Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 6 oktober 2020

Ordförandeklubba
Sammanträde regionstyrelsen

Plats: Lejonet, Regionens hus Göteborg samt via distans
Tid: 9.30 - 15.00

Ärenden till regionfullmäktige

1. Justerad patientavgift för personer som beviljats uppehållstillstånd men som vid vårdtillfället ännu inte är folkbokförda

I Västra Götalandsregionen blir personer med uppehållstillstånd som ännu inte är folkbokförda självbetalande för vårdkostnader under handläggningstiden av folkbokföringsansökan hos Skatteverket. Mot uppvisande av intyg från Skatteverket kan vårdkostnaderna avskrivas i efterhand. Detta uppfylls sällan och i och med att personerna saknar möjligheter att betala kostnaderna leder det till svårigheter för individen att etablera sig i landet samt problem för vårdverksamheter i form av administration och utebliven ersättning.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:
Personer som beviljats uppehållstillstånd men som vid vårdtillfället ännu inte är folkbokförda i Sverige ska betala samma patientavgift som folkbokförda invånare.

Beslut: enligt förslag.

2. Beslut om överlämnande av befogenhet för Marstrandsfärjan

VGR, Västtrafik och Kungälvs kommun har under året diskuterat hur båttrafiken med Marstrandsfärjan ska organiseras och utföras då nu gällande avtal löper ut vid årsskiftet 2020. Det alternativ parterna ser som mest lämpligt att gå vidare med innebär att VGR överlämnar befogenhet till Kungälvs kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende Marstrandsfärjan.

VGR kan alltså efter regionfullmäktiges beslut överlämna befogenheten till Kungälvs kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende Marstrandsfärjan. Kommunen kan därefter välja att utföra trafiken i egen regi eller handla upp trafiken.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:
1. Regionfullmäktige överlämnar befogenhet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik (3 kap §2) till Kungälvs kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende färjetrafiken mellan Koön och Marstrandsön.
2. Överlämnandet av befogenheten gäller till och med år 2035 med möjlighet till förlängning.

Beslut: enligt förslag.

3. Yttrande över motion av Janette Olsson (S) m.fl. om tillgång till doulor och kulturtolkar i hela regionen

Motionärerna vill att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur VGR kan säkerställa en jämlik tillgång till doulor/kulturtolkar i hela regionen. Det finns möjlighet att få doulastöd i Göteborg med kranskommuner och inom NU-sjukvården. Doulor/kulturtolkar bidrar till en mer jämlik hälsa och därför vill motionärerna säkerställa tillgången i hela VGR.

Med utgångspunkt från aktuell forskning, erfarenheter från VGR:s verksamheter som använt doulor/kulturtolkar och de inkomna yttrandena är den sammanvägda bedömningen att regionfullmäktige bör ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur VGR kan säkerställa en jämlik tillgång till doulor/kulturtolkar i hela regionen.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:
1. Regionfullmäktige ger hälso-och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen kan säkerställa en jämlik tillgång till doulor/kulturtolkar i hela regionen.
2. Regionfullmäktige bifaller motionen i övrigt.

Beslut: enligt förslag. 

4. Yttrande över motion av Håkan Lösnitz (SD) om att utveckla folkhögskolorna

Håkan Lösnitz (SD) föreslår i motionen att ge i uppdrag till folkhögskolestyrelsen att erbjuda vård- och omsorgsprogrammet på de egna folkhögskolorna

Styrelsen för folkhögskolorna menar att motionen bör anses vara besvarad eftersom det sedan 2020 har blivit möjligt att bedriva vård- och omsorgscollege på folkhögskolor, vilket är ett resultat av ett samarbete mellan Folkbildningsrådet, Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för yrkeshögskolan.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande: Motionen är besvarad

Beslut: enligt förslag. 

5. Yttrande över motion av Malin Sjunneborn (S) om att förbättra förlossningsvården

Motionären vill att regionfullmäktige ger Västra Götalandsregionens sjukhusstyrelser i uppdrag att se över hur sjukhusen arbetar kring förlossningskomplikationer och patienter med hyperemesis (graviditetsillamående) på akutmottagningar. Motionärerna föreslår också att VGR:s sjukhusstyrelser ser över hur mottagningen för gravida och nyförlösta är byggd.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:
Motionen avslås.

Beslut: enligt förslag. 

Styrelseärenden

6. Bemanning, Vårdplatser och Patientsäkerhet sommaren 2020

Till viss del är det svårt att särskilja i planering effekter mellan sommarplanering och pandemiplanering.

