Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2019-10-08

Följ mötet via webb-tv eller webbradio (även teckentolkat)

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås
Dag: 8 oktober, 2019
Tid: kl. 09:30

13:00 Utdelning av VGR:s Parasportstipendium 2019

Handlingarna till sammanträdet

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:34)

2. Frågestund

 1. Inga-Maj Krüger (SD) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om hedersrelaterat våld. (09:35)
 2. Heikki Klaavuniemi (SD) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om Vårdöverenskommelse 2020. (09:38)
 3. Kerstin Joelsson Wallsby (V) frågar psykiatriberedningens ordförande Gunilla Druve Jansson (C), om hemlöshet och psykisk sjukdom. (09:44)
 4. Eva Olofsson (V) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om att återbetalning av 2019 års underskott. (09:48)
 5. Helén Eliasson (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om verksamheten vid Skene lasarett. (09:56)
 6. Håkan Lösnitz (SD) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om Linbanan i Göteborg. (10:03)
 7. Michel Melby (S) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om bifallen motion om cochleaimplantat. (10:08)

3. Interpellation av Carina Örgård (V) om allvarliga och smärtsamma sjukdomar som drabbar andra än män (10:14)

4. Interpellation av Ann-Christine Andersson (S) om vilka åtgärder som ska vidtas för att öka tillgängligheten vid Psykiatrimottagning Centrum i Göteborg (10:37 bordlägges)

5. Interpellation av Alex Bergström (S) om förutsättningarna att nå målet om att öka det hållbara resandet i hela Västra Götaland (10:38)

6. Interpellation av Bijan Zainali (S) om den skenande byråkratin (11:15)

7. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2018 (11:34)

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Regionfullmäktige tar varje år ställning till frågan om ansvarsfrihet för deras verksamhet. Under 2018 bedrev 14 förbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har avlämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret.

Samordningsförbunden fick 2018 sammanlagt 160,2 miljoner kronor från huvudmännen, varav cirka 25 procent från Västra Götalandsregionen. Bidragen från de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna var 39,2 miljoner kronor för 2018.

Samordningsförbundens sammanlagda resultat uppgick till 2,1 miljoner kronor, med ett spann från -1,1 till +2,4 miljoner kronor. Det egna kapitalet ökade med 2,1 miljoner kronor och var vid 2018 års bokslut 38,3 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för verksamhetsåret för samtliga samordningsförbund: Älv och Kust; Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng; Göteborg Centrum; Göteborg Hisingen; Göteborg Nordost; Göteborg Väster; Insjöriket; Norra Skaraborg; Sjuhärad; Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp; Vänersborg och Mellerud; Väst; Västra Skaraborg och Östra Skaraborg.

Beslut: enligt förslag

8. Regionfullmäktige avslår styrelsens för Södra Älvsborgs sjukhus begäran att få överskrida budget (11:43)

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har tillskrivit regionfullmäktige med anledning av tre frågor: budgetöverskridande om 10 miljoner kronor, önskemål om förtydligande av samrådsprocessen mellan beställare och utförare och klargörande kring gemensamma DRG-priser (diagnosrelaterade grupper).

Regionfullmäktige fattar inte beslut under pågående budgetår att tillåta  budgetöverskridanden. Samrådsprocessen förtydligas och regiondirektören tar fram ett förslag till riktlinjer för samråd. Frågan om gemensamt DGR-pris är besvarad i och med regionstyrelsens beslut om regiongemensamma priser 2020.

Regionfullmäktige avslår styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus begäran om godkännande av budgetöverskridande.

Beslut: enligt förslag
SD reserverade sig till förmån för eget yrkande

9. Borgensåtagande för Insamlingsstiftelsen Nordiska Akvarellmuseet (11:47)

Nordiska akvarellmuseet behöver renovera byggnaden och vissa tekniska system. För att klara kostnaden behöver museet låna pengar. Västra Götalandsregionen (VGR) är museets huvudfinansiär och har redan idag en borgen som säkerhet för museets lån. Museet ber om en utökad borgen om fem miljoner kronor och en tillfällig borgensram för införselmoms.

Regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen ingår en borgen till förmån för Insamlingsstiftelsen Nordiska Akvarellmuseet om ytterligare fem miljoner kronor.

Västra Götalandsregionen kan vid behov utfärda en borgen som säkerhet till Tullverket för införselmoms om maximalt 25 miljoner kronor per tillfälle till 2029-12-31 och en maximal löptid om ett år per utfärdande.

Beslut: enligt förslag

10. Ändring av stadgarna för Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd (11:48)

Stiftarna till stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd är kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Vänersborg, Åmål, Årjäng, Region Värmland och Västra Götalandsregionen.

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd äger 85,7 procent av aktierna i Dalslands Kanal AB. Kanalbolaget sköter drift, underhåll och förvaltning av sina slussar, fastigheter, markområden, serviceanläggningar, broar/bryggor samt ansvarar för farledsmarkeringar och fyrar. Bolaget har också statliga åtaganden dels som byggnadsminne dels för underhållsskyldighet av säkerhetsklassificerade dammar.

Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag medverka till täckande av kanaltrafikens driftsunderskott och att bevara kanalen för framtiden.

Vid ett samrådsmöte mellan stiftarna diskuterades ett förslag på ändringar av stiftelsens stadgar och stiftelsens styrelse beslutade vid sitt styrelsemöte att begära ändringar. Ändringarna är främst föranledda av organisatoriska förändringar men ska också bidra till ökad tydlighet.

Regionfullmäktige godkänner förslaget till ändring av stadgar för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd.

Beslut: enligt förslag

11. Avsluta bildandet av Sahlgrenska forskningsstiftelsen (11:49)

Efter ett förslag av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutade regionfullmäktige i februari 2012 att inrätta en insamlingsstiftelse för att stödja medicinsk forskning i Västra Götalandsregionen.

Men det har varit svårt att bilda stiftelsen och med tiden stod det klart att Sahlgrenska akademin avsåg sköta insamling på annat sätt än via stiftelsen.

I formell mening är stiftelsen inte bildad och behöver därför inte heller avvecklas. Koncernkontoret rekommenderar dock att bildandet formellt avslutas genom beslut av regionfullmäktige.

Regionfullmäktige avslutar bildandet av Sahlgrenska forskningsstiftelsen.

Beslut: enligt förslag

12. Ny medlem i kommunalförbundet Svensk Luftambulans (11:52)

Västra Götalandsregionen (VGR) är tillsammans med regionerna Värmland, Dalarna och Uppsala medlemmar i kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA). Kommunalförbundets uppgift är att anskaffa, finansiera, ansvara för flygverksamheten och bemanna helikoptrarna med piloter. Regionernas ansvar är den medicinska verksamheten i helikoptrarna samt bemanna med läkare och sjuksköterskor.

Region Norrbotten har ansökt om medlemskap i SLA. Förbundsdirektionen i SLA har tillstyrkt det och föreslår att nuvarande medlemmar godkänner ansökan. Det kräver att förbundsordningen och samverkansavtal uppdateras.

Ytterligare ett avtal som reglerar inköp, finansiering och kostnadsfördelning för en ny helikopter Airbus H145 och befintlig reservhelikopter har tagits fram. SLA kommer att köpa en helikopter Airbus H145 som finansieras genom upptagande av lån.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 • Att godkänna att Region Norrbotten blir medlem i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
 • Att godkänna förslaget till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
 • Att godkänna reviderat Samverkansavtal för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans och dess medlemmar som följd av Region Norrbottens medlemskap i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
 • Att godkänna Samverkansavtal mellan Svensk Luftambulans och dess medlemmar angående finansiering av och driftkostnadsfördelning för en helikopter för operativ drift i Region Norrbotten samt kostnadsfördelning för gemensam reservhelikopter
 • Att godkänna, under förutsättning att Region Norrbotten godkänner förslaget till samverkansavtal, att Kommunalförbundet Svensk Luftambulans får avropa en option att förvärva en helikopter H145 att nyttjas av Region Norrbotten
 • Kommunalförbundet Svensk Luftambulans har rätt att uppta lån för finansiering av en helikopter Airbus H145. Kostnaden för lånet bekostas av region Norrbotten

