Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 26 oktober 2021

Plats: Regionens Hus, Göteborg samt digitalt på distans

Tid: Klockan 09.30

Handlingar till sammanträdet

Inledande formalia (klockan 09:30)

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden 

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (klockan 09.32)

Länsstyrelsen har utsett Olof Svensson (S) Göteborg och Tomas Johansson (M) Hyssna till nya ledamöter i regionfullmäktige. Vidare har länsstyrelsen utsett Dijana Mujdzic (S) Göteborg, Sebastian Gustavsson (M) Ulricehamn och Rolands Saniks (SD) Torslanda till nya ersättare i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär ny sammanräkning av Länsstyrelsen.

Beslut: enligt förslag

2. Frågestund (klockan 09.35)

Det har kommit in sju frågor till dagens frågestund.

1. Heikki Klaavuniemi (SD) frågar personalutskottets ordförande Linn Brandström (M) om vårdpersonal som inte är vaccinerad.

2. Håkan Lösnitz (SD) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Pär Lundqvist (L) om tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatri.

3. Louise Åsenfors (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om utbildning om människohandel.

4. Bijan Zainali (S) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Pär Lundqvist (L) om alternativ till rondenkonceptet.

5. Janette Olsson (S) frågar ordförande i styrelsen för sjukhusen i väster Anna-Lena Holberg (M) om situationen på Kungälvs sjukhus.

6. Ann-Christine Andersson (S) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Pär Lundqvist (L) om osteoporosvården.

7. Janette Olsson (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om att sälja Västra Götalandsregionens sjukhus.

3. Interpellation av Mariette Risberg (D) om sommarens situation på förlossningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (interpellationen utgår)

4. Interpellation av Eva Olofsson (V) om avgifter för personliga hjälpmedel  (bordlagd vid regionfullmäktige 21/9) (klockan 10.22)

Eva Olofsson (V) frågar Jonas Andersson (L) om avgifter för personliga hjälpmedel.

Interpellationssvar från Jonas Andersson (L)/hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Pär Lundqvist (L) (länk till sammanträdets handlingar)

5. Interpellation av Carina Örgård (V) om "hur förhindrar vi att bisysslor knäcker vår personal?" (klockan 11.06, återupptas klockan 15:39)

Carina Örgård (V) frågar Linn Brandström (M), ordförande i personalutskottet, om "hur förhindrar vi att bisysslor knäcker vår personal?"

Interpellationssvar från Linn Brandström (M) (länk till sammanträdets handlingar)

Lunchpaus (klockan 12.00-13.00)

Information

A. Utdelning av Västra Götalandsregionens Parasportstipendium 2021 (klockan 13.00)

Västra Götalandsregionens Parasportstipendium 2021 delades ut till: 

 • Årets stipendiater på elitnivå: Fia Fjelddahl (parasegling) och Ludvig Sjöström (rullstolsbasket) som får 35 000 kronor vardera.
   
 • Årets stipendiat på regional/nationell nivå: Lova Johansson (simning) och Felix Persson (simning) som får 15 000 kronor vardera.
   
 • Årets stipendiater som breddidrott/lag: Rullegruppen från Göteborg (rullstolsmotion, rullstolsteknik och rullstolslek) som får 30 000 kronor.
   
 • Årets stipendiat som ledare/idrottsguide: Cissi Zackrisson (parafotboll för personer med intellektuell-/kognitiv nedsättning) och Sofia Sandgren (friidrott/längdhopp) som får 10 000 kronor vardera.

Artikel på Västra Götalandsregionens hemsida om stipendiaterna.

B. Presentation av Västsvenska SOM-undersökningen (Samhälle, opinion och media) från Göteborgs Universitet (klockan 13.17)

 

6. Interpellation av Helén Eliasson (S) om vårdgarantin i Västra Götalandsregionen (klockan 15:51)

Helén Eliasson (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om vårdgarantin i Västra Götalandsregionen.

Interpellationssvar från Johnny Magnusson (M) (länk till sammanträdets handlingar)

7. Interpellation av Can Altintasli (V) om jämlik vård för kvinnor med beroendeproblematik (klockan 16:01)

Can Altintasli (V) frågar Gustaf Josefsson (M), ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om jämlik vård för kvinnor med beroendeproblematik.

