Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2020-05-19

Publicerad: Uppdaterad:

 

Följ mötet via webb-tv eller webbradio (även teckentolkat)

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

Dag: 19 maj, 2020
Tid: Kl. 10.00

Handlingar till sammanträdet

Inga enkla frågor eller interpellationer detta sammanträde.

Mötet startar 10.15 

Enligt överenskommelse mellan partierna närvarar 79 ledamöter (istället för 149) för att kunna hålla avstånd i salen. Det innebär en majoritet av ledamöterna och att sammanträdet är beslutsmässigt. 

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Bokslutsdispositioner 2019 

Regionfullmäktige beslutar godkänna förslaget till bokslutsdisposition, innebärande att moderförvaltningen tillförs 1 558,6 miljoner kronor i eget kapital. (kl. 10.21) 

3. Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2019

Västra Götalandsregionens resultat är 336 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse med 333 miljoner kronor mot budget. Till detta resultat ska tillföras orealiserade finansiella vinster om 727 miljoner kronor i finansiella placeringarna för att nå det redovisade resultatet för 2019 som är 1 063 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen. (kl. 10.31) 


4. Revisionsberättelser för 2019 års verksamhet 

Regionfullmäktige beslutar att rikta en anmärkning mot styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus med samma motivering som revisorskollegiet. Regionfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelserna, ansvarsfrihet för samtliga styrelser, nämnder och beredningar och deras ledamöter för 2019 års verksamhet.

Revisorskollegiet har lämnat revisionsberättelser över Västra Götalandsregionens verksamhet under år 2019. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för samtliga nämnder, styrelser, beredningar och deras ledamöter.

Granskningen har genomförts med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget. Revisorerna har riktat en anmärkning mot styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus på grund av följande: bristande måluppfyllelse vad gäller både de ekonomiska som de verksamhetsmässiga målen, bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll, då styrelsen inte i tillräckligt god tid och inte i tillräcklig omfattning fattat och genomfört nödvändiga beslut för att redovisa en verksamhet och ekonomi i balans.

Sedan förra årets ansvarsprövning använder revisorerna begreppet erinran när den samlade bedömningen visar på tydliga brister, utan att bristerna är så allvarliga att anmärkning bör ges.

Revisorerna riktar erinran mot styrelsen för Skaraborgs Sjukhus och styrelsen för Sjukhusen i väster för bristande styrning och ledning, vilket lett till bristande måluppfyllelse vad gäller både de ekonomiska och de verksamhetsmässiga målen.

Revisorerna riktar också erinran mot styrelsen för NU-sjukvården på grund av bristande måluppfyllelse vad gäller de ekonomiska målen då styrelsen inte i tillräckligt god tid och inte i tillräcklig omfattning fattat och genomfört nödvändiga beslut för att redovisa en ekonomi i balans. (kl.10.50) 

5. Framställan från nämnder och styrelser om användning av eget kapital och obeskattade reserver i samband med budget 2020

Styrelsen för Regionhälsan har bett om att använda 825 000 kronor av eget kapital till vidareutbildning av specialistsjuksköterskor inom barn- och ungdomsmottagningar. Kostnaden är av engångskaraktär och specialistsjuksköterskor har en nyckelroll på barn- och ungdomsmottagningen.

Styrelsen för Västtrafik har ansökt om att lösa upp 60 miljoner kronor av obeskattade reserver under 2020 som extra finansiering av Göteborg Stads borttagande av subventionen av Göteborgs kommunkort.

Styrelsen för Regionteatern Väst har ansökt om att få disponera 300 000 kronor av obeskattade reserver och 200 000 kronor av bolagets fria egna kapital för att täcka merkostnader i fastigheten gällande brandskydd och arbetsmiljö.

