Regionstyrelsen 23 juni 2020

Uppdaterad:
Publicerad:
Ordförandeklubba

Ärenden till regionfullmäktige

 

1.     Försäljning av fastigheten Pilen 5 i Strömstads kommun

Strömstads kommun vill köpa sjukhusfastigheten Pilen 5 i Strömstads kommun. Strömstads kommuns avsikt med att äga fastigheten är att kommunen vill utveckla den lokala verksamheten i fastigheten till att bli ett ”Hälsans Hus”, där en kombination av olika verksamheter ska finnas i framtiden för att kunna fullgöra det lokala uppdraget för invånarna i Strömstad.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att Västra Götalandsregionen erbjuder Strömstads kommun att köpa fastigheten för 55 miljoner kronor. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande.

2.     Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, Kommunalförbundet Svensk Luftambulans och Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling

Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet i tre kommunalförbund där regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. Tolkförmedling Väst bedriver språktolk- och översättningstjänster, Avancerad strålbehandling driver en nationell anläggning för avancerad strålbehandling och Svensk Luftambulans bedriver ambulanshelikopterverksamhet. Kommunalförbunden har lämnat årsredovisningar för 2019.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna kommunalförbundens årsredovisningar och bevilja direktionerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Vidare att notera informationen att förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg har beviljat ansvarsfrihet för kommunalförbundets styrelse och enskilda ledamöter.

3.     Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Stiftelsen Stenebyskolan och Stiftelsen Simmersröds barnhus

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 har lämnats av stiftelserna för Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att de tre styrelserna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

4.     Yttrande över motion av Monica Djurner (V) med flera om regional koldioxidbudget

Motionärerna vill att Västra Götalandsregionen (VGR) ska utarbeta en regional koldioxidbudget. Budgeten ska gälla för territoriet Västra Götaland och kartlägga vad som behöver göras i Västra Götaland för att uppfylla sin del i Parisavtalet.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

5.     Yttrande över motion av Louise Åsenfors (S) och Bijan Zainali (S) om att upphandla fossilfria drivmedel utan palmolja

Motionärerna vill att Västra Götalandsregionen ställer krav på att det inte ska förekomma palmolja eller palmoljefraktioner i drivmedel vid egen eller annan upphandling. Detta motiveras i motionen av att det finns risker med konsumtion av palmolja i form av miljö- och människorättsproblem.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen är besvarad. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall.

6.     Yttrande över motion av Mariette Risberg (D) med flera om ACG- systemets koppling till ersättning bör avskaffas eller omformas

Motionärerna vill att en utredning sa visa hur stor skillnaden i ersättning skulle bli vid användande av ACG-poäng enligt nuvarande system, jämfört med ersättning baserad på i huvudsak befolkningsdata såsom ålder, kön och socioekonomisk belastning. De vill även att det utreds åtgärder för att förändra ersättningssystemet för att undvika ekonomisk manipulering.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

 

Ärenden där regionstyrelsen beslutar

 

7.     Koncernens uppföljningsrapport maj 2020 Västra Götalandsregionen

Prognosen i uppföljningsrapporten visar, trots ett betydande underskott för helåret 2020, en klart positivare bild än den som redovisades till och med mars. Då var det beräknade underskottet för hela året 1,5 miljarder kronor. Förbättringen förklaras till största delen av ytterligare statsbidrag till kommuner och regioner. Statsbidragen bidrar positivt till prognosen med 1 300 miljoner kronor jämfört med prognosen i mars. En annan positiv faktor är att beslutet om att räkna om pensionsskulden på grund av ökad livslängd skjuts på framtiden. En betydande negativ faktor är att skatteintäkterna beräknas minska med 600 miljoner kronor och uteblivna biljettintäkter. Sammanlagt blir det beräknade ekonomiska underskottet för i år 700 miljoner kronor, vilket är 800 miljoner bättre än prognosen i marsrapporten.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna uppföljningsrapporten.

8.     Extern upplåning för Västra Götalandsregionen 2020

Till följd av Coronapandemin står Västra Götalandsregionen inför en ekonomisk utmaning med stora förväntade underskott de närmaste åren. Samtidigt är situationen på de finansiella marknaderna ansträngd, vilket på sikt skulle kunna få en påverkan på förutsättningarna för extern upplåning.

