Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 19 oktober 2021

 

 

Ärenden till regionfullmäktige

 

 

1. Tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen 2022

GrönBlå Samverkan (M, C, KD, L, MP) presenterade förslag till tilläggsbudget om 962 miljoner kronor för Västra Götalandsregionen 2022. Medlen fördelas i huvudsak till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i vården.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att:

a) regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2021 kompletteras med förslaget till justeringar i budget för 2022 samt flerårsplanen för 2023 och 2024.

b) regionbidragen till styrelser och nämnder för 2022 fastställs i enlighet med framlagt förslag till kompletterad budget.

c) inriktningen för år 2023 och 2024 fastställs i enlighet med framlagt förslag som underlag för fortsatt planering

d) resultat- och balansräkning fastställs i enlighet med framlagt förslag till kompletterad budget

e) fastställda strategiska mål, prioriterade mål, finansiella mål samt fokusområden i budget för 2022 och planperioden ligger fast

f) berörda nämnder ges dispens att besluta om detaljbudget senast 2 december.

Beslut: enligt förslag.

Tilläggsbudgeten behandlas i regionfullmäktige den 26 oktober.

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande om tilläggsbudget.

Socialdemokraterna lämnade protokollsanteckning och återkommer till regionfullmäktige med eget förslag till tilläggsbudget.

 
 

2. Förlängning av tillgänglighetsåtgärder och nyttjande av tillgänglighetsmedel

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att vid behov produktionsstyra de delar av Västra Götalandsregionens sjukvårdsverksamhet som berörs av tillgänglighetsåtgärder inom ramen för de avsatta medlen för att uppfylla vårdgarantin i och med utgången av 2022.

Förslaget innebär också bland annat att regionstyrelsen bemyndigas att vid behov omdisponera volymer och avsatta tillgänglighetsmedel mellan berörda styrelser och nämnder i syfte att uppfylla målet för den särskilda regionala tillgänglighetssatsningen som pågår under 2022. Regionstyrelsen bemyndigas också att besluta om ändringar i ersättningsregler och förändra och förenkla regelverk för att underlätta genomförandet och genomslaget för tillgänglighetsarbetet under 2022 och inom ramen för de avsatta medlen i regionfullmäktiges budget.

Regionstyrelsen beslutar för egen del att förlänga delegering till regiondirektören till 2022-12-31:

a. att vid behov, inom ramen för de medlen omdisponera vårdvolymer mellan sjukhusen i syfte att uppfylla vårdgarantin till utgången av 2022.

b. ta beslut om exakta nivåer för ersättning av vård som finansieras inom ramen för de av regionfullmäktiges avsatta medel för särskilda tillgänglighetsåtgärder som en följd av pandemin.

c. att vid behov initiera upphandling av vård.

Regionstyrelsen förlänger också delegering till chefen för koncerninköp att göra nödvändiga justeringar av regionstyrelsens avtal inom hälso- och sjukvårdsområdet som upphandlats på uppdrag av sjukhusen som krävs för att möta det uppdämda vårdbehovet till följd av pandemin till och med 2022-12-31.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Vänsterpartiet lämnade protokollsanteckning.

 

 

3. Förtida upphörande av tomträtt upplåten i fastigheten Göteborg Änggården 718:140

Under 1999 upplät Göteborgs kommun, i egenskap av ägare, tomträtt i fastigheten Göteborg Änggården för en tidsperiod på 50 år till Västra Götalandsregionen mot en årlig avgäld på 311 000 kronor.

2016 tecknades en avsiktsförklaring mellan kommunen och regionen. Syftet var att skapa förutsättningar för att utveckla miljöer som stödjer forskning, sjukvård, näringsliv och utbildning på Medicinareberget och Sahlgrenskatomten (Sahlgrenska Life).

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att förslag till avtal om förtida upphörande av upplåten tomträtt i fastigheten Göteborg Änggården godkänns. Fastighetsnämnden får i uppdrag att teckna samtliga handlingar och vidta erforderliga åtgärder för att genomföra det förtida upphörandet av tomträtten i fastigheten Göteborg Änggården.