Regionfullmäktige godkänner Regionhälsans ansökan om att använda 825 000 kronor av eget kapital, Regionteater Väst AB:s ansökan om att få disponera 300 000 kronor av obeskattade reserver och 200 000 kronor av bolagets fria egna kapital, eftersom kostnaderna är av engångskaraktär. Man föreslår dock att regionfullmäktige avslår Västtrafik AB:s ansökan om att lösa upp 60 miljoner kronor av obeskattade reserver. (kl. 10.51)


6. Kapitaltäckningsgaranti till bolagen med anledning av Covid-19 

Västra Götalandsregionen är ensam ägare till GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Turistrådet Västsverige AB, Västtrafik AB och Film i Väst AB. Regionteater Väst AB ägs till 91 procent av Västra Götalandsregionen (VGR). Flera av dessa bolag är drabbade av stora intäktsbortfall på grund av den pågående pandemin orsakad av Covid-19. Dessa intäktsbortfall kan komma att bli så stora att bolagens styrelser kan bli skyldiga enligt aktiebolagslagen att upprätta kontrollbalansräkning. För Västtrafik AB gäller det att säkerställa att man kan upprätthålla viktiga samhällsfunktioner som åvilar VGR som kollektivtrafikhuvudman.

Regionfullmäktige beslutar att utfärda en kapitaltäckningsgaranti till GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Regionteater Väst AB, Turistrådet Västsverige AB, Västtrafik AB och Film i Väst AB gällande till 2022-12-31.

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att inom ramen av 700 mnkr bevilja kapitaltäckningsgaranti och aktieägartillskott till GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Regionteater Väst AB, Turistrådet Västsverige AB, Västtrafik AB och Film i Väst AB efter framställning från bolagens styrelser. Regionfullmäktige beslutar att finansiering av dessa garantier sker inom moderförvaltningen. (kl. 11.13) 

7. Aktieägargaranti NetWest Sweden AB 

Västra Götalandsregionen bildade bolaget NetWest Sweden AB tillsammans med 28 kommuner/kommunala bolag år 2015. Bolagets uppdrag är att främja bredbandsutbyggnaden i Västra Götaland. Bolaget har god likviditet men söker ett villkorat aktieägartillskott för att undvika att behöva upprätta kontrollbalansräkning. I bolagets uppstart beslöts att ägarna skulle tillskjuta ett aktieägartillskott på sex miljoner kronor och aktiekapitalet och aktieägartillskottet hölls på en låg nivå. Det är risk att både aktieägartillskottet och halva aktiekapitalet kommer att vara förbrukat under slutet av andra halvåret 2020.

Regionfullmäktige beviljar NetWest Sweden AB ett villkorat aktieägartillskott om fyra miljoner kronor att avropas helt eller delvis 2020–2023. Aktieägartillskottet ska återbetalas så snart bolaget kan detta. (kl.11.16) 

8. Koncernens uppföljningsrapport mars 2020 Västra Götalandsregionen 

Årets första månader har dominerats av hanteringen av covid-19 vilket också påverkar koncernrapport mars. Verksamhetens resultat är 98 miljoner kronor men ett ekonomiskt underskott gällande finansiella poster ger ett sammanlagt resultat för årets första tre månader på en miljard kronor och en prognos för hela året på 1,5 miljard kronor.

Regionfullmäktige beslutade bland annat att godkänna rapporten, uttala acceptans för styrelser och nämnder i rådande situation och att de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av Covid-19 ska hanteras när läget har stabiliserats. (kl. 11.20)

9. Finansiell strategi för Västra Götalandsregionen 

Syftet med strategin är att bibehålla en stark finansiell ställning för Västra Götalandsregionen, på såväl kort som lång sikt, utifrån ett antal finansiella utmaningar. De främsta av dessa utmaningar handlar om långsiktiga åtaganden för framtida pensionsutbetalningar och att Västra Götalandsregionens befintliga likviditet bedöms att minska de närmaste åren.

Beslut enligt förslag att anta strategin, att avskilja åtta miljoner kronor till en pensionsmedelsportfölj och att medge extern upplåning av 1 300 miljoner kronor för att finansiera investeringar utöver spårvägsaffären som uppkommer 2020. (kl. 11.22) 

10. Övergripande ramverk för budgetprocessen i Västra Götalandsregionen

Syftet med dokumentet är att tydliggöra och skapa en samsyn kring det ramverk som partierna har att förhålla sig till vad avser koncernens budget samt nämnders och styrelsers arbete med överenskommelser, uppdrag och detaljbudgetar

Beslut enligt förslag att rekommendera partierna att i sitt budgetarbete utgå ifrån ramverket. (kl. 11.23) 

11. Riktlinje för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv i Västra Götalandsregionen

Enligt kommunallagen ska en regions budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. För att uppnå god ekonomisk hushållning på lång sikt räcker dock inte ett resultat på eller precis över noll. Ett överskott behövs exempelvis för att inflationsskydda det egna kapitalet och för att finansiera investeringar och pensionsutbetalningar.

