Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2020-06-09

Publicerad: Uppdaterad:
 
Följ mötet via webb-tv eller webbradio (även teckentolkat)
 
På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.
 
Plats: Hotell Stenungsbaden, Stenungsund
Dag: 9 juni, 2020
Tid: Kl. 10.00
 
Handlingar till sammanträdet

 

Enligt överenskommelse mellan partierna närvarar 79 ledamöter (istället för 149) för att kunna hålla avstånd i salen. Det innebär en majoritet av ledamöterna och att sammanträdet är beslutsmässigt. 

Dagordning och beslut

Inledande formalia
• Mötets öppnande
• Upprop
• Val av justerare
• Justeringsdatum

Beslutsärenden


1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

  • Joakim Rosdahl (D) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), om antikroppstestning för covid-19

  • Janette Olsson (S) frågar psykiatriberedningens ordförande Gunilla Druve Jansson (C), om kösituationen i barn- och ungdomspsykiatrin. Frågan utgår då Gunilla Druve Jansson inte är på plats.  

  • Håkan Linnarsson (S) frågar ordförande i styrelsen för Regionhälsan, Charlotte Nordström (M), om mödrahälsovårdsuppdraget.

 

3. Interpellation av Carina Örgård (V) om coronapandemin och psykiatrin

Jonas Anderssons (L) svar på interpellationen finns i handlingarna till sammanträdet (se länk ovan).


4. Budgetprocess 2021 för Västra Götalandsregionen

Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill att budget för 2021 ska beslutas i regionfullmäktige i november 2020. Partierna menar att de ekonomiska konsekvenserna och framtida vårdbehov till följd av pandemin gör förutsättningarna alltför osäkra.

Regionfullmäktige beslutar att bifalla ärendet.

 

5. Budget 2021 för Västra Götalandsregionen 

De styrande partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, har lämnat ett gemensamt budgetförslag för år 2021 och plan för 2022–2023. Johnny Magnusson (M) berättar att det kommer att presenteras ett kompletterande budgetförslag i november. 

Sverigedemokraterna och Demokraterna har lämnat egna budgetförslag för samma tidsperiod.  

Regionfullmäktige beslutar att anta de styrande partiernas budgetförslag. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet meddelar att de inte deltar i beslutet.

 

6. Budget för Västra Götalandsregionens revisorer för 2021

Regionfullmäktige beslutar att revisorernas regionbidrag för 2021 ska vara samma som 2020 års regionbidrag på 25,3 miljoner kronor med en uppräkning motsvarande uppräkningen för nämnder och styrelser 2021.

 

7. Förlängning Krav- och Kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2021 

Med anledning av pandemin Covid-19 som belastar vårdgivarna föreslås så få förändringar som möjligt genomföras i uppdraget till vårdcentralerna 2021. I ärendet föreslås därför en förlängning med nödvändiga justeringar av nu gällande förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) med förutsättningar att bedriva vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral, Krav- och kvalitetsboken 2020.

 

Regionfullmäktige beslutar att:

1) Godkänna justeringar av ekonomiska förutsättningar och ersättningsnivå i kapitel 6 i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral i enlighet med bilagt förslag att gälla från 2021-01-01.

2) Godkänna i övrigt Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2020 att gälla även 2021.

3) Ge hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att inom ramen för revidering av förfrågningsunderlaget inför 2022 ta fram en ny modell för täckningsgradsberäkning.

4) Ge hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att inom ramen för revidering av förfrågningsunderlaget inför 2022 göra en översyn av vårdcentralernas digitala tillgänglighet och deras kostnadsansvar för digitala besök i andra regioner. 

 

8. Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2021 

Med anledning av pandemin Covid-19 som belastar vårdgivarna föreslås så få förändringar som möjligt genomföras i uppdraget till rehabenheterna 2021. I ärendet föreslås därför en förlängning med nödvändiga justeringar av nu gällande förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem (LOV) med förutsättningar att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab, Krav- och kvalitetsboken 2020.

