Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2020-02-04

Publicerad: Uppdaterad:

Följ mötet via webb-tv eller webbradio (även teckentolkat)

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg

Dag: 4 februari, 2020
Tid: Kl. 09.30

Handlingarna till sammanträdet

 

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

Tre frågor har inkommit till dagens sammanträde.

 1. Tomas Angervik (S) frågar ordföranden i västra hälso- och sjukvårdsnämnden, Nicklas Attefjord (MP), om psykiatrin på Kungälvs sjukhus.
 2. Leo Welter (SD) frågar ordföranden i personalutskottet, Linn Brandström (M), om att tillskriva Socialstyrelsen om legitimationsärenden.
 3. Leo Welter (SD) frågar ordföranden i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, Staffan Setterberg (KD), om Coronaviruset.

3. Interpellation av Can Altintasli (V) om sårbarhet och förankring hos personal vid digitalisering

Interpellationssvar

4. Interpellation av Joakim Rosdahl (D) om inköp av utbildningar

Interpellationssvar

5. Interpellation av Malin Sjunneborn (S) om arbetsmiljön på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Interpellationssvar

6. Interpellation av Ann-Christine Andersson (S) om skillnader inom regionen när det gäller målvärden för god blodtryckskontroll (10:50)

Interpellationssvar

7. Interpellation av Janette Olsson (S) om att överbeläggningar ger arbetsmiljöproblem (11:00)

Interpellationssvar

8. Interpellation av Lars-Erik Hansson (V) om det omöjliga i att göra mer med mindre pengar (11:22)

Interpellationssvar

9. Interpellation av Eva Olofsson (V) om att minska de negativa effekterna av privata sjukvårdsförsäkringar (11:46)

Interpellationssvar

Lunchavbrott 12:28-13:15

10. Fri tandvård för 24-åringar i Västra Götalandsregionen, utfasning och upphörande (13:17)

Den fria barn- och ungdomstandvården i Västra Götalandsregionen förlängdes 2008 och har  successivt utökats till och med det år man fyller 24 år. Fri tandvård till de som är äldre än 23 år har efter lagändring 2017 varit ett regionalt beslut.

Regionstyrelsen har föreslagit att Västra Götalandsregionen ska anpassa sitt erbjudande om fri tandvård till unga till den nationella nivån.

Efter votering om att avgöra ärendet idag beslutade regionfullmäktige att återremittera ärendet. 

Förslaget som återremitteras är att under 2020 göra en utfasning för de som har pågående behandlingar och ta fram en information till de berörda patienter och vårdgivare. De vårdgivare som har avtal om fri tandvård för åldersgruppen kommer att få en justering av avtalet för åldersgruppen.

11. Återkopplingsuppdrag gällande miljökonsekvenser regional plan för transportinfrastruktur (13:53)

När Beredningen för hållbar utvecklings (BHU) sammanträde i oktober presenterades en analys av miljöeffekter samt rekommendationer inför kommande revidering av regional transportinfrastrukturplan.

Ärendet återremitterades eftersom ledamöterna efterfrågade ytterligare förankring med kommunalförbunden, dessutom efterfrågades en tidsplan för arbetet med revideringen av regional transportinfrastrukturplan, där miljökonsekvensarbetet integreras.

Sedan dess har ärendet stämts av ytterligare på tjänstemannanivå med kommunalförbunden samt med BHU:s presidium, med följande förtydligande: Rekommendationerna innebär att klimatfrågan integreras och beaktas i inriktningsplaneringen, i planbygget och i genomförandet.

Detta görs även idag, men kommer nu förtydligas och stärkas i beredningen jämfört med tidigare planeringsomgångar för att svara mot regionfullmäktiges uppdrag. Att klimatfrågan integreras innebär att den ska ses samlat med andra perspektiv och mål, såsom trafiksäkerhet och tillgänglighet, och med en helhetssyn på regionens olika geografiska förutsättningar.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna ”PM Uppdaterad analys av miljöeffekter, samt rekommendationer inför kommande revidering av regional infrastrukturplan”, som återrapportering för fullmäktiges uppdrag. Rekommendationerna ska beaktas som en integrerad del i arbetet med att revidera den regionala transportinfrastrukturplanen.