Bemanningssituationen har varit tuff. Medarbetarna har ställt upp för att säkerställa verksamheten under sommarmånaderna. Antalet disponibla vårdplatser var lägre än sommaren 2019 men beläggningsgraden var inte högre jämfört med tidigare år i den somatiska sjukvården. Beläggningsgraden var fortsatt över 90 procent i genomsnitt i VGR:s somatiska sjukvård. Risken för uppkomst av vårdskador är förhöjd vid en beläggningsgrad över 90 procent. Trots detta har inga allvarliga incidenser hittills rapporterats. Under hösten görs utredningar av händelser och inkomna klagomål, som under sommaren rapporterats i avvikelsehanteringssystemet (MedControl), och då kan eventuellt allvarliga incidenter upptäckas som tidigare inte varit kända.

Förslag till beslut:
Regionstyrelsen noterar informationen om Bemanning, vårdplatser och patientsäkerhet sommaren 2020.

Beslut: enligt förslag.

7. Delårsrapport augusti 2020 för regionstyrelsen och regionfullmäktige

Delårsrapporten redovisar regionstyrelsens insatser för perioden januari – augusti utifrån beslutad detaljbudget för 2020. Koncernkontoret arbetar aktivt med översyn av arbetsuppgifter och uppdrag inom förvaltningen.

Översynen och det anställningsstopp som införts gör att antalet nettoårsarbetare successivt minskar (avser Koncernkontoret exklusive VGR IT och regiongemensamma utförarverksamheter). Inom VGR IT har antalet nettoårsarbetare däremot ökat något som en del i aktivt arbete med att rekrytera medarbetare istället för att använda konsulter. Sjukfrånvaron har minskat med 0,23 procentenheter jämfört med förra året och ligger nu på 3,75 procent på Koncernkontoret totalt, vilket är en relativt låg sjukfrånvaro. Det ekonomiska utfallet per sista augusti 2020 uppgår till +393 miljoner kronor och är 337 mnkr bättre än budget. Bedömd helårsprognos är +274 miljoner kronor.

Förslag till beslut:
1. Regionstyrelsen godkänner delårsrapport augusti 2020 för regionstyrelsen och regionfullmäktige.
2. Regionstyrelsen godkänner att kostnader kopplade till de fyra beskrivna juridiska tvisterna finansieras från regionstyrelsens anslag för oförutsedda händelser.

Beslut: enligt förslag.

8. Svar på skrivelse om långsiktiga förutsättningar för Sjukhusen i västers uppdrag

Bakgrunden till skrivelsen från Sjukhusen i Väster (SV) är det förslag till minskad beställning 2021, inom ortopedi som förelagts Göteborgs och Västra hälso- och sjukvårdsnämnderna. Förslaget har tagits fram i enlighet med uppdrag från de båda nämnderna att ta fram förslag på minskad beställning för att uppnå ekonomisk balans vid förflyttning av vård utifrån nytt avtal för Lundby sjukhus. Förslaget innebär att beställningen till Sjukhusen i Väster minskar med 16 miljoner kronor och SV beräknar att detta medför att effektiviseringar för åtta miljoner kronor behöver tas fram och genomföras, vilket de bedömer påverkar möjligheterna att bedriva vård med hög effektivitet. Vidare ställer sig SV frågande till att nämnderna minskar beställningen när behoven har ökat som följd av minskad produktion under pandemin.

Förslag till yttrande: Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för Sjukhusen i väster att fokusera på omhändertagande och leverans av de utökade uppdragen 2021 inom ortopedi, urologi och gynekologi som överflyttningen av uppdrag från Lundby sjukhus innebär samt att nyttja de möjligheter till ökad produktion och tillhörande finansiering som omhändertagandet av covid-19 pandemins effekter på tillgänglighet kommer öppna.

Förslag till beslut:
Regionstyrelsen översänder tjänsteutlåtandet daterat 2020-09-29 som svar på skrivelse Långsiktiga förutsättningar för Sjukhusen i västers uppdrag.

Beslut: enligt förslag. 

9. Svar på skrivelse om Ekonomiska konsekvenser för Södra Älvsborgs Sjukhus till följd av uppskjutet införande av gemensamma priser vid regionens sjukhus (enhetligt DRG-pris)


Förslag till beslut:
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
1. Regionfullmäktige noterar informationen om att Södra Älvsborgs Sjukhus kan få svårigheter att hantera de ekonomiska konsekvenser som följer av det uppskjutna införandet av gemensamma priser vid regionens sjukhus (enhetligt DRG-pris) och därmed riskerar ett ekonomiskt underskott under 2021.
2. Regionfullmäktige översänder tjänsteutlåtandet som svar på Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus önskan om ett förtydligande av hantering av ekonomiska konsekvenser till följd av uppskjutet införande av gemensamma priser vid regionens sjukhus.