Regionstyrelsen beslutar medge ytterligare extern upplåning om två miljarder kronor under 2020 utöver tidigare beslut gällande extern upplåning för 2020, med syfte att stärka den finansiella ställningen till följd av rådande omständigheter. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

9.     Regiongemensam riktlinje för detaljbudget 2021

Syftet med regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete är att ange förtydligande förutsättningar och villkor för nämnder och styrelser. Som komplement till dessa riktlinjer fastställer hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) detaljerade anvisningar för vårdöverenskommelserna 2021–2023.

Regionstyrelsen beslutar att fastställa regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2021. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet meddelar att de inte deltar i beslutet.

10. Riktade statsbidrag 2021

Med anledning av Covid-19 pandemin finns i år ovanligt stora osäkerheter om de riktade statsbidragen kommer förlängas och om belopp kommer förändras. I huvudsak utgår Koncernkontoret från att de prognostiserade utfallen 2020 kommer gälla även 2021 och föreslår en fördelning av statsbidragen till nämnder och styrelser som inte skiljer sig stort jämfört med 2020. Statsbidrag som sedan tidigare aviserats förändras eller upphöra är sjukskrivning- och rehabiliteringsprocess, psykisk hälsa samt barnhälsovård.

Regionstyrelsen beslutar att fördela riktade statsbidrag till nämnder och styrelser i enlighet med upprättad tabell. Styrelsen ställde sig också bakom tilläggsförslag från GrönBlå samverkan om att ge ordförande i uppdrag att fördela bidraget.

11. Priser 2021 för diagnosrelaterade grupper (DRG) ersatt vård, sluten psykiatrisk vård vid regionens sjukhus samt rättspsykiatri

Regionstyrelsen fick 9 april 2019 fullmäktiges uppdrag att fastställa priser för slutenvårdspsykiatri, diagnosrelaterade grupper (DRG) ersatt vård och strukturersättningar. Ärendet har koordinerats med riktlinjer för detaljbudget 2021 samt anvisningar för vårdöverenskommelser (VÖK) 2021. Tillsammans ger dessa tre dokument en komplett bild av förutsättningar för budget och beställning inför 2021

Beslut enligt förslagna sju beslutspunkter.

12. Svar till styrelsen för sjukhusen i väster angående överlämning av nybyggda lokaler

Styrelsen för Sjukhusen i Väster vill inte ta över de nybyggda lokaler på Kungälvs sjukhus som de bedömer inte behövs utifrån rådande uppdrag. Styrelsen menar att det utökade uppdrag som regionfullmäktige redan 2015 beslutade om för Kungälvs sjukhus inte har blivit verklighet. Sjukhusen i Västers inriktning är därför att ansvar för dessa bör övertas av Västfastigheter och ägaren. Regionstyrelsen har redan i beslut bekräftat målsättningen att de nya moderna lokalerna på Kungälvs sjukhus ska nyttjas för det syfte de byggts för, det vill säga slutenvård. Styrelsen menar därför att det är centralt att regionfullmäktiges tidigare beslut att invånare på norra Hisingen ska få vård vid Kungälvs sjukhus genomförs.

Regionstyrelsen beslutar att skicka tjänsteutlåtandet som svar till styrelsen för Sjukhusen i Väster. I avvaktan på de intensifierade och mer omfattande åtgärder för att använda slutenvårdskapacitet på Kungälvs sjukhus ska fastighetsnämnden reglera hyreskostnaden i enlighet med sjukhusets fastställda vårdplatser enligt vårdöverenskommelsen.

13. Investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2021–2024

Regionfullmäktige beslutade vid sitt junimöte om en investeringsbudget som uppgår till 6 300 miljoner kronor för 2021 och 6 100 miljoner kronor vardera åren 2022 och 2023. Koncernkontoret bedömer att det, trots det osäkra läget till följd av covid-19-pandemin, är viktigt med ett beslut om investeringsplanen för att ge förvaltningar och bolag planeringsförutsättningar för budgetåret 2021. I föreliggande investeringsplan för 2021–2023 föreslås att en del av budgetutrymmet för 2021 hålls oplanerat för att möjliggöra för regionstyrelsen att fatta beslut om oförutsedda investeringsbehov, utan att behöva omprioritera mellan övriga investeringar.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag.

