Regionstyrelsen 8 september 2020

Uppdaterad:
Publicerad:
Ordförandeklubba
Fotograf: Foto Paul Björkman

Ärenden till regionfullmäktige

Borgen för refinansiering av lån Transitio AB

Västra Götalandsregionen (VGR) är tillsammans med övriga regioner delägare i AB Transitio. Bolaget upphandlar tåg för lokal och regionaltrafik, högvärdeskomponentreservdelar samt finansierar dessa om ägarna vill.

VGR har valt att köpa tågen till Västtrafik. Högvärdeskomponentlagret av reservdelar för Transitios fordonstyper läggs i en gemensam pool för att minska behovet av reservdelar för alla fordonsägare med samma fordonstyp. Högvärdeskomponentlagret finansieras av Transitio med lån vars säkerhet är borgen från ägarna.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att VGR går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio intill 41 566 461 kronor.

Beslut: enligt förslag.

 

Markförvärv för planerat byggande av ny bussdepå vid Radiomasten i Västra Frölunda

En ny bussdepå vid Radiomasten i Västra Frölunda är en del i förverkligandet av det övergripande målet om ökat resande med kollektivtrafik och ligger i linje med policyn att Västra Götalandsregionen står för ägandet av depåerna i Göteborg.

Regionstyrelsen förslår därför regionfullmäktige besluta att köpa tre fastigheter för 46 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag.

 

Rekommendation om avgiftsfritt boende i samband med nationell högspecialiserad vård (NHV)

Styrelsen för Sveriges kommuner och regioner (SKR) beslutade i april 2020 att rekommendera samtliga regioner att anta Rekommendation om ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård (NHV). Den innebär att boende i samband med nationell högspecialiserad vård ska vara avgiftsfritt för patient och närstående.

Nu är det så att när patienter vårdas i andra regioner tillämpas hemregionens regler för boende/övernattning.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att anta SKRs rekommendation om ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård. Rekommendationen ska följas från och med 1 oktober 2020.

Beslut: enligt förslag.

 

Redovisning av partistöd 2019 och utbetalning av partistöd för 2021

Samtliga partier som fått partistöd för 2019 har lämnat skriftlig redovisning och granskningsrapport. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige noterar redovisningen av partistöd för 2019 och presidiet bedömer att partistöd för 2021 kan betalas ut för samtliga partier.

Partistöd för 2021 är följande:

  • grundstöd per parti: 1 142 185 kronor.
  • stöd per mandat i regionfullmäktige: 369 869 kronor.

Parti som tagit emot partistöd ska lämna årlig, skriftlig redovisning enligt Västra Götalandsregionens regler för partistöd.

Beslut: enligt förslag.

 

Revidering av finanspolicy för Västra Götalandsregionen 2020

Västra Götalandsregionens finanspolicy anger ramar och riktlinjer för finansförvaltningen. Översynen för 2020 har medfört ett antal förslag till förändringar, det mest omfattande är skrivelser gällande en pensionsmedelsportfölj.

Anledningen till det är att regionfullmäktige har fattat beslut om en ny finansiell strategi för VGR. Strategin innefattar bland annat att avskilja likvida medel till en pensionsmedelsportfölj och finanspolicyn behöver därmed uppdateras för att omfatta denna pensionsmedelsförvaltning.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att finanspolicy för Västra Götalandsregionen daterad 2020-06-23 fastställs.

Beslut: enligt förslag.

 

Motion av Bijan Zainali (S) med flera om behov av regional filmstrategi föreslås besvarad

Bijan Zainali (S) med flera har i en motion föreslagit att en regional filmstrategi tas fram i syfte att ytterligare stärka filmproduktionen i Västra Götaland.

Koncernkontorets bedömning är att filmområdet är prioriterat i strategier, uppdrag och pågående insatser. En regelbunden dialog mellan beställare och utförare, utifrån redan prioriterade områden bedöms vara bättre och ett mer flexibelt sätt för att stärka Västra Götaland som filmregion.

Beslut: enligt förslag att motionen är besvarad. Socialdemokraterna (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

 

Yttrande över motion av Hannyah Jörtoft (SD) om att låta naturbruksstyrelsen besluta vilka gymnasieutbildningar som lämpligast erbjuds på vilket naturbruksgymnasium

Hannyah Jörtoft (SD) föreslår i en motion att regionfullmäktige upphäver den detaljstyrande skrivelsen i den övergripande planen som beslutar vilka utbildningar som ska erbjudas på vilka skolor. Motionären förslår också att styrelsen för naturbruksskolorna själva får bestämma över kursutbudet i samtliga skolor.