Beslut: enligt förslag

 

 

4. Likvidation av Kust till Kust AB

Västtrafik har inkommit med en hemställan om att påbörja likvidation av bolaget Kust till Kust AB. Bolaget Kust till Kust AB startades 1994 och syftar till att värna och utveckla järnvägstrafiken till, från och inom Kust till Kustbanans trafiksystem. Bolaget ägs utöver Västtrafik av Kalmar Länstrafik, Jönköpings Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Region Blekinge samt SJ. Verksamheten har under flera år varit vilande och parterna är överens om att bolaget inte längre uppfyller något syfte. Kust till Kust AB:s styrelse önskar därmed likvidera bolaget genom så kallad frivillig likvidation.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna Västtrafik AB:s hemställan om att inleda likvidation av Kust till Kust AB.

Beslut: enligt förslag

 

 

5. Västra Götalandsregionens delårsrapport augusti 2021

Årets första åtta månader har inneburit stora påfrestningar för flera av Västra Götalandsregionens verksamheter. I januari, när pandemins andra våg kulminerade, var det som mest 552 inneliggande patienter som vårdades för covid-19 på sjukhusen.

Men i takt med att andelen vaccinerade ökat har situationen stabiliserats. Fram till och med augusti har 1,1 miljoner första doser och 870 000 andradoser vaccin mot covid-19 givits i Västra Götaland.

Digitaliseringen har tagit stora kliv. Digitala vårdmöten har ökat med närmare 250 procent jämfört med föregående år, de mobila teamen har utökat sin verksamhet och nya samarbeten har skapats.

Men samtidigt lämnar pandemin spår. För många medarbetare som slitit hårt är behovet av återhämtning prioriterat. Samtidigt behöver invånarna få tillgång till den vård som fått anstå under pandemin.

Kollektivtrafiken har påverkats med minskade biljettintäkter till följd av minskat resande. Kulturförvaltningarna, som haft stängda hus, behöver nu arbeta med att både välkomna publiken tillbaka till salongerna och behålla den nya digitala publiken.

Utmaningen blir nu för VGR som helhet att möta behov som skapats när delar av verksamheten fått anstå och bibehålla de positiva effekterna som nya arbetssätt tagit med sig, samtidigt som medarbetarna måste få tid för återhämtning.

Det ekonomiska resultatet fram till augusti och prognosen för helåret är också starkt påverkat av pandemin och dess effekter. Staten har tilldelat stora riktade statsbidrag inom flera områden, till exempel för vaccinationer och PCR-testning. Statsbidragen beräknas skapa ett tillfälligt överskott. De höga statsbidragen i kombination med högre skatteintäkter, kompenserar för högre personalkostnader, vikande biljettintäkter och särskilda covidkostnader.

Resultatet före jämförelsestörande poster uppgår för perioden till 1,877 miljarder kronor. Under resterande del av året beräknas en högre kostnadsnivå för den verksamhet som fått stå tillbaka under pandemin. Helårsprognosen före jämförelsestörande poster bedöms till cirka 730 miljoner kronor.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner VGR:s delårsrapport augusti 2021.

Beslut: enligt förslag

 

 

6. Överlämnande av allmänna handlingar från styrelsen för sjukhusen i väster till styrelsen för regionhälsan avseende flyktingbarnmottagningen

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Styrelsen för sjukhusen i väster ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten avseende flyktingbarnmottagningen vidare inom Styrelsen för Regionhälsan från och med 1 januari 2022. Överlämnandet ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden. 

Enligt arkivlagen kräver ett överlämnande av allmänna handlingar från en kommunal myndighet till en annan ett särskilt beslut av regionfullmäktige.

Beslut: enligt förslag

 

 

7. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner

Enligt beslut i regionfullmäktige 2006 ska bifallna motioner redovisas varje år. Sedan redovisningen av förra årets motionsbalans har 42 motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 28 motioner.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna.