Beslut: enligt förslag

12. Hemställan om godkännande av upplösning av obeskattade reserver (13:57)

Västtrafik AB ser ett behov av att lösa upp obeskattade reserver motsvarande negativ indexavvikelse, i dagsläget bedömd till maximalt 20 miljoner kronor vid årets slut.

GöteborgsOperan AB har behov av att lösa upp obeskattade reserver, på grund av minskade intäkter och ökade verksamhetskostnader kopplat till säsongsvariation, för att nå ett nollresultat i bokslutet för 2019.

Upplösningen av obeskattade reserver måste ske före fastställande av årsbokslut 2019 och kan ej beslutas i efterhand.

Göteborgs Symfonikernas behov av att lösa upp obeskattade reserver bör ej beviljas då underskottet utgör normal resultatvariation.

Regionfullmäktige beslutade att:

 • att Västtrafik AB får vid behov lösa upp obeskattade reserver upp till 20 miljoner kronor i samband med 2019 års bokslut om underskottet är hänförlig till ökade indexkostnader.
 • att GöteborgsOperan AB får vid behov lösa upp obeskattade reserver upp till 15 miljoner kronor i samband med 2019 års bokslut om underskottet är hänförligt till minskade intäkter på grund av säsongsvariationer.
 • att Göteborgs Symfoniker AB får ej lösa upp obeskattade reserver enligt begäran.

Beslut: enligt förslag

13. Samordning av laboratoriemedicinsk diagnostik i Västra Götalandsregionen (13:59)

För att ytterligare utveckla samverkan inom diagnostiken fick Diagnostikrådet under 2017 i uppdrag av regiondirektören att göra en översyn och föreslå hur hela eller delar av den diagnostiska verksamheten bör struktureras och organiseras för att framöver säkerställa tillgänglighet, kontinuitet och utveckling med högsta kvalitet och effektivitet.

Koncernledning hälso- och sjukvård fick resultat av översynen presenterade i en rapport, Samordning medicinsk diagnostik i Västra Götalandsregionen. Rapporten förordade en förstärkt samordning, men fortsatt lokal organisering av medicinsk diagnostik. Efter ytterligare analyser enades koncernledningen om att den medicinska diagnostiken i regionen samorganiserades inom ordinarie organisationsstruktur, och därmed att det långsiktiga målet är att den medicinska diagnostiken inom VGR ska samlas inom SU:s organisation.

Organisationsförändringen innebär att laboratorieanalysmedicinska verksamheterna inom specialiteterna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin vid NU-sjukvården, SV (Kungälv) och SÄS organisatoriskt överförs till SU.

Allt annat lika ska laboratorieverksamheten samlat kosta mindre när den organiseras i en organisation. Snarare skapas möjlighet för effektiviseringar med lägre styckkostnader. Redan från 2022 bör effektiviseringar ge positiva effekter på ett antal flöden så att vissa styckkostnader blir lägre.

Däremot kan respektive förvaltning komma att få ändrad kostnadsbild. Innan beslut om ersättningsmodell är det viktigt att effekterna av en ny modell synliggörs och analyseras samt att förslag för att minimera eventuella betydande ekonomiska konsekvenser för respektive organisation finns med i förslaget. Den modell som tas fram behöver också säkerställa diagnostikens utveckling över tid.

Regionfullmäktige beslutade:

 • att all laboratoriemedicinsk analysverksamhet i egen regi inom Västra Götalandsregionen från och med den 1 januari 2021 organiseras inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • att ge regionstyrelsen i uppdrag att samordna förändringen.
 • att styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset får i uppdrag att säkerställa genomförandet av förändringen och mottagandet av berörda verksamheter. En samlad organisation innebär att laboratorieanalys-verksamheten ska kosta mindre än vad den gör idag.
 • att styrelserna för NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus och Sjukhusen i väster får i uppdrag att säkerställa genomförandet av förändringen.

Beslut: enligt förslag

14. Motion av Ann-Christine Andersson (S) med flera om fotvård och diabetes (14:00)

Ann-Christine Andersson (S), med flera, föreslår i en motion att regionfullmäktige beslutar om att genomföra två insatser på området fotvård vid diabetes. De två insatserna är:

 1. Att genomföra en aktuell kartläggning av hur fotsår på grund av diabetes totalt hanteras i regionen.
 2. Att redovisa om den modell som används i Värmland är möjlig att införa i Västra Götalandsregionen.

