Regionfullmäktige 24 maj 2022

Plats: Quality Hotel, Nabbensberg 2, Vänersborg

Tid: Kl. 09:30

Handlingar till sammanträdet

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Information kl 11.45

A. Revisorernas ramplanering 2022
B. Utdelning av årets kulturpris
C. Patientnämndernas årsredovisning 2021

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (kl 09:30)

Länsstyrelsen har utsett Sven Olsson (MP) Henån, respektive Gladys Yannelli (S) Göteborg till nya ersättare i regionfullmäktige.

Sven Olsson (-) Henån har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige. Jesper Johansson (V) Göteborg, och Thomas Pettersson (C) Alingsås, har också avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär ny sammanräkning av länsstyrelsen.


2. Rättelse av regionfullmäktiges protokoll 2022-04-12 § 70 - initiativärende från GrönBlå Samverkan om särskild lönesatsning (kl 09:30)

Beslut:

Regionfullmäktiges protokoll från 2022-04-12 § 70 ska ha följande lydelse:

Regionfullmäktige beslutar att för 2022 avsätta 133 miljoner kronor ur moderförvaltningen för att från och med 1 maj 2022 förstärka den redan beslutade lönesatsningen, i form av ett ensidigt arbetsgivarutlägg riktat till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i sjukhusens dygnet-runt-vård.

Regionfullmäktige beslutar att ge regionstyrelsen i uppdrag att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma, så snart som möjligt, med en motsvarande lönesatsning till övriga yrkesgrupper inom dygnet-runt-vården.

3. Frågestund (kl 09:46)

Det har kommit in sju frågor till dagens frågestund:

 1. Lars-Erik Hansson (V) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, Pär Lundqvist (L), om tandhygienist i kommun.
 2. Kerstin Joelsson-Wallsby (V) frågar ordföranden för NU-sjukvården, Peter Heie (C), om läget på NU-sjukvården.
 3. Eva Olofsson (V) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, Pär Lundqvist (L), om ändrade åldersgränser för extra ersättning i vårdval rehabilitering.
 4. Annica Erlandsson (S) frågar ordföranden för NU-sjukvården, Peter Heie (C), om psykiatrin i Fyrbodal.
 5. Joakim Rosdahl (-) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om de kraftiga förseningarna i projekt Västlänken.
 6. Inga-Maj Krüger (SD) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, Pär Lundqvist (L), om bemanning, vårdplatser och patientsäkerhet.
 7. Håkan Lösnitz (SD) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, Pär Lundqvist (L) om tillgängligheten till BUP i Västra Götalandsregionen

4. Interpellation av Janette Olsson (S) om vårdens beredskap inför sommaren 2022 (kl 10:31)

Janette Olsson (S) frågar personalutskottets ordförande Linn Brandström (M) om vårdens beredskap inför sommaren 2022:

 • Hur går arbetet med planeringen av vården under sommaren 2022?
 • Känner du dig trygg med bemanningsläget för att bedriva säker vård i sommar i Västra Götalandsregionen?
 • Vilken beredskap har den politiska ledningen för att ha tillräckligt med vårdplatser öppna?

Interpellationssvar från Linn Brandström (M) - länk till sammanträdets handlingar

5. Interpellation av Mariette Höij Risberg (D) om att säkerställa missbruksvården i Göteborg (kl 11:10)

Mariette Höij Risberg (D) frågar Gustaf Josefsson (M), ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), om att säkerställa missbruksvård när Stigbergskliniken i Stadsmissionens regi i Göteborg lades ner och togs över av beroendekliniken på SU/Östra.

 • Vilka åtgärder vidtog man för att beroendekliniken på SU skulle ha tillräckligt bra förutsättningar för att ta över missbruksvården från Stigbergskliniken?
 • Hur kan ni säkerställa att patienter i behov av missbruksvård kan garanteras en kvalitetssäkrad missbruksvård på beroendekliniken på SU, i framtiden?

