Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 21 september 2021

Plats: Regionens Hus, Göteborg samt digitalt på distans

Tid: Klockan 09.30

Handlingar till sammanträdet

Inledande formalia (kl 09:30)

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden (kl 09:33)

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (kl 09.33)

Nyvalda:
Länsstyrelsen har utsett Helen Persgren (MP) Vårgårda till ny ledamot i regionfullmäktige.
Länsstyrelsen har utsett Ingemar Basth (MP) och Rasmus Ragnarsson (SD) till nya ersättare i regionfullmäktige.

Avsägelser:
Gabriel Veble (S) Göteborg och Dennis Jernkrook (M) Borås har avsagt sig uppdraget som ledamöter i regionfullmäktige.
Alexander Berggren (SD) Göteborg har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

Beslut:

Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär ny sammanräkning av Länsstyrelsen. 

2. Frågestund (kl 09.35)

Det har kommit in sju frågor till dagens frågestund.

1. Lars-Erik Hansson (V) frågar ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gustaf Josefson (M) om väntetider inom bröstcancervården.

2. Can Altintasli (V) frågar ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Johan Fält (M) om kommunikation och vaccinering.

3. Magnus Harjapää (SD) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om Skövde flygplats.

4. Håkan Lösnitz (SD) frågar Peter Hermansson (M), ordförande i styrelsen för Västtrafik AB, om kontrollanter i kollektivtrafiken.

5. Ann-Christine Andersson (S) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om vaccination mot bältros hos äldre.

6. Evalena Öman (V) frågar ordförande i fastighetsnämnden Susanna Cassberg (M) om beredskap för översvämningar och skogsbränder.

7. Carina Örgård (V) frågar ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gustaf Josefson (M) om resurser till substitutionsbehandlingen.

 

3. Interpellation av Louise Åsenfors (S) om åtgärdsplan gällande stöd under klimakteriet (kl 10:32)

Louise Åsenfors (S) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L):

 • När tänker du att vi kan erbjuda en klimakterievård till stöd för när kvinnor går in i menopaus vilket också bidrar till en jämlik sjukvård i Västra Götalandsregionen?

Interpellationssvar från Jonas Andersson (L), länk till sammanträdets handlingar


4. Interpellation av Can Altintasli (V) om hur rekryterar vi så att vi får
personal som inte diskriminerar? (kl 10:54)

Can Altintasli (V) frågar personalutskottets ordförande Linn Brandström (M):

 • Hur säkerställer vi att vi rekryterar personal som är beredda att arbeta enligt de grundläggande värderingar som gör att de inte diskriminerar våra patienter, kollegor eller elever?

Interpellationssvar från Linn Brandström (M) länk till sammanträdets handlingar


5. Interpellation av Cecilia Dalman Eek (S) om interpellation om statsbidrag till förlossningsvården (kl 11:18)

Cecilia Dalman Eek (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M):

 • Anser du som ordförande i regionstyrelsen att det är okej att styrelsens beslut inte följs?
 • Vilka initiativ kommer du att ta för att pengarna till förlossningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska användas för sitt syfte?
 • Vilka initiativ kommer du att ta för att en korrekt återrapportering av statsbidragen genomförs?

Interpellationssvar från Johnny Magnusson (M) länk till sammanträdets handlingar


6. Interpellation av Janette Olsson (S) om att säkra patienternas hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen (kl 11:50)

Janette Olsson (S) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L):

 • Är det bra att utländska bolag är med och styr hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen?
 • Har Västra Götalandsregionen säkerställt att nätläkarna hanterar Västra Götalandsregionens patientdata på ett korrekt sätt?

Interpellationssvar från Jonas Andersson (L), länk till sammanträdets handlingar

Mötet ajourneras för lunch (kl 12:03 och återupptas igen kl 13:00)

Utdelning av Västra Götalandsregionens kulturpris 2021 (kl 13:00)

Västra Götalandsregionens kulturpris 2021 tilldelas skulptören och konstnären Eva Hild.