Beslut: enligt förslag med tillägg i en not på sidan 56 att gälla även utbildad språktolk. 

 

9. Stadslinbana i Göteborg eller alternativ till denna 

Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och staten har ingått avtal ”Sverigeförhandlingen” om kollektivtrafikåtgärder inom Göteborg. Ett av de objekt som är inom avtalet är en stadslinbana från Järntorget – Lindholmen – Lundby - Wieselgrensplatsen. Utredning och planering av linbanan har visat att investeringen blir väsentligt högre än ursprunglig avtalad kalkyl. Även driftkostnaden är högre än beräknat.

Regionfullmäktige beslutar enligt förslag som bland annat innebär att avsluta projekt stadslinbana i Göteborg.

 

10. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2021 

Regionfullmäktige ska varje år besluta om sina sammanträdesdagar och om tid för sammanträdena. För att ha beredskap för ytterligare ett tvådagarsmöte med regionfullmäktige föreslås att den 25 oktober bokas upp.

Regionfullmäktige beslutar att fullmäktige sammanträder 16 februari, 13 april, 18 maj, 7–8 juni, 21 september, eventuellt 25 oktober, 26 oktober och 30 november 2021.

 

11. Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning

Ändringen i arbetsordningen medför att regionfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 

Beslut enligt förslag. 

 

12. Ianspråktagande av medel ur avsättningen för kollektivtrafikutveckling 

AB Västtrafik har inkommit med skrivelser om att ur avsättningen för kollektivtrafikutveckling ianspråkta 50 miljoner kronor till hållplatsförlängningar längs spårvagnslinje 5 och 11 samt 56 miljoner kronor plus index till Engelbrektslänken, en byggnation av cirka 500 meter bananläggning på Engelbrektsgatan mellan Skånegatan och Södravägen. Projekten får betraktas som viktiga åtgärder för spårvagnstrafikens robusthet och kapacitet.

Regionfullmäktige beslutar enligt förslag.

 

13. Svar på skrivelser från Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster och Södra Älvsborgs sjukhus om ekonomi och verksamhet i balans.

I samband med koncernrapport mars har tre förvaltningar gjort likande skrivningar om ekonomi och verksamhet i balans. Det är Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster och Skaraborgs sjukhus. Alla tre styrelser vill informera om svårigheterna att arbeta med åtgärder för ekonomi och verksamhet i balans med anledning av rådande pandemi.

Regionstyrelsen och regionfullmäktige har behandlat flera ärenden om konsekvenser av covid-19. Regionstyrelsen konstaterade den 31 mars 2020 att både ekonomin för styrelser och nämnder och tillgänglighet till vård kommer att påverkas av rådande pandemi. Regionstyrelsens inriktning är att detta, i stor utsträckning, kommer att behöva hanteras gemensamt när situationen stabiliserats. Regionstyrelsen uppmanade också respektive sjukhusstyrelse att värdera vad som är möjligt att fortsätta med och vilka åtgärder som ska återupptas när arbetssituationen återgår till det normala.

Regionfullmäktige beslutar att översända tjänsteutlåtande som svar till de tre styrelserna.

 

14. Motion av Michael Melby (S) med flera om att etablera fler mottagningar för unga vuxna i Västra Götalandsregionen

Idag finns i Göteborg Mottagning Unga Vuxna (MUX) som täcker glappet mellan primärvård och specialistpsykiatrin. Författarna av motionen vill se att fler unga vuxna får tillgång till denna vård och att man utreder förutsättningarna att etablera fler mottagningar för unga vuxna i Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara bevarad.

