Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 10 november 2020

Ärenden till regionfullmäktige

1. Avgiftsfria besök för gravida utan remiss eller vårdhänvisning från mödravårdscentral

Kvinnosjukvårdens organisation ser olika ut i VGR. Gravida med akut uppkomna besvär söker till olika mottagningar på tider när mödravården är stängd. Detta beroende på hur långt graviditeten är fortskriden, och beroende på hur kvinnosjukvården är ordnad där man bor. Under senare delen av graviditeten, från och med graviditetsvecka 18-20, hänvisas kvinnorna till förlossningsavdelning eller akutmottagning för gravida om sådan finns.

Förslag till beslut:
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
1. Att akuta och planerade besök för gravida, som föranleds av graviditetskomplikationer i senare delen av graviditeten (från och med graviditetsvecka 18), på annan mottagning än mödravården ska vara avgiftsfria.
2. Att avgiftsfriheten träder i kraft den 1 januari 2021.

Beslut: enligt förslag.

2. Subvention av glutenfria livsmedel till patienter under 16 år ersätts med ett kontantbidrag

Koncernkontoret föreslår att ett kontantbidrag införs till personer under 16 år för att täcka merkostnaden vid glutenfri kost. Förslaget innebär att patienter med celiaki
(glutenintolerans) samt övriga diagnosgrupper som idag omfattas av förordningen (2002:687), fortsättningsvis erhåller ett kontantbidrag och får köpa sina livsmedel i butik. Kontantbidraget beräknas utifrån Konsumentverkets merkostnadsberäkning för glutenfri kost och justeras automatiskt utifrån dessa beräkningar när uppdatering sker. Upphandling och distribution hem till patient av glutenfria livsmedel upphör i Västra Götalandsregionen (VGR).

Förslag till beslut:
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att subvention av glutenfri kost till patienter under 16 år upphör och ersätts med kontantbidrag från och med 1 mars 2021.

Beslut: enligt förslag.

3. Uppdrag och finansiering Gröna Rehab

Grön rehabilitering är en del av det som benämns naturunderstödd rehabilitering som leds av ett multidisciplinärt rehabiliteringsteam. Naturunderstödd rehabilitering är ofta placerad på gård, i trädgård eller liknande grön miljö. Inom ramen för det som ofta benämns som grön rehabilitering finns också naturunderstödd aktivitet. Båda formerna finns inom VGR.

Förslag till beslut: 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta
följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar att beställar-/uppdragsansvaret för Gröna
  Rehab överförs från personalutskottet till Nämnden för Hälsan och
  Stressmedicin från och med 1 januari 2022.
 2. Regionfullmäktige beslutar att överföra verksamheten Gröna Rehab från Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård till Nämnden för Hälsan och Stressmedicin från och med 1 januari 2022.
 3. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att göra en teknisk justering i koncernens flerårsplan för 2022 genom att 4,16 miljoner kronor förs från regionstyrelsen/personalutskottet till Nämnden för Hälsan och Stressmedicin.

Regionstyrelsen beslutar för egen del:

 1. Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att se över
  direktiv och reglementen för berörda styrelser och nämnder och göra de anpassningar som fodras.
 2. Regionstyrelsen beslutar att uppdraget till regiondirektören 2018-11-13 § 321 att göra en genomlysning av Västra Götalandsregionens rehabverksamhet gällande grön rehab är genomfört.

Personalutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:1.Regionfullmäktige beslutar att beställar-/uppdragsansvaret för Gröna Rehab överförs från personalutskottet till Nämnden för Hälsan och Stressmedicin från och med 1 januari 2022.2.Regionfullmäktige beslutar att överföra verksamheten Gröna Rehab från Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård till Nämnden för Hälsan och Stressmedicin från och med 1 januari 2022.3.Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att göra en teknisk justering i koncernens flerårsplan för 2022 genom att 4,16 miljoner kronor förs från regionstyrelsen/personalutskottet till Nämnden för Hälsan och Stressmedicin.Personalutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta följande:4.Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att se över direktiv och reglementen för berörda styrelser och nämnder och göra de anpassningar som fodras.5.Regionstyrelsen beslutar att uppdraget till regiondirektören 2018-11-13 § 321 att göra en genomlysning av Västra Götalandsregionens rehabverksamhet gällande grön rehab är genomfört.Personalutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:1.Regionfullmäktige beslutar att beställar-/uppdragsansvaret för Gröna Rehab överförs från personalutskottet till Nämnden för Hälsan och Stressmedicin från och med 1 januari 2022.2.Regionfullmäktige beslutar att överföra verksamheten Gröna Rehab från Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård till Nämnden för Hälsan och Stressmedicin från och med 1 januari 2022.3.Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att göra en teknisk justering i koncernens flerårsplan för 2022 genom att 4,16 miljoner kronor förs från regionstyrelsen/personalutskottet till Nämnden för Hälsan och Stressmedicin.Personalutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta följande:4.Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att se över direktiv och reglementen för berörda styrelser och nämnder och göra de anpassningar som fodras.5.Regionstyrelsen beslutar att uppdraget till regiondirektören 2018-11-13 § 321 att göra en genomlysning av Västra Götalandsregionens rehabverksamhet gällande grön rehab är genomfört.

Beslut: enligt förslag.

4. Yttrande över motion av Andreas Hektor (S) och Cecilia Dalman Eek (S) om minskad administration med hjälp av IT

Motionärerna har föreslagit regionfullmäktige att i samband med politiska och förvaltningsbeslut särskilt beskriva vilka konsekvenser beslutet får avseende ökad eller minskad administration i det patientnära arbetet genom att svara på frågan ”kommer andelen arbetstid för direkt patientarbete öka eller minska genom den föreslagna beslutet?”

Förslag till beslut:
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall. 

5. Yttrande över motion av Håkan Lösnitz (SD) och Inga-Maj Krüger (SD) om neutral klädsel

Motionärerna vill införa en policy för neutral personalklädkod som innefattar ett generellt förbud mot religiös och politisk klädsel i Västra Götalandsregionens alla verksamheter. Koncernkontoret har övervägt motionen utifrån regeringsformen (RF) och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och funnit att hinder föreligger för att VGR ska införa en sådan policy.

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall.

Ärenden som avgörs av regionstyrelsen 

6. Evakueringslösning operationslokaler Norra Älvsborgs lasarett

Mögel har skapat arbetsmiljörelaterade problem i operationslokaler på NÄL. Västfastigheter behöver genomföra omfattande sanering och ombyggnation av först gynekologikorridorens tre salar och därefter kirurgikorridorens fem salar. Under den tid som ombyggnationen pågår behöver NU-sjukvården tillgång till evakueringslokaler i form av fyra operationssalar och vissa kringutrymmen.

Förslaget till lösning innebär att hyra operationsmoduler under de tre år som ombyggnation av operationslokaler för gynekologi och kirurgi kommer att pågå. Total kostnad är 89,6 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag.

7. Förlängning av beslut om tillfällig förändring av delegeringsordningen- kollektivavtalstecknande

Det föreligger även under 2021 ett behov av att samordna frågor kopplade till kollektivavtal beträffande utförarstyrelserna inom hälso-och sjukvård: styrelserna för Habilitering & Hälsa, NU-sjukvården, Närhälsan, Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i Väster, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och Tandvårdsstyrelsen.

Regionstyrelsens ordförande beslutade 13 maj 2020 med stöd av regionstyrelsens delegering om brådskande ärenden följande:
1. Regionstyrelsens ordförande beslutar att rätten att teckna lokala kollektivavtal inom ramen för Allmänna bestämmelser (AB) och lokala kollektivavtal om lön, förmåner och ersättningar i övrigt (punkt B 4 och B 6 i regionstyrelsens delegeringsordning) tillfälligt delegeras till förhandlingschefen.
2. Regionstyrelsens ordförande beslutar att återta beslutanderätten enligt punkten 1 från förvaltningscheferna för utförarstyrelserna inom hälso-och sjukvården.
3. Beslutet gäller från och med 14 maj 2020 till och med den 31 december 2020

Förslag till beslut: Regionstyrelsens beslut 2020-05-13 om tillfällig förändring av delegeringsordningen ska gälla till och med den 31 december 2021.

Beslut: enligt förslag. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

8. Delegation av tilldelningsbeslut för upphandling av rekvisitionsläkemedel inför 2021

Regionstyrelsen har delegerat till regiondirektören att besluta om upphandlingar upp till ett kontraktsvärde till och med 500 miljoner kronor. Upphandlingen av rekvisitionsläkemedel har ett kontraktsvärde som beräknas till 1 691 miljoner kronor.