Motionen har remitterats till naturbruksstyrelsen och regionutvecklingsnämnden, som båda har föreslagit att motionen ska anses vara besvarad, med hänvisning till att frågan om mandatet för att besluta om skolornas inriktningar är under arbete. Motionen föreslås därför vara besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Beslut: enligt förslag att motionen är besvarad. Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

 

Ärenden till regionstyrelsen

Regional hantering av tester och smittspårning för covid-19

Regeringen ingick den 11 juni 2020 en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om ökad nationell testning för covid-19, 2020.

Enligt överenskommelsen ersätts PCR-tester med 1 400 kronor per test och antikroppstest med 750 kronor per test.

Västra Götalandsregionen har hittills hanterat ersättning för testning på det viset att vårdcentraler ersätts med 250 kronor för PCR-test och smittskyddsenhetens kostnad för analyser.

Vårdcentraler och sjukhus ersätts med 750 kronor för antikroppstester, i den ersättningen ingår även labbkostnad.

Detta har tidigare reglerats i anvisning från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Denna hantering fortsätter under resten av 2020 i och med detta beslut, men ersättningen till vårdcentraler utökas med 150 kronor per PCR-test för att också täcka kostnader för smittspårning. Denna utökning gäller från och med 1 september.

PCR-test kommer att utföras av vårdcentraler och antikroppstester kommer att utföras av Västra Götalandsregionens egna verksamheter samt vårdgivare som Västra Götalandsregionen har avtal med.

Regionstyrelsen förslås bland annat besluta:

  • För att fortsätta stimulera ökad testning av covid-19 ersätts vårdgivare för både PCR-test och antikroppstest (AK-test). Enligt beskrivning i detta tjänsteutlåtande.
  • Styrelsen för Regionhälsan uppmanas att stödja etablering av en tillfällig smittspårningsenhet enligt uppdrag till förvaltningschefen.
  • Ersättning för PCR-testning för Covid-19 för perioden 1 april till 31 maj 2020 utgör enligt upprättat avtal mellan Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten.
  • Den ersättning Västra Götalandsregionen mottar som statsbidrag för smittspårning och utbrottshantering bokförs på moderförvaltningen och används för att i samband med bokslutet reglera förvaltningarnas kostnader som uppstått i samband med pandemin. Regionhälsan kommer då att få täckning för faktiska kostnader.

Beslut: enligt förslag.

 

Uppdragshandling för utvärdering av VGR:s hantering av coronapandemin

Coronapandemin kräver att Västra Götalandsregionen (VGR) gör omfattande verksamhetsomställningar. VGR behöver säkerställa att dessa erfarenheter tas tillvara genom en övergripande utvärdering.

Regionstyrelsen gav mot denna bakgrund den 23 juni 2020 regiondirektören i uppdrag att ta fram en regionövergripande struktur för VGR:s utvärderingar kring hantering av coronapandemin.

Ett förslag till uppdragshandling är upprättat och utvärderingsuppdraget föreslås gå till Kommunforskning i Västsverige (KFi Väst).

Syftet med utvärderingen är att beskriva och klargöra hur olika delar av den regionala organisationen och verksamheten klarat att hantera den samhällskris som är och har varit en effekt av spridningen av virussjukdomen covid-19. Utvärderingen ska ge en samlad bild av det bedrivna arbetet och utgöra underlag för tolkningar, analyser och förändringar.

Utvärderingen ska redovisa uppfattningar om hur arbetet bedrivits och vilka styrkorna och svagheterna har varit utifrån ett urval av nyckelaktörer.

Perspektivet på utvärdering kan beskrivas med benämningen ”kritiska vänner”. En sådan ansats utmärks av en grundinställning hos utvärderarna att bidra till förbättring kombinerat med en övertygelse om att detta bäst görs genom att anlägga ett kritiskt perspektiv.

Regionstyrelsen godkänner förslag till uppdragshandling för utvärdering av Västra Götalandsregionens hantering av coronapandemin och ger regiondirektören i uppdrag att underteckna uppdragshandlingen

Beslut: enligt förslag.

 

Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning 2021

Västra Götalandsregionens investeringsplan innefattar en budgetram för ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning vid akutsjukhusen. För 2021 har ansökningar inkommit från Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) samt Skaraborgs sjukhus (SkaS).

Rådande omständigheter utifrån VGR:s förväntade ekonomiska resultat påkallar behov av allmän återhållsamhet.

