Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 25 augusti 2020

Ordförandeklubba
Fotograf: Foto Paul Björkman

Ärenden till regionfullmäktige

Upphörande av 24-åringars fria tandvård i Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att den fria tandvården till unga vuxna, det år de fyller 24 år, upphör i Västra Götalandsregionen från och med den 1 januari 2021. Det innebär att Västra Götaland nu anpassar sitt erbjudande om fri tandvård till unga vuxna nationell nivå. Fri tandvård kommer att gälla till och med 23 år.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan och justera pågående avtal.

Beslut: enligt förslag. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag. 

Förhöjd ålder för regionens särskilda tandvårdsstöd

De personer i Västra Götaland (VGR) som har rätt till det särskilda tandvårdsstödet har fått ta del av detta från och med 20 års ålder. Särskilt tandvårdsstöd består av nödvändig tandvård (N-tandvård), tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning (F-tandvård), samt tandvård som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid (S-tandvård).
För att anpassa Västra Götalandsregionens regler för särskilt tandvårdsstöd till nuvarande lagstiftning föreslås Västra Götalandsregionen erbjuda det särskilda tandvårdsstödet från och med 24 års ålder. Förändringen träder i kraft 1 januari 2021 och gäller för nya ansökningar.

Intyg om nödvändig tandvård samt intyg om F-tandvård (vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsvariationer) som är utfärdade före den 1 januari 2021 fortsätter löpa sin giltighetstid.

Regionstyrelsen beslutar för egen del att hänskjuta till detaljbudget 2021 beslut om teknisk justering om 1,2 miljoner kronor (2020 års nivå) från hälso- och sjukvårdsstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnderna för regionens särskilda tandvårdsstöd.

Beslut: enligt förslag

Förlängning av överenskommelse för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan hösten 2018 en överenskommelse med länets kommuner om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen gäller från och med 2018-09-25 till och med 2020-11-30.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (lag 2017:612) har ersatt den tidigare betalningsansvarslagen. Syftet med lagen är att utskrivning från sluten vård ska ske på ett för individen tryggt och effektivt sätt då hen efter utskrivning från slutenvård har behov av insatser från socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård och/eller regionens öppenvård.

Kommun och region ska i överenskommelse reglera ansvarsfördelning, samverkan och ersättning för utskrivningsklara patienter då betalansvaret inträder.

Regionfullmäktige föreslås att godkänna förlängning av Överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, att gälla till och med 2021-12-31.

Beslut: enligt förslag

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - verksamhet och ekonomi 2021

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har överlämnat plan för verksamhet och ekonomi 2021 samt plan för ekonomi 2022-2023. Enligt förbundsordningen ska respektive förbundsmedlems fullmäktige ta ställning till budgetramen. Abonnemangsdelen utgör 70 procent av

Kommunalförbundets intäkter och ökar med 4,5 procent 2021, vilket innebär en ökning med cirka 1 miljon kronor för Västra Götalandsregionen (VGR). Fraktionspriset höjs med LPIK exklusive läkemedel.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner:
• verksamhetsplanen för 2021
• att kommunalförbundet fortsätter arbetet med mål inom perspektiven patient, process och verksamhet, forskning och utveckling, samt medarbetare under 2020
• budgetramen för ekonomi för 2021, målen för ekonomi och finanser 2021, samt plan för ekonomi 2022-2023.

Beslut: enligt förslag

Senarelagt namnbyte till Region Västra Götaland

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige senarelägger namnbytet till Region Västra Götaland från 2021-01-01 till 2023-01-01.
Namnbytet är en liten del av beslutad identitets- och varumärkespolicy. Covid-19 pandemin har stoppat det integrerade planeringsarbetet.

Organisationen behöver ges rimliga förutsättningar för att ta emot och implementera ett namnbyte. En prioritering av ett namnbyte i en pandemi bedöms ogynnsamt. Därmed behöver start av namnbyte skjutas på till januari 2023.

Beslut: enligt förslag

Överlämnande och införlivande av allmänna handlingar vid samordning av laboratoriemedicinsk diagnostik

Enligt § 15 i arkivlagen kräver ett överlämnande av allmänna handlingar från en kommunal myndighet till en annan ett särskilt beslut av regionfullmäktige. Regionfullmäktige har den 4 februari 2020 fattat beslut om att all laboratoriemedicinsk analysverksamhet i egen regi inom Västra Götalandsregionen från och med den 1 januari 2021 ska organiseras inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (RS 2018-06700-23).