Intervju i VGRfokus med årets kulturpristagare Eva Hild


7. Interpellation av Mariette Risberg (D) om sommarens situation på förlossningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Beslut:

 1. Interpellationen tas upp på regionfullmäktiges nästa sammanträde


8. Interpellation av Eva Olofsson (V) om avgifter för personliga hjälpmedel (tas upp senare på dagordningen) 

Beslut:

 1. Interpellationen tas upp på regionfullmäktiges nästa sammanträde

9. Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2022-2023 (kl 13:11)

Regionstyrelsen fastställde 14 september 2021 förslag till Krav- och kvalitetsbok 2022-2023 för dels Vårdval Vårdcentral, dels Vårdval Rehab.

Krav- och kvalitetsböckerna för vårdvalen blir tvååriga från 1 januari 2022 till 31 december 2023 med fokus på långsiktig inriktning och mål. Justeringar i Krav- och kvalitetsböckerna kommer att behöva göras under de kommande två åren bland annat utifrån beslut om budget 2023 samt för att möjliggöra utveckling av vården i takt med genomförandet av omställningen.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige fastställer Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2022-2023.


10. Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2022-2023 (kl 13.17)

Regionstyrelsen fastställde 14 september 2021 förslag till Krav- och kvalitetsbok 2022-2023 för dels Vårdval Vårdcentral, dels Vårdval Rehab.

Krav- och kvalitetsböckerna för vårdvalen blir tvååriga från 1 januari 2022 till 31 december 2023 med fokus på långsiktig inriktning och mål. Justeringar i Krav- och kvalitetsböckerna kommer att behöva göras under de kommande två åren bland annat utifrån beslut om budget 2023 samt för att möjliggöra utveckling av vården i takt med genomförandet av omställningen.

Andra större förslag till förändringar gällande Vårdval Vårdcentral är en utveckling kring läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården, stärkta krav på att tillhandahålla digitala vårdtjänster, ett tilläggsuppdrag för Ungas psykiska hälsa, nya förutsättningar och krav för att bedriva jourcentral, en utökad stimulans av fast läkarkontakt och en möjlighet att ansöka om ett partiellt tidsbegränsat listningsstopp.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige fastställer Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral att gälla från och med 2022-01-01 till och med 2023-12-31.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

11. Redovisning av partistöd för 2020 och utbetalning av partistöd för 2022 (kl 14:02)

Regionfullmäktige har fastställt regler för partistöd den 5 november 2019. Enligt reglerna ska parti som får partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt avsedda ändamål. Dessutom ska en särskild granskningsman, som är utsedd av respektive parti, lämna en granskningsrapport som visar att redovisningen ger en rättvisande bild. Redovisningen ska avse perioden 1 januari –31 december och ges till regionfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige noterar redovisningen av partistöd 2020.
 2. Partistöd för 2022 utgår enligt följande:
  • Grundstöd per parti: 1 165 029 kronor
  • Stöd per mandat i regionfullmäktige: 377 266 kronor
  • Parti som tagit emot partistöd ska lämna årlig, skriftlig redovisning enligt Västra Götalandsregionens regler för partistöd.


12. Förlängning av regional utvecklingsplan för barn‐ och ungdomspsykiatrin (kl 14:05)

Den regionala utvecklingsplanen för barn‐ och ungdomspsykiatrin i VGR har reviderats och förlängs till 2021-2023. Den reviderade utvecklingsplanen för BUP bygger vidare på intentionerna att samtliga barn och ungdomar i Västra Götaland ska garanteras en likvärdig tillgänglighet, bedömning, utredning och behandling av god kvalitet, oavsett vart man bor eller vilka barnpsykiatriska behov man har. Den nya planen har dock ett större fokus på tillgänglighet och förbättrade vårdflöden.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige förlänger den reviderade regionala utvecklingsplanen för barn- och ungdomspsykiatrin till och med 2023.
 2. Regionstyrelsen bemyndigas att besluta om ändringar i planen samt att besluta om en ny plan när behovet föreligger.

13. Förlängning av beslut om tillfällig förändring av sjukreseregler med anledning av vaccination för covid-19 (kl 14:22)

Regionfullmäktige förlänger beslutet om tillfälliga förändringar av sjukreseregler till och med 30 september 2021. Beslutet innebär att patienter som är 70 år eller äldre får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården för vaccination mot covid-19 trots att besök för vaccination normalt inte omfattas av sjukresor.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige förlänger beslutet från den 16 februari 2021 om tillfälliga förändringar av sjukreseregelverket till den 30 september 2021. Patienter som är 70 år eller äldre får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården för vaccination mot covid-19 trots att besök för vaccination normalt inte omfattas av sjukresor.
 2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bemyndigas att besluta om tillfällig förlängning av beslutet under förutsättningar att fortsatt behov föreligger.


