Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 7-8 juni 2021

Plats: Regionens Hus, Göteborg samt digitalt på distans

Tid: Kl 09.30

Handlingar till sammanträdet

Inledande formalia (kl 09:30)

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden 

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (kl 09:32)

Länsstyrelsen har utsett Harri Ikonen (S) Mölndal, Anita Löfgren (S) Skövde och Robert Karlsson (V) Torslanda till nya ersättare i regionfullmäktige.

Tony Johansson (MP) Mellerud har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

Beslut:
Regionfullmäktige noterar informationen.

2. Frågestund (kl 09:33)

Inga frågor har inkommit till sammanträdet.

3. Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans (kl 10:13)

Regionfullmäktige medger att sjukhusstyrelserna i Västra Götalandsregionen sammantaget får gå med 1 miljard i underskott under 2021. Summan täcker 84 procent av sjukhusens prognostiserade underskott. Förutsättningen för att underskott ska medges är att respektive sjukhusstyrelse beslutar om och lämnar in handlingsplaner för att säkerställa ekonomi och verksamhet i balans.

Regionfullmäktige skjuter fram det tidigare målet att uppfylla vårdgarantin till utgången av 2022 mot bakgrund av effekterna av pandemin.

Den långsiktiga ekonomin för Västra Götalandsregionens sjukhus är fortsatt problematisk. Lättnader under 2021 behöver kombineras med planer för balans på sikt.

Beslut enligt regionstyrelsens förslag:

 1. Regionfullmäktige medger att sjukhusstyrelserna för NU-sjukvården och SÄS får gå med underskott med 97 miljoner kronor respektive 194 miljoner kronor i enlighet med tjänsteutlåtandet.
 2. Regionfullmäktige medger att sjukhusstyrelserna sammantaget går med underskott motsvarande en miljard kronor för 2021. Fördelning mellan styrelserna görs i enlighet med tjänsteutlåtandet. Förutsättningen för att underskott ska medges är emellertid att respektive sjukhusstyrelse hörsammar regionstyrelsens uppmaning om att inkomma med handlingsplan för att säkerställa en ekonomi och verksamhet i balans i enlighet med regionstyrelsens beslut 2021-02-09.
 3. Regionfullmäktige förskjuter det tidigare målet att uppfylla vårdgarantin till utgången av 2022.

Beslutet avgjordes genom votering. 92 röster för regionstyrelsens förslag, 55 röster för Socialdemokraternas förslag. (S) reserverade sig mot beslutet. 

4. Budget 2022 för Västra Götalandsregionen (kl 10.30)

Regionfullmäktige beslutade att fastställa GrönBlå Samverkans (M, C, KD, L, MP) förslag till budget 2022 för Västra Götalandsregionen och plan för ekonomin för åren 2023–2024. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.  

Beslutet avgjordes genom votering. 68 röster för regionstyrelsens (GrönBlå Samverkans) förslag. 41 röster för Socialdemokraternas förslag. 37 ledamöter avstod från att rösta och 3 ledamöter röstade inte. 

Beslut:   