Motionärerna motiverar föreslaget med att fotkomplikationer hos personer med diabetes – både fotsår och amputationer – skulle kunna förebyggas med god och tillgänglig fotvård i rätt tid. Motionen lyfter fram en modell som används i Region Värmland i syfte att förebygga fotsår och amputationer hos personer med diabetes, och vill undersöka ifall denna modell skulle kunna användas även i Västra Götalandsregionen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i september att anse motionen som besvarad.

Från och med 2019 pågår redan ett arbete för att förbättra hälso- och sjukvården för personer med diabetes inom ramen för den regionala kunskapsstyrningen. I och med detta arbete planeras insatser som ligger i linje med motionärens förslag.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad. Beslutet avgjordes genom votering.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande.

15. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om förebyggande fotvård för patienter med diabetes (14:09)

Håkan Lösnitz (SD) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att genomföra två insatser på området fotvård vid diabetes. Motionären föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får följande två uppdrag:

 1. Att utreda vilka förbättringsmöjligheter det finns i Västra Götalandsregionen när det gäller förebyggande insatser inom området fotsår och fotamputationer.
 2. Att utreda möjligheten att inför den så kallade ”Värmlandsmodellen” i Västra Götalandsregionen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i september att anse motionen som besvarad.

Från och med 2019 pågår redan ett arbete för att förbättra hälso- och sjukvården för personer med diabetes inom ramen för den regionala kunskapsstyrningen. I och med detta arbete planeras insatser som ligger i linje med motionärens förslag.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

16. Motion av Nicklas Attefjord (MP) med flera om en sammanhållen vårdkedja med en huvudansvarig barnmorska - från mödravård till förlossning (14:11)

Nicklas Attefjord (MP) med flera, har i en motion från september 2018 föreslagit att Västra Götalandsregionen utreder möjligheten till en sammanhållen vårdkedja med en huvudansvarig barnmorska för gravida (nedan kallad ”caseload midwifery”).

Två av remissinstanserna, SkaS och Regionhälsan, ställer sig negativa och föreslår att motionen avslås. Övriga remissinstanser yrkar att motionen godkänns.

"Caseload midwifery" har diskuterats i medier och fackpress och är en aktuell och viktig fråga, inte minst ur ett patientperspektiv. Koncernkontoret föreslår därför att tillsätta en utredning för att undersöka för- och nackdelar med inrättande av "case load midwifery".  Konsekvenser för arbetsmiljö, jämlikhet, organisation, kostnader och patientperspektiv ska ingå i ett utredningsuppdrag.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en utredning om möjligheten att inrätta en modell med en sammanhållen vårdkedja med en huvudansvarig barnmorska.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande.

17. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om nyckeltal för Västra Götalandsregionens vårdinrättningar (14:32)

Håkan Lösnitz (SD) föreslår i en motion att utreda möjligheten att ta fram och införa nyckeltal för nyttjandegraden av Västra Götalandsregionens vårdcentraler, barnavårdscentraler (BVC), mödravårdscentraler (MVC), rehabmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri (BUP) etcetera.

Fastighetsnämnden har föreslagit bifall för motionen och styrelsen för Närhälsan anser motionen vara besvarad med hänvisning till beskrivningen av arbetet med lokaleffektivisering inom förvaltningen.

Koncernkontorets sammanfattande bedömning är att motionens intentioner ligger i linje med fastighetsnämndens uppdrag. I fastighetsnämndens reglemente framgår att "nämnden ska bedriva fastighetsförvaltning och lokalförsörjning ändamålsenligt och effektivt så att Västra Götalandsregionen utnyttjar egna lokaler och begränsar extern förhyrning".

Det motionären föreslår ligger också i linjen med pågående arbeten avseende olika typer av nyckeltal för lokalplanering på regional nivå.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad. Beslutet avgjordes genom votering.

Beslut: enligt förslag

18. Motion av Janette Olsson (S) med flera om rutiner för vård vid samsjuklighet med psykiatriska tillstånd och beroendeproblematik (14:42)

Patienter har på grund av sin samsjuklighet, med komplexa psykiatriska tillstånd och beroendeproblematik, svårt att fä värd och stöd samordnat.

