Regionstyrelsen 25 februari 2020

Uppdaterad:
Publicerad:

Fullmäktigeärenden (ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

1. Villkorat aktieägartillskott till NetWest Sweden

Västra Götalandsregionen bildade bolaget NetWest Sweden AB tillsammans med 28 kommuner/kommunala bolag år 2015. Bolagets uppdrag är att främja bredbandsutbyggnaden i Västra Götaland. Bolaget har god likviditet men söker ett villkorat aktieägartillskott för att undvika att behöva upprätta kontrollbalansräkning. I bolagets uppstart beslöts att ägarna skulle tillskjuta ett aktieägartillskott på sex miljoner kronor och aktiekapitalet och aktieägartillskottet hölls på en låg nivå. Det är risk att både aktieägartillskottet och halva aktiekapitalet kommer att vara förbrukat under slutet av andra halvåret 2020.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beviljar NetWest Sweden AB ett villkorat aktieägartillskott om fyra miljoner kronor att avropas helt eller delvis 2020-2023. Aktieägartillskottet ska återbetalas så snart bolaget kan detta. Regionstyrelsen föreslår att tillskottet finansieras ur moderförvaltningens aktier och andelar.

Beslut: enligt förslag

2. Framställan från nämnder och styrelser om användning av eget kapital och obeskattade reserver i samband med budget 2020

Styrelsen för Regionhälsan har bett om att använda 825 000 kronor av eget kapital till vidareutbildning av specialistsjuksköterskor inom barn- och ungdomsmottagningar. Kostnaden är av engångskaraktär och specialistsjuksköterskor har en nyckelroll på barn- och ungdomsmottagningen.

Styrelsen för Västtrafik har ansökt om att lösa upp 60 miljoner kronor av obeskattade reserver under 2020 som extra finansiering av Göteborg Stads borttagande av subventionen av Göteborgs kommunkort.

Styrelsen för Regionteatern Väst har ansökt om att få disponera 300 000 kronor av obeskattade reserver och 200 000 kronor av bolagets fria egna kapital för att täcka merkostnader i fastigheten gällande brandskydd och arbetsmiljö.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner Regionhälsans ansökan om att använda 825 000 kronor av eget kapital, Regionteater Väst AB:s ansökan om att få disponera 300 000 kronor av obeskattade reserver och 200 000 kronor av bolagets fria egna kapital, eftersom kostnaderna är av engångskaraktär. Man föreslår dock att regionfullmäktige avslår Västtrafik AB:s ansökan om att lösa upp 60 miljoner kronor av obeskattade reserver.

Beslut: enligt förslag 

3. Bifall till förslag om att utveckla vården för barn med svåra ätstörningar

Carina Örgård (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) föreslog i juni 2019 en kartläggning av ätstörningsvården för 12–16-åringar för att revidera de medicinska riktlinjerna och anpassa öppen- och slutenvård. De menar att ätstörningar som tidigare främst drabbat flickor i tonår eller unga vuxenår förändrats över tid och såväl pojkar som yngre barn drabbas idag.

Det regionala processteamet för ätstörningar kan konstatera att allt fler ungdomar söker vård för ätstörningar. Dagens arbetssätt i öppenvården behöver utvecklas och uppdraget för den regiongemensamma avdelningen för unga vuxna patienter med ätstörningar i åldern 16–25 år, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, behöver ses över i sin helhet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att kartlägga den regionala ätstörningsvården och ge förslag på hur öppen- och slutenvården kan förbättras.

Beslut: enligt förslag

Regionstyrelsens beslutsärenden

4. Större statsbidrag än förväntat för satsningar inom funktionshinder och kultur

Västra Götalandsregionen (VGR) får 328,8 miljoner kronor i statligt stöd till regional kulturverksamhet under 2020, vilket är 5,1 miljoner mer än förväntat. Av bidraget är 1,7 miljoner kronor en tillfällig förstärkning till regionens folkbibliotek. Bidraget ska även användas för kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet.

VGR får även 28,4 miljoner kronor i statligt stöd för satsningar inom tolktjänst och rådgivning, vilket är 7,1 miljoner mer än förväntat.

Regionstyrelsen beslutar att höja beloppet för det riktade statsbidraget kulturverkansmodellen med 5,1 miljoner kronor för 2020 till Kulturnämnden. Man beslutar också att höja de riktade statsbidragen för Tolktjänst och Rådgivning och annat stöd med 7,1 miljoner kronor till Habilitering & Hälsa under 2020.

Beslut: enligt förslag

5. Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

Ansvaret för att Samordningsförbundet Östra Skaraborg fullgör sina skyldigheter ligger idag på Regionarkivet. Men enligt ett förslag från Skövde kommun borde det ansvaret ligga på en av de berörda kommunerna.

