Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 28 september 2021

Ärenden till regionfullmäktige

1. Sverigeförhandlingen: Objektsgenomförandeavtal för Citybuss Backastråket

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Göteborgs Stad och staten genom Sverigeförhandlingen ingått avtal om storstadsåtgärder i Göteborg i form av fyra kollektivtrafikobjekt för sammanlagt sju miljarder kronor.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner objektsgenomförandeavtal för Sverigeförhandlingens objekt Citybuss Backastråket enligt bilaga 3.
 2. Regionfullmäktige ger Västtrafik AB ett specifikt ägardirektiv att underteckna objektsgenomförandeavtal för Sverigeförhandlingens objekt Citybuss Backastråket.
 3. Regionfullmäktige ger Västtrafik AB ett specifikt ägardirektiv att besluta om eventuella framtida justeringar av objektsgenomförandeavtalet för Sverigeförhandlingens objekt Citybuss Backastråket, förutsatt att den sedan tidigare avtalade investeringsvolymen på 400 miljoner kronor i 2016 års prisnivå ej överskrids.
 4. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att besluta om kommande objektsgenomförandeavtal inom Sverigeförhandlingen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärenden som beslutas av regionstyrelsen

2. Ändringar och tillfälliga avsteg från bestämmelser i internhyresmodellen

Regionstyrelsen gav i juni regiondirektören i uppdrag att utreda om tillfälligt undantag från regler i Västra Götalandsregionens internhyresmodell ska ges för interna lokaler som sjukhusförvaltningar avser säga upp.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att godkänna tillfälliga avsteg från internhyresmodellen där berörda utförarstyrelser blir avlastade lösen- samt hyreskostnader för lokaler som lämnas i förtid.
 2. Regionstyrelsen uppmanar fastighetsnämnden att återkomma till ägarutskottet med en samlad åtgärdsplan för vakanta lokaler vid VGR:s sjukhusfastigheter senast 15 december 2021.
 3. Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämnden i aktuella årsbokslut ska reglera hyreskostnader för uppsagda lokaler samt lösenkostnader i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2021-09-21.
 4. Regionstyrelsen beslutar att det uppdrag som gavs till regiondirektören den 22 juni 2021, om att utreda de fall där sjukhusen i förtid önskar säga upp interna hyreskontrakt för att koncentrera verksamhet, är avslutat.

Beslut: enligt förslag

 

3. Möjlighet till fri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen i samband med covid-19

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om kostnadsfri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen under perioden 1 juli 2021 – 30 september 2021. Västtrafik håller igång kollektivtrafiken som vanligt och har gjort allt de kan för att få säkert och smittfritt resande men det kan vara trångt i rusningstrafik.

För att fortsatt ge möjlighet att ta bilen till jobbet och underlätta resor till och från arbetsplatsen i samband med covid-19 föreslås kostnadsfri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i VGR under perioden 1 oktober 2021 — 31 december 2021. Beslutet gäller endast på personalparkeringar vid sjukhus som förvaltas av Västfastigheter.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att personal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen har kostnadsfri personalparkering från 1 oktober till och med 31 december 2021.
 2. Regionstyrelsen beslutar att möjligheten till fri parkering med anledning av covid-19 upphör från och med 1 januari 2022.
 3. Regionstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslut: enligt förslag

 

4. Åtgärdsplan för Stråk 8, Kungsbacka - Göteborg – Alingsås

I den regionala planen för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018 – 2029 finns nio regionala stråk utpekade som viktiga för studie- och arbetspendling. För samtliga stråk finns stråkstudier framtagna och dessa har successivt kompletterats med åtgärdsplaner. För stråk 8 (Kungsbacka – Göteborg – Alingsås) finns 25 miljoner kronor avsatta under planperioden enligt åtgärdsplan.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner förslag till åtgärdsplan för Stråk 8.

Beslut: enligt förslag

 

5. Återrapportering av tidplan och budget samt begäran om tillägg i investeringen ny spårvagnsdepå Ringön i Göteborg

Regionfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att genomföra projektet ”Spårvagnsdepå Ringön etapp 1 och 2 inklusive serviceanläggning” inom en budgetram av 1 780 miljoner kronor.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner tidplan för genomförande samt nedskrivning av budgetram för fastighetsinvesteringen ”Spårvagnsdepå Ringön etapp 1 och 2 inklusive serviceanläggning” med 275 miljoner kronor gentemot den tidigare beslutade budgetramen om 1780 miljoner kronor.
 2. Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i fortsatt uppdrag att genomföra investeringen ”Västtrafik, Spårvagnsdepå Ringön etapp 1 och 2 inklusive serviceanläggning” med tillägg i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2021-08-26, inom en investeringsutgift om totalt 1 540 miljoner kronor.
 3. Regionstyrelsen omvandlar 108,3 miljoner kronor av nedskrivna medel för fastighetsinvesteringen till utrustningsinvesteringar i depån för styrelsen för Västtrafik.
 4. Regionstyrelsens beslut innebär att fastighetsnämndens begäran 2020-10- 29 om utökad konstinvestering för projektet är hanterad.