Beslut: enligt förslag

 

 

8. Yttrande över motion av Janette Olsson (S) och Maria Brauer (S) om modell för patienter som experter vid en kris

Janette Olsson (S) och Maria Brauer (S) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska ta fram en modell för patienter som experter vid en kris för att stärka och förbättra dialogen med patientföreningar och anhöriggrupper och upparbeta rutiner för en stärkt patientmedverkan. Personalens erfarenheter av en kris i vården ska också tas tillvara. Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Båda instanserna har föreslagit att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete inom ramen för det personcentrerade arbetssättet med levande biblioteket samt med förvaltningarnas egna insatser för att följa upp personalens erfarenheter efter covidpandemin.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

 

9. Yttrande över motion av Marianne Berntsson (D) med flera om lönetrappa för vidareutbildade sjuksköterskor

Marianne Berntsson (D), med flera, har inkommit med en motion som föreslår att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen (VGR) inför en förutsägbar, förmånlig och väldefinierad lönetrappa för vidareutbildade sjuksköterskor som väljer att arbeta kvar i den patientnära vården. Motionen har skickats på remiss till personalutskottet. Att införa en lönetrappa utifrån motionärens beskrivning går inte i linje gällande löneavtal och VGR:s lönepolitiska arbete. Lönerna i VGR fördelas individuellt och differentierat och ska avspegla uppnådda mål och resultat.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Beslut: enligt förslag

 

 

Ärenden som beslutas av regionstyrelsen

 

 

10. Oenighet i vårdöverenskommelse 2022-2023 mellan styrelsen för NU-sjukvården och norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för NU-sjukvården är inte överens om vårdöverenskommelsen för 2022–2023. I enlighet med reglementena ska frågan hänskjutas till regionstyrelsen om oenighet uppstår. Koncernkontoret har bedömt att lösningen mellan parterna finns i de kompromissförslag som redan diskuterats.

Regionstyrelsen fastställer vårdöverenskommelsen mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för NU-sjukvården i enlighet med det sista kompromissförslaget från norra hälso- och sjukvårdsnämnden med undantag för minskningen om 11 miljoner kronor för NU-sjukvården, under förutsättning att tilläggsbudgeten för 2022 antas av regionfullmäktige. Minskningen med 11 miljoner kronor hanteras genom tillskott från  tilläggsbudgeten.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna deltog inte i beslutet. Vänsterpartiet lämnade protokollsanteckning.

 

 

11. Västra hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska förutsättningar inför 2022

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har skrivit till regionfullmäktige om att få budgetera ett underskott på 60 miljoner kronor 2022. Begäran har skett i dialog med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd som vill föra över delar av 2021 års överskott till västra hälso- och sjukvårdsnämnden som finansiering.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna västra hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om att budgetera med underskott om 60 miljoner kronor under 2022. Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige avslår Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds begäran att överföra nämndens positiva resultat för 2021 till västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslut: enligt förslag

 

 

12. Beslut om den vård som ska bedrivas på det nya sjukhuset vid Wieselgrensplatsen i Göteborg

Regionfullmäktige beslutade 2015 att skapa två nya sjukhus i Göteborgsområdet. Det ena är sjukhuset på eller nära Wieselgrensplatsen, på Hisingen i Göteborg (tidigare tänkt att byggas i Frihamnen). Sjukhuset vid Wieselgrensplatsen ersätter nuvarande Lundby specialistsjukhus vars lokaler är uttjänta.

Enligt ett tidigare beslut i regionstyrelsen från 2015 skulle ett dagkirurgiskt centrum samlokaliseras med specialistsjukhuset i Frihamnen. Västra Götalandsregionen (VGR) behöver ta ställning till omfattningen av vårdverksamheten vid Wieselgrensplatsen, för att kunna ge besked i frågan till Göteborg stad avseende VGR:s behov av byggrätt på tomten.

Tre alternativ finns kring omfattningen av vårdverksamhet vid Wieselgrensplatsen. Nu föreslås att regiondirektören får i uppdrag att fortsätta planera utifrån följande alternativ, som innebär ersättningslokaler för:

 • specialistmottagningarna på Lundby specialistsjukhus, inklusive vuxenpsykiatri men exklusive operationsavdelning
 • endoskopienhet
 • lokaler för verksamheter inom vårdval vårdcentral respektive rehab,
 • bild- och funktionsmedicin
 • barn- och ungdomspsykiatri
 • mödrahälsovård och barn- och ungdomsmottagningar inom Regionhälsan
 • Habilitering & hälsa
 • tandvård och lokaler för mobila team

 

 • samt i planeringen möjliggöra tillägg av lokaler för dagkirurgi i senare skede av planering.