Interpellationssvar från Gustaf Josefsson (M) (länk till sammanträdets handlingar)

8. Interpellation av Michael Melby (S) om statlig närvaro i kommunerna (klockan 16:49)

Michael Melby (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om statlig närvaro i kommunerna.

Interpellationssvar från Johnny Magnusson (M)/regionutvecklingsnämndens ordförande Kristina Jonäng (C) (länk till sammanträdets handlingar)

9. Västra Götalandsregionens delårsrapport augusti 2021 (klockan 13:36)

Årets första åtta månader har inneburit stora påfrestningar för flera av Västra Götalandsregionens verksamheter. I januari, när pandemins andra våg kulminerade, var det som mest 552 inneliggande patienter som vårdades för covid-19 på sjukhusen.

Men i takt med att andelen vaccinerade ökat har situationen stabiliserats. Fram till och med augusti har 1,1 miljoner första doser och 870 000 andradoser vaccin mot covid-19 givits i Västra Götaland.

Digitaliseringen har tagit stora kliv. Digitala vårdmöten har ökat med närmare 250 procent jämfört med föregående år, de mobila teamen har utökat sin verksamhet och nya samarbeten har skapats.

Men samtidigt lämnar pandemin spår. För många medarbetare som slitit hårt är behovet av återhämtning prioriterat. Samtidigt behöver invånarna få tillgång till den vård som fått anstå under pandemin.

Kollektivtrafiken har påverkats med minskade biljettintäkter till följd av minskat resande. Kulturförvaltningarna, som haft stängda hus, behöver nu arbeta med att både välkomna publiken tillbaka till salongerna och behålla den nya digitala publiken.

Utmaningen blir nu för VGR som helhet att möta behov som skapats när delar av verksamheten fått anstå och bibehålla de positiva effekterna som nya arbetssätt tagit med sig, samtidigt som medarbetarna måste få tid för återhämtning.

Det ekonomiska resultatet fram till augusti och prognosen för helåret är också starkt påverkat av pandemin och dess effekter. Staten har tilldelat stora riktade statsbidrag inom flera områden, till exempel för vaccinationer och PCR-testning. Statsbidragen beräknas skapa ett tillfälligt överskott. De höga statsbidragen i kombination med högre skatteintäkter, kompenserar för högre personalkostnader, vikande biljettintäkter och särskilda covidkostnader.

Resultatet före jämförelsestörande poster uppgår för perioden till 1,877 miljarder kronor. Under resterande del av året beräknas en högre kostnadsnivå för den verksamhet som fått stå tillbaka under pandemin. Helårsprognosen före jämförelsestörande poster bedöms till cirka 730 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutar att godkänna VGR:s delårsrapport per augusti 2021.

Beslut: enligt förslag

10. Tilläggsbudget 2022 (klockan 13:40)


Regionfullmäktige beslutade på tisdagens sammanträde om en tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen 2022 som omfattar 962 miljoner kronor. Tilläggsbudgetens största poster är 330 miljoner kronor ytterligare till att korta köerna i vården och 500 miljoner kronor i stöd till sjukhusgrupperna i Västra Götalandsregionen för omställningsarbetet och 95 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att möta specifika tillgänglighetskrav.

Tilläggsbudgeten är en förstärkning av Västra Götalandsregionens budget om drygt 60 miljarder kronor som antogs av regionfullmäktige i juni.

De 962 miljoner kronorna fördelas främst i tre spår:

 • Det första spåret är en utökad ekonomisk ersättning på 330 miljoner kronor extra till sjukvården för insatser som kan minska köerna.
 • I spår två tillförs hälso- och sjukvårdsnämnderna drygt 95 miljoner kronor extra för att möta specificerade tillgänglighetskrav, till exempel ökad finansiering av Sahlgrenska Universitetssjukhusets regiongemensamma vård.
 • I det tredje spåret tillförs sjukhusgrupperna i Västra Götalandsregionen ytterligare 500 miljoner kronor. Syftet med dessa pengar är att ge stöd till sjukhusen att kunna arbeta vidare med den långsiktiga omställningen mot mera nära vård och koncentration av specialistvården. Dessutom ges sjukhusen möjlighet att fortsätta införa nya arbetssätt och vidareutveckla digitaliseringens möjligheter.

