Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 31 mars 2020

Publicerad: Uppdaterad:

Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige

1. Bokslutsdispositioner 2019

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna förslaget till bokslutsdisposition, innebärande att moderförvaltningen tillförs 1 558,6 miljoner kronor i eget kapital.

Beslut enligt förslag.

2. Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2019

Västra Götalandsregionens resultat är 336 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse med 333 miljoner kronor mot budget. Till detta resultat ska tillföras orealiserade finansiella vinster om 727 miljoner kronor i finansiella placeringarna för att nå det redovisade resultatet för 2019 som är 1 063 miljoner kronor.

Beslut enligt förslag.

3. Aktieägartillskott till bolagen med anledning av Covid-19

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om ett aktieägartillskott till Västra Götalandsregionens bolag med anledning av Covid-19.

Beslut enligt förslag. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

4. Omfördelning inom regional transportinfrastrukturplan 2018–2029, nytt namngivet kollektivtrafikobjekt

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om att lägga till en eldriven färja över Göta Älv istället för det utgående objektet ”Nils Ericson-terminalen 3, västra sidan”.

Beslut enligt förslag.

5. Riktlinje för hantering av internhyra inom kollektivtrafikfastigheter

Västra Götalandsregionen och Västfastigheter har under 2019 – 2020 tagit över ägandet och förvaltningsansvar av fastigheter för kollektivtrafik (spårvagnsdepåer, resecentrum med flera) från Västtrafik, HIGAB samt Göteborgs Stad. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta riktlinje för hantering av internhyra inom kollektivtrafikfastigheter.

Beslut enligt förslag.

6. Lokal för regionfullmäktiges möten

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta om att uttala sin avsikt att använda den nya samlingssalen som Vänersborgs kommun kommer att uppföra till regionfullmäktiges möten och för andra verksamheter inom Västra Götalandsregionen som tillfälligt har behov av en större lokal för konferenser eller kulturevenemang.

Beslut enligt förslag.

7. Yttrande över motion av Lena Mjörnell (SD) införande av testmiljö hos VGR IT

Motionären föreslår att regionstyrelsen ska få i uppdrag att tillse att VGR IT inom skälig tid tillförsäkras en fullt fungerande testmiljö för samtliga IT-system som idag är i bruk i för regionen. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen är besvarad.

Beslut enligt förslag.

8. Yttrande över motion av Eva Olofsson (V) och Carina Örgård (V) om en visselblåsarfunktion i Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Beslut enligt förslag. Västerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om att bifalla motionen.

9. Yttrande över motion av Helen Eliasson (S) med flera om kollektivavtal vid upphandling

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att motionen i vissa delar avslås och i andra delar är besvarad.

Beslut enligt förslag. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärenden till regionstyrelsen

10. Återremitterat förslag om Närvårdscentrum i Mariestad - primärvård i samarbete med specialistsjukvård

Regionstyrelsen ställer sig bakom inriktningen för närvårdscentrum (NVC) i Mariestad och uppmanar styrelsen för Skaraborgs sjukhus, styrelsen för Närhälsan och Östra hälso-och sjukvårdsnämnden att inom ramen för sina ansvar, säkerställa att de planerade förändringarna genomförs.

Beslut enligt förslag.

11. Hantering av riktade statsbidrag

Regionstyrelsen fastställer förändrad hantering av prognostiserade riktade statsbidrag som innebär att ett samlat, årligt beslut om fördelning tas av regionstyrelsen i juni

Beslut enligt förslag.

12. Åtgärder för att stötta styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus med anledning av sjukhusets ekonomiska läge

Regionstyrelsen beslutar att notera informationen.

13. Fortsatt arbete med den öppna barn- och ungdomsmedicinska verksamheten i Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen beslutar bland annat att ändra beslut 2019-12-17 § 359 om omfattning på ekonomisk omfattning för att Regionhälsan övertar ansvaret för de fem barn-och ungdomsmedicinska mottagningarna.

Beslut enligt förslag.

14. Överlåtelse av barn- och ungdomsmedicinska mottagningar från Södra Älvsborgs sjukhus till Regionhälsan - justering av regionstyrelsens beslut den 17 december 2019

Beslut enligt förslag.