Beslut: enligt förslag

6. Vårdinnehåll Högsbo närsjukhus

Regionstyrelsen tar ställning till vilken vård som ska bedrivas på Högsbo närsjukhus.

Högsbo närsjukhus kommer att bedriva öppen specialistsjukvård med mottagningsverksamhet inom kirurgi, ortopedi, öron-, näs- och halssjukvård, gynekologi, hudsjukvård, neurosjukvård, ögonsjukvård, internmedicin, fysioterapi och arbetsterapi. Sjukhuset kommer också att bedriva dagkirurgi, plastikkirurgi och tandvård i narkos.

Högsbo närsjukhus byggs modernt och innovativt och beräknas vara klart för inflyttning under senhösten 2023. Sjukhuset är en del av förvaltningen Sjukhusen i väster men även Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Folktandvården kommer att bedriva vård i sjukhusets lokaler.

Förslag till beslut:

 1. Inriktningen för det fortsatta planeringsarbetet ska vara vårdförflyttningar enligt förslag i tabell 1 och 2 i tjänsteutlåtandet daterat 2021-09-16.
 2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att etablera ett övergripande projekt som utifrån ett ägarperspektiv ger stöd till utförare och beställare i det fortsatta arbetet.
 3. Berörda hälso- och sjukvårdsnämnder uppmanas inför verksamhetsstart flytta beställningar i enlighet med förslag från övergripande stödprojekt.
 4. Berörda styrelser uppmanas genomföra vårdförflyttningar och andra förändringar i enlighet med förslaget.
 5. Underlaget till förslaget ska kompletteras med den information som lämnades till regionstyrelsen på dagens möte.

Beslut: enligt förslag. 

 

7. Uppföljning av plan för intern kontroll april till och med augusti 2021

Intern kontroll är en del av styrningen i Västra Götalandsregionen och ett redskap för ständiga förbättringar. Enligt plan ska åtta kontroller rapporteras efter augusti 2021. Av dessa pågår arbete fortfarande med två av kontrollerna och resultatet kommer därför att rapporteras senare. Ingen av de kontrollerade riskerna bedöms ha några allvarliga avvikelser.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner redovisningen av genomförda kontroller för april till och med augusti 2021.

Beslut: enligt förslag

 

8. Delårsrapport augusti 2021 för regionstyrelsen

Regionstyrelsen har i sin detaljbudget prioriterat fyra av regionfullmäktiges mål. Arbete pågår med alla aktiviteter som kopplats till mål och fokusområden till och med augusti 2021. Bedömningen är att tre av målen kommer att uppnås delvis vid årets slut och att ett av målen bedöms kunna uppnås helt.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner delårsrapport augusti 2021 för regionstyrelsen och regionfullmäktige.
 2. Regionstyrelsen noterar Uppföljning av åtgärdsplan för hantering av övergripande risker som rör införandet av framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) per augusti 2021.

Beslut: enligt förslag

9. Kompletterande upphandlingar för ökad tillgänglighet

Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att förbereda förfrågningsunderlag inom de flesta medicinska vårdområdena för att göra det möjligt att besluta om eventuella kompletterande upphandlingar i samband med att vårdöverenskommelser mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och sjukhusen för 2022 och 2023 har träffats.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen noterar informationen om status i uppdrag att förbereda förfrågningsunderlag inom de flesta medicinska vårdområdena.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet deltar ej i beslutet.

 

10. Svar på initiativärende om tystnadskultur i Västra Götalandsregionen

Sverigedemokraterna har väckt ett initiativärende med anledning av en rapport om tystnadskultur som Göteborgs Stad tagit fram. Sverigedemokraterna önskar att regiondirektören får i uppdrag att utreda om tystnadskultur förekommer också i Västra Götalandsregionen, ta fram handlingsplaner för att förebygga tystnadskultur och införa en anonym visselblåsarfunktion för den typ av ärenden.

Förslag till beslut:

 1. Regiondirektören får i uppdrag att omhänderta frågan om att förebygga tystnadskultur i pågående arbete med översyn av system för visselblåsningar.
 2. Regionstyrelsen noterar i övrigt informationen om Västra Götalandsregionens arbete för att vara en organisation präglad av öppenhet och tillit.

Beslut: enligt förslag

 

11. Initiativärende (SD) Skövde flygplats och dess betydelse för Västra Götalandsregionen

Sverigedemokraterna har väckt ett initiativärende med anledning av ett förslag antaget i Skövde kommunstyrelse att Skövde flygplats ska läggas ner i juni 2022.

