Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2019-12-03

Publicerad: Uppdaterad:

Följ mötet via webb-tv eller webbradio (även teckentolkat)

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Estrad, Bryggaregatan 2, Alingsås
Dag: 3 december, 2019
Tid: Kl. 09.30

Handlingarna till sammanträdet

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:36)

2. Frågestund (09:37)

 1. Hannyah Jörtoft (SD) frågar ordförande i naturbruksstyrelsen, Ulf Eriksson (C), om säkerhet för elever och anställda.
 2. Tomas Angervik (S) frågar ordförande i västra hälso- och sjukvårdsnämnden, Nicklas Attefjord (MP), om jämlik psykiatrisk vård.
 3. Janette Olsson (S) frågar ordförande i styrelsen för Sjukhusen i Väster, Anna-Lena Holberg (M), om överbeläggningar på sjukhusen i väster.
 4. Helén Eliasson (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), om att bygga operationssalar för att hyra ut.
 5. Carina Gullberg (S)frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, Jonas Andersson (L), om ambulanssjukvård i Skaraborg.
 6. Ann-Charlotte Karlsson (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), om bidrag till prideaktiviteter.

3. Interpellation av Birgit Lövkvist (V) om att vara ung och befinna sig i riskzon (10:23)

4. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om tillgängligheten på BUP (NP-team) på Angereds närsjukhus (10:37)

5. Interpellation av Johanna Johansson (SD) om förskrivning av hjälpmedel (10:55)

6. Interpellation av Håkan Linnarsson (S) om bristande tillgänglighet och långa köer i Västra Götalandsregionen (11:04)

7. Interpellation av Alex Bergström (S) om besparingar på Skaraborgs sjukhus (11:26)

8. Interpellation av Eva Olofsson (V) om att införa avgifter för personliga hjälpmedel (11:42)

Lunchavbrott 11:58-13:00

Övriga interpellationer behandlas efter ärende 28. Efter lunch fortsätter fullmäktige med ärende 13.

9. Interpellation av Marjan Garmroudi (V) om hur ska folkhögskolorna klara sitt uppdrag inom "fullföljda studier" och ska de fortsätta erbjuda internat? (15:39)

10. Interpellation av Can Altintasli (V) om språkbruk och diskriminering i hälso- och sjukvården (16:09)

11. Interpellation av Can Altintasli (V) om sårbarhet och förankring hos personalen vid digitalisering (16:19)

Bordlades

12. Interpellation av Ulla Carlson (V) om den omöjliga avvägningen mellan tillgänglighet och färre anställda (16:20)

Bordlades

13. Åtgärder med anledning av vårdöverenskommelse 2020 (13:03)

Regionfullmäktige (RF) beslutade i samband med beslutet om budget 2020 och plan för 2021 och 2022 att vårdöverenskommelserna (VÖK) skulle vara klara senast 30 september och detaljbudgeterna skulle fastställas av respektive styrelse och nämnd senast 31 oktober. RF-beslutet innebar också att VÖK skulle vara fleråriga. RF beslutade 5 november 2019 att förlänga tidplanen för styrelser och nämnders beslut om detaljbudget till 30 november, och bemyndigar regionstyrelsen att vid behov justera tidplanen ytterligare.

Under slutet av september blev det uppenbart att det skulle bli svårt att få politiska beslut om vårdöverenskommelserna för 2020-2021 i enlighet med RF beslut. I det läget gav regionstyrelsens presidium ett informellt uppdrag till hälso- och sjukvårdsstyrelsens presidium att göra en bedömning av åtgärder för att göra det möjligt att kunna träffa vårdöverenskommelser mellan nämnder och styrelser. Uppdraget resulterade i att regionstyrelsen beslutade om en rad åtgärder för att underlätta processen genom att förtydliga regelverk och genom att frigöra resurser och för att underlätta VÖK-processen. Vissa av regionstyrelsens beslut förutsätter i sin tur beslut i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar att vårdöverenskommelserna är ett-åriga och gäller för 2020
 2. Regionfullmäktige beslutar att styrelser och nämnder med negativt resultat 2019 ska återbetala underskottet senast 2022 enligt tidigare regelverk. I detaljbudget 2020 ska plan för återbetalning redovisas
 3. Regionfullmäktige beslutar att regionstyrelsen temporärt övertar hälso- och sjukvårdsnämndernas ansvar att finansiera sjukresor samt sjukreseadministration. Regionstyrelsens ansvar kvarstår till dess regionfullmäktige fattat annat beslut.
 4. Regionfullmäktige beslutar att överföra regionbidrag om totalt 356 mnkr från hälso- och sjukvårdsnämnderna till regionstyrelsen i enlighet med tabell 2 i detta tjänstutlåtande.
 5. Regionfullmäktige beslutar att pilotprojekt med vårdepisodersättningar inom områdena obesitaskirurgi, ryggkirurgi och höft-och knäledskirurgi avslutas 31 december 2019. Ersättningen från hälso- och sjukvårdsnämnderna för dessa områden övergår därefter till ordinarie ersättningsformer. Gällande VÖK ska vid behov justeras i enlighet med detta.
 6. Regionfullmäktige noterar i övrigt informationen om regionstyrelsens beslut och agerande som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Beslut: enligt förslag