14. Koncernövergripande behovsanalys investeringsidéer våren 2020

Alla idéer om ägarstyrda fastighets- eller fordonsinvesteringar ska vara föremål för en koncernövergripande behovsanalys att de stämmer överens med det regionövergripande behovet.

Regionstyrelsen fastställer beslut om anmälda investeringsidéer i enlighet med tabell 1 och tabell 2 i tjänsteutlåtande daterat 2020-05-11.

15. Återkallelse av genomförandebeslut - Uddevalla sjukhus, ombyggnad av produktionskök

I januari 2016 fick fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra en ombyggnation av köket på Uddevalla sjukhus till produktionskök. Genomförandet av investeringen stoppades under upphandlingsskedet i och med att Regionservice ändrade inriktning och började producera huvuddelen av maten på Norra Älvsborgs länssjukhus, för transport till Uddevalla sjukhus. Behovet av ett produktionskök försvann därmed och ersattes av ett behov av mottagningskök.

Regionstyrelsen beslutar att styrelsens beslut 2016-01-16, § 12, om att genomföra fastighetsinvesteringen ”Uddevalla sjukhus, ombyggnad av produktionskök” återkallas.

16. Behovsprognos kirurgiska ingrepp samt regional plan för operationskapacitet - åtgärder för förbättrat nyttjande

Genomgången av befintlig operationskapacitet visar att alla operationssalar, förutom ett fåtal, följer ventilationshygieniska riktlinjer för operationsverksamhet. En behovsanalys visar på att antalet salar är tillräckligt många och därför ser inte utredningen något angeläget behov av nybyggnation. Om de sju salar som inte följer de ventilationstekniska riktlinjerna ska användas även framöver bör de åtgärdas.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag.

17. Ekonomimodell för samordnad medicinsk diagnostik i Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige har beslutat att all laboratoriemedicinsk analysverksamhet i Västra Götalandsregionens egen regi från och med den 1 januari 2021 ska organiseras inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Koncernkontoret har tillsammans med representanter från sjukhusen tagit fram en ekonomimodell för verksamheten. 2021 föreslås ersättningen utformas som abonnemang. Ersättningsnivån för respektive sjukhus utgår från volymer och kostnader 2019 och som räknas upp till 2021 års nivå. Uppräkning görs enligt index för övrig vårdverksamhet. Eventuella över- eller underskott som uppkommer 2021 fördelas solidariskt mellan koncernlab och sjukhusförvaltningarna.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag.

18.  Delegation av tilldelning för upphandling av IT-arbetsplats

Regionstyrelsen har delegerat beslut enligt lag om offentlig upphandling (LOU) om ramavtal eller tilldelning av kontrakt för varor och tjänster med ett kontraktsvärde till och med 500 miljoner kronor till regiondirektören. För upphandlingar som överstiger ett kontraktsvärde om 500 miljoner kronor har regionstyrelsen kvar beslutanderätten.

Regionstyrelsen beslutar att delegera rätten att fatta beslut om tilldelningsbeslut av kontrakt enligt lag om offentlig upphandling, för upphandlingen av IT-arbetsplats till regiondirektören.

19. Uppsägning av hyresavtal för Slottsskogsobservatoriet

Enligt Göteborgs stads stadsledningskontors tjänsteutlåtande är huvudmannaskapet för Slottsskogsobservatoriet en fråga för Västra Götalandsregionen (VGR), som betalat hyra för observatoriet sedan 1999. Idag finns ingen anknytning till VGR:s verksamheter eller finansiering från någon av VGR:s beställarnämnder. Därför saknas skäl till att VGR ska fortsätta betala hyran.

Regionstyrelsen beslutar att säga upp hyresavtalet för Slottsskogsobservatoriet. Regionstyrelsen beslutar även att för Västra Götalandsregionens del säga upp Avtal för drift av Observatoriet i Slottsskogen.