Janette Olsson (S), med flera, föreslår i en motion att en kartläggning genomförs och att en regional handlingsplan upprättas för att säkerställa att Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna har rutiner för att ovan beskrivna patientgrupp ska få adekvat vård.

Samtliga remissinstanser bekräftar att det finns behov av att stärka och systematiskt förbättra samverkan kring de vård- och stödinsatser som ges till målgruppen. Ansvarsfördelning mellan huvudmännen poängteras som en särskild utmaning. Samtliga remissinstanser framhåller pågående utvecklingsarbeten som sker inom ramen för vårdsamverkan mellan region och kommuner.

Pågående/genomfört arbete:

 • Ett länsgemensamt inriktningsdokument för integrerade verksamheter för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende är under framtagande inom Handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020. Syftet med detta uppdrag sammanfaller med intention i motionen.
 • Parallellt har Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) omhändertagit regionuppdrag inom missbruk- och beroende. Syftet är att säkra riktlinjer och kunskapsspridning inom beroendevården.
 • Delregional vårdsamverkan exemplifieras med utvecklingsarbeten inom området för integrerade verksamheter, såsom ACT Göteborg och SIMBAS modellbeskrivning för integrerade team.
 • Sveriges kommuner och regioner (SKR) har lagt en handlingsplan för personer mellan 13-29 år.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

19. Motion av Håkan Linnarsson (S) med flera om att etablera fler familjecentraler i Västra Götalandsregionen (14:54)

Håkan Linnarsson (S) med flera, föreslår i en motion att förutsättningarna att etablera fler familjecentraler i Västra Götaland utreds.

Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård och östra hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att motionen bifalls. Familjecentralernas verksamhet är, som motionärerna beskriver, en viktig verksamhet som beskrivs ge stora vinster för barn och familjer. Detta visar både svaren från övriga remissinstanser samt bifogat underlagsmaterial.

Familjecentralernas verksamhet bygger på en nära samverkan mellan kommun och region. De lokala förutsättningarna vad gäller bland annat demografi och geografisk struktur ger olika möjligheter. Det kräver också en flexibilitet från de samverkande parterna, för att få en väl fungerande verksamhet.

En samverkan med gemensamma överenskommelser mellan kommun och region är en grund för att starta och gemensamt utveckla familjecentraler. Ett arbete är nu initierat tillsammans med VästKom för att utreda möjligheterna till ett gemensamt inriktningsdokument för familjecentraler. Därmed finns initiativ som motsvarar intentionerna i motionen.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad. Beslutet avgjordes genom votering.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande.

20. Motion av Håkan Linnarsson (S) med flera om att införa avgiftsfria läkar-och psykologbesök på ungdomsmottagningarna (15:27)

Håkan Linnarsson (S) med flera, har i en motion föreslagit att införa avgiftsfria läkar- och psykologbesök på Västra Götalandsregionens ungdomsmottagningar. Motionären skriver att ungdomsmottagningarna har en stor möjlighet att nå unga och ge dem hjälp, men det finns risk för att kostnaderna avskräcker unga från att söka hjälp.

Under 2017 gjordes en större översyn av regelverket för patientavgifter. I översynen ingick att utreda frågan om avgiftsfria besök på ungdomsmottagningar. Utredningen resulterade i att patientavgiften ska vara den samma för liknande vård, oavsett om den ges på ungdomsmottagning eller vårdcentral.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar efter behandling att föreslå avslag på motionen.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. Beslutet togs efter votering.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande.

21. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om att regionen skall sluta med omskärelse av pojkar som görs av andra än medicinska skäl (15:53)

Håkan Lösnitz (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen omedelbart slutar erbjuda och utföra omskärelse av pojkar av andra än medicinska skäl. Enligt motionären erbjuder idag Västra Götalandsregionen (VGR) omskärelse av icke-medicinska skäl på omyndiga pojkar. Motionären hänvisar bland annat till barnkonventionen.

VGR genomför idag enbart omskärelse av pojkar då det finns medicinska skäl. VGR har inga upprättade avtal med vårdgivare för att genomföra icke-medicinsk betingad omskärelse av pojkar på grund av att det inte funnits efterfrågan.