 1. Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för 2022 i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget.  
 2. Regionfullmäktige fastställer inriktningen för åren 2023 och 2024 som underlag för den del av detaljbudgeterna, vårdöverenskommelserna, uppdrag mm som avser 2023 och 2024. 
 3. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för 2022 till 11 kronor och 48 öre per skattekrona. 
 4. Regionfullmäktige fastställer i budgeten angivna prioriterade mål, fokusområden med uppdrag samt finansiella mål. 
 5. Regionstyrelsen får i uppdrag att besluta om planeringsdirektiv till nämnder och styrelser för 2022 och 2023 samt inriktning för 2024 med den av regionfullmäktige fastställda budgeten och flerårsplan som grund. 
 6. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att besluta om riktlinjer för hälso- och sjukvårdsnämndernas arbete med fleråriga vårdöverenskommelser 2022 och 2023 samt inriktning för 2024 med den av regionfullmäktige fastställda budgeten och flerårsplan som grund. 
 7. Regionstyrelsen bemyndigas att utifrån investeringsram om 5,9 miljarder kronor fastställa investeringsplan och fördela låneramar för 2022. 
 8. Regionstyrelsen bemyndigas att disponera medel inom koncernbanken och moderförvaltningen i syfte att kunna fullfölja samordningsansvaret och uppgiften om övergripande ansvar för verksamheter i egen regi. 
 9. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa fastighetsindex. 
 10. Regionfullmäktige fastställer ett koncernbidrag från tandvårdsstyrelsen på 25 miljoner kronor samt från styrelsen för Närhälsan på 25 miljoner kronor.  
 11. Regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, miljönämnden och kulturnämnden får i uppdrag att senast 30 september 2021 fatta beslut om uppdrag med mera till respektive verksamheter. Andra ekonomiska beslut som påverkar annan förvaltning ska vara fattade senast 31 augusti. 
 12. Servicenämnden får i uppdrag att senast den 30 september 2021 teckna serviceöverenskommelser med berörda verksamheter. 
 13. Hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att senast den 30 september 2021 vara överens med berörda styrelser, förvaltningar och alternativa utförare inom hälso- och sjukvården och tandvården avseende ersättningar, vårdnivåer och vårdinriktningar med mera. Andra ekonomiska beslut som påverkar annan förvaltning ska vara fattade senast 31 augusti.
 14. Styrelser och nämnders detaljbudgetar för 2022 och planer för 2023 och 2024 ska vara beslutade senast 31 oktober. 
 15. Regionstyrelsen bemyndigas att inför konsolideringen av koncernens detaljbudget 2022 och planer för 2023 och 2024 granska nämnder och styrelsers budgetar, ansvara för samordnande dialog och vid behov ge uppdrag till berörda styrelser och nämnder om förnyad prövning av sina detaljbudgetar. 
 16. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2022 och planer för 2023 och 2024 och fatta beslut om tekniska justeringar av regionbidrag till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena inte är av principiell art. 
 17. Regionstyrelsen bemyndigas att vid behov fastställa andra tidpunkter för uppdrag och detaljbudget. 
 18. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att vid behovproduktionsstyrade delar av Västra Götalandsregionens verksamhet som berörs av tillgänglighetsåtgärder för att uppnå målet om att uppfylla vårdgarantin.  
 19. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att vid behov omdisponera volymer och avsatta tillgänglighetsmedel mellan berörda styrelser och nämnder i syfte att uppfylla vårdgarantin. 
 20. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att besluta om ändringar i ersättningsregler och i övrigt förändra och förenkla regelverk med mera för att underlätta genomförandet och genomslaget för tillgänglighetsarbetet. 
 21. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att fortsatt organisera arbetet för att uppnå vårdgaranti med samma kraft som Regional Särskild Sjukvårdsledning kunnat agera under pandemin.
 22. Regionfullmäktige beslutar att avskilja 500 miljoner kronor av Västra Götalandsregionens likviditetsförvaltning till pensionsmedelsportföljen. 
 23. Regionfullmäktige fastställer i övrigt i budgeten angivna mål och fokusområden samt inriktningar för 2022 samt plan för 2023–2024. 

Partiernas budgetförslag:

Tidsplan för budgetdebatten

Måndag 7 juni
10.30 Budgetärendet startar
12.00 Lunchuppehåll
13:00 Fortsatt budgetdebatt
20.00 Sammanträdet ajourneras

Tisdag 8 juni
09.30 Fortsatt budgetdebatt
12.00 Lunchuppehåll
13.00 Budgetärendet fortsätter
Övriga beslutsärenden efter avslutat budgetärende
cirka 21.00 Sammanträdet avslutas

Budgetdebatten delas in i följande huvudområden:

Dag 1

 • Inledande gruppledardebatt
 • Personal
 • Regional utveckling
  • Regionutveckling
  • Kollektivtrafik
  • Kultur
  • Miljö
  • Besöksnäring
  • Rättighetsfrågor,
  • Folkhälsofrågor och övrigt
  • Regiongemensamma stödfunktioner (fastigheter, service)

Dag 2

Fortsatt debatt från dag 1.

 • Övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt – Gruppledarna eller den gruppledaren utser.
  • Primärvård – nära vård
  • Sjukhusvård
  • Psykiatri
  • Tandvård
  • Habilitering & hälsa
  • Patientnämnderna
  • Övrigt

5. Budget för Västra Götalandsregionens revisorer 2022

Revisorskollegiet har ansökt om 26,3 miljoner kronor för 2022 års revisionsverksamhet. Äskandet bedöms täcka revisionens kostnader för år 2022 och samtidigt ge nödvändiga marginaler för behov av köp av granskningsinsatser om så krävs för att uppfylla kraven i kommunallagens 12 kap. 