 

Sammanträdet åter igång 13.00 med information om revisionens ramplanering

15. Motion av Helen Eliasson (S) med flera om kollektivavtal vid upphandling 

Motionärerna har, med hänvisning till det nya EU-direktivet om offentlig upphandling, bland annat föreslagit att kollektivavtal krävs vid alla offentliga upphandlingar av Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen avslås avseende förslag 1 och 5 samt att motionen anses vara besvarad avseende förslag 2, 3, 4 och 6.

 

16. Motion av Eva Olofsson (V) och Carina Örgård (V) om en visselblåsarfunktion i Västra Götalandsregionen 

Motionärerna föreslår att Västra Götalandsregionen ska utreda möjligheten att inrätta en visselblåsarfunktion som förenklar för Västra Götalandsregionens anställda att slå larm om missförhållanden och som tydliggör att visselblåsning inte bestraffas, utan uppskattas. 

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

 

17. Motion av Michael Melby (S) och Janette Olsson (S) om uppdrag för att ta hand om de yngre barnens psykiska hälsa

Motionärerna föreslår i motionen om ett uppdrag att ta hand om de yngre barnens psykiska hälsa. I motionen uppges att det är ett otydligt uppdrag för omhändertagandet av de yngre barnens psykiska hälsa, det är ett ojämnt utbud i regionen samt att tillgången till psykologer i regionen är ojämn. Motionen lyfter fram vikten av insatser under de tidiga åren samt psykologens roll i arbetet.

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

 

18. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om avgiftsfria broddar 

Motionären vill att hälso- och sjukvårdsstyrelsen utreder kostnaden för gratis broddar till personer äldre än 80 år och att Västra Götalandsregionen köper in behövligt antal broddar för utdelning.

Regionfullmäktige beslutar att motionen avslås.

 

19. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att höja undersköterskornas grundlönenivå

Motionären vill att en modell tas fram för att höja undersköterskornas grundlönenivå, så att den kommer i paritet med jämbördiga och närliggande regioner.

Regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. 

 

20. Motion av Eva Olofsson (V) med flera om rutiner för att hantera kränkningar från patient eller närstående

Motionärerna vill att ett förslag till rutiner för hantering av kränkning av medarbetare från patient eller närstående ska tas fram och genomföras i samtliga Västra Götalandsregionens sjukvårdsverksamheter i egen regi.

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

 

21. Motion av Lena Mjörnell (SD) om införande av testmiljö hos VGR IT 

Motionären föreslår att regionstyrelsen ska få i uppdrag att tillse att VGR IT inom skälig tid tillförsäkras en fullt fungerande testmiljö för samtliga IT-system som idag är i bruk i för regionen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

 

22. Motion av Bo Antonsson (SD) och Magnus Harjapää (SD) om psykiatrisk förvaltning

Bo Antonsson (SD) och Magnus Harjapää (SD) har i en motion föreslagit att utreda möjligheten att koncentrera all specialistpsykiatrisk vård under en förvaltning.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

 

23. Motion av Carina Örgård (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) om att tillhandahålla nödvändig vård för barn med svåra ätstörningar, 12-16 år 

Carina Örgård (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) föreslog i juni 2019 en kartläggning av ätstörningsvården för ungdomar 12–16 år för att revidera de medicinska riktlinjerna och anpassa öppen- och slutenvård. De menar att ätstörningar som tidigare främst drabbat flickor i tonår eller unga vuxenår förändrats över tid och såväl pojkar som yngre barn drabbas idag.

Det regionala processteamet för ätstörningar kan konstatera att allt fler ungdomar söker vård för ätstörningar. Dagens arbetssätt i öppenvården behöver utvecklas och uppdraget för den regiongemensamma avdelningen för unga vuxna patienter med ätstörningar i åldern 16–25 år, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, behöver ses över i sin helhet.

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att kartlägga den regionala ätstörningsvården och ge förslag på hur öppen- och slutenvården kan förbättras.

 

24. Motion av Carina Örgård (V) med flera om mottagning för våldtagna 

Carina Örgård (V) med flera vill i en motion att en specialistmottagning för personer utsatta för våldtäkt inrättas.