2015 gjordes en noggrann genomgång av den aktuella frågan. Det konstaterades då att det inte finns några skäl att överpröva hälso- och sjukvårdsutskottet beslut från september 2009 om att godkänna rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner att erbjuda omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder.

Koncernkontoret bedömer att det inte har tillkommit något avgörande i denna fråga som motiverar ett annat beslut än det som fattades 2015.

Den vägledning som tagits fram av FN:s barnrättskommitté i tolkning av barnkonventionen, de så kallade allmänna kommentarerna, inkluderar inte icke-medicinsk omskärelse av pojkar som skadlig traditionell sedvänja.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. Beslutet togs efter votering.

Beslut: enligt förslag

22. Motion av Marianne Berntsson (D) om att utredning av obstruktiv sömnapné skall omfattas av vårdgarantin (16:05)

Marianne Berntsson (D) har i en motion föreslagit att utreda förutsättningarna för att utredning på misstanke om obstruktiv sömnapné ska omfattas av vårdgarantin. Motionen beskriver ett behov av förbättrad tillgänglighet för utredning vid obstruktiv sömnapné, (OSA), det vill säga andningsuppehåll på grund av luftflödesbegränsning under sömn, och att väntetiderna för utredning av detta tillstånd är för långa i vår region.

OSA kan ge allvarliga konsekvenser och finns hos mellan 10 till 20 procent av personer i medelåldern.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tillstyrkt motionens förslag att utreda förutsättningarna för att NAR ska omfattas av vårdgarantin i Västra Götalandsregionen, på misstanke om obstruktiv sömnapné.

Regionfullmäktige bifaller motionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utredning på misstanke om obstruktiv sömnapné ska omfattas av vårdgarantin inom Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

23. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om avgiftsfria broddar (16:06)

Håkan Lösnitz (SD) föreslår i en motion avgiftsfria broddar. Bakgrunden är de 10 000 personer som enligt motionären hamnar på sjukhus inom Västra Götalandsregionen (VGR) varje år på grund av fallolyckor. Förebyggande vårdinsatser ger både ekonomiska besparingar samt minskar mänskligt lidande.

Motionsställaren förslår att HSS får i uppdrag att utreda vad kostnaderna skulle bli för att köpa in behövligt antal broddar för att ge ut gratis till invånare som är äldre än 80 år. Förslaget är också att VGR köper in ett antal broddar för att tillhandahålla på våra vårdinrättningar och ge ut gratis till alla som är äldre än 80 år.

Motionen har gått på remiss till norra hälso- och sjukvårdsnämnden och till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och båda remissinstanserna föreslår att motionen ska avslås med följande motivering:

 • Majoritet av fallolyckor bland äldre sker i hemmet, inte utomhus vintertid. Att dela ut gratis broddar till alla äldre än 80 år är en begränsad insats där osäkerheten är stor om de som har störst behov tar del av erbjudandet.
 • Koncernkontoret har tidigare tagit fram ett underlag i samband med att Göteborgs stad beslutade att inte längre dela ut avgiftsfria broddar. Mot bakgrund av det är bedömningen att en utredning redan är gjord vad gäller vilka kostnader som kan vara aktuella.
 • Det finns heller inte någon evidens för att just en gratis utdelning av broddar leder till färre frakturer.

Regionfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.

24. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Bo Antonsson (SD) om debitering och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök (16:07)

Håkan Lösnitz (SD) och Bo Antonsson (SD) föreslår i en motion att regionfullmäktige beslutar om debitering och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök. Motionärerna framhåller att regionen behöver vidta konkreta åtgärder för att skapa generella riktlinjer, rutiner, förhållningssätt eller strategier, framtagna i syfte att begränsa antalet uteblivna vårdbesök.

I motionen framförs yrkande på:

 1. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa gemensamma regionala riktlinjer i syfte att minska antalet uteblivna vårdbesök.
 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa en administrativ avgift vid upprepade uteblivna vårdbesök.