Beslut: Enligt förslag i tjänsteutlåtandet, samt med tillägg enligt yrkande från Socialdemokraterna om att beslutet även ska omfatta post nummer 7, Operationsrobot SkaS.

 

Organisatorisk flytt av barnskyddsteamet

Barnskyddsteamet har haft ett uppdrag som regionalt kunskapsstöd i individuella ärenden men också haft en regionövergripande funktion i frågor om utbildning, samverkan med andra myndigheter och framtagande av regionala medicinska riktlinjer.

Barnskyddsteamet tillhör organisatoriskt verksamhetsområde neurologi vid Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Regionhälsan övertar ansvaret för Barnskyddsteamet från och med 1 oktober2020. Regionstyrelsen fastställer den ekonomiska omfattningen på den överförda verksamheten till tre miljoner kronor på årsbasis (2020 års nivå).

Beslut: enligt förslag.

 

Modell för tillverkning av läkemedel i Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen beslutar att Regionhälsan tar över lokala beredningsenheter i egen regi och köpa resterande extemporetillverkning inom avtalet med Apoteket AB samt att Regionhälsan vidare utreder utvecklingssteg 2 och utvecklingssteg 3 i föreslagen strategi.

Beslut: enligt förslag.

 

Bemyndiganden och fullmakter för finansförvaltningen och moderförvaltningen, Västra Götalandsregionen samt Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser

Koncernkontoret har föreslagit bemyndiganden och fullmakter avseende firmateckning för finansförvaltningen, moderförvaltningen och Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser för 2021.

Med anknutna stiftelser avses stiftelser där regionstyrelsen är förvaltare.

Förändringarna från 2020 års bemyndiganden och fullmakter innefattar utbyte av ett antal personer samt tillägg för att anpassa till kommande hantering av extern upplåning, såsom att rätten att underteckna lånehandlingar för externa lån.

Beslut: enligt förslag.

 

Översyn av vårdkedja för könsdysfori och förslag om ändrad organisation

Könsdysfori är en medicinsk diagnos som kan ställas när en person upplever att könsidentiteten inte stämmer med det kön som personen tilldelats vid födseln samtidigt som detta skapar ett psykiskt lidande för individen eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen. Antalet personer som får diagnosen könsdysfori har ökat under det senaste decenniet.

Hälso-och sjukvårdsstyrelsen gav i juni förra året hälso-och sjukvårdsdirektören i uppdrag att göra en översyn av vårdkedjan för behandling av könsdysfori för att stärka samordningen och den tvärprofessionella samverkan samt säkerställa uppföljning och regional akademisk förankring.

Nu föreslås att all utredning och behandling vid könsdysfori samlas inom Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det skulle öka förutsättningarna för patienten att uppleva vården sömlös i övergångarna mellan de ingående specialiteterna i vårdkedjan. Det skulle också säkerställa en sammanhållen vårdkedja med multidisciplinär kompetens enligt nuvarande kunskapsläge och aktuell lagstiftning samt en långsiktighet i fördelning av medel till disciplinerna inom vårdkedjan, så att inte undanträngningseffekter sker inom de somatiska disciplinerna. Sannolikt är det också en förutsättning för att kunna ansöka om att få bedriva högspecialiserad vård på nationell nivå.

Beslut: enligt förslag.

 

Delegation av tilldelning för upphandling IT-arbetsplats

Regionstyrelsen delegerar rätten att fatta beslut om tilldelningsbeslut av kontrakt enligt lag om offentlig upphandling, för upphandlingen av IT-arbetsplats till regiondirektören. I beslutsunderlaget framgick det att kontraktsvärdet vid fullt utnyttjande av förlängningsoptionen beräknades uppgå till cirka 600 miljoner kronor. På grund av att handläggaren ej erhållit fullständigt underlag gällande köpta volymer i befintligt avtal gällande produkter och tjänster beräknas kontraktsvärdet vid fullt utnyttjande av förlängningsoptionen istället uppgåtill 720 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag.

 

Riktlinje Kompetensutveckling och lärande i Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen föreslås anta riktlinjen Kompetensutveckling och lärande i Västra Götalandsregionen att gälla från 2021-01-01 och som längst till och med 2025-12-31.

Regionstyrelsen föreslås även besluta att denna riktlinje ersätter regiongemensam plan för kompetensutveckling, beslutad av regionstyrelsen 2016-01-12, §19, som upphör att gälla från 2021-01-01.

Beslut: enligt förslag.

