Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 15 juni 2021

Ärenden till regionfullmäktige 

1. Yttrande över motion av Bijan Zainali (S) och Louise Åsenfors (S) om granskning av användningen av regionalt stöd och offentlig finansiering  

Bijan Zainali (S) och Louise Åsenfors (S) uppmärksammar i en motion till regionfullmäktige att det i Västra Götalandsregionen finns en omfattande tilldelning av ekonomiskt stöd och resurser till civila samhället och privat verksamhet. Motionärerna föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att säkerställa att samordning och återrapportering av kontroll- och säkerhetsverksamheten sker i samband med årsredovisningen. Syftet är att säkerställa att skattemedel används på de sätt de är avsedda för. 

Beslut: 

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen och ger regionstyrelsen i uppdrag att säkerställa att en samordning och återrapportering av kontroll- och säkerhetsverksamheten sker till regionstyrelsen och regionfullmäktige i samband med årsredovisningen.  

 

Ärenden som avgörs av regionstyrelsen 

 

2. Utbudspunkt Wieselgrensplatsen 

Regionstyrelsen återremitterade ärendet och tar upp det igen på sitt sammanträde den 28 september. Regionstyrelsen kommer inte att fördjupa alternativ 1 i det fortsatta arbetet. 

 

3. Möjlighet till fri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen i samband med covid-19  

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om kostnadsfri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen under perioden 1 april–30 juni 2021. Beslutet förlängs till och med 30 september. Beslutet gäller endast på personalparkeringar vid sjukhus som förvaltas av Västfastigheter och kan innebära att personalen förmånsbeskattas.  

Beslut:  

 1. Regionstyrelsen beslutar att personal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen har kostnadsfri personalparkering från 1 juli till och med 30 september 2021.  

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

 

4. Förlängning av åtgärder gentemot externa parter med anledning av covid-19, uppföljning av regionstyrelsens beslut 15 december 2020 

Regionstyrelsen förlänger möjligheterna för nämnder och styrelser att fatta beslut om särskilda åtgärder för Västra Götalandsregionens externa parter med anledning av pandemin. Syftet är att säkerställa VGR:s samhällsuppdrag inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling.  

Förra året beslutade regionstyrelsen vid tre tillfällen om åtgärder för Västra Götalandsregionens externa parter. En uppföljning visar att åtgärderna bidragit till tydlighet, stabilitet och att de underlättar återhämtningen till ett normalläge. Uppföljningen per mars/april 2021 visar också att behovet av särskilda åtgärder minskat men att de fortsatt behövs 

Beslut: 

 1. Regionstyrelsen förlänger sitt beslut från 2020-12-15, om inriktning av åtgärder gentemot externa parter att gälla till och med 2021-12-31.  

 

5. Borttagande av dolda telefonnummer i Västra Götalandsregionen 

Regionstyrelsen beslutar att ta bort dolda telefonnummer inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Invånarna ska istället ringas upp från ett gemensamt växeltelefonnummer som är synligt i displayen. 

Förändringen väntas leda till att administrationen kring patientsamtal effektiviseras. Informationen sparar tid för både patienter och vårdverksamhet. Det blir också mer tydligt och tillgängligt för patienterna. 

Beslut:  

 1. Regiondirektören får i uppdrag att ta bort dolda nummer inom hälso- och sjukvården och se till att Västra Götalandsregionen ringer upp invånare från ett gemensamt växelnummer. 

 

6. Hantering av organisationsbidrag folkhälsa från 2023  

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet har föreslagit att nuvarande organisationsbidrag för folkhälsa upphör och ersätts av ett sökbart verksamhetsstöd till civila samhället från och med 2023.  

Målet är att, utifrån principen om likställighet, ge alla relevanta föreningar/organisationer samma möjlighet att få stöd i syfte att stärka förutsättningar för en jämlik hälsa i Västra Götaland. 

Beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att nuvarande organisationsbidrag för folkhälsa upphör och ersätts av ett sökbart verksamhetsstöd för civila samhället från och med år 2023.  

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för yrkande från Socialdemokraterna.

 

7. Regional plan för implementering av nationell strategi för life science 

Västra Götalandsregionen har arbetat fram en implementeringsplan av den nationella strategin för life science. Syftet med planen är att underlätta arbetet med att förstärka, strukturera och prioritera Västra Götalandsregionens arbete inom life science. Planen gäller VGR:s samtliga förvaltningar och verksamheter som arbetar med forskning och life science. I den nationella strategin finns 14 målsättningar som är särskilt angelägna för VGR att fokusera på i sitt fortsatta arbete. Det gäller till exempel partnerskap för regional och nationell kraftsamling, ökat nyttjande av hälsodata för forskning, införande av precisionsmedicin i vården och stärkta infrastrukturer för forskning och innovation.  

Beslut:  

 1. Regionstyrelsen fastställer Västra Götalandsregionens plan avseende nationell strategi för life science.  

 

8. Svar på skrivelse från Södra Älvsborgs Sjukhus presidium - Risker med en stor mängd styrande dokument  

Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) har uppmärksammat svårigheten att följa all styrning inom ramen för styrelsens arbete med intern kontroll. Regionstyrelsen skriver i sitt svar till SÄS att det inte är rimligt att styrelsen på detaljnivå ska ha kännedom om alla lagar och regler som berör dem. Det är däremot viktigt att lyfta och värdera riskerna med att tvingas prioritera ned följsamheten till viss styrning, beskriva och vid behov uppmärksamma regionstyrelsen och regionfullmäktige på vilka konsekvenser det medför.  