Motionärerna anser att de individer som belastar vården med onödiga kostnader också får stå för en del av dessa genom att regionen inför en form av administrativ extraavgift vid upprepade missade besök. I dag finns redan en avgift vid uteblivet besök eller sent avbokat besök. Chefen på respektive mottagning kan besluta om avgiftsbefrielse, vilket görs i cirka 25 procent av fallen. D.v.s. i 75 procent av fallen tas det ut utgift och där ingår upprepade uteblivna besök, detta bedöms av Koncernkontoret vara tillräckligt ekonomiskt incitament. Dock behöver detta kommuniceras bättre till patienterna.

Koncernkontorets ställer sig bakom motionärernas förslag om att införa regionala riktlinjer i syfte att minska antalet uteblivna vårdbesök. Det saknas riktlinjer för i vilken omfattning åtgärder ska vara genomförda på sjukhusen. Ett tydliggörande av i vilken omfattning åtgärder ska vara genomförda bedöms vara positivt. För att minska antalet uteblivna besök är det Koncernkontorets samlade bedömning att dessa riktlinjer ska innefatta åtgärder som syftar till att allt fler bokade besök ska vara överenskomna med patienten. 

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionens första beslutssats, om att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa gemensamma regionala riktlinjer i syfte att minska antalet uteblivna vårdbesök.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionens andra beslutssats, om en administrativ avgift vid uteblivna vårdbesök. 

Beslut: enligt förslag

25. Motion av Johan Johansson (SD) om förebyggande hörselvård (16:15)

Johan Johansson (SD) har i en motion föreslagit att utreda formerna och ta fram riktlinjer för ett systematiskt arbete med förebyggande hörselvård, som ska tillämpas i Västra Götalandsregionen vid beställning av förebyggande hörselvård. Motionen belyser vikten av prevention av hörselskada och har remitterats till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden samt hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Preventiv hörselvård omfattar åtgärder för att undvika hörselnedsättning och hörselskada. En hörselnedsättning på grund av skadade sinnesceller i innerörat kan med dagens metoder inte återställas. Preventiv hörselvård genomförs genom bullerprofylaktiska insatser samt det nationella vaccinationsprogrammet som minskar risken för infektioner som kan leda till allvarlig hörselskada.

Arbetsgivare har genom arbetsmiljölagen, ett tydligt ansvar för arbetsmiljön, ljudmiljön är en del med reglering av tillåten bullerexposition. Socialstyrelsen har därutöver föreskrifter som även rör bullerexponering vid fritidsaktiviteter som arrangörer och producenter ska följa.

När nya metoder tillkommer hanteras de i enlighet med Västra Götalandsregionens process för ordnat införande av nya metoder och/eller inom ramen för relevanta verksamheters utvecklingsarbete.

Detta innebär att motionens syfte bedömts vara uppnådd genom lagar och föreskrifter samt genom uppdrag som vårdgivare inom Västra Götaland har tilldelats.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

26. Motion av Helene Granbom Angerheim (SD) om trygghetsskapande åtgärd i kollektivtrafiken i Västra Götaland (16:21)

Helen Granbom Angerheim (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska utreda behovet av ett trygghetsnummer för kollektivtrafiken i Västra Götaland inklusive kostnader för detta. I förslaget ingår även att VGR framöver ska budgetera för kostnaden av ett sådant system. Motionären har som exempel SL, Storstockholms lokaltrafik, som sedan 2010 har ett trygghetsnummer, dit resenärer kan ringa när de upplever otrygghet i kollektivtrafiken.

Regionfullmäktige har skickat motionen på remiss till kollektivtrafiknämnden och till Västtrafik. Västtrafik föreslår i sitt remissvar att regionfullmäktige ska besluta om att utreda frågan om trygghetsskapande åtgärd i kollektivtrafiken. Kollektivtrafiknämnden föreslår att motionen ska anses besvarad, samt beslutar att ge Västtrafik i uppdrag att genomföra en förstudie av hur ett trygghetsnummer skulle kunna fungera.

Koncernkontoret anser att motionen ska anses besvarad, i och med att kollektivtrafiknämnden har gett Västtrafik i uppdrag att göra en förstudie.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

27. Motion av Johanna Johansson (SD) om förbud mot maskering i regionens lokaler (16:27)

Johanna Johansson (SD) har i motion föreslagit att förbud införs mot att i samtliga Västra Götalandsregionens lokaler vistas med ansiktstäckande klädsel eller annan maskering som helt eller delvis döljer besökarens identitet.

