Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 30 november 2021

Plats: Regionens Hus, Borås samt digitalt på distans

Tid: Klockan 09.30

Handlingar till sammanträdet

Inledande formalia 

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden 

 

 

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (klockan 09:35)

Länsstyrelsen har utsett Martin Darelius (L) Hisings Backa till ny ersättare i regionfullmäktige.

Alejandro Del Castillo Alvarez (V) Angered har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. Roland Saniks (SD) Torslanda har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär ny sammanräkning av Länsstyrelsen

Beslut: enligt förslag

 

2. Frågestund (klockan 09.40)

Det har kommit in tio frågor till dagens frågestund.

1. Lars-Erik Hansson (V) frågar personalutskottets ordförande Linn Brandström (M) om platser på sjuksköterskeutbildningen (frågan utgår)

2. Cecilia Dalman Eek (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om förlossningsvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

3. Janette Olsson (S) frågar psykiatriberedningens ordförande Gunilla Druve Jansson (C) om psykiatrin.

4. Helén Eliasson (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om vårdplatser på Södra Älvsborgs Sjukhus.

5. Janette Olsson (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om att sälja Västra Götalandsregionens sjukhus.

6. Anette Holgersson (V) frågar ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gustaf Josefson (M) om beroendevården i Göteborg.

7. Mariette Risberg (D) frågar ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Johan Fält (M) om Stigbergskliniken.

8. Mariette Risberg (D) frågar ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gustaf Josefson (M) om beroendemottagningen Team Kvinnor.

9. Mariette Risberg (D) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Pär Lundqvist (L) om förlossningsvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

10. Carina Örgård (V) frågar ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gustaf Josefson (M) om rekrytering av personal till barn- och ungdomspsykiatrin.

 

3. Interpellation av Carina Örgård (V) om åtgärder för att klara av att rekrytera barnmorskor till förlossningsvården (klockan 10:30)

Carina Örgård (V) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om rekrytering av barnmorskor till förlossningsvården:

 • Är ni beredda att tillskjuta de riktade ekonomiska satsningarna som krävs för att uppnå tillräcklig bemanning på förlossningsklinikerna?
 • Kommer ni att återkomma med konkreta förslag om vilka resurser som krävs för att ha tillräckligt många förlossningsplatser öppna?

Interpellationssvar från Johnny Magnusson (M) (länk till sammanträdets handlingar)

 

4. Interpellation av Birgit Lövkvist (V) om åtgärder för att klara av och behålla sjuksköterskor i heldygnsvården (ärendet utgår)

 

5. Interpellation av Helén Eliasson (S) om förlossningsvården i Västra Götalandsregionen

Helén Eliasson (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om förlossningsvården i Västra Götalandsregionen:

 • Hur kommer du på kort och lång sikt verka för att lösa de utmaningar som förlossningsvården har i Västra Götalandsregionen?
   

Interpellationssvar från Johnny Magnusson (M) (länk till sammanträdets handlingar)

 

 

Lunchpaus till 13.15 (klockan 12.20)

 

6. Interpellation av Alex Bergström (S) om heltid som norm i de bolag som arbetar för Västra Götalandsregionen (behandlas sist på dagordningen, klockan 14:22)

Alex Bergström (S) frågar Ulrika Frick (KD), ordförande i kollektivtrafiknämnden om heltid som norm i de bolag som arbetar för Västra Götalandsregionen:

 • Är du nöjd med att personal som arbetar på uppdrag åt Västra Götalandsregionen inte har rimliga arbetsvillkor?
 • Vilka initiativ behöver och kan Västra Götalandsregionen ta för att heltid ska vara norm även i de bolag som arbetar på uppdrag av regionen?

Interpellationssvar från Ulrika Frick (KD) (länk till sammanträdets handlingar)

 

7. Interpellation av Mariette Risberg (D) om avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) (behandlas sist på dagordningen, klockan 14:41)

Mariette Risberg (D) frågar Gustaf Josefson (M), ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om avancerad sjukvård i hemmet (ASIH):

 • Hur kommer det sig att ni godtagit detta tjänstemannabeslut utan politisk förankring?
 • Kommer ni att dra tillbaka tjänstemännens beslut kring arbetsförändringen kring avancerad sjukvård i hemmet, för politisk beredning då det inte förefaller vara ett korrekt förfarande?

 

Interpellationssvar från Gustaf Josefson (M) (länk till sammanträdets handlingar)

 

8. Avgiftsfri vaccination mot covid-19 (klockan 13:24)

Regionfullmäktige beslutar att vaccination mot covid-19 ska fortsätta att vara avgiftsfri för de som bor eller vistas stadigvarande i Västra Götaland. Avgiftsfriheten gäller från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2022.