Det kommer att bli viktigt för berörda styrelser att säkerställa etablering av verksamheter från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Regionhälsan, Habilitering & hälsa, och Folktandvården på det nya närsjukhuset. Det innebär etablering och samlokalisering av verksamheter som idag inte finns samlade vilket innebär särskilda utmaningar i ledning och styrning av regionens verksamheter liksom av projektet för utbudspunktens etablering.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att i fortsatt planering för utbudspunkt Wieselgrensplatsen utgå från alternativ ett, samt möjliggöra tillägg av lokaler för dagkirurgi i senare skede. Regionstyrelsen upphäver tidigare beslut från 2015 att ett dagkirurgiskt centrum samlokaliseras med specialistsjukhuset i Frihamnen.

Beslut: enligt förslag

 

 

13. Finansiering och dimensionering av AT- och BT-läkare 2022

Den svenska läkarutbildningen står inför den största förändringen sedan slutet av 1960-talet. Läkarutbildningen på universitetet blir sexårig och legitimationsgrundande från och med 1 juli 2021. Allmäntjänstgöringen (AT) kommer att upphöra och specialiseringstjänstgöringen (ST) kommer, från den 1 juli 2021, att inledas med en obligatorisk bastjänstgöring (BT) om minst 6 månader. Förändringen innebär en EU-anpassning och en kortare väg till färdig specialist.

Regionstyrelsen beslutar att finansiera upp till 50 bastjänstgöringsplatser för start 2022. Regionstyrelsen beaktar särskilt att den långsiktiga dimensioneringen och finansieringen av bastjänstgöringen behöver tas om hand i budgeten för 2023.

Regionstyrelsen beslutar att skrivelsen är besvarad med vad som anförs i förslaget till tilläggsbudget för 2022, samt noterar informationen från Personalutskottet.

Beslut: enligt förslag

 

 

14. Genomförandebeslut om Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra Sjukhuset 4200 - Ny teknisk infrastruktur etapp 4 och 5, projekt 10482

Regionstyrelsen beslutar att ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra fastighetsinvesteringen ”Sahlgrenska universitetssjukhus Östra sjukhuset 4200 – Ny teknisk infrastruktur etapp 4 och 5” i enlighet med fastställd genomförandeplanering. Investeringen innebär installation av nytt elkraftsförsörjningssystem för Östra sjukhuset. Investeringsutgiften är totalt 121,3 miljoner kronor. Fastighetsnämndens behov av tillkommande årligt hyresbidrag om 7,4 miljoner kronor ska beaktas i framtida budgetarbete.

Beslut: enligt förslag

 

 

15. Genomförandebeslut om Västfastigheter Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra sjukhuset upprustning och renovering av skalskydd på Infektionskliniken

Regionstyrelsen beslutar att ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra investeringen "Västfastigheter Östra sjukhuset 4230, Upprustning av fasad och tak infektionskliniken, projektnummer 10906” i enlighet med fastställd genomförandeplanering. Investeringsutgiften är totalt 50 213 000 kronor vilket inkluderar fastighetsinvesteringen samt investering för evakuering.

Fastighetsnämndens behov av tillkommande årligt regionbidrag om cirka 3 miljoner kronor skall beaktas i framtida budgetarbete. Infektionskliniken på Östra sjukhuset byggdes år 1970. Klimatskalets tekniska livslängd är uppnådd sedan länge och uppfyller inte dagens krav. Förslag om investering har därför tagits fram som syftar till att säkerställa klimatskalets konstruktion, funktion och beständighet under byggnadens resterande livslängd som blir längre än tidigare beräknat.