Koncernkontoret har övervägt motionen utifrån regeringsformen (RF) och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och funnit att hinder föreligger för att VGR ska införa ett generellt förbud mot ansiktstäckande klädsel.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag

28. Motion av Håkan Linnarsson (S) med flera om införande av ett PSA-provprogram i Västra Götalandsregionen (16:33)

Håkan Linnarsson (S) och Ann-Christine Andersson (S) kom i november 2018 in med en motion till regionfullmäktige om införande av PSA-provprogram i Västra Götalandsregionen (VGR). I motionen föreslås regionfullmäktige att besluta att införa PSA-provprogram i VGR för män mellan 50 och 70 år.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i april 2019 om införande av pilotprojektet organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen 2020-2022. Pilotprojektet är en förberedelse för att successivt, över ytterligare sju år, eventuellt införa organiserad prostatacancertestning för samtliga män mellan 50 och 74 års ålder i Västra Götalandsregionen. En utvärdering av pilotprojektet ska tas fram under 2022 och redovisas till hälso- och sjukvårdsstyrelsen inför beslut om ett eventuellt fullskaligt införande av organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Beslut: enligt förslag
SD reserverade sig till förmån för eget yrkande.

29. Motion av Anders Strand (SD) om att avsluta linbaneprojektet centrum, Järntorget, Wieselgrensplatsen (16:40)

Anders Strand (SD) lämnade i april 2019 in en motion med förslag om att avsluta linbaneprojektet i sverigeförhandlingen. Motionen föreslår regionfullmäktige att omförhandla avtalet om linbanan och dra sig ur projektet. Vidare föreslås att de 415 miljoner kronor som reserverats för delfinansiering av projektet återförs moderförvaltningen. Skälen som anges är att linbaneprojektet kraftigt har överskridit de tids- och kostnadsramar som tidigare redovisats.

Vid regionstyrelsens sammanträde den 14 maj 2019 förordades att linbaneprojektet pausas medan möjligheten att sänka kostnaderna för linbanan utreds.

Göteborgs stads trafikkontor har sedan dess utrett hur linbanans kostnader kan sänkas och Västtrafik har parallellt utrett alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket. Båda utredningarna redovisades för Göteborgs stad trafiknämnden och för Västtrafiks styrelse den 30 oktober 2019.

Trafiknämnden, Göteborgs stad, beslutade vid sammanträdet den 28 november att avbryta projektet linbanan och Västtrafik beslutade vid sitt sammanträde samma dag att föreslå regionstyrelsen att avsluta projektet linbanan. Både Göteborg stad trafiknämnden och Västtrafik har föreslagit fortsatt utredning av alternativ till linbanan samt omförhandling med staten avseende storstadsavtalet i Sverigeförhandlingen där linbanan har ingått.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

30. Motion av Carina Örgård (V) och Anette Holgersson (V) om handlingsplan för eliminering av hepatit C

Carina Örgård (V) och Anette Holgersson (V) föreslår i en motion att det ska tas fram en regional medicinsk riktlinje (RMR) för förebyggande arbete och behandling av Hepatit C i Västra Götalandsregionen (VGR). Motionärerna lyfter fram två områden där de bedömer att förbättringar behövs och att en RMR skulle vara ett stöd. Det första handlar om tillgängligheten till behandling till vård vid hepatit C och det andra handlar om arbetet för att förebygga hepatit C i regionen.

Från och med 2019 pågår ett arbete i VGR för att förbättra hälso- och sjukvården för personer med hepatit C inom ramen för den regionala kunskapsstyrningen. I och med detta arbete planeras insatser som ligger i linje med motionärens förslag.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

31. Motion av Janette Olsson (S) med flera om stärkt roll för servicemedarbetare (16:44)

Janette Olsson (S), med flera, har i ”Motion om stärkt roll för servicemedarbetare” föreslagit att regionfullmäktige beslutar om att en handlingsplan tas fram i samarbete med de fackliga organisationerna kring uppgiftsväxling och kompetensutveckling för Västra Götalandsregionens (VGR) servicemedarbetare och att pengar avsätts i budget för att uppfylla handlingsplanens mål.