20. Förlustgaranti för kulturverksamheter med anledning av Covid-19

För att inte riskera att stiftelserna ska behöva gå i likvidation, föreslår Koncernkontoret att regionen garanterar eventuella underskott vid slutet av 2020 som är orsakade av den rådande pandemin. Koncernkontoret förutsätter att berörda stiftelser vidtar kraftfulla åtgärder för att begränsa underskottet och att statliga stöd utöver stödpaket för kultursektorn utnyttjats

Regionstyrelsen beslutar att garantera ett ökat regionbidrag för 2020 gällande stiftelserna Läckö slott, Skara skolscen och Västergötlands museum på sammanlagt högst 3 miljoner kronor för att täcka eventuella underskott relaterat till Covid-19 pandemin. Regionstyrelsen garanterar även ett ökat regionbidrag för 2020 gällande Stiftelsen Nordiska akvarellmuseet och Folkteatern Göteborg Ekonomisk förening på sammanlagt högst 6,5 miljoner kronor för att täcka eventuella underskott relaterat till Covid-19 pandemin.

21. Strålsäkerhetsrapport 2019 Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har en omfattande verksamhet med joniserande strålning. Enligt Rutin gällande intern kontroll av strålsäkerhet ska en koncerngemensam uppföljning av strålsäkerhet genomföras årligen.

Regionstyrelsen beslutar att fastställa strålsäkerhetsrapport 2019 för Västra Götalandsregionen.

22.  Regionövergripande struktur för utvärdering av Coronapandemin

Coronapandemin kräver att Västra Götalandsregionen (VGR) gör omfattande verksamhetsomställningar. De påminner om vad som behövs vid höjd beredskap och/eller krig. VGR behöver säkerställa att dessa erfarenheter tas tillvara genom en samordnad utvärdering.

Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en regionövergripande struktur för Västra Götalandsregionens utvärderingar avseende hanteringen av Coronapandemin.

23. Redovisning av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör 2020

Regionstyrelsen har den 4 november 2008 fastställt att Koncernkontoret två gånger om året ska återrapportera arbetsläget i de uppdrag regionstyrelsen gett utskotten eller Koncernkontoret. En sammanställning över lämnade uppdrag är upprättad för tiden 2019-10-01- 2020-04-30. Sedan förra redovisningen har 31 uppdrag återrapporterats och regionstyrelsen har gett 36 nya uppdrag, 50 är pågående.

Regionstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen.

24. Framtagande av riktlinje Västra Götalandsregionens medverkan i samordningsförbund

Efter önskemål från Västra Götalandsregionens ägarrepresentanter i regionstyrelsen för samordningsförbunden, föreslås regionstyrelsen under hösten 2020 fatta beslut om en riktlinje för att stödja Västra Götalandsregionens politiska företrädare i samordningsförbunden. Regionstyrelsen föreslås också ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en informations- och kommunikationsplan för att öka kunskapen och kännedomen om samordningsförbunden inom Västra Götalandsregionens (VGR) olika förvaltningar och verksamheter, samt en rutin för att tydliggöra hur VGR arbetar i samordningsförbunden.

Regionstyrelsen beslutar att notera informationen om ”Riktlinje för Västra Götalandsregionens medverkan i samordningsförbund”.

25.  Komplettering av beslut inför bildandet av samordningsförbund Skaraborg

Under våren 2020 har regionstyrelsen fattat beslut att tillstyrka sammanslagning av nuvarande samordningsförbund Norra, Östra och Västra Skaraborg. De två förbunden Norra och Östra Skaraborg kommer att gå samman med Västra Skaraborg. Dessa två förbund behöver därför successivt avveckla sin verksamhet under 2020 för att likvideras från och med 1 januari 2021.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag.

26.  Årsredovisning för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser 2019

Västra Götalandsregionen är förvaltare för de anknutna stiftelserna och lämnar redovisning för dessa. Redovisningen omfattar 89 stiftelser och 15 gåvor. Stiftelsernas sammanlagda bokförda värde vid årets utgång uppgick till 499 miljoner kronor, en ökning med 15 miljoner kronor. Marknadsvärdet på placeringarna är 590 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningarna för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser 2019.

27.  Reviderad plan för intern kontroll för regionstyrelsen 2020

Genomlysningen av den riskanalys som ligger till grund för regionstyrelsens plan för intern kontroll har medfört ändringar i form av justerade riskvärden för ett antal risker samt att sju nya risker lagts till. Planen för intern kontroll har anpassats för att stämma överens med den reviderade riskanalysen men också för att planerade kontroller ska vara möjliga att genomföra. Tre av de sju nya riskerna behöver kontrolleras. Några kontroller kommer att senareläggas och genomföras under 2021.