Beslut: enligt förslag

 

 

 

16. Detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2022

Regionstyrelsen leder och samordna förvaltningen av Västra Götalandsregionens angelägenheter, har uppsikt över övriga nämnders verksamhet och har arbetsgivaransvar i regiongemensamma frågor.

Regionstyrelsen ska under 2022, förutom att samordna koncernens arbete, bidra till ökad tillgängligheten i vården och ekonomi och verksamhet i balans med omställningen av hälso- och sjukvården som ett verktyg. Under 2022 ska regionstyrelsen och den verksamhet regionstyrelsen ansvarar för arbeta med fem av målen i regionfullmäktiges budget. Målen, fokusområdena och aktiviteter kan kopplas till regionstyrelsens olika ansvarsområden enligt

Regionstyrelsens budget 2022 har en total omslutning på 7,29 miljarder kronor. Budgeten är lagd i balans.

 • Regionstyrelsen fastställer detaljbudget för regionstyrelse och regionfullmäktige 2022. Den totala budgetomslutningen är 7,29 miljarder kronor.
 • Regionstyrelsen fastställer fördelningen av övergripande budgetposter för arbetet med folkhälsa och social hållbarhet i enlighet med beredningen för folkhälsa och social hållbarhets förslag. 
 • Regionstyrelsen fastställer fördelningen av övergripande budgetposter för arbetet med mänskliga rättigheter enlighet med beredningen för mänskliga rättigheters förslag i bilaga fem i detaljbudgeten.
 • Regionstyrelsen fastställer fördelningen av personalpolitiska anslaget i enlighet med personalutskottets förslag i bilaga sex i detaljbudgeten.
 • För nämnder och styrelser som Koncernkontoret ger tjänstemannastöd till sker basfakturering 2022 enligt bilaga två i detaljbudgeten.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet deltog inte i beslutet och lämnade protokollsanteckning.

 

 

17. Finansiering av lokaliseringsutredning för kopplingspunkt mellan befintlig järnväg och ny stambana

I samband med att ny stambana på sträckan Göteborg-Borås ska byggas 2025-2027 finns möjlighet att öka tillgängligheten genom att koppla samman den befintliga Kust till kustbanan med den nya stambanan. Ett första steg för att få till denna lösning i samband med att ny stambana byggs är att Västra Götalandsregionen bekostar den lokaliseringsutredning som Trafikverket behöver göra för att lösningen ska kunna finnas med för diskussion i den fortsatta planeringen.

Regionstyrelsen beslutar att avsätta 15 miljoner kronor ur järnvägspotten i regional transportinfrastrukturplan för att finansiera lokaliseringsutredning av kopplingspunkt mellan ny stambana och befintliga Kust till kustbanan. 

Beslut: enligt förslag

 

 

 

 

18. Sammanslagning av Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp samt Vänersborg och Mellerud samt beslut om upplösning av Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Tidigare under 2021 har hemställan angående viljeinriktning att besluta att de båda förbunden skall samgå från den 1 januari 2022 varit ute för beslut hos varje medlem. Svar har inkommit och samtliga medlemmar förutom Melleruds kommun har ställt sig positiva till ett samgående mellan de båda förbunden från och med 1 januari 2022.

Regionstyrelsen beslutar att godkänna hemställan från Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud att fatta beslut i frågan om utökning av Samordningsförbundet Trollhättan Lilla Edet och Grästorp samt att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud likvideras.

Regionstyrelsen godkänner hemställan om ny förbundsordning för nya Samordningsförbundet Södra Vänern och att den börjar gälla från och med 1 januari 2022.

Regionstyrelsen godkänner hemställan om ändring av paragraf 16 från Samordningsförbundet Trollhättan. Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud i deras respektive förbundsordningar gällande Likvidation och upplösning så att tillgångar/eget kapital kan överföras till det nya förbundet vid ett samgående. Om någon kommun inte följer med in i ett samgående så ska den medlemmens del återbetalas utifrån beräkningar av tillgångar/eget kapital som kvarstår från verksamhetsåret 2021.

Regionstyrelsen godkänner hemställan från Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud att detta förbund upplöses och likvideras. Dess sista dag är 31 december 2021. Styrelsen ansvarar för likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning och därefter kan förbundet likvideras.