Som ett led i omställningen av hälso- och sjukvården pågår en mängd aktiviteter inom området uppgiftsväxling eller ”rätt använd kompetens”. Ett fokuserat utvecklingsarbete har bedrivits inom NU-sjukvården i samarbete med Regionservice, som utmynnat i ett förslag till regiongemensam riktlinje för fördelning av arbetsuppgifter mellan vård och servicepersonal. Förslaget till riktlinje kommer att beredas vidare tillsammans med berörda förvaltningar innan det behandlas i regionstyrelsen.

Koncernkontoret gör bedömningen att piloten som genomförts inom NU-sjukvården och det arbete som nu pågår med att bereda servicenämndens förslag till riktlinje ligger i linje med motionens intentioner.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad. Beslutet togs efter votering.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för ett eget yrkande.

32. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) om införande av HPV-vaccin för pojkar (17:02)

Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) föreslår i en motion att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska få i uppdrag att utreda kostnaderna för, och möjligheten att införa humant papillomvirus (HPV)-vaccin för pojkar.

Folkhälsomyndigheten har utrett frågan om HPV-vaccin till pojkar. Västra Götalandsregionen (VGR) var remissinstans till Folkhälsomyndighetens förslag om att erbjuda pojkar HPV-vaccin inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. VGR ställde sig mycket positiv till förslaget under förutsättning att regionen får full kostnadstäckning.

Folkhälsomyndigheten lämnade 2017 ett underlag till regeringen om att även pojkar kan erbjudas denna vaccination inom ett allmänt nationellt vaccinationsprogram. Underlaget kompletterades på uppdrag av regeringen under våren 2019. Folkhälsomyndigheten bedömning är att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller smittskyddslagens kriterier för att ingå i ett nationellt vaccinationsprogram.

I budgetpropositionen för 2020 avsattes pengar för att finansiera ett vaccinationsprogram som även omfattar HPV-vaccin för pojkar. Folkhälsomyndigheten har påbörjat arbetet med att ändra föreskrifterna så att ett vaccinationsprogram för pojkar mot HPV ska kunna börja gälla från och med höstterminen 2020.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

33. Motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om Vårdval Geriatrik (17:04)

Rose-Marie Antonsson (SD) föreslår i en motion att det ska inledas en utredning om att skapa ett Vårdval geriatrik inom Västra Götalandsregionen.

Som anges i motionen finns det inom Västra Götalandsregionen en klar intention att primärvården ska vara basen inom hälso- och sjukvården. Primärvården har bred kompetens och ska se till både helhet och kontinuitet över tid och ytterligare ett vårdval skulle kunna medföra en risk för fragmentisering av vården.

Primärvården har en god geografisk täckning vilket skulle vara svårt att uppnå inom geriatrik. I jämförelse med exempelvis Stockholm som just infört motsvarande vårdval, finns stora skillnader kring sjukvård, organisation och inte minst demogeografi. Som projekt betraktat är Vårdval geriatrik i Stockholm relativt nytt och med få utbudspunkter så slutsatser är ännu svåra att dra.

Utifrån regionstyrelsens beslut 23 april 2019 om åtgärder för att minska regionens underskott och arbetssätt som stödjer budgetföljsamhet, så uppmanar regionstyrelsen utskott, nämnder och styrelser att vara restriktiva med nya uppdrag, utredningar och utvärderingar.

Sammantaget skulle ett utredningsuppdrag om skapa Vårdval geriatrik gå mot flera av nuvarande intentioner, inklusive minskade utredningsuppdrag. Detta bedöms inte bidra till en jämlik vård i regionen.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag
SD reserverade sig till förmån för eget yrkande.

34. Anmälan av inkomna motioner (17:07)

Till sammanträdet hade tre motioner lämnats in:

 1. Motion av Janette Olsson (S) med flera om tillgång till doulor och kulturtolkar i hela regionen.
 2. Motion av Andreas Hektor (S) om IT-styrningen i Västra Götaland.
 3. Motion av Andreas Hektor (S) och Cecilia Dahlman Eek (S) om minskad administration med hjälp av IT.

35. Anmälningsärenden (17:08)

Regionfullmäktige beslutade att notera informationen.

36. Valärenden (17:09)

Under mötet kom förslag från valberedningen som regionfullmäktige beslutade i enlighet med.

Sammanträdet avslutades kl. 17:10


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-11-29 14:44