Beslut: enligt förslag

14. Revidering av finanspolicy för Västra Götalandsregionen och dess anknutna stiftelser (12:01)

Västra Götalandsregionen (VGR) har två dokument som anger ramar och riktlinjer för VGR:s finansverksamhet samt kapitalförvaltningen av VGR:s anknutna stiftelser. Koncernkontoret ser över dessa dokument årligen och lämnar förslag till uppdateringar vid behov.

Översynen för 2019 har medfört förslag till förändringar i de båda dokumenten, det mest omfattande gäller skrivelser kring skuldförvaltning. Anledningen till dessa skrivelser är utökade planer på extern finansiering, vilket ställer nya krav på skuldförvaltningen. I övrigt har skrivningen kring hållbarhet i placeringsverksamheten uppdaterats, beskrivning kring rapportering har lagts till och redaktionella förändringar har gjorts för att få bättre struktur i dokumenten.

Med anledning av utvecklingen på marknaden gällande betalningsmedel och för att anpassa strukturen till VGR:s styrande dokument, har en riktlinje skrivits som gäller in- och utbetalningar. Riktlinjen ersätter tidigare skrivningar i riktlinjer för kontokort och inköpskort samt policy för fordringar och inkasso. Föreslagen riktlinje kopplas till finanspolicyn i VGR.

Regionfullmäktige beslutar att Finanspolicy för VGR upphör att gälla och att Finanspolicy för VGR daterad 2019-06-25 fastställs. Dessutom beslutas att Policy för fordringar och inkasso samt högkostnadsskydd och frikort i VGR upphör att gälla.

Beslut: enligt förslag

Lunch 12:02-13:00

13:00 Utdelning av VGR:s Parasportstipendium 2019

 
Stipendiet går till:
Aaron Lindström, alpin skidåkning
Cajsa Stadler, bordtennis
Rodgers Prince, rullstolsbasket
Lag Iko Grunden, parafotboll
Lag team motogirls, motocross och enduro
Therese Gybäck, ledare, fotboll.

13:15 Hearing om den regionala utvecklingsstrategin inleds. 

Hearingen är en del i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi som ska upp till politiskt beslut nästa höst 2020.

Hearingen avslutades klockan 14.43 och sammanträdet återupptogs.

13. Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023 (15:09)

Förslag till kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020–2023 är ett resultat av intensiva dialoger och samråd. Kommuner, kommunalförbund, organisationer, institutioner, företag och akademi har tillsammans identifierat gemensamma prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv.

Kulturstrategin samspelar med Västra Götalandsregionens övergripande vision - ett gott liv i Västra Götaland. Den innehåller vägledande kulturpolitiska perspektiv och fem områden av särskild strategisk vikt: vidga deltagandet, gynna nyskapande, utveckla kapaciteter, använda tekniken och öka internationalisering.

Kulturstrategin fokuserar på strategiska prioriteringar 2020–2023 inom ett antal konst- och kulturområden som definieras i den statliga förordningen. Kulturstrategin inkluderar dessutom områden av stor vikt för utvecklingen av kulturlivet i Västra Götaland och som efterfrågas för samverkan med regionen av kommuner och kulturfältet i stort. Strategin omfattar också den regionala biblioteksplanen enligt bibliotekslagen.

Regionfullmäktige beslutar att anta Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023 och att anta Regional biblioteksplan Västra Götaland 2020-2023.

Beslut: enligt förslag

15. Extern upplåning för finansiering av investeringar inom Västra Götalandsregionen (15:11)

När den förändrade hanteringen av spårvägen i Göteborg beslutades ingick att de investeringar som avser spårvagnar, depåer med mera ska externfinansieras. Dessa investeringar bedöms i dag uppgå till cirka sex miljarder kronor. Utbetalningar kommer att ske från 2019 fram till 2026.