14. Revidering av Klimatväxlingsprogram (14:00)

I miljöplan 2017–2020 fastställs att Västra Götalandsregionen (VGR) ska vara fossiloberoende 2020 genom att minska sina utsläpp av växthusgaser med 80 procent jämfört med 2006. VGR:s program för klimatväxling infördes 2016 med syftet att växla upp den interna omställningen till fossiloberoende samt tydligare styra mot ett hållbart resande i tjänsten.

För att stärka den styrande effekten av klimatväxlingsprogrammet höjs avgiften på kortdistansflyg mellan Västra Götaland samt Stockholm, Köpenhamn och Oslo till 1000 kronor per enkelresa. I övrigt behålls de nuvarande klimatväxlingsavgifterna. Klimatväxlingsmedlen fokuseras fortsättningsvis till åtgärder för att ställa om organisationen till fossiloberoende, samt främja ett hållbart resande bland medarbetarna.

Regionfullmäktige godkänner förslag på reviderat klimatväxlingsprogram med tillhörande klimatavgifter. Det reviderade klimatväxlingsprogrammet träder i kraft den 1 januari 2020. Klimatväxlingsavgifterna ska ses över vartannat år med bedömning om eventuell justering. Beslut om justeringar av klimatväxlingsprogrammet kommer i fortsättningen fastställas av regionstyrelsen.

Beslut: enligt förslag

15. Ny kulturförvaltning – inriktning och namn (14:06)

Regionfullmäktige beslutade den 28 maj 2019 att styrelsen för Kultur i Väst och styrelsen för Västarvet den 1 januari 2020 ersätts av en ny styrelse med ansvar för en samlad regional förvaltning för kultur, natur- och kulturarv.

Regionfullmäktige beslutar att namnet på den nya organisationen ska vara styrelsen för kulturutveckling respektive förvaltningen för kulturutveckling.

Regionfullmäktige beslutar att verksamhetsinriktningen för styrelsen för kulturutveckling är att bidra till ett rikt kulturliv i ett sammanhållet Västra Götaland genom att:

 • erbjuda kunskap kring samordning och genomförande av projekt och aktiviteter samt i vissa fall säkerställa genomförande av projekt på uppdrag av och i samarbete med kommunerna och civilsamhället
 • erbjuda viss specialistkunskap inom kultur-, natur och kulturarvsområdena till stöd för kommunerna och civilsamhället i deras ansvar och engagemang för genomförande och främjande av utveckling inom kulturområdet
 • driva museer och i vissa fall besöksmål med regionalt och/eller nationellt intresse inom kompetensområdet
 • ansvara för lagstyrd samlingsförvaltning för de egna samlingarna inom kompetensområdet
 • ansvara för den regionala nivåns uppdrag enligt bibliotekslagstiftningen och i samråd med kommunerna driva och utveckla verksamheten enligt regionens strategiska dokument inom området
 • vara en del av den nationella och regionala infrastrukturen för forskning och utveckling inom kompetensområdet
 • på uppdrag av kulturnämnden aktivt delta i samverkan på regional, nationell och internationell nivå inom kompetensområdet
 • använda ett behovsstyrt förhållnings- och arbetssätt som innebär ständig beredskap för omprövning och förändring

Kulturnämnden är styrelsens främsta uppdragsgivare och beställare.