Förslag till beslut:
Regionstyrelsen delegerar rätten att fatta beslut om tilldelningsbeslut av kontrakt enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling, förupphandling av rekvisitionsläkemedel till regiondirektören.

Beslut: enligt förslag.

9. Uppföljning av neonatalvården i Västra Götalandsregionen

Regiondirektören har tidigare fått i uppdrag att fördjupa samordningen av neonatalvården i Västra Götalandsregionen och återkomma med uppföljning av den fördjupande samordningen, innehållandes utvecklingen av patientsäkerhet, kvalitet, vårdplatser, bemanning samt kostnader för den samlade neonatalvården.

Förslag till beslut:
1. Regionstyrelsen noterar informationen.
2. Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att fortsätta den fördjupade samordningen samt att återkomma med uppföljning senast den 30 april 2021.
3. Regiondirektörens uppdrag från regionstyrelsen den 14 maj 2019, §126 är här med avslutat.

Beslut: enligt förslag.

10. Styrande dokument i för strålsäkerhet i Västra Götalandsregionen

Riktlinjen för strålsäkerhet för joniserande strålning gäller för verksamhet i egen regi. Riktlinjen innehåller syfte, mål och avgränsningar med strålsäkerhetsarbetet. Den beskriver att regionstyrelsen är ytterst ansvarig och normalt tillståndshavare för verksamhet med joniserande strålning.

Förslag till beslut:
1. Regionstyrelsen fastställer riktlinje Strålsäkerhet joniserande strålning i Västra Götalandsregionen.
2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ta fram och fastställa rutiner för strålsäkerhetjoniserande strålning för verksamheter i egen regi och att fastställa Ledningssystem för strålsäkerhet med joniserande strålning i Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag.

11. Hemställan om godkännande av utvecklingsprojekt - 45-meters spårvagn

Avtalet om nya spårvagnar är i ett skede där de första av totalt 40 beställda fordon har börjat levereras. Dessa fordon är 30-meter långa. I avtalet finns även möjlighet för Västra Götalandsregionen att avropa ytterligare 60 spårvagnar. Västtrafiks styrelse vill att regionstyrelsens godkänner ett utvecklingsprojekt hos leverantören för 45-meters spårvagnar.

Förslag till beslut:
1. Regionstyrelsen godkänner Västtrafiks styrelses hemställan om att starta utvecklingsprojekt för 45-meters spårvagnar enligt option i avtalet om nya spårvagnar till Göteborg med en projektkostnad motsvarande 5,3 miljoner euro.
2. Regionstyrelsen beslutar att Västtrafik, i händelse av uteblivet godkännande att beställa ytterligare spårvagnar, ska stå för tio procent av de hittills nedlagda kostnaderna för utvecklingsprojektet. Resterande 90 procent belastar regionstyrelsen (moderförvaltningen).
3. Regionstyrelsen beslutar att utvecklingsprojektet finansieras som en ägarstyrd fordonsinvestering inom gällande investeringsplan.

Beslut: enligt förslag.

12. Riktlinje ansvar för patientsäkerhet i Västra Götalandsregionen 2020-2024 

Regionstyrelsen utövar ägarskap för Västra Götalandsregionens (VGR) utförare av hälso-och sjukvård i egen regi. Regionstyrelsen fördelar i denna riktlinje det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhet inom Västra Götalandsregionen.

Förslag till beslut:
1. Regionstyrelsen fastställer riktlinje för patientsäkerhet i Västra Götalandsregionen.
2. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram och fastställa rutiner för patientsäkerhet för verksamheter i egen regi.

Beslut: enligt förslag.

13. Patientsäkerhetsberättelse 2019

De regiongemensamma målen i patientsäkerhetsplanen 2019 nås endast delvis. Bedömningen är att fortsatt fokus på de största vårdskadeområdena är angeläget för att nå uppsatta mål. På kort sikt framgår Västra Götalandsregionens mål och strategier för att nå målen i Riktlinjer för patientsäkerhet 2020 samt i Patientsäkerhetsplan 2020. Större förändringar i måltalen är inte aktuella. Implementeringen av Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet, Agera för säker vård, poängterar samarbete och samverkan på alla nivåer och med olika aktörer i regionen för att förbättra resultaten och uppnå målen.

