Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2019-11-05

Publicerad: Uppdaterad:

Följ mötet via webb-tv eller webbradio (även teckentolkat)

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Quality Hotel, Nabbensberg 2, Vänersborg
Dag: 5 november, 2019
Tid: Kl. 09.30

13:00 Utdelning av folkhälsopriset

Handlingarna till sammanträdet

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:32)

2. Frågestund (09:33)

 1. Can Altintasli (V) frågar ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Henrik Ripa (M), om kompetens på kvinnosjukvården på Östra Sjukhuset.
 2. Hannyah Jörtoft (SD) frågar ordförande i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, Pär Johnsson (L), om ljusbehandlingar på hudmottagningen i Mariestad.
 3. Matz Dovstrand (SD)frågar ordförande i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, Pär Johnsson (L), om Skaraborgsmodellen.
 4. Kerstin Joelsson-Wallsby (V) frågar ordföranden i norra hälso- och sjukvårdsnämnden, Linda Jansson (M), om tryggheten för dalslänningarna.
 5. Jesper Johansson (V) frågar ordföranden i styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, Henrik Ripa (M), om tjänstepersonernas resor.
 6. Håkan Lösnitz (SD) frågar ordförande i styrelsen för folkhögskolorna, Eva Ternegren (MP), om anpassningskurser för synskadade.
 7. Håkan Lösnitz (SD) frågar ordföranden i styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, Henrik Ripa (M), om vårdköer.
 8. Bille Karlsson (V) frågar ordförande i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, Pär Johnson (L), om bemanning på ortopediavdelningen.

3. Interpellation av Ann-Christine Andersson (S) Vilka åtgärder ska vidtas för att öka tillgängligheten vid Psykiatrimottagning Centrum i Göteborg? (10:24)

4. Interpellation av Janette Olsson (S) om sjuksköterskebrist (10:58)

5. Delårsrapport augusti 2019, Västra Götalandsregionen (12:03)

Resultatet för delåret augusti är 999 miljoner kronor, det är 613 miljoner kronor bättre än budget. I resultatet ingår orealiserade vinster i kapitalförvaltningen om 537 miljoner kronor.

Den ekonomiska helårsprognosen för koncernen Västra Götalandsregionen (VGR) är plus 50 miljoner kronor, det är 250 miljoner kronor bättre än koncernprognosen från maj månad. Prognosförbättringen beror framförallt på tillkommande statsbidrag och ökade skatteintäkter. I prognosen ingår inte de orealiserade vinsterna från kapitalförvaltningen.

Inom hälso- och sjukvården visar sjukhusen fortsatt på stora underskott och försämrade prognoser. Kostnadsutvecklingen har dock dämpats, mycket beroende på en personalkostnadsutveckling som är mer anpassad till intäkterna. Just kring den förbättrade trenden för personalkostnader har NU-sjukvården kommit längst.

Inom regional utveckling visar prognosen på en verksamhet och ekonomi i balans med undantag för Västtrafik AB, GöteborgsOperan samt Folkhögskolorna. Västtrafiks prognos har förbättrats och GöteborgsOperans har försämrats.

Regionfullmäktige godkänner koncernens delårsrapport augusti 2019 för VGR och noterar informationen om regionstyrelsens åtgärder för ekonomi i balans och ställer sig bakom den inriktning och de beslut som regionstyrelsen fastställt.

Regionfullmäktige avslår NU-sjukvårdens framställan om ett justerat resultatmål för 2019.

Regionfullmäktige förlänger tidplanen för styrelser och nämnders beslut om detaljbudget till 30 november och bemyndigar regionstyrelsen att vid behov justera tidplanen ytterligare.

Beslut: enligt förslag
SD och V reserverade sig till förmån för egna yrkanden

Lunchavbrott 12:04-13:04

Utdelning av folkhälsopriset 13:05

Folkhälsopriset delades ut till Muhammed Ali från Hammarkullen. Läs mer i VGRfokus.