Beslut:  

 1. Regionfullmäktige beslutar att revisorernas regionbidrag för 2022 ska vara 2021 års regionbidrag (25,8 miljoner kronor) med en uppräkning motsvarande uppräkningen av regionbidraget för nämnder och styrelser 2022.

6. Västra Götalandsregionens delårsrapport april 2021

Västra Götalandsregionens verksamheter är fortsatt kraftigt påverkade av pandemin, både av den pågående allvarliga situationen, men också av det uppdämda vårdbehovet och en mycket ansträngd personalsituation. Omfattande anpassningar har genomförts för att hantera de nya förutsättningarna och medarbetarna gör en mycket stor insats för både enskilda patienter och för samhället i stort.  

Trots detta har pandemin en fortsatt stor negativ påverkan på tillgängligheten. Betydande delar av den planerade vården har ställts in eller skjutits upp för att omfördela resurser till högre prioriterad vård, vaccinationsmottagningar, akut- och intensivvård. Sjukhusen arbetar nu intensivt för att öka antalet besök och behandlingar samt nyttjandet av privata vårdgivare. 

Resultatet per april uppgår till -645 miljoner kronor, vilket är 107 miljoner kronor bättre än periodiserad budget. Resultatförbättringen beror på högre skatteintäkter och riktade statsbidrag, vilka kompenserar för en större engångskostnad inom pensionsskuldsberäkningen, högre personalkostnader, vikande biljettintäkter inom kollektivtrafiken och särskilda kostnader för covid-19 inom hälso- och sjukvården. Prognosen för helåret 2021 kommer att präglas av stora svängningar i positiv och negativ riktning, men som sammantaget balanserar ut varandra. Resultatet bedöms därför ligga i nivå med budget. Prognosen innehåller osäkerheter och bygger på antagandet om ett mer normaliserat läge gällande smittspridning, covid-19-vård och restriktioner från och med september.   

Beslut:  

 1. Regionfullmäktige godkänner Västra Götalandsregionens delårsrapport april 2021.  
 2. Regionfullmäktige godkänner reviderade bokslutsdispositioner enligt tabell i tjänsteutlåtandet. 

7. Avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år

Regionfullmäktige har tidigare bifallit en motion av Linnea Wall (S), Annika Erlandsson (S) och Hanne Jensen (S) om att utreda möjligheten att införa avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år och gav hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten. Koncernkontoret har utrett frågan och bedömer att det inte finns förutsättningar för införandet av ett avgiftsfritt årligt besök hos tandhygienist till personer över 65 år bland annat på grund av bristen på tandhygienister och på grund av att det saknas vetenskapligt underlag för enstaka besök hos tandhygienist i den aktuella åldersgruppen. 

Beslut:   

 1. Regionfullmäktige beslutar att inte införa ett årligt avgiftsfritt tandhygienistbesök för alla över 65 år utan inväntar den reform av det statliga tandvårdsstödet som föreslås träda i kraft den 15 januari 2026.  

Sverigedemokraterna lämnade eget yrkande.  

Socialdemokraterna lämnade protokollsanteckning. 

8. Genomförandebeslut om inköp av 45 meter långa spårvagnar

I september 2019 fattade Västtrafiks styrelse beslut om att planera för anskaffning av 45 meter långa spårvagnar. Regionstyrelsen föreslår i nuläget ett avrop av 40 nya 45-meters vagnar för att helt kunna ersätta återstående så kallade pedalvagnar. 

Beslut:   

 1. Regionfullmäktige beslutar att Västtrafik får i uppdrag att lösa ut option för inköp av 40 stycken 45 meter långa spårvagnar av modellen M33C, inom en investeringsutgift om totalt 143 156 000 euro (fast pris).  
 2. Regionfullmäktige beslutar att investeringen ska redovisas och finansieras utanför VGR:s investeringsbudget och finansieringen sker genom externa lån. 

9. Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling - verksamhet och
ekonomi 2022 samt plan för ekonomi 2023-2024

Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling har överlämnat en plan för verksamhet och ekonomi 2022 samt en plan för ekonomi 2023-2024. 

Beslut:  

 1. Regionfullmäktige beslutar att godkänna planen för verksamhet och ekonomi 2022.  
 2. Regionfullmäktige godkänner planen för ekonomi 2023-2024. 

10. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2020

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Regionfullmäktige ska ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundens verksamhet. 

Beslut: 

 1. Styrelsen för samordningsförbundet Älv och Kust beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 2. Styrelsen för samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 3. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 4. Styrelsen för samordningsförbundet Insjöriket beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 5. Styrelsen för samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 6. Styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 7. Styrelsen för samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 8. Styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 9. Styrelsen för samordningsförbundet Väst beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 10. Styrelsen för samordningsförbundet Västra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 11. Styrelsen för samordningsförbundet Östra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

11. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2022

Beslut:  

 1. Regionfullmäktige sammanträder 22 februari, 12 april, 24 maj, 13-14 juni, 11 oktober, 25 oktober och 29 november 2022.  
 2. Regionfullmäktiges sammanträden börjar klockan 09.30. Tvådagarssammanträde börjar klockan 09.30 dag 1 och klockan 09.00 dag 2. 

12. Anmälan av inkomna motioner

15 motioner har kommit in till dagens sammanträdet. 

 1. Motion av Janette Olsson (S) med flera om olämpliga läkemedel för äldre.
 2. Motion av Janette Olsson (S) med flera om psykisk ohälsa hos äldre.
 3. Motion av Martin Johansson (-) om bohuslänsk skärgårdstrafik.
 4. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om att inrätta ett Regionalt Geriatriskt Centrum (RGC) i Västra Götalandsregionen.  
 5. Motion av Magnus Harjapää (SD) om att lägga ner miljönämnden i Västra Götalandsregionen. 
 6. Motion av Inga-Maj Krüger (SD) med flera om att motverka upplevd/reell otrygghet runt Västtrafiks hållplatser.
 7. Motion av Heikki Klaavuniemi(SD) och Magnus Harjapää (SD) om att regionen tar över elevhälsan.  
 8. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) med flera om att regionen tar över den medicinska delen av elevhälsan i Västra Götalandsregionen.  
 9. Motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om att snarast utreda och vidta konkreta åtgärder i syfte att frigöra och öka patientnära läkartid i Västra Götalandsregionen.
 10. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att erbjuda åldersgrupperna 75, 80 och 85 ett avgiftsfritt besök hos en tandhygienist.  
 11. Motion av Magnus Harjapää (SD) med flera om extra resurser till nämnden för Hälsan och Stressmedicin.  
 12. Motion av Anders Strand (SD) med flera om flexibla busshållplatser.
 13. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om gemensam vårdbiträdesutbildning i Västra Götalandsregionen.  
 14. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om geriatriska vårdplatser i Västra Götalandsregionen.  
 15. Motion av Anders Strand (SD) med flera om att utveckla reklampolicy

13. Anmälningsärenden

Inga anmälningsärenden.

14. Valärenden

Beslut:

Regionfullmäktige antar valberedningens förslag enligt nedan.

Regionfullmäktige godkänner Eva Olofssons (V) avsägelse i regionstyrelsen. Ersättare Carina Örgård (V) Göteborg utses till ledamot tillika regionråd i regionstyrelsen för tiden från och med 1 juli 2021 till det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång. Platsen som ersättare för Vänsterpartiet blir vakant från och med 1 juli 2021 

Henrik Lennartsson (S) Tidaholm utses till ersättare i miljönämnden för tiden till och med 31 december 2022. 

Maria Adrell (V) Alingsås utses till ledamot i styrelsen för Närhälsan för tiden till och med 31 december 2022. 

Regionfullmäktige godkänner Ida Legnemarks (V) avsägelse i styrelsen för folkhögskolorna. Platsen som ledamot tillika vice ordförande blir vakant från och med 1 september 2021. 

Följande personer utses till nämndemän i Förvaltningsrätten i Göteborg för tiden till och med 31 december 2023. Malin Mårdby (V) Kungälv, Åsa Svedjenäs (V) Alingsås, Yvonne Söderling (V) Göteborg, Veronica Almroth, (L) Nösund, Kristina Lillberg (KD) Vänersborg, Christoffer Dymlind (KD) Kungälv, Turan Aliyev (C) Partille 

Regionfullmäktige godkänner Willy Kielas avsägelse i stiftelsen Eduard Magnus Musikfond. Ersättarplatsen för Socialdemokraterna blir vakant tills vidare. 

 

Sammanträdet avslutas (cirka 21.00)

 


Senast uppdaterad: 2021-12-02 10:59