Beslut: enligt förslag

 

 

19. Bemanning, vårdplatser och patientsäkerhet sommaren 2021

Sommaren 2021 innebar stora påfrestningar för Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter och medarbetare. Samtidigt fungerade samarbetet och samverkan mycket bra mellan sjukvårdens förvaltningar och mellan VGR och kommunerna. Detta gjorde att verksamheterna kunde hjälpas åt till exempel med intensivvårdsplatser och operationsutrymme och att VGR kunde agera som en samlad region.

Det visar en rapport om bemanning, vårdplatser och patientsäkerhet under sommaren 2021 som presenterades för regionstyrelsen på tisdagens sammanträde.

Den genomsnittliga beläggningen på sjukhusens vårdplatser var över 100 procent, vilket innebar en hård press för medarbetarna. Många patienter sökte vård på sjukhusens akutmottagningar och flera patienter som under pandemin väntat med att söka vård, gjorde det nu. Hemester gjorde också att många västra götalänningar stannade hemma under sommaren. Trots den höga beläggningen har inga allvarliga händelser rapporterats. Alla patienter som var allvarligt sjuka fick vård.

För att försöka lösa den ansträngda bemanningssituationen påbörjades semesterplaneringen så snart det var möjligt. Sommarvikarier anställdes och många verksamheter hittade nya sätt att arbeta. Fler undersköterskor anställdes och sjukvårdsbiträden, undersköterskor och läkarstudenter arbetade i vården liksom administrativ personal med vårdutbildning, pensionerade och föräldralediga medarbetare.

Många medarbetare arbetade hårt för att klara verksamheten under sommarmånaderna. Personal i tjänst tog extra pass för att låta kollegor som gått på semester vara lediga och de allra flesta medarbetare som önskat fyra veckors semester kunde få det. Inom intensivvården och andra kritiska verksamheter har dock flera medarbetare flyttat semesterveckor till senare under året mot särskild ekonomisk ersättning.

Att skapa möjlighet för återhämtning har varit och är fortsatt en viktig uppgift samtidigt som invånarna behöver få tillgång till den vård som fått anstå under pandemin.

Regionstyrelsen beslutade att notera informationen.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet lämnade protokollsanteckning.

 

 

 

 

20. Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende patienter med Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är den vanligaste ärftliga hjärtsjukdomen. De flesta drabbade har endast lindriga symptom men för vissa kan allvarliga och livshotande symptom förekomma. Sjukdomen innebär att patienterna drabbas av en förtjockning (hypertrofi) av hjärtmuskeln, i vissa fall med en betydande förträngning av vänster kammares utflödesdel. Symptomen kan variera från andfåddhet vid ansträngning till allvarliga rytmrubbningar, svimning, hjärtsvikt och plötslig död.

Socialstyrelsen beslutade i juni att viss vård vid hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM) ska utgöra nationell högspecialiserad vård (NHV) och bedrivas vid två enheter. Vården som innefattas av NHV-tillstånd är redan regionalt nivåstrukturerad i Västra Götalandsregionen och bedrivs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansöker om att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende patienter med Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM). Regiondirektören får i uppdrag att senast den 20 januari 2022 ansöka om tillståndet.

Beslut: Enligt förslag

 

 

 

21. Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende patienter med prematuritetsretinopati (ROP)

Överlevnaden av för tidigt födda barn har ökat dramatiskt under de senaste decennierna, vilket innebär en ökad andel barn som föds omogna med ökad risk för sjuklighet i flera viktiga organ, till exempel hjärnan, lungorna, tarmarna, ögonen och synsystemet, både på kort och långt sikt. Prematuritetsretinopati (ROP) är ett tillstånd som drabbar omogna kärl och neuronala komponenter i näthinnan i ögat hos för tidigt födda barn, och som i värsta fall kan leda till näthinneavlossning och blindhet.