6. Arvodering för presidiet i nya styrelsen för kultur, natur- och kulturarv (13:13)

I maj 2019 beslutade regionfullmäktige att styrelserna för Västarvet och styrelsen för kultur i Väst slås ihop. Den nya styrelsen kallas i tjänsteutlåtandet för styrelsen för kultur, natur- och kulturarv. Arvodesbestämmelserna måste därmed uppdateras för mandatperioden 2018-2022.

Bedömningen är att arbetsbelastningen för den nya styrelsen kommer vara hög det första året och sedan plana ut motsvarande belastningen för dagens styrelser. Förslaget är ett årsarvodet för ordföranden på 25 procent, det är en höjning som motiveras av den nya nämndens större ansvarsområde. Årsarvodet för vice ordföranden föreslås vara 15 procent.

Regionfullmäktige beslutar att dessa årsarvoden enligt bilaga 2 i arvodesbestämmelserna för mandatperioden 2018–2022 uppdateras enligt ovan från och med 1 januari 2020.

Beslut: enligt förslag

7. Uppdatering av regler för partistöd (13:15)

Regionfullmäktige fastställde uppdaterade regler för partistöd i november 2017. Kommunallagen har därefter ändrats. Det framgår numera att krav på årlig, skriftlig redovisning ska anges i beslut om partistöd. Regler om partistöd föreslås därför uppdateras med hänsyn till dessa ändringar.

Uppräkning av totalramen för partistöd fastställs av regionfullmäktige. Uppräkningen av partistödet i förhållande till befolkningsförändringen görs en gång per mandatperiod, då beräkningsmodellen ses över.

Regionfullmäktige beslutar att stöd ej ska betalas till parti som inte har lämnat redovisning och granskningsrapport till regionfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång, vilket är den tid som föreskrivs i 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen.

Beslut: enligt förslag

8. Utbetalning av partistöd för 2020 (13:20)

Regionfullmäktige konstaterade den 8 oktober 2019 att partistöd för 2020 kan betalas ut till samtliga partier som fått partistöd för 2018. Partistöd för 2020 ska också betalas ut till parti som invalts i regionfullmäktige 2018.

I regler för partistöd har regionfullmäktige bestämt hur partistödet ska beräknas. I ett separat ärende föreslås en uppdatering av reglerna med anledning av att kommunallagen ändrats.

Regionstyrelsen återremitterade ärendet den 15 oktober 2019 för komplettering och redovisning av alternativa beräkningsmetoder. Utifrån budgeterade belopp för regionstyrelsen och regionfullmäktige föreslår Koncernkontoret att grundstödet per parti fastställs till 1 282 160 kronor och att stödet per mandat fastställs till 352 809 kr. Förslaget bygger på att grundstödet ska utgöra 18 procent av totala partistödet.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Under förutsättning att regionfullmäktige fastställer förslag till uppdaterade regler för partistöd, fastställs partistödet 2020 till partierna enligt följande:
  1. Grundstöd per parti: 1 119 789 kronor
  2. Stöd per mandat i regionfullmäktige: 362 617 kronor
 2. Parti som mottagit partistöd ska lämna årlig, skriftlig redovisning enligt Västra Götalandsregionens regler för partistöd.

Beslut: enligt förslag 
SD och D reserverar sig till förmån för egna respektive yrkanden

9. Motion om behovet av en Social Science Park i Västra Götalandsregionen är besvarad (13:38)

Aylin Fazelian (S) har i en motion till regionfullmäktige förslagit att utreda behovet av en social science park i Västra Götaland. Motionären pekar på behovet av en innovationsmiljö inom området social hållbarhet och hänvisar till Västra Götalandsregionens positiva erfarenhet av science parks som arenor för samverkan mellan sektorer.