Interpellationssvar från Gustaf Josefsson (M) - länk till sammanträdets handlingar

6. Interpellation av Carina Örgård (V) om hur illa är det egentligen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? (kl 11:22)

Carina Örgård (V) frågar Gustaf Josefsson (M), ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

 • Tänker du att ni från den blågröna minoriteten borde gjort något annorlunda för att ge bättre förutsättningar för sommarplaneringen på SU?
 • Vilka initiativ kommer du ta för att ge verksamheterna möjlighet att öka bemanningen och öppna de vårdplatserna som behövs inför sommaren?

Interpellationssvar från Gustaf Josefsson (M) - länk till sammanträdets handlingar

7. Interpellation av Can Altintasli (V) om beroendevården i Göteborg (kl 11:41)

Can Altintasli (V) frågar Gustaf Josefsson (M), ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) om beroendevården i Göteborg.

Känner du att den styrande minoriteten har gett verksamheten de rätta förutsättningarna för att erbjuda vård efter behov på SU för beroendepatienter?

Vad kommer du att göra för att se till att denna patientgrupp får den vård de har behov av så att de får möjlighet att leva enligt Västra Götalandsregionens devis det goda livet?

Interpellationssvar från Gustaf Josefsson (M) - länk till sammanträdets handlingar

8. Rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen

Nuvarande rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen (VGR) har setts över och reviderats då nuvarande version av policyn gäller till och med 30 april 2022. Innehållet i den reviderade rese- och mötespolicy har inte förändrats nämnvärt men är nedkortat och ändrat i sin struktur.

Beslut: Regionfullmäktige antar ny rese- och mötespolicy för VGR och dess bolag.

9. Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (kl 13:19)

Regionfullmäktige fastställer ny lydelse av förbundsordningen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg inklusive fördelningsmodell. Förslaget innebär ett förtydligande av kommunalförbundets uppdrag och klargör att verksamheten kan ske antingen i egen regi eller utkontrakteras.

Beslut: Regionfullmäktige fastställer ny lydelse av förbundsordningen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg inklusive fördelningsmodell.

10. Delegering till regionstyrelsen att fatta genomförandebeslut om extern inhyrning i hus 2-3 inom Sahlgrenska Life (kl 13:20)

Sahlgrenska Life är en investering för framtidens forskning och vård. Genom att utveckla verksamheter och byggnader skapar Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs universitet konkurrenskraftiga miljöer för ledande forskning, utbildning, vård och innovation. Konceptet innehåller tre nya byggnader; hus 1, 2 och 3. Hus 1 är en investering för VGR medan hus 2–3 uppförs av extern fastighetsägare där VGR hyr delar av lokalerna genom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tandvårdsstyrelsen samt regionstyrelsen.

Beslut: Regionfullmäktige delegerar till regionstyrelsen att besluta om VGR:s inhyrning i hus 2–3 inom Sahlgrenska Life.

11. Samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner om naturbruksutbildning (kl 13:26)

Regionfullmäktige godkänner ett nytt samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland om naturbruksutbildning. Det nya avtalet gäller från 1 januari 2023 och löper under fyra år.

Samverkansavtalet har en viktig roll för kompetensförsörjningen av lantbruket, skogsbruket och andra viktiga näringar i Västra Götaland. Alla Västra Götalands kommuner ska ha trygg tillgång till moderna naturbruksutbildningar med hög kvalitet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå.

Det nya avtalet innebär att finansieringen av gymnasieutbildning på naturbruksprogrammet i VGR:s regi fortsätter att delas lika mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. Den vuxenutbildning som VGR erbjuder inom naturbruksområdet finansieras även fortsättningsvis helt av kommunerna. Avtalet ska godkännas av samtliga 49 kommuner i Västra Götaland.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner det nya samverkansavtalet om naturbruksutbildning från 1 januari 2023 till 31 december 2026.

