Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 14 april 2020

Publicerad: Uppdaterad:
ordförandeklubba

Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige

 

1. Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning

Ändringen i arbetsordningen medför att regionfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.

Beslut enligt förslag.

2. Digitaliseringspolicy för Västra Götalandsregionen


Digitaliseringsberedningen har tagit fram en digitaliseringspolicy som ska vägleda verksamheternas digitalisering.

Beslut enligt förslag.


3. Gemensamma priser för sjukhusen


Med hänvisning till oklara underlag och den uppkomna situationen med covid-19 samt den höga arbetsbelastning som sjukhusen kommer att ha under 2020, föreslås det andra årets införande av gemensamma priser inom den somatiska slutenvården och inom psykiatrin att pausas.

Beslut enligt förslag.


4. Yttrande över motion av Malin Sjunneborn (S) med flera om efterlevnad av lagen kring nationella minoriteters rättigheter måste förbättras


Beslut att bifalla motionen i sin helhet.


5. Yttrande över motion av Håkan Lösnitz (SD) om avgiftsfria broddar


Beslut enligt förslag om att motionen föreslås avslås. SD reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall.


6. Yttrande över motion av Eva Olofsson (V) med flera om rutiner för att hantera kränkningar från patient eller närstående


Motionärerna vill att ett förslag till rutiner för hantering av kränkning av medarbetare från patient eller närstående ska tas fram och genomföras i samtliga Västra Götalandsregionens sjukvårdsverksamheter i egen regi.

Beslut enligt förslag om att bifalla motionen.


7. Yttrande över motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att höja undersköterskornas grundlönenivå


Motionären vill att en modell tas fram för att höja undersköterskornas grundlönenivå, så att den kommer i paritet med jämbördiga och närliggande regioner.

Beslut enligt förslag om att anse motionen besvarad.


8. Yttrande över motion av Michael Melby (S) med flera om att etablera fler mottagningar för unga vuxna i Västra Götalandsregionen


I dag finns i Göteborg Mottagning Unga Vuxna (MUX) som täcker glappet mellan primärvård och specialistpsykiatrin. Författarna av motionen vill se att fler unga vuxna får tillgång till denna vård och att man utreder förutsättningarna att etablera fler mottagningar för unga vuxna i Västra Götalandsregionen.

Beslut enligt förslag om att motionen ska anses vara bevarad.


 
Ärenden till regionstyrelsen

9. Riktlinje för ersättning till externa parter till följd av Covid-19


Västra Götalandsregionens externa samarbetsparter drabbas av verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av Covid-19. Till följd av detta finns risk att verksamheten kommer på obestånd och därmed riskeras att viktig infrastruktur går förlorad.

Rekommendationer om ekonomiska lättnader och andra åtgärder för regionens externa parter syftar till att säkerställa Västra Götalandsregionens samhällsuppdrag till invånarna inom hälsa och vård, kollektivtrafik och kultur samt regional utveckling.

Rekommendationerna föreslås gälla t.o.m. 31 augusti 2020

Beslut enligt förslag.

10. Återrapportering av lärdomar från projekt KomHIT Flykting


Projektet KomHIT Flykting drevs mellan 2016–2019 och handlade om att skapa och sprida bildstöd till vårdverksamheter inom Västra Götalandsregionen för att underlätta kommunikationen och att öka patientsäkerheten och delaktigheten.

Beslut enligt förslag att notera informationen om hur lärdomarna från projektet ska omhändertas.

11. Avrapportering Assembly of European Regions


Västra Götalandsregionen har sedan maj 2017 innehaft ordförandeskapet i det europeiska nätverket Assembly of European Regions (AER) genom Magnus Berntsson (KD). Ordförandeskapet har under dessa år fokuserat på sammanhållningspolitiken och miljö- och klimatfrågor.

Beslut enligt förslag om att notera informationen.


12. Kostnadsutveckling för medicintekniska produkter i vardagsmiljö


Medicintekniska produkter för patienter i vardagsmiljö omfattar tre huvudområden; läkemedelsnära produkter, hjälpmedel och hjälpmedel vid medicinsk behandling. I takt med den demografiska utvecklingen och att allt fler produkter kommer ut på marknaden har Västra Götalandsregionens kostnader för dessa produkter ökat under de senaste fem åren och uppgick 2019 till cirka 1,2 miljarder kronor.

Beslut enligt förslag att notera informationen och att uppdraget är fullgjort.
 
 

13. Rapport från hälso- och sjukvårdsnämnderna om tillgänglighetsläget

Under rådande situation är det svårt för hälso- och sjukvårdsnämnderna att rapportera utfall jämfört med beställda volymer. Rapporteringen denna gång fokuserar därför på hur situationen utvecklats för den samlade tillgängligheten.

Beslut enligt förslag om att notera informationen.

 

14. Ansökan om projektstöd för projekt Tynnereds sagocafé - föräldrastöd för barns fullgångna studier

Beslut enligt förslag att regionstyrelsen beviljar Stadsdelsförvaltning Västra Göteborg, område Kultur och Fritid, 320 000 kronor till projektet” Tynnereds sagocafé -föräldrastöd för barns fullgångna studier”, för sista året av tre.


15. Yttrande över Remiss om mer biogas - för ett hållbart Sverige


I maj 2018 beslutade regeringen att tillsätta en utredning med syftet att kartlägga hur biogasens nytta som resurs kan tas till vara på bästa sätt och ge förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila spelregler.

Beslut enligt förslag om att regionstyrelsen yttrar sig enligt miljönämndens förslag.


16. Nationellt samarbete rörande inköp av skyddsutrustning med mera med anledning av coronapandemin


Koncernkontoret föreslår att regionstyrelsen ställer sig bakom inriktningen för det regiongemensamma samarbetet rörande skyddsutrustning och intensivvårdsmaterial och att regiondirektören får i uppdrag att driva detta arbete vidare.
Beslut enligt förslag.


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-12-02 11:00