Beslut: enligt förslag

16. Reglemente för ny kulturförvaltning (14:07)

Regionfullmäktige beslutade i maj att styrelsen för Kultur i Väst och styrelsen för Västarvet den 1 januari 2020 ersätts av en ny styrelse med ansvar för en samlad regional förvaltning för kultur, natur- och kulturarv.

Enligt beslutet ska den nya verksamhetens inriktning och namn beslutas av regionstyrelsen. I ärendet ny kulturförvaltning – inriktning och namn presenteras förslag på inriktning och namn, samt en kort redovisning av arbetsläget i förberedelserna för genomförandet av beslutet i övrigt. Förslag till reglemente för den nya styrelsen bygger på den inriktning som beskrivs i detta ärende.

Kulturnämndens reglemente justeras under §3 områden för uppdrag, bidrag och motsvarande, där styrelsen för Västarvet och Kultur i Väst utgår och ersätts med Styrelsen för Kulturutveckling.

Regionfullmäktige fastställer reglemente för styrelsen för kulturutveckling och justerat reglemente för kulturnämnden.

Beslut: enligt förslag

17. Västra Götalandsregionens policy för representation (14:11)

Enligt regionfullmäktiges beslut har Västra Götalandsregionens (VGR:s) styrdokument en giltighetstid på fem år. Policy för representation antogs av regionfullmäktige i april 2015 och har med anledning av det reviderats. Revideringen består av mindre redaktionella justeringar.

Ärendet har varit utsänt på remiss till samtliga nämnder och styrelser för VGR:s förvaltningar och bolag. Förslag till ändringar som har beaktats och tagits hänsyn till gäller dels syftet för extern representation där ett verksamhetsutvecklings- och lärande perspektiv har adderats, dels gällande den interna representationen där stärkandet av arbetsgivarvarumärket samt vikten av intern samverkan tagits med som en del av syftesbeskrivningen.

Förvaltningschef, eller annan chef som delegerats ansvaret, har rätt att besluta om representation i sin egen förvaltning, förutom när det gäller alkohol. Huvudregeln är att alkohol inte ska förekomma, vare sig vid intern eller extern representation.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige antar VGR:s policy för representation 2019-2024.
 2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att besluta om riktlinjer för representation gällande VGR:s samtliga nämnder och styrelser.
 3. VGR:s policy för representation ersätter tidigare policy.

Beslut: enligt förslag
V reserverade sig till förmån för eget yrkande.

18. Ändring av patientavgift för preventivmedel (14:12)

Enligt patientavgiftshandboken ska kvinnor i Västra Götalandsregionen (VGR) få pessar och en förpackning spermiedödande medel gratis. När detta beslut fattades fanns en enda pessartyp, och spermiedödande medel var tillgängligt på marknaden.

Pessar är en preventivmetod med låg effektivitet i att förebygga oönskad graviditet och en HTA-rapport har visat att ingen pessartyp har tillräcklig vetenskaplig dokumentation för att möjliggöra en bedömning av den graviditetsförebyggande effekten.

VGR rekommenderas därför sluta subventionera pessar, ett preventivmedel utan vetenskaplig dokumentation och med låg effektivitet. Bakom rekommendationen står Regionalt programområde Kvinnosjukdomar och förlossning, Terapigrupp gynekologi, Chefssamrådet för kvinnosjukvård och Program- och prioriteringsrådet.

Utöver frågan om pessar behöver även vissa justeringar göras gällande spiral och spermiedödande medel. Spermiedödande medel finns inte längre på marknaden och bör därför utgå ur texten om patientavgift. Avgiftsfriheten för spiral gäller kopparspiral och inte hormonspiral. Det bör därför förtydligas att det är kopparspiral som avses.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Subvention av pessar upphör i VGR.
 2. Spermiedödande medel utgår ur texten om patientavgift.
 3. Det tydliggörs att avgiftsfrihet för spiral enbart omfattar kopparspiral.

Beslut: enligt förslag

19. Region Västerbotten ny medlem i Kommunalförbundet Svenskt Luftambulans (14:14)

Västra Götalandsregionen är medlem i Kommunalförbundet Svenska Luftambulans (SLA) tillsammans med Region Värmland, Region Dalarna och Region Uppsala. Region Norrbotten kommer med från år 2020.