Regionstyrelsen beslutar att fastställa reviderad plan för intern kontroll för 2020.

28. Uppföljning av nämnders och styrelsers planer för intern kontroll 2020

Uppföljningen visar att nämnderna, med några undantag, beslutat om plan för intern kontroll. De förtroendevalda har i större utsträckning än tidigare haft en aktiv roll i arbetet. För merparten av nämnderna följer arbetet Policy för styrning som bland annat säger att planen ska baseras på en aktuell riskanalys. Det är viktigt att poängtera att planerna beslutades innan coronapandemins start och att regionstyrelsen den 12 maj uppmanade alla nämnder att göra en genomlysning av sina riskanalyser och planer för intern kontroll för 2020 och ta ställning till eventuella behov av revideringar.

Regionstyrelsen beslutar att notera informationen om uppföljning av nämnders och styrelsers planer för intern kontroll för 2020. 

29. Sammanträdesplan 2021 för regionstyrelsen och utskotten

Regionfullmäktige beslutade den 9 juni 2020 om sammanträdestider för regionfullmäktige 2021. Utifrån dessa sammanträdestider har Koncernkontoret tagit fram ett förslag till sammanträdestider för regionstyrelsen, dess utskott och dess beredningar, som regionstyrelsen årligen har att besluta om.

Regionstyrelsen beslutar om sammanträdestider enligt förslag.

30. Val av ersättare till beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.

Regionstyrelsen beslutar att utse Gunilla Hellén (V), Göteborg, till ersättare i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet för resten av mandatperioden.

31.  Initiativärende (V): Högre ersättning för semester utanför juni - augusti

Vänsterpartiet vill i ett initiativärende att ersättningen för semester utanför perioden juni-augusti fördubblas, från beslutade möjlighet på 8 000 kronor till 16 000 per vecka.

Regionstyrelsen beslutar att avslå ärendet. Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag om bifall.

32. Yttrande över remiss om framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

Västra Götalandsregionen ställer sig i positiv till de förslag som beskrivs i slutbetänkande SOU 2020:14 ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst”. Samtidigt lämnar regionen synpunkter på skrivningar och begrepp i betänkandet som ytterligare behöver bearbetning för att kunna användas ändamålsenligt i kommunal och regional tjänst.

Regionstyrelsen beslutar att godkänna yttrandet.

33. Yttrande över remiss Arkivutredningen - Härifrån till evigheten (SOU 2019:58)

Arkivutredningen syftar till att möta arkivfrågorna i ett allt mer digitalt samhällslandskap och betonar vikten av arkiven som en del av kulturarvet och deras bidrag till det demokratiska samhällets beständighet och utveckling. Den lämnar bland annat förslag på ändringar i arkivlagen, arkivförordningen och andra berörda författningar.

Regionstyrelsen beslutar att fastställa remissyttrandet.

34. Yttrande över remiss Hälso- och sjukvården i det civila försvaret (SOU2020:23)

Regionstyrelsen godkänner yttrande över SOU 2020:33 Hälso- och sjukvården i det civila försvaret. Sammanfattningsvis tillstyrker Västra Götalandsregionen flertalet av delbetänkandets förslag och vill särskilt framhäva några delar i betänkandet.

35. Initiativärende (SD) extra ersättningar covid-19

Regionstyrelsen beslutade i maj om en ersättning med 500 kronor per arbetat pass ges till de medarbetare på enheter som behandlat inneliggande smittsamma Covid-19-patienter där det krävs att medarbetaren ska bära skyddsutrustning. Beslutet gäller tiden 1 april till 30 juni. Sverigedemokraterna vill nu beslutet om de extra ersättningarna med anledning av Covid-19 förlängs till att gälla även under tiden 1 juli till och med 31 augusti 2020.

Regionstyrelsen beslutar att avslå ärendet. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall.

36. Initiativärende (SD) extra turer med närtrafiken

Redan idag har trafiken i exempelvis Göteborg tätare avgångar än normalt i syfte att minimera smittspridningen av Covid-19. Sverigedemokraterna vill att Västtrafik undersöker möjligheten att tillfälligt även utöka grundutbudet inom Närtrafiken (som körs av taxibolag) för att möta situationen med Covid-19 under sommaren.

Regionstyrelsen beslutar att avslå ärendet.