Beslut enligt förslag att fastställa riktlinje. (kl. 11.23)

12. Västra Götalandsregionens inriktning för arbetet med hanteringen av konsekvenser av Covid-19

Covid-19 kommer att få konsekvenser för både Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter som drivs i egen regi och verksamheter som VGR finansierar. Som sjukvårds- och kollektivtrafikhuvudman har VGR en helt central roll i att upprätthålla dessa viktiga samhällsfunktioner. Både ekonomin för styrelser och nämnder och tillgänglighet till vård kommer att påverkas. Detta kommer i stor utsträckning att hanteras gemensamt när situationen stabiliserats.

Beslut enligt förslag (kl. 11.24) 

13. Avgiftsfrihet för personer som vårdas för covid-19 som inte omfattas av smittskyddslagen (SFS 2004:168)

Hälso- och sjukvården har ett uppdrag att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar. Därför är undersökning, vård och behandling för allmänfarliga sjukdomar avgiftsfria enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168). Avgiftsfriheten är dock begränsad, bland annat till den som är bosatt i Sverige.

Flera grupper är självbetalande för all vård som ges enligt Smittskyddslagen. Förslaget innebär att undersökning, vård och behandling för covid-19 ska vara avgiftsfria för personer som är självbetalande. Det gäller både öppen och sluten vård. Beslutet gäller inte personer som har försäkring eller kan uppvisa giltigt EU-kort eller intyg.

Regionfullmäktige beslutar om avgiftsfrihet för personer som vårdas för covid-19 som inte omfattas av Smittskyddslagen (SFS 2004:168). Beslutet gäller till och med 31 augusti 2020. (kl. 11.26)  

14. Gemensamma priser för sjukhusen 

Med hänvisning till oklara underlag och den uppkomna situationen med covid-19 samt den höga arbetsbelastning som sjukhusen kommer att ha under 2020, föreslås det andra årets införande av gemensamma priser inom den somatiska slutenvården och inom psykiatrin att pausas.

Beslut enligt förslag. (kl. 11.27) 

15. Riktlinje för hantering av internhyra inom kollektivtrafikfastigheter

Västra Götalandsregionen och Västfastigheter har under 2019 – 2020 tagit över ägandet och förvaltningsansvar av fastigheter för kollektivtrafik (spårvagnsdepåer, resecentrum med flera) från Västtrafik, HIGAB samt Göteborgs Stad. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta riktlinje för hantering av internhyra inom kollektivtrafikfastigheter.

Beslut enligt förslag. (kl. 11.27) 

16. Avrop från extern låneram avseende investeringar i spårvägen för år 2020 

Koncernkontoret föreslår att Koncernbanken får avropa 2 040 miljoner kronor från den externa låneramen för investeringar i spårvägen under 2020.

Regionfullmäktige beslutar att investeringar med anledning av spårvägsaffären med Göteborgs stad kan finansieras med extern upplåning inom bestämmelserna i Västra Götalandsregionens finanspolicy.

Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut beslutar regionstyrelsen att medge extern upplåning av 2 040 miljoner kronor för att finansiera investeringar med anledning av spårvägsaffären med Göteborgs stad som uppkommit under 2019 och uppkommer 2020. (kl. 11.29) 

17. Omfördelning inom regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 -nytt namngivet kollektivtrafikobjekt- ” Färja Göta Älv”

Regionfullmäktige beslutar att lägga till en eldriven färja över Göta Älv istället för det utgående objektet ”Nils Ericson-terminalen 3, västra sidan”. (kl. 11.30) 

18. Omfördelning inom regional transportinfrastrukturplan 2018-2029, nytt namngivet objekt – ”Objekt Väg 678, deletapp Bratteröd-Grohed och Objekt Förbifart Grästorp”

I samråd med Trafikverket föreslås nu att komplettera RTP med objekt Väg 678, deletapp Bratteröd-Grohed samt objekt Förbifart Grästorp.

Beslut enligt förslag. (kl. 11.31) 


19. Digitaliseringspolicy i Västra Götalandsregionen 

Digitaliseringsberedningen har tagit fram en digitaliseringspolicy som ska vägleda verksamheternas digitalisering.