Samordningsförbundets medlemmar (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Falköpings, Tidaholms, Skövde, Tibro, Hjo och Karlsborgs kommuner) fattade beslut om att ändra den gällande förbundsordning under hösten 2019. En reviderad förbundsordning kan börja gälla när regionstyrelsen fattar sitt beslut.

Regionstyrelsen fastställer förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Skaraborg.

Beslut: enligt förslag

6. Initiativärende (SD): Bredda uppdraget för Digitaliseringsberedningen 

Sverigedemokraterna:

Digitaliseringsberedningen har i uppdrag att blicka framåt och försöka upptäcka vilka möjligheter som finns för att utveckla Västra Götalandsregionens digitalisering och digitisering. I och med detta har beredningen en unik möjlighet att lägga fram förslag till regionstyrelsen, vilka innebär att vi kan utöka den digitaliserade vården och dessutom söka kostnadseffektivitet.

Vi har redan idag mycket som är digitaliserat och vården är idag väldigt beroende av diverse digital utrustning. VGR IT har gjort ett betydande arbete de senaste 10 åren där hela IT-miljön idag är relativt stabil och jämfört med många andra regioner levereras en prisvärd IT-lösning till verksamheterna. Dock finns det hos dem, precis som hos andra förvaltningar, problem som behöver hanteras. De behöver ju stöd från verksamheten att göra förändringar, då VGR IT ansvarar för att efter bästa förmåga förvalta de system som finns för att verksamheterna ska få så prisvärd och säker IT som möjligt.

Med hänvisning till att VGR IT ska ges möjligheter att göra förbättringar för verksamheten är det nödvändigt att Digitaliseringsberedningen får ett breddat uppdrag även innefattande en översyn av befintlig IT-miljö. Därmed ges VGR IT möjlighet att vända sig direkt till beredningen med åtgärder de anser behöver bli utförda eller förändringar till det bättre som behöver göras. Beredningen kan i sin tur sedan vända sig till regionstyrelsen för att få genomslag för dessa förändringar.

Det är viktigt att man genomför förändringar i IT-miljön som är välgrundade och testade till fullo. Det finns inget som är så dyrt inom IT som att släppa ett system som inte är helt klart och utan att erforderliga tester gjorts i verksamheten. Där tror vi att Digitaliseringsberedningen kan vara till hjälp genom att även rikta blicken utanför VGR på vilka lösningar som finns på andra håll och vilka som faktiskt fungerar.

Om man är väl förberedd inför framtiden genom att säkerställa att befintliga system uppfyller högt ställda krav, så kan man också lättare uppgradera dem till nya och ännu bättre system i framtiden.

Sverigedemokraterna föreslår att bredda Digitaliseringsberedningens uppdrag att innefatta nuvarande digitala lösningar och IT-miljö samt att vara stöd för VGR IT.

Beslut: avslås
Beslutet togs genom votering. SD reserverar sig till förmån för eget yrkande.

7. Regionen positiv till Nordsjökommissionens North Sea Region 2030 Strategy 

Västra Götalandsregionen (VGR) har blivit ombedda att lämna synpunkter på den kommande strategin North Sea Region 2030 Strategy, som ska vägleda av Nordsjökommissionens arbete under perioden 2020-2030.

Strategin har fyra övergripande fokusområden: en produktiv och hållbar Nordsjö, en klimatneutral Nordsjöregion, en sammankopplad Nordsjöregion samt en smart Nordsjöregion.

VGR ser positivt på de valda fokusområdena och att strategin har ett genomgripande klimatfokus. Nordsjökommissionen och Interreg Nordsjöprogrammet bör ges möjlighet samverka i så hög utsträckning som möjligt. Implementeringen av strategin bör kraftsamla runt regionala behov hos Nordsjökommissionens medlemmar. Nordsjökommissionen arbetar effektivare genom att söka samverkan inom redan existerande plattformar istället för att skapa egna. Smart specialisering måste ges en framträdande roll i arbetet med att skapa en smart region.

Regionstyrelsen godkänner yttrande över remissen North Sea Region 2030 Strategy.

Beslut: enligt förslag

8. Utredning om Västra Götalandsregionens deltagande och stöd till pridefestivaler slutfört

I höstas beslutade regionstyrelsen att återremittera regionfullmäktiges beslut från januari 2019 om att utreda hur Västra Götalandsregionen ska engagera sig i och stödja olika pridefestivaler i länet. Regionstyrelsen ville att det tydligare skulle framgå att ärendet faller inom beredningen för mänskliga rättigheters ansvar. Underlaget behövde även arbetas in i regionstyrelsens detaljbudget.

Förändringen är nu inskriven i detaljbudgeten vilket också innebär en teknisk budgetjustering för stöd till pridefestivaler från kulturnämnden till beredningen för mänskliga rättigheter. Vidare beslutade kulturnämnden i december 2019 att överföra ansökningarna om West Pride och Borås Pride 2020 till beredningen för mänskliga rättigheter för beredning och beslut.