Koncernkontoret har utvärderat i vilken omfattning transporter inom hälso-och sjukvården sker via Skövde flygplats och vilka konsekvenser en stängning medför. För akuta transporter inom regionen är helikopter ett förstahandsalternativ vid längre avstånd. För transporter till eller från Skaraborgs sjukhus finns en välfungerande helikopterplatta för sådana transporter. Vid ett beslut om stängning av Skövde flygplats kommer VGR att säkerställa att alternativa transportvägar etableras.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen noterar informationen.

Beslut: enligt förslag

 

12. Yttrande över remiss Börja med barnen - en sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

Västra Götalandsregionen har getts möjlighet att yttra sig över nationellt delbetänkande Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34). VGR är positiva till delbetänkandets övergripande förslag och anser att utredningen väl belyser de utmaningar som finns samt möjligheter till förbättringar. VGR framhåller vikten av att ytterligare belysa och klargöra frågan kring utökad samverkan mellan VGR och skolhuvudmän.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner yttrande över nationellt delbetänkande Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34), med föreslaget tillägg från beredningen för mänskliga rättigheter.

Beslut: enligt förslag

 

13. Yttrande över stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser (SOU 2021:37)

Västra Götalandsregionen (VGR) har getts möjlighet att yttra sig över utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans” (SOU 2021:37). Utredningens uppdrag är att stärka den personliga assistansen inom vissa särskilt utpekade områden och att se över möjligheten att stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser.

VGR är positiva till utredningens övergripande förslag men påpekar att lagtexten behöver säkerställa barns inflytande liksom möjligheten för anhörigas inflytande när patienten är vuxen men saknar förmåga att utöva medinflytande.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner yttrande över stärkt rätt till personlig assistans - ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser (SOU 2021:37).

Beslut: enligt förslag

 

14. Yttrande över remiss om betänkandet ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39)

Västra Götalandsregionen har beretts möjlighet att lämna yttrande över remiss avseende förslag kring vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården.

Utredningen föreslår att vård- och omsorgsgivare, med patientens eller omsorgsmottagarens medgivande, ska kunna ge andra fysiska personer (ombud) elektronisk tillgång till patientuppgifter och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

VGR instämmer i huvuddelen av utredningens förslag men är kritiska till förslaget om att anmälningsskyldigheten för hälso- och sjukvårdspersonal även ska inkludera misstankar om att patienten inte längre kan lämna ett medgivande där utgångspunkten för en prövning enbart baseras på patientens förändrade kognitiva förmåga.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen yttrar sig över remiss avseende ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården.

Beslut: enligt förslag

 

15. Yttrande över remiss av God och nära vård - rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)

Västra Götalandsregionen (VGR) har beretts möjlighet att yttra sig över God och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6).

VGR ställer sig bakom utredningens förslag i allt väsentligt men framhåller vikten av att intentionerna i samtliga delbetänkande genomförs samt vikten av att man i genomförandet knyter an till uppdraget som gäller barn och unga i SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga för att bilda den helhet och ram som behövs kring psykisk hälsa i ett åldersövergripande perspektiv.

VGR ser det som värdefullt att utredningen tydliggör att kommunen också är ansvarig för att tillhandahålla hälso- och sjukvård på primärvårdnivå. VGR framhåller behovet av att se över resurssättningen till primärvården för att inte riskera att utredningens intentioner kommer att ske på andra patientgruppers bekostnad.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag

 

16. Valärenden

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner avsägelserna.
 2. Regionstyrelsen utser Louise Jeppsson (V) till ledamot av personalutskottet för resten av mandatperioden efter Eva Olofsson (V).
 3. Regionstyrelsen utser Pär Lundqvist (L) till ledamot i beredningen för forskning och utveckling för resten av mandatperioden efter Jonas Andersson (L).
 4. Regionstyrelsen utser Pär Lundqvist (L) till ersättare i ägarutskottet för resten av mandatperioden efter Jonas Andersson (L).
 5. Ledamot från (L) i styrgruppen för detaljutformning av politisk organisation 2023-2026 för resten av mandatperioden efter Jonas Andersson (L) väljs vid nästa sammanträde.
 6. Regionstyrelsen utser Pär Lundqvist (L) till ledamot i särskild politisk styrgrupp för arbetet med reviderat ersättningssystem för hälso- och sjukvården från år 2024 för resten av mandatperioden efter Jonas Andersson (L).
 7. Regionstyrelsen utser Elise Arnell (KD) till ledamot i beredningen för mänskliga rättigheter för resten av mandatperioden.
 8. Gällande arvodesbestämmelser är tillämpliga för uppdraget.

Beslut: enligt förslag

 

Sammanträdets handlingar

 


Senast uppdaterad: 2021-12-06 07:25