12. Utlösande av option - inköp av 20 stycken 45 meter långa spårvagnar (kl 13:35) 

Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Västtrafik beställer ytterligare 20 nya 45 meter långa spårvagnar. De nya spårvagnarna har mer plats ombord och rymmer 50 procent fler resenärer än de äldre modellerna. De har dessutom gott om plats för barnvagnar. 40 spårvagnar av samma modell är redan beställda sedan tidigare.

Det finns ett stort behov av att förstärka och utveckla spårvagnstrafiken i Göteborg. Spårvagnstrafiken är stommen i Göteborgsområdets stadstrafik och är en förutsättning för en effektiv kollektivtrafik i området. Före pandemin hade spårvagnstrafiken en mycket gynnsam resandeutveckling. Under 2019 ökade spårvagnsresorna med cirka 8 procent. Återhämtningen av resandet på spårvagn har de senaste månaderna gått fortare än förväntat och resandet är nu uppe i 90 procent jämfört med innan pandemin. Totalkostnaden för 20 nya 45 meter långa spårvagnar bedöms bli cirka 80 miljoner Euro, vilket motsvarar cirka 840 miljoner kronor.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Västtrafik får i uppdrag att lösa ut option för inköp av 20 stycken 45 meter långa spårvagnar av modellen M34, inom en investeringsutgift om totalt 80 miljoner euro (fast pris).

13. Granskningsremiss - kungörande av granskning inför tillåtlighetsprövning av ny järnväg Göteborg-Borås, en del av nya stambanor

Regionfullmäktige godkänner yttrande på granskningsremiss inför tillåtlighetsprövning av ny järnväg Göteborg-Borås, en del av nya stambanor. Västra Götalandsregionen ställer sig bakom den rangordning som Trafikverket har gjort.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner yttrandet.

Demokraterna deltog inte i beslutet.

14. Motion av Anders Strand (SD) med flera om flexibla busshållplatser (kl 13:50)

Anders Strand (SD) med flera har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att se över möjligheterna att införa flexibel avstigning mellan ordinarie hållplatser i utsatta och otrygga områden under dygnets mörka timmar.

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av att Västtrafik inte ser någon möjlighet att genomföra försök eller införa flexibla hållplatser då trafiksäkerheten kommer i första hand.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

15. Motion av Carina Örgård med flera (V) om att våga gå före i att ställa krav på privata vårdgivare för att säkerställa en jämlik vård (kl 14:05)

I den statliga utredningen Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar - ökad kunskap och kontroll, konstateras att staten och regionerna behöver ta ett större ansvar för frågor som rör privata sjukvårdsförsäkringar i syfte att tillförsäkra patienterna en god och patientsäker vård utifrån de grundläggande principerna i hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Carina Örgård (V) med flera har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska våga gå före i att ställa krav på privata vårdgivare för att säkerställa jämlik vård. Förslagen är framtagna mot bakgrund av de förhoppningar som fanns i och med den statliga utredningen.

Beslut: Regionfullmäktige avslår delar av motionen mot bakgrund att det saknas laglig grund för att genomföra förslagen. Delar av motionen anses besvarade då VGR i egenskap av sjukvårdshuvudman för den privata vård som bedrivs på uppdrag, fullföljer sitt åtagande att genomföra fördjupade uppföljningar av leverantörens utförande av uppdraget. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i ärendet den 30 mars 2022

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

16. Anmälan av inkomna motioner

Följande motioner har kommit in till dagens sammanträde:

 1. Motion av Janette Olsson (S) med flera om Islandsmodellen
 2. Motion av Johanna Johansson (SD) om avgiftsfritt TBE vaccin till barn och unga
 3. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD) om gemensam patientnämnd
 4. Motion av Martin Wannholt (D) med flera angående Västlänkens ökade kostnader och tidsutdräkt
 5. Anmälningsärenden 

17. Anmälningsärenden 

Beslut: Regionfullmäktige beslutade att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

18. Valärenden - Valberedningens förslag till beslut

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag till val.