Socialstyrelsen beslutade i juni att viss vård vid prematuritetsretinopati (ROP) enligt definition nedan ska utgöra nationell högspecialiserad vård (NHV) och bedrivas vid tre enheter. Den aktuella vården bedrivs idag vid sex enheter i Sverige. Vårdkedjan, som i framtiden ska bedrivas vid NHVe, är i VGR redan koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Inom vårdområdet finns det pågående och omfattande forskning i VGR.

Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansöker om att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende patienter med Prematuritetsretinopati (ROP). Regiondirektören får i uppdrag att senast den 20 januari 2022 ansöka om tillståndet.

Beslut: enligt förslag

 

 

 

22. Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende patienter med stamcellstransplantation vid särskilda tillstånd

Systemisk skleros är en ovanlig autoimmun systeminflammatorisk sjukdom med varierande klinisk bild och majoriteten av patienterna utvecklar inre organengagemang med stor påverkan på fysisk och psykisk funktion. Mellan 100 och 200 personer i Sverige får diagnosen varje år. Hjärt- och lungkomplikationer ligger bakom dödligheten och botande behandling saknas.

Socialstyrelsen beslutade i juni att viss vård vid stamcellstransplantation vid systemisk skleros ska utgöra nationell högspecialiserad vård (NHV) och bedrivas vid två enheter. Patienter med tidig diagnosticerad systemisk skleros, där prognosen bedöms vara allvarlig på grund av inre organpåverkan och/eller mycket snabb och utbredd hudprogress, ska remitteras till en nationell högspecialiserad vårdenhet (NHVe) för bedömning, vidare utredning och eventuell blodstamcellstransplantation.

Vården bedrivs idag vid samtliga sju universitetssjukhus i Sverige. Vårdkedjan, som i framtiden ska bedrivas vid NHVe, är i VGR redan koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansöker om att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende patienter med Stamcellstransplantation vid särskilda tillstånd. Regiondirektören får i uppdrag att senast den 20 januari 2022 ansöka om tillståndet.

Beslut: enligt förslag

 

 

 

23. Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende patienter med svåra kroniska lungsjukdomar hos barn

I juni beslutade Socialstyrelsen att viss vård för barn med misstänkt eller diagnosticerad svår eller oklar kronisk lungsjukdom ska utgöra nationell högspecialiserad vård. Vården av barn med svåra kroniska lungsjukdomar är idag för flera delområden koncentrerad till de stora universitetssjukhusen. VGR genom Drottning Silvias barnsjukhus (DSBS) vårdar i nuläget upp mot 50 procent av de förväntade nationella patientvolymerna. Vården som innefattas av NHV-tillstånd är redan regionalt nivåstrukturerad i VGR och bedrivs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansöker om att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska få bedriva nationell högspecialiserad vård beträffande svåra kroniska lungsjukdomar hos barn. Regiondirektören får i uppdrag att senast den 20 januari 2022 ansöka om tillståndet.

Beslut: enligt förslag

 

 

24. Medfinansiering av forskningsstudien STARS fem-årsuppföljning av barn och ungas livsvillkor, stress och hälsa

2015 startade forskningsstudien STARS ((Study of Adolescence Resilience and Stress) som genomförs av ett forskarteam vid Göteborgs universitet, avdelningen för Folkhälsa och samhällsmedicin. Studien startades i syfte att vetenskapligt analysera och förstå mekanismer och orsaker till ungdomars psykiska och fysiska (o)hälsa samt för att identifiera möjligheter till evidensbaserade interventioner, för att motverka ohälsa och implementera åtgärdsprogram vid ohälsa. Projektledningen vid Göteborgs universitet ansöker nu om delfinansiering från VGR om 3 275 000 kronor, vilket utgör en tredjedel av den totala kostnaden för femårsuppföljningen.

Regionstyrelsen beslutar att avsätta sammanlagt 3 275 000 kronor för medfinansiering av forskningsstudien STARS femårsuppföljning av barns och ungas livsvillkor, stress och hälsa, under förutsättning att likalydande beslut fattas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Kostnaden belastar budget 2021 för beredningen för folkhälsa och social hållbarhet respektive hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Avsättning görs för hela totalkostnaden år 2021.