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

1. Styrelsen för NU-sjukvården ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva den laboratoriemedicinska verksamheten vidare i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset från och med den 1 januari 2021.
2. Styrelsen för Sjukhusen i väster ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva den laboratoriemedicinska verksamheten vidare i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset från och med den 1 januari 2021.
3. Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva den laboratoriemedicinska verksamheten vidare i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset från och med den 1 januari 2021.
4.Överlämnande och/eller införlivande av de allmänna handlingarna som beskrivs i beslutspunkt 1, 2 och 3 ska ske i enlighet med de beslut som fattas av Arkivnämnden.

Beslut: enligt förslag

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2019

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Regionfullmäktige ska ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundens verksamhet.

Under 2019 bedrev 15 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har avlämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret.

Samordningsförbunden Göteborg Centrum, Göteborg Hisingen, Göteborg Nordost och Göteborg Väster har under året ombildats till Samordningsförbundet Göteborg.

Samordningsförbunden fick 2019 sammanlagt 119,6 miljoner kronor från huvudmännen, varav cirka 25 procent från Västra Götalandsregionen. Bidragen från de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna var 29,8 miljoner kronor för 2019.

Samordningsförbundens sammanlagda resultat uppgick till -0,7 miljoner kronor och det egna kapitalet var vid 2019 års bokslut 35,8 miljoner kronor.
Alla samordningsförbund har inkommit med begärda dokument (RS 2019-04728):Årsrapport/årsredovisning Revisionsberättelse och protokollsutdrag.
För samtliga Samordningsförbund har revisionsrapporterna yrkat på ansvarsfrihet. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige att samordningsförbunden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslut: enligt förslag

Motion av Malin Sjunneborn (S) om utbildningskrav för vårdbiträden i Västra Götalandsregionen föreslås besvarad

Malin Sjunneborn (S) har i motion om utbildningskrav för vårdbiträden i Västra Götalandsregionen (VGR) föreslagit att alla vårdbiträden som anställs i VGR ska ha genomfört 40 veckors utbildning enligt Skolverkets utbildningsplan och i enlighet med SKR:s och Kommunals avsiktsförklaring.
Motionen har skickats till styrelsen för NU-sjukvården, styrelsen för Sjukhusen i Väster, Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset och personalutskottet för yttrande.
Styrelsen för NU-sjukvården föreslår att regionfullmäktige avslår motionen. Styrelsen för Sjukhusen i Väster anser att det är viktigt att denna fråga ses utifrån ett regionalt perspektiv för att få en likabehandling inom regionen. Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till personalutskottets beslut 20 juni 2019, § 45.


Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot förslaget till förmån för eget yrkande om bifall. 

Bifall föreslås för motion av Håkan Lösnitz (SD) och Inga-Maj Krüger (SD) om borttagande av dolda nummer

Håkan Lösnitz (SD) och Inga-Maj Krüger (SD) har i en motion föreslagit att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska utreda om dolda nummer ska tas bort inom hälso- och sjukvården.

Det finns för- och nackdelar med att vårdgivarens telefonnummer syns vid uppringning. Fördelen är att patienten vet att vårdgivaren har försökt att nå denne och kan återkomma. Motionärerna lyfter också problematiken i att det kan upplevas som otryggt att bli uppringd från ett dolt nummer. Orsaken till att samtal från vården ringer med dolt nummer är för att upprätthålla patientsekretessen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda om dolda nummer ska tas bort inom hälso- och sjukvården.

Beslut: Enligt förslag

Ärenden till regionstyrelsen

VGR förlänger stödet till externa parter med anledning av covid-19

I april beslutade regionstyrelsen att rekommendera ekonomiska lättnader och andra åtgärder för regionens externa parter syftar till att säkerställa Västra Götalandsregionens samhällsuppdrag till invånarna inom hälsa och vård, kollektivtrafik och kultur samt regional utveckling.

I maj kompletterades detta med beslut om hantering av vårdavtal som upphandlats på uppdrag av sjukhusen och med beslut om möjligheter för styrelsens egna beredningar för folkhälsa och mänskliga rättigheter.