Beslut: enligt förslag.

10. Uppföljning plan för intern kontroll för regionstyrelsen till och med augusti 2020

Intern kontroll är en del av styrningen i Västra Götalandsregionen (VGR) och ett redskap för ständiga förbättringar. En tillräcklig intern kontroll innebär ett strukturerat arbetssätt som integreras i organisationen. Möjligheten att genomföra planerade kontroller påverkas av den pågående coronapandemin. Enligt planen ska 10 kontroller rapporteras efter augusti 2020. Sex kontroller har kunnat genomföras enligt plan och av dessa visar fem kontroller inga eller få avvikelser.

Förslag till beslut:
Regionstyrelsen godkänner redovisningen av genomförda kontroller för april till och med augusti 2020.

Beslut: enligt förslag.

11. Förslag till Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen för Västra Götalandsregionen, september 2020

Förslag till inriktningsunderlag har varit på dialogrunda hos respektive kommunalförbund och parallellt med detta har en hållbarhetsbedömning av underlaget genomförts. Synpunkter från dialogrundan och hållbarhetsbedömningen har resulterat i ett antal justeringar och vissa förtydliganden har gjorts genom omdisposition i själva dokumentet samt mindre textförtydliganden.

Beredningen för hållbar utveckling föreslår regionstyrelsen besluta följande: Regionstyrelsen antar inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen för Västra Götaland, september 2020, med tillägget nedan.

Beslut: enligt förslag.

12. Slutredovisning av byggprojekt omgång 1 2020

Fastighetsnämnden har genomfört byggprojekt beslutade av regionstyrelsen enligt tabellen nedan. Projekten har nu slutredovisats av fastighetsnämnden.

Merinvesteringar i energibesparande åtgärder 2019. Utfall 116 miljoner kronor, 32 procent lägre kostnad än budget.
Uddevalla sjukhus, flytt av Regionens Hus. Utfall 8,4 miljoner kronor, en procent lägre kostnad än budget.
Solhem, Borås, byggnad 5, plan 10. Utfall 8,2 miljoner kronor, 35 procent lägre kostnad än budget.

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:1.Slutredovisning av byggprojekt enligt förteckning i tjänsteutlåtande daterat 2020-08-14 godkänns.

Beslut: enligt förslag.

13. Överlämnande av allmänna handlingar och arkiv avseende Tillgänglighetsdatabasen inom regionstyrelsen till fastighetsnämnden

Efter beslut i regionstyrelsen om ändrad förvaltningstillhörighet för Tillgänglighetsdatabasen (TD) övergick TD-enheten till fastighetsnämnden från och med 1 januari 2020

Förslag till beslut:
Regionstyrelsen framställer till arkivnämnden om att få överlämna eller överlämna och införliva allmänna handlingar, i enlighet med bilaga 1. Inventeringslista och bilaga 2. Lista över IT-system, till fastighetsnämnden.

Beslut: enligt förslag.

14. Riktlinjer för lönepolitiken 2021–2023

Riktlinjer för lönepolitiken beskriver Västra Götalandsregionens långsiktiga lönepolitiska arbete. Dokumentet anger vilka lönepolitiska ställningstagande Västra Götalandsregionen ska arbeta med för att stödja kompetensförsörjning och karriärutveckling på alla nivåer och bidra till att arbetsgivaren når de mål som är uppsatta för verksamheten.

Personalutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta följande:
1. Regionstyrelsen godkänner Riktlinjer för lönepolitiken 2021–2023.
2. Regionstyrelsen lägger till följande formulering i Riktlinjer för Lönepolitiken 2021-2023: ”Ett fokusområde i den av regionfullmäktige fastställda budgeten är att låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituation och kompetensbehov samtidigt som lönesättningen måste hållas inom tilldelad budgetram” på sidan ett mellan stycke ett och två.

Beslut: enligt förslag. Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget ändringsyrkande. 

15. Hälsa på lika villkor - extraenkät med anledning av Covid-19

Hälsa på lika villkor (HLV) är en nationell folkhälsoenkät som genomförs av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Statistiska centralbyrån och landets regioner. Undersökningen syftar till att kartlägga befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i åldersgruppen 16–84 år. Med anledning av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten fått ett regeringsuppdrag att genomföra en extra enkät under 2021. Syftet är att synliggöra förändringar i livsvillkor och hälsa före och efter Covid-19. Folkhälsomyndigheten erbjuder kommuner och regioner möjligheten till ett utökat urval för att möjliggöra fördjupade regionala analyser.