Folkhälsokommittén ser sociala innovationer som positivt i strävan att uppnå en mer jämlik hälsa bland befolkningen och ställer sig positiva till att utreda frågan vidare men att en eventuell utredning bör följa och förhålla sig till processen i Göteborg stad.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lyfter fram att det inom VGR finns flera goda exempel på hur innovationer och utvecklad kompetens inom tjänstedesign har haft positiva effekter för patienter och invånare men att steget från goda exempel till bred spridning ofta kan vara långt. Med bakgrund av den studie som redan gjorts kring social science park av Göteborg stad anser Hälso-och sjukvårdsstyrelsen att VGR ska fortsätta de dialoger som pågår mellan olika aktörer och avvakta en egen utredning.

Kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden ser att regionen står inför flera sociala utmaningar som behöver åtgärdas. Nämnderna ser det som viktigt att samtliga science parks arbetar med social hållbarhet på ett integrerat sätt vilket regionutvecklingsnämnden har tryckt på i verksamhetsbidragen för 2019. Nämnderna anser också att processen kring framtiden för Mistra Urban Futures bör ske samordnat med dialoger om social science park.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
S och V reserverade sig till förmån för egna yrkanden

10. Motion om en långsiktig beredskap för konjunktursvängningar är besvarad (13:55)

I motion av Jim Aleberg (S) med flera om en långsiktig beredskap för konjunktursvängningar, föreslås en långsiktig samverkansplattform och ekonomisk fond för att minska de negativa effekterna av konjunktursvängningar.

Den sammanfattande bedömningen är att existerande plattformar för dialog med näringsliv till stora delar redan har den funktion som efterfrågas i motionen. En separat fond bedöms inte väsentligt kunna förändra läget när en stor del av ekonomin drabbas samtidigt. En omdisponering av regionala medel från utveckling till krishantering är mindre effektivt för syftet att minska påverkan av kriser.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
S reserverar sig mot beslutet

11. Motion om kontrollen av vårdgivare med taxeavtal fungerar är besvarad (14:12)

2014 kritiserade Revisionskollegiet Västra Götalandsregionens (VGR) uppföljning av privata vårdgivare verksamma enligt lag om läkarvårdsersättning, (LOL) och lag om ersättning för fysioterapi, (LOF). Ann-Christine Andersson (S) har i en motion i januari 2019 begärt att regionstyrelsen svarar regionfullmäktige på ett antal frågor.

Dessa besvaras utförligt i ett tjänsteutlåtande och regionfullmäktige beslutar därför att anse motionen besvarad.

Beslut: enligt förslag

12. Motion om utbildning för att medvetandegöra personal om patienters upplevda kränkning är besvarad (14:23)

Janette Olsson (S) och Jim Aleberg (S) föreslår i en motion att via VGR Akademin utforma och erbjuda utbildning för vårdanställda i syfte att motverka och hantera kränkningar av patienter.

Två av tre remissinstanser tycker att motionen ska anses besvarad med hänvisning till arbeten som pågår inom och utanför Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
S och V reserverade sig till förmån för egna yrkanden

13. Avslag på motion om ungdomsrabatt i kollektivtrafiken (14:55)

Alex Bergström (S) med flera har i en motion från november 2018 föreslagit att ungdomsrabatten i kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen utökas till att gälla upp till 25 år. Motionen har skickats på remiss till kollektivtrafiknämnden och till Västtrafiks styrelse.

Bägge remissvaren hänvisar till att förslaget i motionen skulle innebära negativa konsekvenser för Västtrafiks ekonomi samt ge sämre förutsättningar för Västtrafik att uppfylla mål och inriktning i Trafikförsörjningsprogrammet och uppdraget från kollektivtrafiknämnden. Ett genomförande av förslaget skulle medföra ett årligt intäktsbortfall för Västtrafik motsvarande cirka minus 59 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Beslut: enligt förslag

14. Delvis bifall för S-motion om ett tydligare och utvecklat regionarbete för att motverka människohandel (15:04)

Louise Åsenfors (S) har i en motion föreslagit ett tydligare och utvecklat regionalt arbete för att motverka människohandel. Regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter har behandlat motionen.