Behovet av samhällsrestriktioner kommer även fortsättningsvis att vara stort, även om utvecklingen av smittspridningen och antalet vårdade patienter har varit positivt. Det finns idag inga signaler från

Folkhälsomyndigheten om lättade rekommendationer och i grunden råder samma förutsättningar inför hösten 2020 som i våras beslut togs. Uppföljning av beslutade åtgärder av VGR:s nämnder och styrelser visar att åtgärderna bidragit till tydlighet, stabilitet och därmed till att säkerställa VGR:s samhällsuppdrag och underlätta återhämtning till ett normalläge.

Regionstyrelsen förlänger sina tidigare beslut om inriktning och åtgärder gentemot externa parter med anledning av covid-19 att gälla till och med den 31 december 2020:
• 2020-04-14, § 114
• 2020-05-12, § 147
• 2020-05-26, § 165

Beslut: enligt förslag

Fri parkering för personal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen i samband med covid-19 förlängs året ut

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om kostnadsfri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen (VGR) under perioden 16 april 2020 – 31 augusti 2020.

Västtrafik AB håller igång kollektivtrafiken som vanligt och har gjort allt de kan för att få en säkert och smittfritt resande men det kan vara trångt i rusningstrafik.

För att fortsatt ge möjlighet att ta bilen till jobbet och underlätta resor till och från arbetsplatsen i samband med covid-19 föreslås kostnadsfri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i VGR under perioden 1 september 2020 – 31 december 2020. Beslutet gäller endast på personalparkeringar vid sjukhus som förvaltas av Västfastigheter.

Beslutet om kostnadsfri parkering för personal kan innebära att personalen förmånsbeskattas.

Beslutet om fri parkering för personal vid sjukhus i VGR innebär minskade intäkter om cirka 1,8 miljoner kronor per månad.

Regionstyrelsen beslutar att personal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen har kostnadsfri personalparkering från 1 september 2020 till och med 31 december 2020. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: enligt förslag

Regiongemensamma riktlinjer och rutiner för handläggning av idéburet offentligt partnerskap inom områdena folkhälsa och hälso- och sjukvård

”Överenskommelsen med det civila samhället” (RS 00767-2011) är utgångspunkten för Västra Götalandsregionens uppdrag att utöka samverkan med det civila samhället. Genom uppdrag från hälso- och sjukvårdsdirektören har arbetet bedrivits inom områdena folkhälsa och hälso- och sjukvård.

Resultatet är bland annat:
• en för Koncernkontoret övergripande arbetsgrupp med uppdrag att på ett regiongemensamt sätt, utifrån principen ”en väg in”, hantera intresseförfrågningar från det civila samhället kring samverkan med Västra Götalandsregionen
• en utredning av juridiska förutsättningar som klargör att avtalsformen är tillämplig som samverkansmodell inom folkhälsa och hälso- och sjukvård
• ett antal tecknade avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) inom folkhälsa och hälso- och sjukvård.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ta fram regiongemensamma riktlinjer och rutiner för handläggning av Idéburet Offentligt Partnerskap inom områdena folkhälsa och hälso- och sjukvård. Riktlinjerna ska stödja regionstyrelsens beslutade handlingsplan för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället 2020–2022 (RS 2019-0184).

Beslut: enligt förslag

Utredning av förutsättningarna att utbilda om människohandel

Den 5 november 2019 beslutade regionfullmäktige att ge regionstyrelsen uppdraget att undersöka möjligheten att utbilda om människohandel.
Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) arrangerar basutbildningar om våld i nära relationer, metodutbildningar om att ställa frågor om våld och fördjupade utbildningar för prioriterade verksamheter. Regiondirektörens bedömning i samråd med VKV är att VKV bör få uppdraget att inkludera grundläggande kunskap om människohandel för sexuella ändamål i sina bas- och metodutbildningar samt fördjupad kunskap om människohandel för sexuella ända mål i sina fördjupningsutbildningar av prioriterade verksamheter.

Genom ett breddat uppdrag till VKV kan majoriteten av anställda inom hälso- och sjukvård och tandvård som finansieras av Västra Götalandsregionen få generell kunskap om människohandel utifrån sexuella ändamål. Prioriterade verksamheter som exempelvis kvinnokliniker kan få fördjupad kunskap om frågorna.