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet föreslår regionstyrelsen besluta att finansiera HLV-extraenkät med 8000 extraenkäter för Västra Götaland, vilket motsvarar cirka 400 000 kronor.

Beslut: enligt förslag.

16. Västra Götalandsregionens yttrande över betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)

VGR delar utredningens uppfattning att det minoritetspolitiska arbetet behöver samordnas och bedrivas mer systematiskt samt att arbetet med nationella minoriteter behöver en tydligare nationell samordning. VGR delar inte utredningens förslag om att dela upp delområdet om språk och kulturell identitet i två delmål utan föreslår att språk och kulturell identitet blir ett delmål.

Utredningen föreslår att samordnings- och uppföljningsuppgifterna förs över från Länsstyrelsen i Stockholms län till Institutet för språk och folkminne. VGR föreslår en utredning om förutsättningarna för att låta den föreslagna institutionen för mänskliga rättigheter ta över samordnings- och uppföljningsuppgifterna från Länsstyrelsen i Stockholms län.

Förslag till beslut:
Regionstyrelsen yttrar sig över remiss om Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020: 27), enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag.

17. Yttrande över remiss om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik

På uppdrag av regeringen föreslår betänkandet hur ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik kan utformas, byggas upp, drivas och finansieras. Betänkandets föreslag består i huvudsak av tre komponenter: en gemensam digital infrastruktur för kollektivtrafikbiljetter, en utökad nationell åtkomstpunkt för trafikdata samt en konkurrensneutral försäljningskanal för all kollektivtrafik i Sverige.

Förslag till beslut:
Regionstyrelsen godkänner förslag till yttrande över remiss om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik

Beslut: enligt förslag.

18. Yttrande över remiss om promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)

Promemoria behandlar nödvändiga ändringar till följd av vård-och omsorgsprogrammets nya utformning. Vidare föreslås ändrade övergångsbestämmelser i syfte att åstadkomma ett så ändamålsenligt införande av reglerna om skyddad yrkestitel för undersköterska som möjligt. Reglering av undersköterskeyrket genom införandet av skyddad yrkestitel kan bidra till ökad kvalitet och säkerhet genom krav på utbildningarnas innehåll. En förutsättning för en patientsäker vård är att hälso-och sjukvårdspersonalen har rätt utbildning eller på annat sätt förvärvad kompetens genom praktisk yrkesverksamhet eller fortbildning.

Personalutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:
Regionstyrelsen yttrar sig över remiss om promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) enligt Västra Götalandsregionens förslag.

Beslut: enligt förslag.

19. Valärenden

 
Förslag till beslut:
1. Ny ledamot av Vänerns vattenvårdsförbund för tiden till årsmötet 2023. Bordlagt. 
2. Ledamot i Nätverket för hälsa och demokrati för resten av mandatperioden. Bordlagt. 
3. Ordförande i Beredningen för mänskliga rättigheter för resten av mandatperioden. Bordlagt. 
4. Regionstyrelsen utser Angela Fast Torstensson (M) till ledamot i Personalutskottet för resten av mandatperioden.
5. Regionstyrelsen utser Gustaf Josefson (M) till ledamot i beredningen för externa relationer för resten av mandatperioden.
6. Regionstyrelsen utser Gustaf Josefson (M) till ledamot i beredningen för forskning och utveckling för resten av mandatperioden.
7. Ersättare i personalutskottet för resten av mandatperioden (S). Bordlagt. 

Beslut: enligt förslag.

20. Reviderad riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar

Regionstyrelsen beslutade den 21 januari 2020, § 11, om åtgärder till följd av granskning av intern styrning och kontroll av investeringsprojekt. I beslutet fick regiondirektören i uppdrag att bland annat återkomma med förslag på reviderad riktlinje för hantering av Västra Götalandsregionens investeringar i enlighet med föreslagna åtgärder.

Förslag till beslut:
1. Regionstyrelsen fastställer ”Riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar” för Västra Götalandsregionens nämnder/styrelser och uppmanar styrelserna för dess majoritetsägda bolag att följa riktlinjen.
2. Regionstyrelsen upphäver ”Riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar” beslutad 2018-08-28, § 232.
3. Regionstyrelsen upphäver ”Delegering av beslut mindre verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar till Västra Götalandsregionens ekonomidirektör” beslutad 2016-05-24, § 156.
4. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på ändringar i regionstyrelsens delegeringsordning till följd av beslutet om Riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2020-09-07.

Beslut: enligt förslag.


Senast uppdaterad: 2021-12-06 08:05