Ansökan har inkommit från Region Västerbotten om att bli medlem i SLA.

Förbundsordningen och samverkansavtal behöver uppdateras och kompletteras som följd av detta.

SLA behöver anskaffa fler helikoptrar, en till vardera tillkommande medlem och en backup-helikopter. Det befintliga upphandlade avtalet med Airbus medger att avropa ytterliga fyra stycken helikoptrar. Finansieringen av denna anskaffning föreslås ske genom lån inom rambeloppet 400 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner att Region Västerbotten blir medlem i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans.
 2. Utgår.
 3. Regionfullmäktige godkänner den reviderade förbundsordningen i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans med anledning av Region Västerbottens medlemskap i kommunalförbundet.
 4. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtalet mellan kommunalförbundet Svensk Luftambulans och dess medlemmar angående finansiering och driftkostnadsfördelning för helikoptrar i operativ drift i Region Norrbotten och Region Västerbotten samt kostnadsfördelning av reservhelikopter antas.
 5. Regionfullmäktige godkänner att kommunalförbundet Svensk Luftambulans utnyttjar optioner i upphandlingsavtal och avropar helikoptrar till Region Norrbotten och Region Västerbotten samt en reservhelikopter.
 6. Regionfullmäktige godkänner att Kommunalförbundet Svensk Luftambulans får uppta lån för att finansiera inköpet av fyra stycken helikoptrar inom rambeloppet 400 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

20. Ägardirektiv till Rantorget AB (14:16)

Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen (VGR) har ingått avtal om förändrat genomförande av spårvägstrafiken i Göteborgs stad och Mölndals kommun.

En del av detta avtal är att VGR ska köpa spårvagnsdepåerna på Rantorget och Slottsskogen. Dessa depåer ägs av Rantorget AB som i sin tur ägs av Myntholmen AB som ägs Higab AB. VGR och Higab har ingått avtal om att VGR ska förvärva aktierna i Rantorget AB för en preliminär köpeskilling om 210  miljoner kronor. Köpet av aktierna i Rantorget AB sker 2020-01-02 eller senare när samtliga villkor i köpeavtalet är uppfyllda.

Rantorget AB ska efter att VGR köpt bolaget sälja fastigheterna till VGR. Därefter ska bolaget likvideras.

För genomförandet krävs att bolagsordningen förändras som följd av att VGR köper bolaget och att regionfullmäktige utfärdar ett ägardirektiv till bolaget att sälja fastigheterna till VGR.

Regionfullmäktige tillsätter styrelse i bolaget i särskilt ärende.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar att anta förslaget till ny bolagsordning för Rantorget AB 556772-3654 under förutsättning att förvärvet av aktierna i bolaget fullbordats 2020-01-02 eller senare.
 2. Regionfullmäktige beslutar att som ägardirektiv till Rantorget AB ge styrelsen i Rantorget AB i uppdrag att sälja fastigheterna Göteborg Gårda 12:25 och Göteborg Slottsskogen 719:5 till Västra Götalandsregionen 232100-0131 under förutsättning att förvärvet av aktierna i bolaget fullbordats 2020-01-02 eller senare.
 3. Regionfullmäktige beslutar att som ägardirektiv till Rantorget AB ge styrelsen i Rantorget AB i uppdrag att efter försäljningen av fastigheterna avveckla Rantorget AB.
 4. Regionfullmäktige beslutar att Rantorget AB får i uppdrag att fastställa bolagsordningen och ägardirektivet på bolagsstämman.

Beslut: enligt förslag

21. Motion om att utveckla Bohusbanan (14:17)

SD drog tillbaka sin motion.

22. Motion om flexibelt dagperiodkort på Västtrafik avslås (14:32)

Joakim Rosdahl (D) har vid regionfullmäktiges sammanträde i april anmält en motion med förslag om en komplettering av Västtrafiks biljettutbud med en ny form av dagperiodkort. Syftet är att locka fler att resa kollektivt och målgruppen är bilister som är beredda att ställa bilen en, eller kanske två, dagar i veckan.