Regionstyrelsen beslutar att uppdraget om att utreda Västra Götalandsregionens stöd och medverkan vid pridefestivaler är slutfört.

Beslut: enligt förslag

9. Stöd till West Pride och Borås Pride 2020

West Pride och RFSL Sjuhärad har ansökt om bidrag från kulturnämndens utvecklingsprojekt 2020. West Prides kultur- och folkbildningsarbete i kommunerna i Västra Götaland är av central betydelse för ett öppet och tolerant samhälle och bidrar till ett vidgat deltagande i kulturlivet. Borås Pride kombinerar folkbildning med kultur och påverkansarbete och är en viktig aktör för vidgat deltagande i kulturlivet och ett öppet och tolerant samhälle.

Regionstyrelsen beviljar West Pride 1 100 000 kr och RFSL Sjuhärad 100 000 kr i stöd för år 2020.

Beslut: enligt förslag

10. Finansiering av Västra Götalandsregionens medverkan i West Pride 2020

Västra Götalandsregionen (VGR) har de senaste åren deltagit i West Pride via seminarier, tält i Pride Park samt i Prideparaden. Syftet är att visa att regionen är ett föredöme och en föregångare i arbetet med mänskliga rättigheter, jämlikhet och mångfald. Ett ytterligare syfte är att visa hur VGR arbetar för att förbättra hbtq-personers livssituation i Västra Götaland.

2020 arrangeras West Pride i Göteborg den 3-7 juni och förslaget är att VGR deltar på samma sätt även detta år. Utredningen om VGR:s stöd och medverkan i Pridefestivaler föreslår även att ta fram ett evenemangspaket som kan användas av VGR:s verksamheter i samband med West Pride och andra festivaler.

Regionstyrelsen beslutar att avsätta 300 000 kronor för VGR medverkan i West Pride 2020, samt 200 000 kronor för framtagande av evenemangspaket som VGR:s verksamheter kan använda vid Pridefestivaler i Västra Götaland.

Beslut: enligt förslag

11. Familjecentralens matkasse vidareutvecklas och sprids till fler

Familjecentralens matkasse är ett koncept för att förmedla hälsosamma matvanor till barnfamiljer, utveckla och fördjupa samarbetet mellan barnhälsovård, mödrahälsovård samt familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. Matkassen har tagits fram utifrån ett hälso- och hållbarhetsperspektiv av centrala barnhälsovården i Södra Älvsborg och finansieras av södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Kostråden tar hänsyn till hälsan genom hela livet liksom hållbarhet ur miljösynpunkt.

En utvärdering av arbetet visar att matkassen är en konkret och fungerande metod för att främja hälsosamma och förebygga ohälsosamma matvanor.

Nu kommer Familjecentralens matkasse kunna erbjudas till fler familjecentraler. I Fyrbodal finns ett stort intresse från centrala barnhälsovården för att använda och utvecklaarbetet med Familjecentralens matkasse. 210 000 kronor kostar projektledning och 190 000 kronor behövs för vidareutveckling av materialet.

För att fler ska få möjlighet att prova Familjecentralens matkasse beviljar regionstyrelsen 400 000 kronor till central barnhälsovård i Fyrbodal för att vidareutveckla metoden Familjecentralens matkasse för att kunna erbjudas till fler familjecentraler, eller familjecentralsliknande verksamheter, i hela Västra Götaland. 

Beslut: enligt förslag

12. Nytt projektstöd till Våga fråga - förening

Sedan augusti 2019 driver Medborgarskolan Väst projektet ”Våga fråga – förening" med stöd av Västra Götalandsregionen. Projektet syftar till att ge föreningar och ideella organisationer kunskap kring psykisk ohälsa och uppmärksamma varningssignaler för suicid. Man arbetar även med kunskap och redskap för att bemöta och hantera människor med tecken på psykisk ohälsa.

Projektet, som planeras pågå från augusti 2019 till augusti 2022, löper enligt plan och det finns en stor efterfrågan på kunskap och utbildning. Medborgarskolan ansöker nu om fortsatt stöd för verksamhetsåret 2020.

Regionstyrelsen beviljar Medborgarskolan Väst 997 480 kronor förprojektet ”Våga fråga –förening” för år 2020.

Beslut: enligt förslag

13. Ny ledamot i beredningen för mänskliga rättigheter

Inga-Maj Krüger (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i beredningen för mänskliga rättigheter. Sverigedemokraterna nominerar Kristin Skogen (SD), Nossebro till ny ledamot i beredningen.

Regionstyrelsen godkänner Inga-Maj Krüger (SD) avsägelse från beredningen för mänskliga rättigheter och väljer Kristin Skogen (SD) till ny ledamot.

Beslut: enligt förslag

 

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till ledamöterna i regionstyrelsen