 

Avslut centralt personuppgiftsansvar för nationellt kvalitetsregister Könsdysfori

Regionstyrelsen har centralt personuppgiftsansvar för det nationella kvalitetsregistret Könsdysforiregistret. Sedan registrets start sköts all registerverksamhet såsom datainsamling, personuppgiftsbehandling och ekonomisk hantering av Registercentrum Syd. Regionstyrelsen föreslås därför besluta att överföra det centrala personuppgiftsansvaret för det nationella kvalitetsregistret Könsdysfori till Region Skåne.

Beslut: enligt förslag.

 

Ordinerad egenmonitorering IBD-home, ersättningsmodell och -nivå 2021

Omställningen av hälso- och sjukvården, programområde digitalisering, har i projekt utvecklat och infört e-tjänst för ordinerad egenmonitorering för patienter med inflammatorisk mag- och tarmsjukdom, kallad IBD-home.

IBD-home är ett arbetssätt vid sjukhus där patienter förses med utrustning och teknik för att själv mäta värden och kommunicera med sin mottagning. Ärendet handlar om ersättningsmodell och ersättningsnivå för egenmonitorering, IBD-home.

Inom de närmaste åren förväntas ordinerad egenmonitorering att introduceras för fler patientgrupper, till exempel hjärtsvikt och KOL, och den modell som beskrivs här kommer att kunna utgöra förlaga även för tillkommande patientgrupper. Rimlig ersättningsnivå bedöms vara 4350 kronor per år och patient. Arbetssättet har kvalitetsfördelar och kostnaderna för patientgruppen bedöms minska.

Beslut: enligt förslag.

 

Ingen ansökan om nationell högspecialiserad vård avseende avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning

Enligt Socialstyrelsens beslut ska nationell högspecialiserad vård inom avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano-rektovaginala fistlar efter förlossning, bedrivas vid två enheter i Sverige. Det handlar dels om kirurgi för rekonstruktion av analsfinkter för att motverka analinkontinens och dels kirurgi för ano-rektovaginala fistlar.

Störst volymer inom området utförs idag i Region Stockholm och Region Skåne. I Västra Götalandsregionen (VGR) utförs färre än 10 ingrepp per år. Regionstyrelsen föreslås besluta att Västra Götalandsregionen inte ansöker om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning.

Beslut: enligt förslag.

 

Ingen ansökan om nationell högspecialiserad vård inom vårdområdet fosterterapi

Fosterterapi bedrivs idag inte alls i Västra Götalandsregionen (VGR), utan enbart i Region Stockholm. Om VGR inte ansöker om tillstånd betyder detta att nuvarande ordning fortsätter. Om VGR söker innebär detta investeringar och nyrekryteringar, samt uppbyggnad av en nu inte befintlig verksamhet. Regionstyrelsen beslutar att VGR inte ansöker om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vårdområde fosterterapi.

Beslut: enligt förslag.

 

Ansökan om nationell högspecialiserad vård vid prolaps och urininkontinens

Västra Götalandsregionen (VGR) har nyligen tilldelats nationell högspecialiserad vård-uppdrag att bedriva avancerad kirurgi vid endometrios. Det tvärprofessionella team som byggts upp för uppdraget för endometrios kan även hantera bedömning och behandling av patienter med allvarliga komplikationer av nät efter prolapsoperationer eller urininkontinenskirurgi. Det finns därmed samordningsvinster i att få tillstånd till båda uppdragen. Regionstyrelsen föreslås därför besluta att Västra Götalandsregionen ska ansöka om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriva nationell högspecialiserad vård inom nätkirurgi vid prolaps och inkontinens.

Beslut: enligt förslag.

 

Ansökan om nationell högspecialiserad vård vid moyamoya sjukdom och syndrom

Enligt Socialstyrelsens beslut ska nationell högspecialiserad vård (NHV) inom rubricerat vårdområde bedrivas vid två enheter i Sverige. Idag utförs flest operationer i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen (VGR). Ett NHV-uppdrag kan innebära som mest ytterligare fem operationer per år. Undanträngningsrisken bedöms som liten och dessa operationer beräknas få utrymme genom effektiviseringar i operationsprogrammet. Det tillkommande patienterna genererar externa vårdintäkter som täcker operationskostnader. Den ekonomiska effekten förväntas därför bli neutral. Regionstyrelsen föreslås därför besluta att Västra Götalandsregionen ska ansöka om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriva nationell högspecialiserad vård inom moyamoya sjukdom och syndrom.

Beslut: enligt förslag.