Förslag till beslut:
1. Regionstyrelsen godkänner regional patientsäkerhetsberättelse för 2019.
2. Regionstyrelsen översänder patientsäkerhetsberättelsen till utförarstyrelser inom hälso- och sjukvården som underlag för arbetet med att stärka patientsäkerheten.

Beslut: enligt förslag.

14. Utträde ur nätverken SERN och ACTE

Koncernkontorets bedömning är att VGR bör avsluta sina medlemskap i nätverken SERN (Sweden Emilia-Romagna Network) och ACTE (European Textile Collectivities Association). Bedömningen grundar sig i att engagemanget i nätverken inte genererar ett mervärde för kärnverksamheten och att resurserna bör istället läggas på andra uppdrag inom regionutvecklingsnämndens prioriterade områden. 

Förslag till beslut:
1. Regionstyrelsen avslutar Västra Götalandsregionens medlemskap i Sweden Emilia-Romagna Network (SERN).
2. Regionstyrelsen avslutar Västra Götalandsregionens medlemskap i European Textile Collectivities Association (ACTE).

Beslut: enligt ett redaktionellt justerat förslag.

15. Samverkansavtal om biobanksregister

Svenskt biobanksregister (SBR) är regionernas gemensamma IT-system för och innehåller information om hälso- och sjukvårdens sparade biobanksprover. Den främsta nyttan med registret är att det underlättar hanteringen av medborgares samtyckesbeslut samt gör det enklare att söka efter prover som kan vara till nytta för forskningen.

Inera AB har haft i uppdrag av samtliga regioner att förvalta och utveckla den första versionen av SBR. 2018 konstaterades att den nya versionen av SBR inte hade tillräckligt med funktionalitet för att ersätta det föråldrade systemet SBR 1.0. Inera har därefter erbjudit regionerna att utveckla och förvalta SBR då tjänsten inte ingår i deras framtida strategi. Region Uppsala fick i juni i år i uppdrag av nätverket för hälso- och sjukvårdsdirektörer att starta ett utvecklingsprojekt för tjänsten SBR.

Förslag till beslut:
1. Regionstyrelsen beslutar att överföra uppdrag och medel från Inera AB till Region Uppsala avseende Svenskt biobanksregister.
2. Regionstyrelsen godkänner avtalssamverkan avseende Svenskt biobanksregister.
3. Regiondirektören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beslut: enligt förslag.

16. Finansiering av forskningsstudien STARS tvåårsuppföljning av barns och ungas livsvillkor, stress och hälsa

2015 startade forskningsstudien STARS (Study of Adolescence Resilience and Stress), som genomförs av ett forskarteam vid Sahlgrenska Akademin. Studiens syfte är att över tid kartlägga sambandet mellan barns och ungas livsvillkor, stress och hälsa. Drygt hälften av 2 400 ungdomar har hunnits med men 40 procent kvarstår till följd av resursbrist i samband med pandemin. Studien behöver tillskott av pengar för att slutföras och man ser möjlighet att få fördjupade kunskaper om pandemis effekter.

Förslag till beslut:
Regionstyrelsen avsätter 1,4 miljoner kronor från beredningarna för mänskliga rättigheter samt folkhälsa och social hållbarhets budgetram 2020 för delfinansiering av forskningsstudien STARS uppföljning av barns och ungas livsvillkor, stress och hälsa.

Beslut: enligt förslag.

17. Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 från Tjejjouren Väst

Tjejjouren Väst är en ideell förening som arbetar med att ge nätbaserat stöd till tjejer och unga kvinnor i Västra Götaland. Tjejjouren Väst har fått ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen sedan 2015. Den psykiska ohälsan hos målgruppen unga tjejer fortsätter att öka vilket motiverar ett fortsatt ekonomiskt stöd till Tjejjouren Väst. Föreningen har under flera år byggt upp en arbetsform som är hälsoinriktad och främjande och som med stor framgång når ut till den aktuella målgruppen.

Förslag till beslut:
Regionstyrelsen beviljar Tjejjouren Väst 1 240 000 kronor i verksamhetsbidrag för år 2021.

Beslut: enligt förslag.

18. Finansiering och uppdrag till idrottsrörelsen i Västra Götaland, RF SISU, 2021-2022

Ärendet utgick. 