Regionstyrelsen uppmanar Regionhälsan att ge Västra Götalandsregionens kompetenscentrum för nära relationer (VKV) uppdraget att inkludera kunskap om människohandel för sexuella ändamål i bas-, metod- och fördjupade utbildningar om våld i nära relationer. Uppdraget till regiondirektören att utreda förutsättningarna att utbilda om människohandel är avslutat.

Beslut: enligt förslag

Tilldelning av uppdragsforskning om erfarenheter av utredning om könsdysfori

Regionstyrelsen tilldelar 600 000 kronor till Lisa Lindén vid Göteborgs Universitet för uppdragsforskning om erfarenheter av utredning om könsdysfori.

Regionstyrelsen beslutade den 17 december 2019 om att utlysa uppdragsforskning om erfarenheter av utredning om könsdysfori. Forskningen syftar till att öka kunskap om patienters erfarenhet av utredningar om könsdysfori vid Lundströmmottagningen. Detta för att utveckla den könsbekräftande vården och förstärka arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen.

Utlysningen har pågått mellan 28 januari och 28 april och tre ansökningar har kommit in. Avdelning social hållbarhet har tillsammans med ett forskarråd bedömt ansökningarna utifrån ett antal kriterier. Dessa kriterier berör exempelvis examensnivå, verksamhetsort samt forskningsplan med teori, metod, budget och kopplingar till mänskliga rättigheter.

Beslut: enligt förslag

Tre beviljade projektstöd för folkhälsoprojekt våren 2020

Regionstyrelsen beviljar:
• Noaks Ark Göteborg 878 200kronor för år 2 (av 3) av projektet Girl Up –Hälsofrämjande insatser för nyanlända unga och unga vuxna tjejer
• Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission, Göteborgs kyrkliga stadsmission bistånd & Entreprenad AB, 750 000 kronor för år 2 (av 3) av projektet Catena
• Fryshuset Väst, 750 000 kronor, för år 3 (av 3) av projektet Våldspreventivt resurscenter/mobilt team.

Projekten har en främjande eller förebyggande inriktning och syftar till att öka förutsättningar för jämlik hälsa. Projekten prövar eller utvecklar folkhälsoarbetet med avseende på metoder. Två av projekten har fokus på unga i utanförskap och ett projekt vänder sig till kvinnor i utanförskap och ökad psykisk hälsa.

Beslut: enligt förslag

Ledamot till WINWIN Gothenburg Sustainability Award

Regionstyrelsen utser Evalena Öman (V) till ledamot i WINWIN Gothenburg Sustainability Award för resten av mandatperioden.

WINWIN Gothenburg Sustainability Award är ett internationellt pris inom hållbar utveckling. Det delas ut av Föreningen Göteborgspriset för hållbar utveckling som är en ideell förening som grundades 2000.

Västra Götalandsregionen (VGR) började sitt engagemang i föreningen 2012 och är tillsammans med Göteborgs Stad huvudfinansiärer och medverkar i föreningens styrelse tillsammans med partner från näringslivet. VGR:s representanter består av miljönämndens ordförande och andre vice ordförande.

Beslut: enligt förslag

Val av representant till WHO-nätverket Svenska Healthy Cities

Regionstyrelsen utser Ulf Hanstål att representera Västra Götalandsregionen i WHO-nätverket Svenska Healthy Cities.

Svenska Healthy Cities-nätverket består av cirka 20 kommuner och regioner som samverkar för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor hos invånarna. Det finns Healthy Cities-nätverk runt om i världen och i 30 europeiska länderna. Gemensamt är att nätverken arbetar efter Världshälsoorganisationens (WHO:s) långsiktiga strategi för hälsosam samhällsplanering.

Healthy Cities-nätverket i Sverige erbjuder återkommande nätverksträffar för politiker och tjänstepersoner. Fokus är gemensamt erfarenhetsutbyte och dialog kring folkhälsoutmaningar lokalt och regionalt.

