Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 19 januari 2021

Ärende som avgörs av regionstyrelsen

1. Resultatreglering och fördelning av statsbidrag 2020 med anledning covid-19 

Regionstyrelsen beslutar att fördela statsbidraget för covid-19 till Västra Götalandsregionens olika verksamheter under perioden april till oktober 2020. Statsbidraget fördelas genom en schablonmässig fördelning.  

Under pandemin har ekonomin i VGR:s verksamheter påverkats på olika sätt; genom ökade kostnader, minskade intäkter, uteblivna åtgärder för ekonomi i balans eller en kombination av flera effekter. Samtidigt har regionen som helhet fått kraftigt ökade statsbidrag, såväl generella som riktade, vilket innebär att VGR, trots pandemins ekonomiska konsekvenser har ett resultat som överstiger det budgeterade resultatet.  

Förslag till beslut: 

  1. Regionstyrelsen fördelar statsbidragen för sjuklönekostnader och krisstöd till hälso- och sjukvårdspersonal, tillsammans med statsbidrag för Covid-kostnader, till nämnder och styrelser i enlighet med bilaga 1. 
  2. Regionstyrelsen fördelar statsbidraget för kollektivtrafik till Västtrafik AB enlighet med tabell i bilaga 1. 
  3. Regionstyrelsen beslutar att från moderförvaltningen fördela region- och driftsbidrag till nämnder, styrelser och bolag i enlighet med tabell i bilaga 1. 
  4. Regionstyrelsen avser att i bokslutsdispositioner 2020 föreslå regionfullmäktige reglera resultatet för västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
  5. Detta tjänsteutlåtande översänds som svar på nämnder, styrelser och bolags skrivelser och hemställningar med anledning av pandemins ekonomiska konsekvenser.

Beslut: enligt förslag. 

2. Initiativärende – kompletterande olycksfallsförsäkring för personal som arbetar hemifrån

Regionstyrelsen beslutar att teckna en kompletterande olycksfallsförsäkring för personal som arbetar hemifrån. 

I ett initiativärende från socialdemokraterna yrkas att en kompletterande olycksfallsförsäkring ska tecknas för de medarbetare som arbetar hemma eftersom arbetsskadeförsäkringen inte har samma skydd för olyckor vid hemarbete som när arbetet utförs i Västra Götalandsregionens (VGR) lokaler på arbetsplatsen. 

Den nuvarande arbetsskadeförsäkringen gäller även vid hemarbete men till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete som medarbetaren ska utföra. Med det menas att medarbetaren har skadat sig i samband med att hen utför sina arbetsuppgifter.  

Antalet medarbetare inom VGR som arbetar hemma uppskattas till 4 500 medarbetare. Kostnaden för en kompletterande olycksfallsförsäkring beräknas till 108 000 kronor per år.  

Förslag till beslut: 

  1. Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att teckna olycksfallsförsäkring för medarbetare som arbetar hemma. 

Beslut: enligt förslag 

Sammanträdets handlingar

Regionstyrelsens ledamöter

 

 


Senast uppdaterad: 2021-01-19 13:50