19. Parasportstipendium 2020

Västra Götalandsregionen utlyser årligen Parasportstipendium för att synliggöra idrott som en möjlighet för personer med funktionsnedsättning att ha ett mer innehållsrikt liv. Stipendiesumman på 150 000 kronor delas i år ut till sex olika stipendiater.

Förslag till beslut:

 • Isabelle Fredholm från Nossebro tävlar i paradressyr. 15 000 kronor
 • Marika Vaihinger från Trollhättan tävlar i pararodd. 15 00 kronor 
 • Anja Händén från Brämhult tävlar i bordtennis. 35 000 kronor
 • Julia Johansson från Göteborg tävlar i handboll. 35 000
 • Västra Frölunda IF, fotboll med inriktning rörelsenedsättning. 20 000 kronor 
 • Göteborgs Curlingklubb, rullstolcurling. 20 000 kronor
 • Christoffer Andersson från Mölndals CK som är ledare för paracykel. 10 000 kronor 

Beslut: enligt förslag.

Länk till sida med mer information

20. Människorättsstipendium 2020

Beredningen för mänskliga rättigheter utlyser varje år ett människorättsstipendium på 100 000 kronor för att öka synligheten för mänskliga rättigheter och belöna gott arbete. Stipendiet kan delas ut till verksamheter, grupper eller personer som är verksamma och bosatta i Västra Götalands län och som genom sitt arbete främjar mänskliga rättigheter.

Förslag till beslut:
Människorättsstipendiet på 100 000 kronor tilldelas Antidiskrimineringsbyrån Väst (före detta Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering). Byråns mål är att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering.

Beslut: enligt förslag.

Länk till sida med mer information

21. Folkhälsopris 2020

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet utlyser varje år ett folkhälsopris på 50000 kronor. Syftet med folkhälsopriset är att uppmärksamma och uppmuntra nyskapande och inspirerande metoder, åtgärder eller personer som på ett positivt sätt bidragit till arbetet för social hållbarhet och jämlik hälsa i Västra Götaland.

Förslag till beslut:
Folkhälsopriset på 50 000 kronor delas av Rosenlundsstödet och Gullspångs IF samt deras tränare Matilda Fröjd. Rosenlundsstödet arbetar för att hjälpa gatuprostituerade kvinnor i Göteborg. Gullspångs IF:s Matilda Fröjd engagerar sig helhjärtat i föreningens ungdomar, både på och utanför fotbollsplanen.

Beslut: enligt förslag. 

Länk till sida med mer information

22. Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Regionstyrelsen har den 25 augusti 2020 beslutat att överföra verksamheten vid Studio Västsvensk konservering till Stiftelsen Kulturmiljövård så som ny huvudman. Regionstyrelsens beslut har överklagats av en regionmedlem och förvaltningsrätten har förelagt Västra Götalandsregionen att yttra sig. Koncernkontoret menar i sitt förslag till yttrande att regionmedlemmen inte har anfört någon omständighet som medför att beslutet kan upphävas och att förvaltningsrätten därför ska avslå överklagandet.

Förslag till beslut:
Regionstyrelsen lämnar yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg enligt Koncernkontorets förslag.

Beslut: enligt förlag.

23. Västra Götalandsregionens svar på samrådsremiss om ny järnväg mellan Göteborg-Borås, samråd 2

Trafikverket har i skrivelse daterad 2020-09-14 gett Västra Götalandsregionen (VGR) tillfälle att yttra sig över remiss ”Ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor ”, samråd 2. Samråd 2 redovisar förslag till möjliga korridorer och stationslägen för den nya järnvägen, och på alternativ som är utredda men som valts bort. Samrådet innefattar även en möjlighet att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten, såväl som myndigheter och organisationer, ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet.

Förslag till beslut:
Regionstyrelsen godkänner yttrande på samrådsremiss om ny järnväg mellan Göteborg-Borås, samråd 2.

Beslut: enligt förslag.

24. Yttrande över remiss om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Västra Götalandsregionen (VGR) har getts möjlighet att lämna synpunkter på remissen Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41). Utgångspunkten för utredningen har varit frågor kring kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken. Detta mot bakgrund att Arbetsförmedlingen reformeras, minskar sin fysiska närvaro och att fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande för jobb.