Beslut: enligt förslag

Kandidatur för omval som ordförande i Conference of Peripheral Maritime Regions of Europé Nordsjökommission 2020-2022

Regionstyrelsen godkänner Kerstin Brunnströms kandidatur till omval som ordförande i CPMR:s Nordsjökommission för perioden 2020-2022.
Kerstin Brunnström (S) är ordförande sedan 2016 och vill söka omval för ytterligare en tvåårsperiod för att kunna fortsätta utveckla Nordsjökommissionen så att den ger än mer nytta för Västra Götalandsregionen och övriga medlemmar.

Nordsjökommissionen är en organisation som bidrar till samarbete och erfarenhetsutbyte mellan sina medlemsregioner och utvecklar gemensam kunskap om Nordsjöregionens utmaningar.

Valärenden mandatperioden 2019 - 2022

  • Regionstyrelsen godkänner avsägelserna.
  • Regionstyrelsen utser Kerstin Brunnström (S) till ordinarie ledamot och Tony Willner (S) som ersättare i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet för resten av mandatperioden.
  • Regionstyrelsen utser Johan Sösaeter Johansson (SD) till ledamot i Nätverket för hälsa och demokrati för resten av mandatperioden.

Yttrande över remiss om Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21

I betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21) lämnar utredaren förslag på hur ett museum ska inrättas för att bevara och föra minnet av Förintelsen vidare.

VGR vill betona vikten av att minnas och förstå Förintelsen och att berättelser från överlevande med anknytning till Sverige är en del av Sveriges kulturarv. Överlevare bosatte sig på många olika platser i Sverige.
Det är viktigt att museets verksamhet återger kvinnor, män och barns livsöden kopplat till Förintelsen från storstäder, mindre orter och landsbygd. Mycket av museets verksamhet överlappar Forum för levande historia (FLH) verksamhet och därför är det bättre att FLH får ett kompletterande uppdrag om att samla in föremål och forskning.

Västra Götaland har en välutbyggd besöksnäring och har flera kopplingar till judisk historia och mottagandet av överlevare från nazistiska koncentrationsläger. Sveriges första synagoga fanns på Marstrand (1780) samt att synagogan i Göteborg är en av Sveriges äldsta (1855) därutöver finns Sveriges äldsta judiska förening grundad av överlevare i Borås. Världskulturmuseet i Göteborg har en spännande prisbelönt arkitektur samt en struktur för arkiv och bevarandefrågor. Sveriges museum om Förintelsen skulle därför med fördel kunna lokaliseras tillsammans med Världskulturmuseet i Göteborg.

Beslut: enligt förslag med tilläggsyrkande från Vänsterpartiet om att även ta med andra grupper som drabbades hårt såsom homosexuella, personer med funktionsnedsättning samt politiskt och fackligt aktiva. 

Yttrande över remiss om ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

Västra Götalandsregionen (VGR) har getts möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.
Kompetensförsörjning är en högprioriterad fråga för VGR, både för ett fortsatt konkurrenskraftigt näringsliv i Västra Götaland och för att tillhandahålla en högkvalitativ hälso- och sjukvård.

VGR ställer sig bakom förslagen till ändringar i högskolelagen som tas upp i promemorian, men vill särskilt lyfta att utbildning inom det livslånga lärandet har en annan karaktär än det befintliga utbudet från lärosätena. VGR anser därför att lärosätena måste tillföras ytterligare resurser och ges nya förutsättningar för att kunna svara upp mot de nya kraven på ökad flexibilitet, snabbhet och för att möta nya behov som inte följer den befintliga strukturen för akademisk utbildning.

Kompetens och infrastrukturer för uppdraget kring det livslånga lärandet behöver byggas upp över tid och särskilda statliga resurser behöver öronmärkas för det uppdraget.

Beslut: enligt förslag

Yttrande över remiss om strukturförändringar och investeringar i hälso- och sjukvården, lärdomar av Nya Karolinska Solna NKS (SOU 2020:15)

Regeringen beslutade den 22 februari 2018 tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda former för besluts- och genomförandeprocesser i samband med upphandlingar och investeringar, i hälso- och sjukvården inom landsting och i samband med olika lösningar för avtalsreglerade samarbeten mellan den offentliga förvaltningen och enskilda företag och organisationer. I uppdraget ingår också att kartlägga användandet av process- och organisationsstöd i detta sammanhang.

Utredningen lämnar fyra rekommendationer i syfte att stärka förutsättningarna för att lärdomarna ska omhändertas på ett bra sätt.