Beslut enligt förslag. (kl. 11.34) 

20. Försäljning av fastigheten Vättungen 1:173, Bengtsfors kommun

Västra Götalandsregionen äger fastigheten Vättungen 1:173 i Bäckefors kommun, en fristående tomt på 2 737 kvadratmeter i närheten av Dalslands sjukhus. Tomtens byggnad användes tidigare av vuxenpsykiatrin på Dalslands sjukhus men står tom sedan tio år tillbaka och det planeras ingen verksamhet. Fastighetsnämnden har därför föreslagit att fastigheten ska säljas. Fastigheten bedöms vara värd mellan 475 000 kronor och 700 000 kronor. Byggnaden kräver stora underhållsåtgärder om den skulle tas i bruk igen.

Regionfullmäktige beslutar att ge fastighetsnämnden i uppdrag att sälja fastigheten Vättungen 1:173, Bengtsfors kommun, samt teckna de handlingar som krävs för att genomföra försäljningen. (kl. 11.35) 

21. Ansökan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening

I samband med förändringar inom spårvägen i Göteborg står Västra Götalandsregionen (VGR) inför ett behov av extern upplåning. VGR har tidigare lämnat in en intresseanmälan om medlemskap till kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB, som är helägt av medlemskommuner och regioner, och erbjuder finansförvaltning med inriktning på utlåning och rådgivning. Kommuninvest har nu erbjudit VGR att bli medlem i den ekonomiska föreningen. Ett medlemskap skulle innebära en möjlighet till konkurrenskraftig och effektiv upplåning för VGR.

Regionfullmäktige beslutar:

1. att VGR ska anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.

2. att till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 307 766 520 kronor, utgörande VGR:s medlemsinsats i föreningen.

3. att VGR tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB har ingått eller kommer att ingå.

4. att VGR, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.

5. att VGR ska ingå som part i det avtal där VGR tillsammans med övriga medlemmar ansvarar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.

6. att regionstyrelsen bemyndigas vidta de åtgärder i övrigt som krävs med anledning av VGR:s medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.

(kl. 11.37) 

22. Ägardirektiv för Regionteater Väst AB 

Efter regionfullmäktiges beslut har det uppmärksammats att Uddevalla kommun inte angetts som delägare i ägardirektivet. Ägardirektivet för Regionteater Väst AB behöver därför av formella skäl fastställas på nytt. Den enda korrigering som gjorts är således att Uddevalla kommun på ett korrekt sätt anges i ägardirektivet.

Beslut enligt förslag att fastställa ägardirektivet. (kl. 11.37) 

23. Lokal för regionfullmäktiges möten 

Regionfullmäktige beslutar att uttala sin avsikt att använda den nya samlingssalen som Vänersborgs kommun kommer att uppföra till regionfullmäktiges möten och för andra verksamheter inom Västra Götalandsregionen som tillfälligt har behov av en större lokal för konferenser eller kulturevenemang. (kl. 11.45) 

24. Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning 

Ändringen i arbetsordningen medför att regionfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.

Beslut enligt förslag. (kl. 11.47) 

25. Beslutsordning för val och nomineringar 

Regionfullmäktiges beslut från 2010 om hantering av val och nomineringar behöver uppdateras. För varje mandatperiod utses en valberedning som lägger fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla, förutom ett fåtal undantag. Förutom val som fullmäktige ska besluta om finns ett antal valärenden som behandlas av regionstyrelsen.

Regionfullmäktige beslutar:

  • om val och nomineringar av ledamöter och ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar, revisorer, ledamöter och revisorer i kommunalförbund, ledamöter och suppleanter i helägda bolag och deras dotterbolag samt delägda bolag, ledamöter och revisorer i stiftelser, val enligt speciallagstiftning, t ex nämndemän, ledamöter och revisorer, i samordningsförbund.
  • att regionstyrelsen beslutar, efter förslag från valberedningen, om val till internationella organ och EU:s beslutsgrupper.
  • att regionstyrelsen beslutar om övriga val, t ex regionstyrelsens egna utskott, beredningar och styrgrupper, samarbetsorgan, bolagsstyrelser där Västra Götalandsregionen inte är delägare.
  • att regionstyrelsen kan överlåta beslut om val/nomineringar till samarbetsorgan och liknande till annan nämnd eller styrelse, när annat inte är särskilt föreskrivet.