Förslag till beslut:
Regionstyrelsen yttrar sig över remissen Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41), enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag.

25. Valärenden

 

Förslag till beslut:
1. Regionstyrelsen nominerar NN (MP) till ny ledamot av Vänerns vattenvårdsförbund för tiden till årsmötet 2023. Bordlades.
2. Regionstyrelsen utser Soraya Lundberg (S) till ledamot i Nätverket för hälsa och demokrati för resten av mandatperioden. 
3. Regionstyrelsen utser NN (L) till ordförande i Beredningen för mänskliga rättigheter för resten av mandatperioden. Bordlades.
4. Regionstyrelsen utser Louice Åsenfors (S) till ledamot i Personalutskottet för resten av mandatperioden.

Beslut: enligt förslag.

26. Initiativärende (SD) om att regionstyrelsen tillfälligt ska ta över det ekonomiska ansvaret för regionens ambulansverksamhet

Sverigedemokraterna menar att sjukhusens verksamheter riskerar att drabbas negativt då partiet menar att hälso- och sjukvårdsnämndernas budgetar är underfinansierade.

Sverigedemokraterna vill därför att regionstyrelsen övertar det ekonomiska ansvaret för ambulanssjukvård till utredningen av den prehospitala verksamheten är klar.

Beslut: Ärendet bordlades. 

27. Initiativärende (SD) om extra ersättning med anledning av covid-19

Tidigare har regionstyrelsen beslutat att ge extra ersättning till de som i våras arbetade med inneliggande patienter med covid-19 där det krävdes att medarbetarna bar skyddsutrustning.

Sverigedemokraterna vill att regionstyrelsen på nytt beslutar om extra ersättning med 500 kronor per arbetspass till medarbetare som behandlar inneliggande patienter med covid-19 när det krävs skyddsutrustning. Ersättning vill partiet ska utgå under den tid Västra Götalandsregionen befinner sig i stabsläge.

Grönblås yrkande om förslag till beslut: 

Utifrån uppdraget som regionstyrelsen gav personalutskottet 26 maj i år om att följa upp den extra covid-ersättningen, ger regionstyrelsen personalutskottet vid extraordinär belastning av vården till följd av covid-19 återkomma till regionstyrelsen med förslag om att ersättning ska börja betalas ut på nytt. 

Beslut: enligt Grönblås förslag. 

28. Beslut om påbörjad planering för ombyggnation av operationsenheter på Norra Älvsborgs sjukhus

På grund av konstaterad mikrobiell påverkan i gynkorridoren finns behov av att skyndsamt sanera och bygga om dessa lokaler. Enligt beräkningar kommer förvaltningen som helhet behöva kapacitet i operationssalar för motsvarande 18 000 kirurgiska ingrepp 2040, i enlighet med regionstyrelsens beslutade plan för operationskapacitet och normtalet för genomsnittlig beläggningsgrad för operationssalar motsvarande minst 70 procents beläggning på dagtid under vardagar. Styrelsen för NU-sjukvården och fastighetsnämnden begär att omedelbart få påbörja ombyggnationen av den tomställda gynkorridoren, samt att efter färdigställd förstudie för ombyggnation av kirurgikorridoren återkomma med en begäran om att regionstyrelsen beslutar att genomföra även den ombyggnationen.

Förslaget till beslut innebär bland annat att regionstyrelsen bekräftar NU-sjukvårdens behov av ombyggnation av befintliga lokaler för gyn-och kirurgoperation på Norra Älvsborgs sjukhus Vidare att styrelsen för NU-sjukvården och fastighetsnämnden bör skyndsamt utreda lämplig lösning för ombyggnationen som svarar mot ett kapacitetsbehov motsvarande dagens antal operationssalar för gynekologi och kirurgi. Samma antal salar ska svara mot ett framtida kapacitetsbehov som uppnås genom ett ökat nyttjande (70 procents beläggningsgrad i genomsnitt under vardagar dagtid). Fastighetsnämnden bör skyndsamt genomföra ombyggnation av tresalar på operationsenheten för gynekologi, inklusive kringytor, inom en investeringsutgift om 55miljoner kronor (löpande pris), med en lösning som på ändamålsenligt sätt svarar mot anmält behov.

Beslut: enligt förslag.


Senast uppdaterad: 2021-12-02 10:05