Västtrafiks styrelse behandlade ärendet i juni och lämnade sitt remissvar till regionstyrelsen. Västtrafik föreslår att motionen avslås, dels med hänvisning till de stora osäkerheter i intäktspåverkan som pågående arbete med införande av ny zonstruktur och nytt sortiment innebär redan i sig. Dels med hänvisning till den återbäring i Västtrafik-appen To Go som idag finns vid köp av fyra enkelbiljetter under en sjudagarsperiod och vars syfte i huvudsak är detsamma som det i motionen föreslagna dagperiodkortet.

Västtrafik öppnar i sitt remissvar för att det i ett senare skede, när zonförändringen och det nya sortimentet har hunnit utvärderas, kan bli aktuellt med nya biljettslag som ytterligare stimulerar ökat kollektivresande för de ”kombiresenärer” som kan avvara bilen ett par dagar i veckan.

Kollektivtrafiknämnden behandlade ärendet i september och delar i sitt remissvar Västtrafiks uppfattning och föreslår att motionen avslås.

Regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag

23. Avgiftsfritt influensavaccin för riskgrupper införs nästa influensasäsong (15:34)

Eva Olofsson (V) med flera har i en motion anmäld på regionfullmäktige i november 2018 föreslagit att införa avgiftsfritt influensavaccin till riskgrupper och för de som är äldre än 65 år. Om Västra Götalandsregionen (VGR) inför detta kommer fler att vaccinera sig, färre kommer insjukna i influensa och sjukhusen kommer avlastas, menar motionären.

Närhälsan, Södra Älvsborgs sjukhus och hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig och samtliga remissinstanser beslutade att bifalla motionen.

Ett införande av avgiftsfritt säsongsinfluensavaccin innebär en kostnad för VGR, även om insatsen ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är en kostnadseffektiv åtgärd.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen. Ett tilläggsyrkande från Jonas Andersson (L) bifölls och innebär att avgiftsfriheten startar med influensavaccinationssäsongen 2020/2021.

Beslut: enligt förslag
GrönBlå Samverkan reserverade sig till förmån för eget yrkande.

24. Avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentralen för alla över 65 utreds (14:58)

Jim Aleberg (S) och Claes Redberg (S) har i en motion på regionfullmäktige från november 2018 förslagit att utreda förutsättningarna för att införa avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentralerna för alla över 65 år. Motionären argumenterar att avgiftsfria besök bland annat skulle innebära att onödiga återbesök på sjukhusens akutmottagningar undviks.

Styrelsen för Närhälsan och hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig och båda remissinstanserna beslutade att bifalla motionen.

Införande av avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentral för alla över 65 år skulle innebära ett intäktsbortfall på drygt 15,5 miljoner kronor för VGR.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen.

Beslut: enligt förslag
GrönBlå Samverkan reserverade sig till förmån för eget förslag.

25. Motion om att inrätta en regional ambulansorganisation i Västra Götaland föreslås besvarad (15:35)

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion från januari föreslagit att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna med att göra om regionens ambulansverksamhet till en organisation.

Koncernkontorets bedömning är att en utredning om ambulanssjukvårdens organisering har hanterats i ärendet om Analys av samordning av prehospital verksamhet. I analysen och efterföljande remissrunda har frågeställningar om styrning och ledning av prehospital verksamhet, regiongemensam beställning och finansiering samt ambulanssjukvårdens organisering hanterats.

Underlag till analysen togs fram tillsammans med berörda verksamheter inom prehospital verksamhet och skickades sedan på remiss till berörda nämnder och styrelser. Ärendet har behandlats av ägarutskottet och planeras att behandlas av regionstyrelsen den 12 november. Varken analysen eller inkomna remissyttranden ger stöd för att göra om regionens ambulansverksamhet till en organisation.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

26. Anmälan av inkomna motioner (15:36)

 1. Motion av Johanna Johansson (SD) om att begära utdrag från befolkningsregistret innan anställning i Västra Götalandsregionen.
 2. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Inga-Maj Krüger (SD) om neutral klädsel.
 3. Motion av Bijan Zainali (S) med flera om upphandling av biobränsle till flyget.

27. Anmälningsärenden (15:37)

Inga ärende anmäldes.

28. Valärenden (15:38)

Under mötet kom förslag från valberedningen som regionfullmäktige beslutade i enlighet med.

Sammanträdet avslutades 16:20


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-12-02 13:57