 

Regionfullmäktiges beslut den 19 oktober 2010 gäller därmed inte längre. (kl. 11.48) 

26. Hantering av allmänna handlingar 

Från och med 1 februari 2020 övertog styrelsen för Regionhälsan de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i Skene, Ulricehamn, Borås/Viskan, Lerum och Alingsås. Förändringarna innebär att allmänna handlingar behöver överlämnas till de styrelser och nämnder som har behov av dem för att driva verksamheten vidare.

Det webbaserade verktyget Tillgänglighetsdatabasen presenterar information om tillgänglighet på över 6 800 anläggningar och platser i Västra Götalandsregionen (VGR). Ansvar för verktyget övergick 1 januari 2020 till fastighetsnämnden.

Regionfullmäktige beslutar:

  • att regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva arbetet med Tillgänglighetsdatabasen vidare i fastighetsnämnden från och med den 1 januari 2020.

  • att styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare i de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i Skene, Ulricehamn, Borås/Viskan, Lerum och Alingsås i styrelsen för Regionhälsan från och med den 1 februari 2020.

  • Överlämnande och/eller införlivande av de allmänna handlingarna som beskrivs i beslutet ska ske i enlighet med de beslut som fattas av Arkivnämnden.

(kl. 11.49) 

27. Anmälningsärenden till regionfullmäktige april 2020 

Beslut enligt förslag. (kl. 11.50) 

28. Anmälan av inkomna motioner 

Till dagens sammanträde har fyra motioner lämnats in:
1. Motion av Björn Tidland (SD) och Anders Strand (SD)
om varvs- och industrihistoriskt centrum
2. Motion av Martin Wannholt (D) och Mariette Risberg om Vulvamottagningen på Angereds Närsjukhus
3. Motion av Carina Örgård (V) med flera om en kö till IVF
4. Motion av Carina Örgård (V) med flera om rätt till traumabehandling även vid beroendeproblematik

(kl. 11.55) 

Till dagens sammanträde har
4
motioner
lämnats
in:
1.
Motion av Björn Tidland (SD) och Anders Strand (SD)
om varvs
-
och industrihistoriskt centrum
2.
Motion av
Martin Wannholt (D) och Mariette Risberg om
Vulvamottagninen på Angereds Närsjukhus
3.
Motion av
Carina Örgård (V) med flera om en kö till IVF
4.
Motion av Carina Örgård (V) med flera om rätt till
traumabehandling även vid beroendeproblematik
Till dagens sammanträde har
4
motioner
lämnats
in:
1.
Motion av Björn Tidland (SD) och Anders Strand (SD)
om varvs
-
och industrihistoriskt centrum
2.
Motion av
Martin Wannholt (D) och Mariette Risberg om
Vulvamottagninen på Angereds Närsjukhus
3.
Motion av
Carina Örgård (V) med flera om en kö till IVF
4.
Motion av Carina Örgård (V) med flera om rätt till
traumabehandling även vid beroendeproblematik
Till dagens sammanträde har
4
motioner
lämnats
in:
1.
Motion av Björn Tidland (SD) och Anders Strand (SD)
om varvs
-
och industrihistoriskt centrum
2.
Motion av
Martin Wannholt (D) och Mariette Risberg om
Vulvamottagninen på Angereds Närsjukhus
3.
Motion av
Carina Örgård (V) med flera om en kö till IVF
4.
Motion av Carina Örgård (V) med flera om rätt till
traumabehandling även vid beroendeproblematik

29. Valärenden

1. Ersättare i arvodesberedningen

2. Ledamot och 2:e vice ordförande i miljönämnden

3. Ersättare i regionutvecklingsnämnden 

4. Ledamot i styrelsen för Västtrafik AB

5. Ledamot i styrelsen för Göteborgs Symfoniker AB

6. Ledamot i styrelsen för Sahlgrenska Science Park AB 

7. Juryledamot i Göteborgs tingsrätt, tryckfrihetsmål 

8. Nämndemän i Förvaltningsrätten i Göteborg 

9. Nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige 

10. Ledamot i styrelsen för Jonseredstiftelsen 

11. Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Borgmästare Lars Billströms donation

12. Ersättare i styrelsen för Stiftelsen James F Dicksons minnesfond 

 

Mötet avslutat!


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-12-07 15:45