För att möta dagliga fluktuationer i likviditeten har Västra Götalandsregionen (VGR) ett beslut om kortfristig upplåning upp till tre miljarder kronor, vilken främst används genom att utnyttja checkräkningskrediten.

För långsiktig externfinansiering krävs att regionfullmäktige beslutar om en låneram, som fastställer hur mycket den totala låneskulden för såväl kort- och långfristiga lån får uppgå till.

Koncernbanken föreslår att VGR har en ram för externfinansiering om 12 miljarder kronor. Det innebär att den totala utestående låneskulden för kan uppgå till 12 miljarder kronor.

Regionfullmäktige beslutar att VGR får ha en låneram om 12 miljarder kronor och ger regionstyrelsen i uppdrag att genomföra upplåningen. Kostnaderna för upplåningen finansieras inom koncernbanken.

Beslut: enligt förslag

16. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - verksamhet och ekonomi 2020 och plan för ekonomi 2021-2022 (15:11)

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har lämnat förslag till budget med plan för verksamhet och ekonomi för 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022. Enligt förbundsordningen ska respektive förbundsmedlems fullmäktige ta ställning till budgetramen.

Regionfullmäktige godkänner verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling avseende 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022.

Beslut: enligt förslag

17. Införande av Millennium (FVM kärnsystem) - kostnader, finansiering och regelverk (15:17)

För att säkerställa implementering och driftstart av kärnsystemet Millennium inom framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) inom sjukvårdens olika utförare, slår regionfullmäktige fast följande huvudprinciper för hantering av ekonomin i samband med införandet:

 • FVM är ett regiongemensamt program och tillkommande kostnader utöver normal driftkostnad ska hanteras regiongemensamt, det vill säga av regionstyrelsen. Sjukvårdens styrelser, nämnder och utförare ska inte drabbas av extra tillkommande kostnader kopplat till utveckling och implementering av Millennium. Tillkommande extra kostnader ska finansieras genom upplösning av reserverade medel för ändamålet.
 • FVM är ett program som inte går att avstå ifrån, upphandlingen är gjord och inkluderar tidplan för genomförande. Om det finns osäkerheter eller resursbrist som inte kan täckas av reserverade medel måste andra projekt/verksamheter prioriteras ner för att skapa utrymme för att genomföra och finansiera Millennium.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 • Att godkänna föreslagna principer och utgångspunkter som grund för fördelning och finansiering av tillkommande kostnader som uppstår i samband med implementering av kärnsystemet Millennium inom Framtidens vårdinformationsmiljö.
 • Regionstyrelsen får i uppdrag att slutligt fastställa regler, schablonbelopp med mera för att kompensera för de tillkommande kostnader som uppstår vid införandet av Millennium.
 • Regionstyrelsen ska i samband med årsbokslutet återkomma med förslag till upplösning av avsättning i egna kapitalet för att täcka de tillkommande kostnader som uppstår vid införandet av Millennium.
 • Att fastställa att sjukvårdens utförare ansvarar för att volymerna enligt vårdöverenskommelser och andra överenskommelser och Krav- och kvalitetsböcker uppnås. För att säkerställa att överenskomna volymer upprätthålls ska utförarstyrelserna samt aktörerna inom vårdvalen samverka.
 • Att uppdra åt regionstyrelsen att samordna och stödja utförarstyrelsernas planering för att upprätthålla överenskomna volymer under införandeperioden.
 • Regionstyrelsen får i uppdrag att i koncernens detaljbudget, som en regiongemensam kostnad, budgetera tillkommande kostnader för implementeringen av Millennium och Framtidens vårdinformationsmiljö så att reserverade medel i det egna kapitalet kan ianspråktas.