15. Ny överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin

Regionstyrelsen beslutar att anta den nya överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Beslut enligt förslag.

16. Västra Götalandsregionens medlemskap i Läkemedelsförsäkringsföreningen (LFF)

Regionstyrelsen beslutar bland annat att Västra Götalandsregionen blir medlem i Läkemedelsförsäkringsföreningen genom att bli aktieägare.

Beslut enligt förslag.

17. Inköpspolicy kompletterande beslut rörande service- och supportavtal

Beslut enligt förslag.

18. Svar på revisorernas fördjupade granskning Styrning av produktivitet

Beslut enligt förslag.

19. Tilläggsbeslut för utbyggnad och samlokalisering av infektionskliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Regionstyrelsen beslutar bland annat om att bevilja fastighetsnämnden kompletterande investeringsbudget motsvarande 25 miljoner kronor för projektet.

Beslut enligt förslag.

20. Södra Älvsborgs sjukhus Borås, ny- och ombyggnad Psykiatrins kvarter - begäran om tilläggsbeslut

Regionstyrelsen beslutar bland annat att bevilja fastighetsnämnden kompletterande investeringsbudget motsvarande 65 miljoner kronor för projektet och att bevilja styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus ytterligare investeringsutrymme motsvarande 10 miljoner kronor 2020 för verksamhetsstyrd utrustning kopplat till byggnationen av Psykiatrins kvarter.

Beslut enligt förslag.

21. Koncernövergripande behovsanalys ägarstyrda fastighets- och fordonsinvesteringar hösten 2019

Tre investeringsidéer har anmälts till den koncernövergripande behovsanalysen av ägarstyrda fastighets- och fordonsinvesteringar under hösten 2019, i samtliga fall idéer om ägarstyrda fastighetsinvesteringar:

  • Lokaler för barn- och ungdomspsykiatrisk vård på Östra sjukhuset, (SU)
  • Tågdepåer inom Västra Götalandsregionen, Västtrafik
  • Bussdepåer inom Göteborgsområdet, Västtrafik

Beslut enligt förslag.

22. Bildande av samordningsförbundet Skaraborg

Beslut enligt förslag.

23. Utredning av omfattning av Sahlgrenska Universitetssjukhusets särskilda uppdrag

Regionstyrelsen beslutade att notera informationen och att uppdraget är fullgjort.

24. Kostnadsutveckling för medicintekniska produkter i vardagsmiljö

Beslut att bordlägga ärendet.

25. Yttrande över remiss om förslag till nya och ändrade regler om läkarnas ST och AT

Regionstyrelsen beslutar att yttra sig över remiss om förslag till nya och ändrade regler om läkares specialiseringstjänstgöring (ST) och allmäntjänstgöring (AT) enligt bifogat yttrande.

26. Västra Götalandsregionens inriktning för arbetet med hanteringen av konsekvenser av Covid-19

Covid-19 kommer att få konsekvenser för både Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter som drivs i egen regi och verksamheter som VGR finansierar. Som sjukvårds- och kollektivtrafikhuvudman har VGR en helt central roll i att upprätthålla dessa viktiga samhällsfunktioner. Både ekonomin för styrelser och nämnder och tillgänglighet till vård kommer att påverkas. Detta kommer i stor utsträckning att hanteras gemensamt när situationen stabiliserats.

Beslut enligt förslag.

27. Initiativärende - Yrkande att Västra Götalandsregionen skapar en inköpscentral efter modellen av Karolinska Universitetssjukhuset

Förslaget handlar om att Västra Götalandsregionen, undersöker möjligheten till att tillfälligt skapa en lokal inköpsavdelning för medicinsk skyddsutrustning tillsammans med industrin i regionen.

Beslut att ärendet anses vara besvarat.

28. Initiativärende - Att alla partier har insyn i krisledningsnämnden

Sverigedemokraterna vill att de, likväl de andra partier i likvärdig situation, blir kallade till Krisledningsnämndens möten och får lov att deltaga på dessa.

Beslut att partierna blir kallade så länge krisledningsnämnden inte är aktiverad.


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-12-07 16:04