14. Ansvar för uppdrag till Västra Götalandsregionens konstenhet (kl 14:24)

Västra Götalandsregionen är en av landets största offentliga förvaltare och inköpare av konst. Konstsamlingen uppgår till cirka 65 000 konstverk. Konsten har en betydande roll i arbetet med att skapa goda offentliga miljöer och bidrar till att stärka VGR:s varumärke och attraktionskraft – samtidigt som den ger fastigheterna ett mervärde. 

Beslut:

 1. Regionfullmäktige beslutar att ansvaret för uppdrag till Västra Götalandsregionens konstenhet övergår från kulturnämnden till fastighetsnämnden och inarbetas i respektive nämnds reglementen.
 2. Regionfullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag att fastställa riktlinje för konsthantering.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande.

15. Försäljning del av fastigheten Borås Fristad Hed 1:4 samt del av fastigheterna Borås Arta 1:4 och 1:16 (kl 15:18)

Fastigheterna Borås Fristad Hed 1:4, del av samt fastigheterna Borås Arta 1:4 och 1:16 föreslås försäljas till Borås Stad. Marken har värderats till 780 000 kronor. Kommunen överlåter samtidigt del av fastigheten Fristads Klockarbol 1:1 till Västra Götalandsregionen. 

Beslut:

 1. Regionfullmäktige beslutar att sälja del av fastigheten Borås Fristad Hed 1:4 samt delar av fastigheterna Borås Arta 1:4 och 1:16.
 2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att teckna samtliga handlingar som krävs för att genomföra överlåtelsen.

Samtliga Västra Götalandsregionens kostnader i samband med försäljningen ska täckas ur köpeskillingen.


16. Förvärv av fastigheten Tanum Vitlycke 1:6 (kl 15:19)

Västra Götalandsregionen övertog verksamhetsansvaret, tillgångar och åtagande från Stiftelsen Bohusläns Museum 2005. Marken som omfattar hällristningsområdet om cirka 16 000 kvadratmeter ägs idag av Bohusläns museum men förvaltas av styrelsen för kulturutveckling.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige godkänner förvärv av fastigheten Tanum Vitlycke 1:6 på totalt 16 000 kvadratmeter.
 2. Regionfullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra förvärvet till en kostnad av 750 000 kronor samt 45 000 kronor i lagfartskostnad, och därtill teckna samtliga erforderliga handlingar som krävs för att genomföra förvärvet.
 3. Regionfullmäktige beslutar att förvärvet ska finansieras ur styrelsen för kulturutvecklings budgetram för verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar.


17. Ansvarsfrihet 2020 för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Stiftelsen Stenebyskolan och Stiftelsen Simmersröds barnhus (kl 15:21)

Årsredovisning för 2020 har lämnats av stiftelserna för Stenebyskolan, västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus. Revisionsberättelser har lämnats för samtliga, vilka tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för stiftelsernas styrelser. 

Beslut:

 1. Styrelsen för Stiftelsen Stenebyskolan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
 2. Styrelsen för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
 3. Styrelsen för Stiftelsen för Simmersröds barnhus beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.


18. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Svensk Luftambulans och Avancerad strålbehandling, samt information om kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg (kl 15:22)

Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet i tre kommunalförbund där regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. Tolkförmedling Väst bedriver språktolk- och översättningstjänster, Svensk Luftambulans bedriver ambulanshelikopterverksamhet och Avancerad strålbehandling driver en nationell anläggning för avancerad strålbehandling.

Beslut:

 1. Årsredovisningen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
 2. Årsredovisningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
 3. Årsredovisningen för kommunalförbundet Avancerad strålbehandling godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
 4. Informationen att förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg har godkänt årsredovisningen samt beviljat ansvarsfrihet för kommunalförbundets styrelse och enskilda ledamöter för verksamhetsåret 2020 noteras.