Beslut: enligt förslag

Yttrande över remiss om energi- och klimatstrategi för Borås stad

Västra Götalandsregionen (VGR) har getts möjligheten att lämna yttrande över Borås Stads förslag på ny energi- och klimatstrategi. Strategin innehåller utöver arbetssätt strategier för minskad klimatpåverkan och strategier för klimatanpassning. Förslaget är en revidering av den tidigare energi- och klimatstrategin från 2015.

VGR välkomnar Borås Stads utgångspunkt att fokusera på de områden där potentialen att nå kraftfulla resultat är stor. För att nå våra gemensamma mål att utsläppen ska minska med 80 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivå måste takten i klimatarbetet öka. Eftersom en stor del av klimatutsläppen relaterar till konsumtion är det positivt att Borås Stad även omfattar invånarnas konsumtionsutsläpp. Detta är även i linje med våra gemensamma mål i Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som fastslår att konsumtionsutsläppen ska minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå.

Beslut: enligt förslag

Yttrande över Göteborgs Stads förslag på nytt miljö- och klimatprogram

Västra Götalandsregionen har beretts möjlighet att yttra sig över Göteborgs Stads förslag på nytt miljö- och klimatprogram 2021-2030. Förslaget innehåller tre miljömål:
• Göteborg har en hög biologisk mångfald
• Göteborgs klimatmål är nära noll
• Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö

Varje miljömål följs av delmål, mätbara indikatorer och nyckelaktörer inom Göteborgs Stad med ansvar för genomförandet. Regionstyrelsen godkänner yttrandet.

Beslut: enligt förslag

Överföring av Studio Västsvensk Konservering till ny huvudman

Som en del i beslut om ”Samordning av Västarvet och Kultur i Väst” beslutade regionfullmäktige i maj 2019 att ”Regionstyrelsen får i uppdrag att överföra Västarvets enhet Studio Västsvensk Konservering, (...)till annan huvudman”. Studio Västsvensk Konservering är en del av Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen (VGR) och bedriver uppdragsverksamhet inom konservering och aktiv samlingsförvaltning. Beställare är både offentliga och privata aktörer. Verksamheten består av ett 20-tal medarbetare och har en omslutning på cirka 14 miljoner kronor.

Sedan i december 2019 har två intressenter analyserat sin vilja och möjlighet att bli ny huvudman för Studio Västsvensk Konservering.
I mitten av juni meddelade Stiftelsen Kulturmiljövård att de för sin del önskar bli ny huvudman. Koncernkontorets analys av Stiftelsen Kulturmiljövård visar att de bedöms ha tillräcklig förmåga och kompetens att driva och utveckla verksamheten. Överföringen planeras att genomföras den 1 januari 2021.

Regionstyrelsen överlåter verksamheten vid Studio Västsvensk Konservering till Stiftelsen Kulturmiljövård så som ny huvudman. Regiondirektören får i uppdrag att teckna avtalet med Stiftelsen Kulturmiljövård om överlåtelse av verksamheten vid Studio Västsvensk Konservering.

Regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med styrelsen för kulturutveckling genomföra överföringen av verksamheten i enlighet med tecknat avtal. Regionstyrelsen förklarar uppdraget som avslutat.

Beslut enligt förslag

Ägardirektiv till GöteborgsOperan samt uppdrag till regionstyrelsen att besluta om ägardirektiv till bolagen under Covid-19

Regionstyrelsens ägarutskotts presidium höll den 3 juni 2020 årlig ägardialog med GöteborgsOperan AB. Under mötet behandlades särskilt vilka effekter Coronapandemin har för bolaget. Ägarens inställning gällande publika föreställningar klargjordes och innebar att inga publika föreställningar skulle hållas under den tid som regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer gäller.

Om beslutet ändras får nytt ställningstagande tas. Ägarens inställning behöver nu göras formellt bindande för GöteborgsOperan AB genom att regionfullmäktige beslutar om ett specifikt ägardirektiv som också antas av bolagsstämman. Förslag till specifikt ägardirektiv för GöteborgsOperan AB:
GöteborgsOperan AB ska inte bedriva några publika föreställningar under den tid som regeringens beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer är gällande.

Beslut: enligt förslag


Senast uppdaterad: 2021-12-01 11:43