 

Ansökan om nationell högspecialiserad vård vid preimplantatorisk genetisk diagnostik

Idag bedrivs denna verksamhet i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen (VGR). Verksamheten finns etablerad på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och uppfyller alla kriterier för NHV-uppdraget. Om VGR söker och tilldelas uppdraget kan nuvarande verksamhet fortsätta att utvecklas. Det ger även förutsättningar för ökad nationell tillgänglighet och mer jämlik vård nationellt. Eftersom ökad patienttillströmning beräknas komma huvudsakligen från andra regioner beräknas de externa vårdintäkterna täcka ökade kostnader. Totalt sett beräknas därför de ekonomiska effekterna av ett erhållet tillstånd bli neutrala. Regionstyrelsen föreslås därför besluta att Västra Götalandsregionen ska ansöka om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriva nationell högspecialiserad vård inom preimplantorisk genetisk diagnostik (PGD).

 Beslut: enligt förslag.

 

EU:s samråd om strategin för hållbar och smart mobilitet

Samrådet syftar till att utvärdera EU:s nuvarande strategi från 2011 ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde - ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem” samt att identifiera utmaningar och vilka politiska åtgärder som krävs för att transporter och mobilitet inom EU ska kunna genomgå en grön och digital omställning rustad för framtiden Regionstyrelsen avger yttrande till EU:s offentliga samråd om den framtida EU-strategin om hållbar och smart mobilitet.

Beslut: enligt förslag.

 

Betänkandet SOU 2020:8 Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget

Västra Götalandsregionen (VGR) har bjudits in att yttra sig över slutbetänkande SOU 2020:8 Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget. Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté för att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar Regionstyrelsen föreslås godkänna upprättat förslag till yttrande.

Beslut: enligt förslag.

 

Yttrande över remiss av SOU 2020:19 God och nära vård - en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Västra Götalandsregionen (VGR) ställer sig överlag positiv till de förslag som beskrivs i huvudbetänkandet ”En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem”. Samtidigt anser VGR att vissa förslag kunnat vara mer omfattande. VGR vill särskilt lyfta att innehållet och riktningen som presenteras kring samverkansstrukturen för hälso- och sjukvården är bra men de förslag som presenteras räcker inte för att lösa den problematik som nu finns kring samverkan mellan regioner och kommuner gällande hur hälso- och sjukvårdsinsatser kan ges i den enskildes hem. Regionstyrelsen föreslås besluta att godkänna yttrandet över remiss om God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19).

Beslut: enligt förslag.

 

Västra Götalandsregionens remissvar om en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)

Utredningens uppdrag har varit att analysera förhållanden mellan aktörerna i processen, att med fokus på konsekvenser för individen följa upp samverkan. Vidare att se över aktörernas förebyggande samt stödjande arbete och om regelverket är ändamålsenligt för individens återgång till hälsa och arbete samt att främja dialogen för en smidigare process för individen och att lämna författningsförslag om det bedöms nödvändigt. Regionstyrelsen förslås godkänna yttrandet över remissen Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Beslut: enligt förslag.

 

Yttrande över promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige

EU-kommissionen lämnade den 1 juni 2018 ett förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) för perioden efter 2020. I förslaget anges att medlemsstaterna ska ta fram strategiska planer för genomförandet. Som ett led i detta arbete görs en behovsanalys och de regionalt utvecklingsansvariga tillhör remissinstanserna för den promemoria som tagits fram av näringsdepartementet. Nästa steg är att utarbeta åtgärder för att möta behoven. Regionstyrelsen föreslås godkänna yttrandet.

Beslut: enligt förslag.

 

Information om upphandling av bevakningstjänster

Ny upphandling av Bevaknings-, personskydds-och larmcentraltjänster (RS 2019–05404) har genomförts då dagens avtal löper ut den 30 september 2020. Värdet på upphandlingen, enligt det nuvarande avtalets priser, beräknades till cirka 83 miljoner kronor per år. Avtalets längd är fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år, totalt beräknades kontraktsvärdet till 498 miljoner kronor. På grund av ökade volymer och en prisökning jämfört med nuvarande avtal är det tilldelade värdet 107 mnkr per år. Tilldelningen skrevs på av avdelningschef koncerninköp den 22 maj. I efterhandnoterades att det totala kontraktsvärdet översteg 500 mnkr. Regionstyrelsen har delegerat beslut om att tilldela kontrakt med ett kontraktsvärde understigande 500 mnkr, för värden däröver har regionstyrelsen inte delegerat beslutanderätten.

Beslut: enligt förslag.

 

Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Ny förbundsordning på grund av inkomna ansökningar om medlemskap. Föreslagna förändringar avser att ansökande medlemmar Partille, Lysekil och Sotenäs skrivs in, samt ett tillägg om att ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

Beslut: enligt förslag