Beslut:  

 1. Regionstyrelsen godkänner förslag till svar på skrivelse från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 

 

9. Riktlinjer för marknadsföring av hälso- och sjukvård 

I december 2019 rekommenderade Sveriges kommuner och regioner (SKR) regionerna att anta de gemensamt framtagna riktlinjerna för marknadsföring av hälso- och sjukvård. Utgångspunkten för riktlinjerna är att komplettera marknadsföringslagen, och möta den digitala utvecklingen med allt fler e-tjänster riktade mot allmänheten. Syftet är att skapa tydliga villkor för marknadsföring av hälso- och sjukvård, exklusive tandvård, och bidra till att invånare får god och relevant information om de tjänster som erbjuds inom offentligfinansierad hälso- och sjukvård.  

Beslut: 

 1. Regionstyrelsen antar Sveriges kommuners och regioners nationella riktlinjer för marknadsföring av hälso- och sjukvård som gällande för Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsverksamhet i egen regi, exklusive tandvård.  
 2. Regionstyrelsen antar Sveriges kommuners och regioners nationella riktlinjer för marknadsföring av hälso- och sjukvård som gällande för upphandlad och avtalad hälso- och sjukvårdsverksamhet, exklusive tandvård. 

 

10. Återrapportering av uppdrag gällande sysselsättningskrav i upphandling  

År 2017 gav regionstyrelsen i uppdrag till regiondirektören att genomföra pilotprojekt i särskilt utvalda upphandlingar där krav på anvisning av personal från arbetsförmedlingen ska ingå.  

Västra Götalandsregionen (VGR) har inväntat vägledning från Upphandlingsmyndigheten, som under senvåren 2019 lanserade en modell för sysselsättningskrav i upphandling. VGR har därefter kunnat påbörja arbete med att implementera olika sysselsättningsskapande krav i upphandling.  

Beslut:  

 1. Regionstyrelsen förklarar uppdraget att genomföra pilotprojekt i särskilt utvalda upphandlingar, där krav på anvisning av personal från arbetsförmedlingen ska ingå avslutat.  

 

11. Redovisning av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör  

Koncernkontoret ska två gånger om året återrapportera arbetsläget i de uppdrag regionstyrelsen gett utskotten eller Koncernkontoret. En sammanställning över lämnade uppdrag är upprättad för tiden 2020-10-01 - 2021-05-01. Sedan förra redovisningen har 10 uppdrag återrapporterats och regionstyrelsen har gett 19 nya uppdrag, 40 är pågående.  

Beslut:  

 1. Regionstyrelsen godkänner återrapporteringen.  

 

12.Yttrande över hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

En hemställan har inkommit från Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp och Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. I hemställan uppmanas medlemmarna att ta ställning till ett framtida samgående av de båda förbunden.  

Västra Götalandsregionen bedömer att utvecklingen mot gemensam administration som medför sammanslagning av förbund är ett naturligt steg som kan leda till ytterligare effektivisering av Samordningsförbundens verksamhet.  

Beslut:  

 1. Regionstyrelsen ställer sig bakom ett samgående av Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp och Vänersborg, Mellerud.  

 

13. Samrådsremiss om ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor i Göteborg Stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks kommun och Borås Stad, Västra Götalands län 

Trafikverket har gett Västra Götalandsregionen (VGR) tillfälle att yttra sig över remissen, ”Ny järnväg mellan Göteborg– Borås, en del av nya stambanor”. 

VGR konstaterar i sitt yttrande att de förutsättningar som den stråksamverkansgrupp som verkat i stråket gemensamt tagit ställning för och som framförts i tidigare samråd nu i stort sett tillgodosetts i det högst rangordnade förslaget.  

Beslut: 

 1. Regionstyrelsen godkänner svar på samråd 3 för ny järnväg Göteborg – Borås.  

 

14. Samråd inför tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt miljöbalken gällande nya slussar i Lilla Edet samt Brinkebergskulle, Vänersborgs kommun 

Projekt Slussar i Trollhätte kanal syftar till att säkra Vänersjöfartens framtid, genom att byta ut dagens slussar och därmed skapa förutsättningar för en framtida utveckling av sjöfarten i Vänerstråket. Slussarna som ingår i projektet finns i Lilla Edet, i Brinkebergskulle och Trollhättan. I ett första skede sker nu två samråd som rör slussen i Lilla Edet och slussen i Brinkebergskulle.  

Västra Götalandsregionen understryker vikten av Göta älv som transportled både för yrkessjöfart och för fritidsbåtsverksamhet.   

Beslut: 

 1. Regionstyrelsen godkänner svar på samrådsremisser inför tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt miljöbalken gällande ny sluss i Lilla Edet samt för ny sluss vid Brinkebergskulle, Vänersborgs kommun. 

 

Valärenden 

Beslut: 

 1. Regionstyrelsen godkänner avsägelsen från Lars Holmin (M) som representant för European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning, EARALL-nätverket.  
 2. Regionstyrelsen utser Angela Fasth (M) att representera Västra Götalandsregionen i EARALL- nätverket till och med 2022-12-31  
 3. Regionstyrelsen utser Carina Örgård (V) till ledamot av ägarutskottet från 2021-07-01 till resten av mandatperioden.  
 4. Regionstyrelsen bordlägger beslut om ledamot av personalutskottet från 2021-07- 01  

 

Sammanträdets handlingar

Regionstyrelsens ledamöter


Senast uppdaterad: 2021-08-23 10:22