Pandemin har inneburit snabb omställning både av Västra Götalandsregionens egna verksamheter och för aktörer i Västra Götaland. Kollektivtrafiken och kulturen har varit särskilt hårt drabbade av pandemins effekter samtidigt som utmaningarna inom miljö- och klimatområdet ökat.

Västra Götalandsregionen ska ta tillvara de nya arbetssätt som uppstod under pandemin och fortsätta att leda och hålla ihop samarbeten tillsammans med många aktörer i länet.

Den nya regionala utvecklingsstrategin med det övergripande målet ”Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle” pekar ut behoven fram till 2030. Tack vare stora egna omställningsresurser kan Västra Götalandsregionen tillsammans med privata, statliga och europeiska resurser bidra till en positiv tillväxt och utveckling.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2021 kompletteras med justeringar i budget för 2022 samt flerårsplanen för 2023 och 2024,
 • regionbidragen till styrelser och nämnder för 2022 fastställs i enlighet med framlagt förslag till kompletterad budget,
 • inriktningen för år 2023 och 2024 fastställs i enlighet med framlagt förslag som underlag för fortsatt planering,
 • resultat- och balansräkning fastställs i enlighet med framlagt förslag till kompletterad budget,
 • fastställda strategiska mål, prioriterade mål, finansiella mål samt fokusområden i budget för 2022 och planperioden ligger fast,
 • berörda nämnder ges dispens att besluta om detaljbudget senast 2 december.
   

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag om tilläggsbudget.

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget förslag om tilläggsbudget.

Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet.

11. Västra hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska förutsättningar inför 2022 (klockan 15:04)

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har tillskrivit regionfullmäktige om att få budgetera ett underskott på 60 miljoner kronor 2022. Begäran har skett i dialog med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd som vill föra över delar av 2021 års överskott till västra hälso- och sjukvårdsnämnden som finansiering.

Regionfullmäktige beslutar att godkänna Västra hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om att budgetera med underskott om 60 miljoner kronor under 2022. Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige avslår Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämndens begäran att överföra nämndens positiva resultat för 2021 till västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslut: enligt förslag

12. Sverigeförhandlingen: objektsgenomförandeavtal för Citybuss Backastråket (kl 15:05)

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Göteborgs Stad och staten ingått avtal om storstadsåtgärder i Göteborg i form av fyra kollektivtrafikobjekt för sammanlagt 7 miljarder kronor. Genomförandeavtalet Citybuss Backastråket är ett av dem. Syftet med avtalet är att tydliggöra ramar och reglera samverkan mellan parterna.

Regionfullmäktige godkänner objektsgenomförandeavtal för Sverigeförhandlingens objekt Citybuss Backastråket och ger Västtrafik AB ett direktiv att underteckna avtalet. Regionfullmäktige ger också Västtrafik AB direktiv att besluta om eventuella framtida justeringar av avtalet förutsatt att den sedan tidigare avtalade investeringsvolymen på 400 miljoner kronor inte överskrids. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att besluta om kommande objektsgenomförandeavtal inom Sverigeförhandlingen.

Beslut: enligt förslag

Demokraterna lämnade en protokollsanteckning.

13. Förlängning av tillgänglighetsåtgärder och nyttjande av tillgänglighetsmedel 2022 (klockan 15:11)

Västra Götalandsregionens regionstyrelse får av regionfullmäktige befogenhet att även under 2022 fördela 670 miljoner i tillgänglighetsmedel till de hälso- och sjukvårdsverksamheter som behöver det mest. Utöver det tillkommer 330 miljoner i tillägg, alltså totalt en extra miljard för att förbättra tillgängligheten.

Beslutet innebär att regionstyrelsen 2022 får ansvar för att samordna, leda och utveckla arbetet med bättre tillgänglighet för att hantera det uppdämda vårdbehovet till följd av pandemin. Regionstyrelsens särskilda bemyndigande ska användas för att nyttja hela den samlade hälso- och sjukvårdskapaciteten inom Västra Götalandsregionen, inklusive privata upphandlade vårdgivare. Det gäller även andra initiativ som stödjer hälso- och sjukvårdsförvaltningarnas uppdrag att utföra vård inom lagstiftade garantitider.

Beslut: enligt förslag

14. Förtida upphörande av tomträtt upplåten i fastigheten Göteborg Änggården 718:140 (klockan 15:13)

Under 1999 upplät Göteborgs kommun, i egenskap av ägare, tomträtt i fastigheten Göteborg Änggården för en tidsperiod på 50 år till Västra Götalandsregionen mot en årlig avgäld på 311 000 kronor.