19. Motion av Carina Örgård (V) med flera om rätt till traumabehandling även vid beroendeproblematik (kl 15:25)

Carina Örgård (V), Marjan Garmroudi (V), Birgit Lövkvist (V) och Anette Holgersson (V) har föreslagit en översyn av hur en organisation kan stödja att möjliggöra vård och behandling mot skadligt bruk och poststressyndrom (PTSD) på ett evidensbaserat och personcentrerat sätt. I motionen beskrivs att få individer med denna typ av samsjuklighet erbjuds evidensbaserad traumabehandling.

Det pågår ett flertal aktiviteter i motionens riktning; implementering av handlingsplan för psykisk hälsa och regionala medicinska riktlinjer för beroendevård, förankring av fast vårdkontakt och personcentrerade arbetssätt, kunskapshöjande insatser, studier på olika nivåer samt nationella och regionala utredningar gällande vård vid samsjuklighet.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.


20. Motion av Bijan Zainali (S) och Louise Åsenfors (S) om granskning av användningen av regionalt stöd och offentlig finansiering (kl 15:44)

Bijan Zainali (S) och Louise Åsenfors (S) uppmärksammar i en motion till regionfullmäktige att det i Västra Götalandsregionen finns en omfattande tilldelning av ekonomiskt stöd och resurser till civila samhället och privat verksamhet. Motionärerna föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att säkerställa att samordning och återrapportering av kontroll- och säkerhetsverksamheten sker i samband med årsredovisningen. Syftet är att säkerställa att skattemedel används på de sätt de är avsedda för.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige bifaller motionen och ger regionstyrelsen i uppdrag att säkerställa att en samordning och återrapportering av kontroll- och säkerhetsverksamheten sker till regionstyrelsen och regionfullmäktige i samband med årsredovisningen.


21. Motion av Johanna Johansson (SD) om dubbelförskrivning av hjälpmedel till barn och unga (kl 15:56)

Johanna Johansson (SD) har i en motion anmäld till regionfullmäktige föreslagit att dubbla hjälpmedel ska kunna förskrivas om behov av hjälpmedel finns i både hemmet och förskola/skola.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.


22. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Magnus Harjapää (SD) om regional samverkan (kl 16:11)

Heikki Klaavuniemi (SD) och Magnus Harjapää (SD) har i motion till regionfullmäktige föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att ta initiativ till ett utökat samarbete med andra regioner. 

Beslut:  

 1. Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.


23. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Anders Strand (SD) om att slå samman förvaltningarna för naturbruk och folkhögskolorna (kl 16:21)

Håkan Lösnitz (SD) och Anders Strand (SD) har i en motion föreslagit en utredning av konsekvenserna av en sammanslagning av förvaltningarna för naturbruk och folkhögskolorna. Regionutvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och naturbruksstyrelsen har fått motionen på remiss. Alla tre remissinstanser hänvisar till pågående samverkan. 

Beslut:

 1. Regionfullmäktige avslår motionen.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

24. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) med flera om att införa remisstvång till psykiatrin (kl 16:37)

Heikki Klaavuniemi (SD) med flera föreslår i en motion till regionfullmäktige att det införs remisskrav till psykiatrin. Motionärerna lyfter fram att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin (VUP) är och har varit oacceptabelt långa under allt för många år. Dessutom menar motionärerna att bekymret med egenremisser är att patienterna ofta inte hamnar på rätt vårdnivå, utan hamnar inom specialistpsykiatrin trots att de i många fall kan vårdas inom första linjen. Problemet beskrivs som störst inom BUP, men förekommer även inom VUP.

Det finns tidigare fattade beslut om att öka tillgängligheten inom BUP, samt införande av remisskrav för neuropsykiatrisk utredning som utförs som en fristående vårdtjänst, som säkerställer en hållbar, god och jämlik tillgänglighet inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige avslår motionen.

Mötet ajourneras till kl 17.30.


25. Motion av Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) om att säkerställa vård efter behov i Västra Götalandsregionen (kl 17:30)

Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) har i en motion från december 2020 föreslagit att regionfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda åtgärder för att säkerställa vård efter behov i Västra Götalandsregionen. Motionen har skickats på remiss till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Båda remissinstanserna har föreslagit att motionen avslås mot bakgrund av att det finns ett pågående regeringsuppdrag som ligger i linje med motionens intentioner. 