Motionen innehåller tre förslag: att Västra Götalandsregionen (VGR) tar initiativ till att bjuda in föreningar som arbetar med människohandel i regionens nätverksarbete, att VGR undersöker möjligheter kring utbildning för att öka kunskapen om människohandel samt att VGR i kommande plan för mänskliga rättigheter lyfter in människohandel som fokusområde.

Beredningen har tre övergripande svar på motionens förslag:

 • VGR har redan idag flera föreningar som arbetar med frågor som rör människohandel i sitt nätverksarbete.
 • VGR utbildar inte om människohandel. Det vore möjligt att undersöka vilka verksamheter som behöver kunskap om människohandel och hur en sådan kunskapshöjning skulle kunna se ut.
 • Beredning för mänskliga rättigheter har beslutat att ta fram nya mål för VGR:s arbete med mänskliga rättigheter från och med 2021. Arbetet startar under hösten 2019, och det är därför för tidigt att besluta om fokusområden.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • anse förslaget om att bjuda in föreningar som arbetar med människohandel i nätverksarbete besvarat.
 • bifalla förslaget om att undersöka möjligheten att utbilda om människohandel.
 • anse förslaget om att lyfta in människohandel som fokus i kommande plan för mänskliga rättigheter besvarat.
 • ge regionstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att utbilda om människohandel.

Beslut: enligt förslag

15. Motion om att fler yrkesgrupper ska ingå i satsning på ob-ersättning besvarad (15:10)

Roland Wanner (MP) föreslår i en motion att alla yrkesgrupper som har schemalagd arbetstid kvällar, nätter och helger får ta del av samma villkor som de sjukvårdande yrkesgrupperna när det gäller satsningarna på ökade ob-ersättningar.

Motionären hänvisar till att fler yrkesgrupper, inom exempelvis Regionservice arbetar kvällar, nätter och helger.

Satsningen på höjd ob-ersättning till vårdpersonal i hälso- och sjukvården togs i samband med budget för Västra Götalandsregionen (VGR) inför 2018. Tanken var att underlätta bemanning av patientnära yrkesgrupper. Från september 2017 är ob för nattjänstgöring höjd med 100 procent i förhållande till nivåer som finns i det centrala kollektivavtalet (AB).

Från 2019 har ob höjts för helgtjänstgöring för motsvarande grupper med 50 procent i förhållande till nivåer i AB.

Enligt budgetbeslutet behålls den höjda ob-ersättningen även 2020 för samma yrkesgrupper som tidigare. Viss justering, som inte påverkar kostnaden, kan komma att ske då nya yrkesgrupper kommit in i det patientnära vårdarbetet i samband med uppgiftsväxling.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

16. Avslag för motion om insatser på nationella minoritetsspråket finska i Västra Götalandsregionen  (15:16)

Soili Brunberg (MP) och Satu Rekola (MP) har lämnat en motion om insatser på det nationella minoritetsspråket finska i Västra Götalandsregionen (VGR). Eftersom VGR ingår i det finskspråkiga förvaltningsområdet får organisationen ett statsbidrag på 250 000 kronor per år. Motionsställarna föreslår att bidraget används till att införa telefontider på finska i sjukvårdsupplysningen 1177 och till att dela ut Sverigefinska ungdomsförbundets språkpaket till nyblivna föräldrar på BVC.

Motionsyttrandet från avdelning mänskliga rättigheter lyfter att gällande 1177 förespråkas en nationell lösning för de nationella minoritetsspråken och om detta inte är möjligt en lösning via Tolkförmedling Väst. Sedan år 2012 har VGR och kommittén för mänskliga rättigheter valt att rikta statsbidraget, efter en överenskommelse med de finska representanterna i samrådet för nationella minoriteter, mot barn och unga vuxna. Det är därför viktigt med en fortsatt systematisk och långsiktig satsning via statsbidraget på barn och unga vuxna. En princip gällande statsbidragets användning hittills har varit att inte använda bidraget till saker som förvaltningslagen föreskriver, exempelvis rätten till tolk och översättningar inom hälso-och sjukvården.

Regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag
SD reserverade sig till förmån för eget yrkande

17. Motion om standardiserat remissförlopp i vården besvarad (15:23)

Janette Olsson (S) och Karin Engdahl (S) har i en motion föreslagit att:

 1. Vården inför ett standardiserat förlopp för remissförfarande.
 2. Vården får ansvar att ta kontakt med patienten när vårdgarantin gått ut.

Motionen har skickats på remiss till primärvårdsstyrelsen, styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, styrelsen för Alingsås lasarett och till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Primärvårdsstyrelsen och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset har föreslagit att motionen avslås. Styrelsen för Alingsås lasarett har föreslagit att den regionala medicinska riktlinjen ”Remiss inom hälso- och sjukvård” kompletteras och förtydligas utifrån motionärernas förslag. Sammanfattningsvis ser hälso- och sjukvårdsstyrelsen positivt på motionens förslag men bedömer inte att förslagen bör genomföras i den form som föreslås då det redan finns en riktlinje för hantering av remisser ”remiss inom hälso- och sjukvård”. Genom att komplettera denna regionala medicinska riktlinje så kan förutsättningar skapas för en förändrad hantering på ett effektivt sätt. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslås få uppdraget att uppdatera ovan nämnda regionala medicinska riktlinje.

Regionfullmäktige beslutar att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att revidera den regionala medicinska riktlinjen ”Remiss inom hälso- och sjukvård” så att den kompletteras med roller och ansvar när det kommer till att informera patienter om deras rättigheter, möjligheter till vård hos annan vårdgivare samt vad som händer med dennes remiss. Motionen är därmed besvarad.

Beslut: enligt förslag

18. Bifall för motion om att utreda möjligheten att införa avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år (15:42)

Linnea Wall (S), med flera, har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska utreda möjligheten att införa ett avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år. Tanken är att skapa en mer jämlik munhälsa i åldersgruppen oavsett klasstillhörighet och ekonomi.

Tandvårdsstyrelsen beslutade i april att föreslå att motionen ska anses besvarad. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutande i juni att bifalla motionen.

Den sammanfattande bedömningen är att motionen föreslås vara besvarad med hänvisning till att:

 • en statlig utredning ”Ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” pågår och skall presentera ett slutbetänkande kvartal 1 2020.
 • ett liknande projekt, Vårdinventering vid Biståndsbeslut, pågår i Västra Götalandsregionen.
 • tandhygienisternas kompetens täcker endast delvis de diagnostiska bedömningar som behöver ställas och som är vanliga hos patienter över 65 år
 • tillgången på tandhygienister som legitimerad yrkesgrupp varierar vilket kan snedvrida förhållandet mellan privat och offentlig verksamhet

Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att bifalla motionen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen ska bifallas.

Beslut: enligt förslag
Reservation från samtliga närvarande ledamöter från (M), (C), (MP), (L), (KD) till förmån för eget yrkande

19. Anmälan av inkomna motioner (15:47)

 1. Motion av Malin Sjunneborn (S) om utbildningskrav för vårdbiträden i Västra Götalandsregionen
 2. Motion av Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) om närvårdsplatser
 3. Motion av Annica Erlandsson (S) om samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommuner för att möta den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar
 4. Motion av Hannyah Jörtoft (SD) om att utveckla naturbruksstyrelsen
 5. Motion av Carina Örgård (V) om uppdatering av det nya kunskapsläget gällande rektusdiastas
 6. Motion av Carina Örgård (V) om kartläggning av kunskapsläget när det gäller att identifiera och behandla vestibulit
 7. Motion av Malin Sjunneborn (S) med flera om att efterlevnad av lagen kring nationella minoriteters rättigheter måste förbättras
 8. Motion av Malin Sjunneborn (S) om arbetslösheten bland ungdomar och nyanlända
 9. Motion av Malin Sjunneborn (S) om att förbättra förlossningsvården

20. Anmälningsärenden (15:47)

Utgick

21. Valärenden (15:48)

Under mötet kom förslag från valberedningen som regionfullmäktige beslutade i enlighet med.


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-12-01 15:53