Beslut: enligt förslag

 

 

25. Tilläggsurval - Hälsa på lika villkor 2022

Hälsa på lika villkor är en nationell folkhälsoenkät som genomförs av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Statistiska centralbyrån och landets regioner. Undersökningen syftar till att kartlägga befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor som underlag för insatser för att minska skillnader i hälsa.

Folkhälsomyndigheten skickar ut enkäten till 40 000 personer i Sverige, varav cirka 7 000 i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen beställer ett tilläggsurval om 800 enkäter per kommun. Det gör det möjligt att analysera hälsoutvecklingen i befolkningen på delregional och lokal nivå för planering av hälsofrämjande insatser.

Regionstyrelsen beslutar att avsätta 2 miljoner kronor för att finansiera ett tilläggsurval till folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2022. Kostnaden belastar beredningen för folkhälsa och social hållbarhet för 2022. Beslutet innebär att regionstyrelsens kostnad för Hälsa för lika villkor ökar med 1,4 miljoner kronor till totalt 2 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

 

 

26. Västra Götalandsregionens parasportstipendium 2021

Regionstyrelsen har delat ut Västra Götalandsregionens Parasportstipendium 2021. Sju parasportidrottare delar på stipendiet på totalt 150 000 kronor. Stipendiet syftar till att synliggöra idrott för personer med funktionedsättning som en möjlighet att skapa ett innehållsrikt liv. Regionstyrelsen ger parasportstipendiet till idrottare som är goda förebilder och som står för utmärkta prestationer inom parasporten och som inspirerat andra att aktivt idrotta. Regionstyrelsen ger även stipendiet till ledare/idrottsguide som värnar om god etik och har ett brinnande engagemang för parasportrörelsen.

Västra Götalandsregionens Parasportstipendium 2021 går till: 

 • Årets stipendiater på elitnivå: Fia Fjelddahl (parasegling) och Ludvig Sjöström (rullstolsbasket) som får 35 000 kronor vardera.
 • Årets stipendiat på regional/nationell nivå: Lova Johansson (simning) och Felix Persson (simning) som får 15 000 kronor vardera.
 • Årets stipendiater som breddidrott/lag: Rullegruppen från Göteborg (Rullstolsmotion, rullstolsteknik och rullstolslek) som får 30 000 kronor.
 • Årets stipendiat som ledare/idrottsguide: Cissi Zackrisson (parafotboll för personer med intellektuell-/kognitiv nedsättning) och Sofia Sandgren (friidrott/längdhopp som får 10 000 kronor vardera.

Beslut: enligt förslag

 

 

27. Redovisning av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör

Regionstyrelsen har fastställt att Västra Götalandsregionens koncernkontor två gånger om året ska återrapportera arbetsläget i de uppdrag som regionstyrelsen gett utskotten eller Koncernkontoret. En sammanställning över lämnade uppdrag är upprättad för tiden 2021-05-01 - 2021-09-01. Sedan förra redovisningen har 13 uppdrag återrapporterats och regionstyrelsen har gett 12 nya uppdrag, 39 är pågående.

Regionstyrelsen godkänner återrapporteringen.

Beslut: enligt förslag.

 

 

28. Valärenden

Jonas Andersson (L) har sedan tidigare avsagt sig uppdraget som ledamot i styrgruppen för detaljutformningen av politisk organisation 2023-2026. Linn Sandkvist (MP) har i skrivelse till Koncernkontoret avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktiges utbildningsgrupp. Pär Lundqvist (L) har i skrivelse till Koncernkontoret avsagt sig uppdraget som ledamot i digitaliseringsberedningen.

Regionstyrelsen godkänner avsägelserna. Regionstyrelsen utser Pär Lundqvist (L) till ledamot i styrgruppen för detaljutformningen av politisk organisation 2023-2026 för resten av mandatperioden. Regionstyrelsen utser Johan Hellström (MP) till ledamot för regionfullmäktiges utbildningsgrupp för resten av mandatperioden. Valet av ledamot till digitaliseringsberedningen för resten av mandatperioden bordlades.

Beslut: enligt förslag

 

Handlingar till sammanträdet

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2021-12-01 15:19