Beslut: 

 1. Regionfullmäktige avslår motionen.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för yrkande från Socialdemokraterna.


26. Motion av Ulla Nathorst-Westfelt (D) med flera om inrättande av äldremottagningar inom primärvården (kl 18:37)

I en motion till regionfullmäktige har Ulla Nathorst-Westfelt, Marianne Berntsson, Mariette Risberg och Martin Wannholt (samtliga D) föreslagit att Västra Götalandsregionen inrättar äldremottagningar på vårdcentraler. Det pågår ett arbete inom Koncernkontoret för att säkerställa den geriatriska kompetensen inom hälso- och sjukvården i VGR.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige avslår motionen.


27. Motion av Ulla Nathorst-Westfelt (D) med flera om inrättande av digitalt kunskapscentrum för äldrevården (kl 18:47)

I en motion anmäld till regionfullmäktige har Ulla Nathorst-Westfelt (D), Marianne Berntsson (D), Mariette Risberg (D) och Martin Wannholt (D) föreslagit att Västra Götalandsregionen inrättar ett digitalt kunskapscentrum för äldrehälsovård som kan bistå alla vårdcentraler med samlad kunskap, råd och erfarenhet.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

28. Motion av Jan Alexandersson (V) med flera om Lysekilsbanans framtid (kl 18:53)

Jan Alexandersson, Kerstin Joelsson-Wallsby, Jesper Johansson och Louise Jeppsson samtliga (V) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att genomföra en utredning med syfte att utreda förutsättningarna för fortsatt gods- och persontrafik på Lysekilsbanan.

Beslut: 

 1. Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.


29. Motion av Jesper Johansson (V) och Louise Jeppsson (V) om tidskluven biljett i kollektivtrafiken (kl 19:15)

I en motion till regionfullmäktige föreslår Jesper Johansson (V) och Louise Jeppsson (V) att VGR ska utreda införandet av en ny tur- och returbiljett där giltighetstiden klyvs i två delar och att resenären själv väljer när den resterande halvan ska aktiveras.

Västtrafiks styrelse har beslutat att införa Flexbiljett under hösten 2021.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

30. Motion av Marianne Berntsson (D) med flera om extra semesterdagar för de som arbetat med pandemin på regionens sjukhus (Kl 19:21)

Marianne Berntsson, Mariette Risberg och Martin Wannholt (D) föreslår i en motion att alla som arbetat med pandemin på Västra Götalandsregionens sjukhus 2020 tilldelas två extra semesterdagar under 2021.

Extra semesterdagar sent under 2021 riskerar att öka den redan stora semesterskuld regionen i nuläget har. Det har också visat sig vara svårt att avgränsa vilka medarbetare inom VGR som arbetar med pandemin. När det gäller den extra ersättning som utgått med anledning av Covid-19 har man därför valt att betala ut till samtliga medarbetare.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige avslår motionen.

31. Motion av Joakim Rosdahl (D) om flexibelt dagperiodkort på Västtrafik

I en motion till regionfullmäktige föreslår Joakim Rosdahl (D) att kollektivtrafiknämnden ges i uppdrag att skyndsamt utreda införande av ett opersonligt rabattkort i form av ett flexibelt dagperiodkort. Västtrafiks styrelse har beslutat att införa Flexbiljett under hösten 2021.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

32. Anmälan av inkomna motioner (kl 19:31)

Tre motioner har kommit in till dagens sammanträde:

 1. Motion av Janette Olsson (S) med flera om anonymt stöd via nätet vid cannabisanvändning.
 2. Motion av Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S) om regionens framtida hälso- och sjukvård och dess ekonomi.
 3. Motion av Kerstin Joelsson Wallsby (V) med flera om att använda ett könsneutralt språk i Västra Götalandsregionens dokument

Beslut:

 1. Regionfullmäktige remitterar motionerna till regionstyrelsen för fortsatt beredning.

33. Anmälningsärenden

Inga anmälningsärenden har inkommit till dagens sammanträde.

34. Valärenden, valberedningens förslag till val

Beslut:

 1. Regionfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag

Sammanträdet avslutas (kl 19:36)


Senast uppdaterad: 2021-09-21 19:46