inga ekonomiska eller personella resurskonsekvenser.  

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen godkänner årsredovisning för 2020.  

Beslut: enligt förslag

6. Uppföljning plan för intern kontroll för regionstyrelsen till och med december 2020  

Intern kontroll är en del av styrningen i VGR och ett redskap för ständiga förbättringar. Regionstyrelsen fastställde sin plan för intern kontroll för 2020 i december 2019 och beslutade då att genomförda kontroller ska återrapporteras i anslutning till fördjupad rapportering för mars, delårsrapport för augusti samt årsredovisning för regionstyrelsen 2020. 

Förslag till beslut:  

1. Regionstyrelsen godkänner redovisningen av genomförda kontroller för september till och med december 2020. 

Beslut: enligt förslag 

7. Ersättning till vårdcentraler och sjukhus för vaccinationer av prioriterade grupper mot covid-19   

Västra Götalandsregionen ansvarar för att vaccinera mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Det utgår ett statsbidrag till Västra Götalandsregionen, enligt överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) för varje vaccinering som genomförs. Det är 275 kronor/dos. Koncernkontoret bedömer att hela den ersättningen bör gå till de enheter inom Vårdval Vårdcentral och sjukhusförvaltningarna som fullgör sitt uppdrag och vaccinerar de prioriterade grupperna enligt Fas 1-3 i Vaccinationsplanen covid-19. Denna ersättning ska täcka alla kostnader som uppkommer vid vaccinationerna för vaccinatören 

Förslag till beslut:

1. Regionstyrelsen beslutar att vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral och sjukhusförvaltningar erhåller 275 kronor per dos, för given och registrerad vaccinering mot covid-19 av prioriterade grupper inom fas 1-3 i Vaccinationsplan för covid-19. 

Beslut: enligt förslag 

8. Begäran om genomförandebeslut - Utökad reservkraftskapacitet, Östra sjukhuset 

Fastighetsnämnden har begärt att få påbörja den första av tre etapper för utökad reservkraftkapacitet på Östra sjukhuset. Syftet är att utöka reservkraftkapaciteten för de nya byggnader som har eller inom kort ska tas i bruk i enlighet med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps rekommendationer.  

Förslag till beslut: 

1. Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra den ägarstyrda investeringen ” Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra sjukhuset byggnad 4264 – utökad reservkraftkapacitet, projektnummer 11029” i enlighet med fastställd genomförandeplanering, inom en investeringsutgift om totalt 36,5 miljoner kronor (löpande pris).  

2. Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämndens behov av tillkommande årligt hyresbidrag om 2 000 000 kr beaktas i framtida budgetarbete. 

Beslut: enligt förslag 

9. Begäran om genomförandebeslut - Östra sjukhuset - Ny kulvertförbindelse mellan Servicehus (SH) och Centralkliniken (CK) 

Fastighetsnämnden har begärt att få uppföra en kulvertramp samt en mindre tillbyggnad till befintlig servicebyggnad. Syftet är att skapa en ny och redundant transportväg för varutransporter med truck i transportkulvert mellan servicehuset och hela Östra Sjukhuset när nuvarande transportsystem (ATS) tas ur bruk. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra den ägarstyrda investeringen ”Ny kulvertförbindelse mellan Servicehus (SH) och Centralkliniken (CK) (projektnummer 11213)” i enlighet med fastställd genomförandeplanering, inom en investeringsutgift om totalt 89 miljoner kronor (löpande pris).  
 2. Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämndens behov av tillkommande årligt hyresbidrag om 4,3 miljoner kronor ska beaktas i framtida budgetarbete.  
 3. Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämndens behov av bidrag för evakueringskostnader på 1 miljon kronor ska beaktas i framtida budgetarbete.  
 4. Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämndens behov av budgetram för konstnärlig utsmyckning i projektet om 0,8 miljoner kronor, ska beaktas i kommande budgetarbete.  
 5. Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att teckna internt hyresavtal. 

Beslut: enligt förslag 

10. Slutligt förslag till regionalt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021–2027 i Västsverige  

I april 2020 fick Västra Götalandsregionen (VGR) erbjudandet av regeringen att samordna framtagandet av regionalt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden för programperioden 2021–2027 i Västsverige. Programförslaget har sedan dess tagits fram i nära samarbete med Region Halland och olika aktörer i regionen. Programmet tar tydligt avstamp i förslaget till ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 - 2030 och de prioriteringar som görs där. Programmet är en viktig finansieringskälla för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin, speciellt till den långsiktiga prioriteringen ”Stärkt innovationskraft”.  

Förslag till beslut:

1. Regionstyrelsen fastställer förslaget till "Program för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021–2027 Västsverige". 

Beslut: enligt förslag 

11. Yttrande över remiss om reviderad förbundsordning Svensk Luftambulans  

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans bildades för mer än fem år sedan av Region Värmland och Dalarna. Under tiden har ytterligare fyra regioner, Västra Götaland, Uppsala, Västerbotten och Norrbotten, blivit medlemmar samt att verksamheten blivit mer omfattande. Det finns därför ett behov att revidera och uppdatera förbundsordningen. 

Förslag till beslut:

1. Regionstyrelsen ställer sig bakom utkast till reviderad förbundsordning Svensk Luftambulans.  

Beslut: enligt förslag

12. Yttrande över remiss personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning - Delbetänkande från KOMET (SOU 2020:53)  

Regionstyrelsen har getts tillfälle att yttra sig om delbetänkandet Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning (SOU 2020:53). Regeländringen innebär sammanfattningsvis ett förtydligande för de aktörer som planerar klinisk forskning och för vårdgivare som har att utföra sådan personuppgiftsbehandling som är nödvändig för antalsberäkningen. 

Förslag till beslut:

1. Regionstyrelsen yttrar sig över remissen enligt förslaget. 

Beslut: enligt förslag 

13. Valärenden

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen nominerar Thomas Adler till ny ledamot av Vänerns vattenvårdsförbund för tiden till årsmötet 2023.
 2. Regionstyrelsen utser NN till ledamot i beredningen för externa relationer för resten av mandatperioden

Beslut: Enligt punkt 1. Punkt 2 tas upp vid nästa sammanträde med regionstyrelsen.

14. Initiativärende från (SD) om att vaccinera Västra Götalandsregionens personal på arbetstid.

Regionstyrelsen ställde sig bakom ett initiativärende från Sverigedemokraterna att all personal inom VGR samt VGR:s helägda bolag ska kunna vaccinera sig på betald arbetstid. I de allra flesta fall fungerar det på detta sätt redan idag.

Förslag till beslut: 

 1. All personal inom VGR samt VGR:s helägda bolag ska kunna vaccinera sig på betald arbetstid.
 2. Regiondirektören får i uppdrag att kommunicera detta till alla anställda i VGR samt VGR:s helägda bolag.

Beslut: enligt förslag.

 

Sammanträdets handlingar 

Regionstyrelsens ledamöter