Regionfullmäktige beslutar att motionen avslås. Regionfullmäktige beslutar också att ge hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att utreda hur vård och omhändertagande av personer som utsatts för våldtäkt ska förbättras i Västra Götalandsregionen.

 

25. Motion av Carina Örgård (V) och Bille Karlsson (V) om bättre psykologiskt stöd för de minsta barnen

Carina Örgård och Billie Karlsson (V) har i en motion föreslagit ett förtydligande av uppdraget för verksamheten i Västra Götaland att ta hand om de yngre barnens psykiska hälsa. I motionen framkommer att barnen och dess vårdnadshavare behöver mer stöd än barnavårdscentralerna (BVC) kan erbjuda och motionen fokuserar särskilt på de barn med en utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse samt barn som varit med om skrämmande händelser.

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda resurstillsättning, utbildningsbehov samt behov av nyrekrytering för att möta behoven av psykologisk bedömning och behandling hos barn i åldersgruppen 0–5 år.

 

26. Motion av Inga-Maj Krüger (SD) med flera om att införa en medicinsk riktlinje för rektusdiastaspatienter

Motionärerna beskriver att operation av rektusdiastas inte erbjuds inom Västra Götalandsregionen med motiveringen att det inte finns evidens för att operation hjälper vid tillståndet.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

 

27. Motion av Carina Örgård (V) om uppdatering av det nya kunskapsläget gällande rektusdiastas riktat till berörda sjukhusverksamheter i regionen

Motionären beskriver att operation av rektusdiastas inte erbjuds inom VGR med motiveringen att det finns för lite forskning som visar att operation hjälper vid tillståndet.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

 

 28. Motion av Carina Örgård (V) om kartläggning av kunskapsläget hos berörda sjukhusverksamheter i regionen när det gäller att identifiera och behandla vestibulit

Motionären beskriver att kunskap och rutiner skiljer sig åt mellan olika regioner i landet och vill genom föreslagen kartläggning kunna garantera att kunskap finns inom VGR.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

 

29. Motion av Malin Sjunneborn (S) med flera om att efterlevnad av lagen kring nationella minoriteters rättigheter måste förbättras 

Motionären vill att Koncernkontoret får i uppgift att följa upp hur minoritetslagen efterlevs, se över om minoritetsspråken finns tillgängliga på 1177 och Närhälsan online samt att se över om det finns broschyrer på minoritetsspråken.

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

 

30. Motion av Malin Sjunneborn (S) om arbetslösheten bland ungdomar och nyanlända

Malin Sjunneborn (S) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ska besluta om en utredning om nedskärningarna av arbetsförmedlingen påverkat ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland och att VGR skapar förutsättningar för ungdomar att växa i språkutveckling så de matchar behoven.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

 

31. Anmälan av inkomna motioner

Till dagens sammanträde har två motioner lämnats in:

  • Motion av Janette Olsson (S) och Cecilia Dalman Eek (S) om syfte att växla upp arbetet kring jämlikhet i Västra Götalandsregionen.
  • Motion av Eva Olofsson (V) med flera om hårdare krav vid upphandlingar för att undvika personalbrist och en ojämlik vård

 

32. Anmälningsärenden 

Regionfullmäktige noterar sammanställningen av anmälningsärenden. 

 

Valärenden


Revisorskollegiets förslag till val - Revisor i Sjuhärads samordningsförbund

Valberedningens förslag till val
Ersättare i valberedningen (inget förslag - tas upp nästa sammanträde) 
Ersättare i patientnämnden Göteborg 
Nämndemän i Förvaltningsrätten i Göteborg 
Ersättare i styrelsen för Eduard Magnus musikfond 
Ledamot i Göteborgs Djurförsöksetiska nämnd 

Sammanträdet avslutat klockan 14.45 


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-12-01 10:22