2016 tecknades en avsiktsförklaring mellan kommunen och regionen. Syftet var att skapa förutsättningar för att utveckla miljöer som stödjer forskning, sjukvård, näringsliv och utbildning på Medicinareberget och Sahlgrenskatomten (Sahlgrenska Life).

Regionfullmäktige beslutar att förslag till avtal om förtida upphörande av upplåten tomträtt i fastigheten Göteborg Änggården godkänns. Fastighetsnämnden får i uppdrag att teckna samtliga handlingar och vidta erforderliga åtgärder för att genomföra det förtida upphörandet av tomträtten i fastigheten Göteborg Änggården.

Beslut: enligt förslag

15. Likvidation av Kust till Kust AB (klockan 15:14)

Västtrafik har inkommit med en hemställan om att påbörja likvidation av bolaget Kust till Kust AB. Bolaget Kust till Kust AB startades 1994 och syftar till att värna och utveckla järnvägstrafiken till, från och inom Kust till Kustbanans trafiksystem. Bolaget ägs utöver Västtrafik av Kalmar Länstrafik, Jönköpings Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Region Blekinge samt SJ. Verksamheten har under flera år varit vilande och parterna är överens om att bolaget inte längre uppfyller något syfte. Kust till Kust AB:s styrelse önskar därmed likvidera bolaget genom så kallad frivillig likvidation.

Regionfullmäktige beslutar att godkänna Västtrafik AB:s hemställan om att inleda likvidation av Kust till Kust AB.

Beslut: enligt förslag

16. Överlämnande av allmänna handlingar från styrelsen för sjukhusen i väster till styrelsen för regionhälsan avseende flyktingbarnmottagningen (klockan 15:15)

Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Sjukhusen i väster ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva flyktingbarnmottagningen vidare inom styrelsen för Regionhälsan från och med 1 januari 2022. Överlämnandet ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden. 

Beslut: enligt förslag

17. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner (klockan 15:15)

Bifallna motioner redovisas varje år. Sedan redovisningen av förra årets motionsbalans har 42 motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 28 motioner. Regionfullmäktige beslutar att motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna.

Beslut: enligt förslag

18. Motion av Janette Olsson (S) och Maria Brauer (S) om modell för patienter som experter vid en kris (klockan 15:16)

Janette Olsson (S) och Maria Brauer (S) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska ta fram en modell för patienter som experter vid en kris för att stärka och förbättra dialogen med patientföreningar och anhöriggrupper och upparbeta rutiner för en stärkt patientmedverkan. Personalens erfarenheter av en kris i vården ska också tas tillvara.

Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Båda instanserna har föreslagit att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete inom ramen för det personcentrerade arbetssättet med levande biblioteket samt med förvaltningarnas egna insatser för att följa upp personalens erfarenheter efter pandemin.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

19. Motion av Marianne Berntsson (D) med flera om lönetrappa för vidareutbildade sjuksköterskor (klockan 15:29)

Marianne Berntsson (D), med flera, har inkommit med en motion som föreslår att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen (VGR) inför en förutsägbar, förmånlig och väldefinierad lönetrappa för vidareutbildade sjuksköterskor som väljer att arbeta kvar i den patientnära vården. Motionen har skickats på remiss till personalutskottet. Att införa en lönetrappa utifrån motionärens beskrivning går inte i linje gällande löneavtal och VGR:s lönepolitiska arbete. Lönerna i VGR fördelas individuellt och differentierat och ska avspegla uppnådda mål och resultat.

Regionfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Beslut: enligt förslag

20. Anmälan av inkomna motioner (klockan 15:38)

Fem motioner har kommit in till dagens sammanträde.

Beslut: Regionfullmäktige remitterar motionerna till regionstyrelsen för fortsatt beredning.

21. Anmälningsärenden (klockan 15:38)

Regionfullmäktige beslutar att notera granskningsrapport från revisorskollegiet.

Beslut: enligt förslag

22. Valärenden - Valberedningens förslag till val (klockan 15:39)

Regionfullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag till val.

Beslut: enligt förslag

 

Mötet avslutas (klockan 17.21)

 

 


Senast uppdaterad: 2021-12-02 11:21