Beslut: enligt förslag

 

9. Nytt reglemente för fastighetsnämnden samt justerade reglementen för regionstyrelsen med flera (klockan 13:25)

Regionfullmäktige beslutar om nytt reglemente för fastighetsnämnden och justerar i reglementena för styrelsen för Habilitering & Hälsa, styrelsen för NU-sjukvården, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelsen för Sjukhusen i väster, styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, styrelsen för Närhälsan, styrelsen för folkhögskolorna, regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden samt styrelsen för Hälsan och Stressmedicin.

Beslut: enligt förslag

 

10. Ny ersättningsmodell för utomlänsvård på Västra Götalandsregionens  sjukhus från och med 2022 (klockan 13:26)

Regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen byter till patientspecifik ersättningsmodell för Västra Götalandsregionens sjukhus för utomlänsvård med start 2022 och i takt med att programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö införs.

Bakgrunden är att en analys av den nuvarande ersättningsmodellen visar att sjukhusen i VGR inte får full ersättning för den vård de utför.

Beslut: enligt förslag

 

11. Motion av Helena Thelin (S) och Hanne Jensen (S) om att utveckla sjukresor (klockan 13:28)

Helena Thelin (S) och Hanne Jensen (S) har i en motion föreslagit att:

a) återinföra att färdtjänsttillstånd är tillräckligt intyg för att vid sjukresor få åka med taxi

b) även fortsättningsvis låta personer med färdtjänsttillstånd, utan avgift, ha med sig följeslagare vid sjukresa med taxi.

Beslut: Regionfullmäktige bifaller motionen

 

12. Motion från Carina Örgård (V) med flera om vårdsamordnare till barn och unga med psykisk ohälsa (klockan 13:50)

Carina Örgård (V), Birgit Lövkvist (V), Anette Holgersson (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) har i en motion föreslagit att:

a) utreda möjligheten att införa funktionen vårdsamordnare för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och

b) komma med förslag om var i organisationen funktionen bör finnas.

Regionstyrelsen bedömer att motionen kan anses besvarad eftersom det redan pågår arbeten inom området i Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

13. Motion av Magnus Harjapää (SD) om att lägga ner miljönämnden i Västra Götalandsregionen

Magnus Harjapää (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionens miljönämnd läggs ner och att miljöfrågorna tas  över av regionutvecklingsnämnden. Ärendet har beretts av regionutvecklingsnämnden och miljönämnden som båda anser att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete med detaljutformning av den politiska organisationen i Västra Götalandsregionen för mandatperioden 2023-2026.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

14. Anmälan av inkomna motioner (klockan 14:12)

11 motioner har kommit in till dagens sammanträde.

 • Motion av Marianne Berntsson (D) och Ulla Nathorst-Westfelt (D) om tillgång till gynekologisk bedömning inom öppenvård
 • Motion av Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S) om att rökavvänjning ska vara avgiftsfritt i Västra Götalandsregionen
 • Motion av Janette Olsson (S) om ägarbyte digitala vårdtjänster
 • Motion av Kerstin Brunnström (S) om ungdomars medverkan och engagemang inför beslutsfattande i Västra Götalandsregionen
 • Motion av Jan Alexandersson (V) om att utreda delbetalning av årskort i kollektivtrafiken
 • Motion av Carina Örgård (V) med flera om privata vårdgivare för att säkerställa en jämlik vård
 • Motion av Carina Örgård (V) med flera om social aktivitet på recept
 • Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) om att införa regionalt psykiatriskt digitalt resurscentrum i Västra Götalandsregionen
 • Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) om att säkerställa att inte kriminella personer driver vård i regionen
 • Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om utökad mammografiscreening för kvinnor 75-80 år
 • Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Matz Dovstrand (SD) om regionalt stödcentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Beslut: Regionfullmäktige remitterar motionerna till regionstyrelsen för fortsatt beredning.

 

15. Anmälningsärenden (klockan 14:21)

Beslut: Regionfullmäktige lade anmälningsärendena till handlingarna

 

16. Valberedningens förslag till val (klockan 14:21)

Beslut: Regionfullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag till val.

 

Information klockan 13.15

A. Utdelning av priset för social hållbarhet med fokus på folkhälsa och mänskliga rättigheter (klockan 13:15)

Regionfullmäktige delade ut Västra Götalandsregionens pris för social hållbarhet med fokus på folkhälsa och mänskliga rättigheter till Jonna Burén för sitt helhjärtade engagemang för jämlik hälsa, delaktighet och gemenskap. Prissumman är på 50 000 kronor.

Intervju med Jonna Burén i VGRfokus

 

Mötet avslutas klockan 15.15


Senast uppdaterad: 2021-11-30 16:03