SD kom med ett tilläggsyrkande som regionfullmäktige antog:

 • Regionstyrelsen får i uppdrag att i sin beredning av koncernens detaljbudget, som en regiongemensam kostnad, tydliggöra den tillkommande kostnad som orsakas av förseningen av införandet av Millennium och Framtidens vårdinformationsmiljö.

Beslut: enligt förslag och tilläggsyrkande

18. Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård byter namn till styrelsen för Regionhälsan (15:19)

I juni beslutade styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård att föreslå regionfullmäktige att få byta namn till styrelsen för Regionhälsan.

Bakgrunden till namnbytet är att regionfullmäktige tidigare uppmanat styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård att överväga namnet på sin styrelse och förvaltning och eventuellt återkomma med förslag.

En grupp skapades - tjänstemannagrupp för namngivning - som bestod av representanter från Koncernkontoret, regionutvecklingsförvaltningarna, hälso- och sjukvårdsförvaltningarna samt berörd förvaltning.

Uppdraget från kommunikationsdirektören var att bereda namnförslag som tar hänsyn till:

 • Invånarens perspektiv och förståelse
 • Västra Götalandsregionens identitets- och varumärkespolicy
 • Koncern- och helhetsperspektiv

Förvaltning regiongemensam hälso- och sjukvård har två ansvarsområden:

 • En regionövergripande kunskapsorganisation (exempelvis FOU, Smittskydd)
 • Mottagningsverksamhet och patient/-invånarkontakter (exempelvis barnmorskemottagning, barn och ungdomsmedicin, sjukhusapotek)

Namngivningsgruppen är tveksam till lämpligheten i att byta namn till styrelsen för Regionhälsan, men Koncernkontoret bedömer att det inte motiverar att namnarbetet görs om. Däremot föreslår Koncernkontoret att regionfullmäktige beslutar att förvaltningsnamnet Regionhälsan inte används som avsändare mot invånare. De invånarnära verksamheterna kommuniceras: Barnmorskemottagningen Västra Stadsdelen etc. Allt enligt regionfullmäktiges beslut rörande Identitets- och varumärkespolicyn.

Regionfullmäktige beslutar att byta namnet på styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård till styrelsen för Regionhälsan, samt att detta namn inte ska användas som avsändare mot invånare.

Beslut: enligt förslag

19. Redovisning av partistödets användning 2018 (15:20)

Parti som får partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt avsedda ändamål. Dessutom ska en särskild, av respektive parti utsedd, granskningsman lämna en granskningsrapport som visar att redovisningen ger en rättvisande bild. Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december, och ges till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Samtliga partier som fått partistöd för 2018 har lämnat in redovisning i tid. Från två partier, Socialdemokraterna och Moderaterna, har granskningsrapporter lämnats in efter utsatt datum. Granskningsrapporter har dock insänts omedelbart efter att partierna uppmärksammats på detta.

Syftet med redovisning och granskningsrapport är att uppfylla lagens mening om transparens i användningen av utbetalat partistöd. I och med att dessa presenteras i sin helhet för regionfullmäktige kan kravet på transparens anses vara uppfyllt.

Regionfullmäktige noterar partiernas redovisning av partistödet 2018.

20. Säkerställande av kvalitén i prioriteringsfunktionen i alarmeringstjänsten (15:30)

I april 2017 beslutade regionfullmäktige att alarmeringstjänsten skulle organiseras genom ett fortsatt avtal med SOS Sverige Alarm AB och att prioriteringsfunktionen skulle organiseras och bedrivas i egen regi.

Grönblå Samverkan konstaterar att prioriteringsfunktionen inom ramen för Sjukvårdens larmcentral (SvLC) inte har nått upp till de mål och ambitioner som framgick av det material som utgjorde underlag för den politiska bedömningen och det efterföljande politiska beslutet.

Regionfullmäktige beslutar att bemyndiga regionstyrelsen att fatta beslut om driftsform för prioriteringsfunktion och dirigeringen.

Beslut: enligt förslag

21. Motionsbalansen samt redovisning av bifallna motioner (15:31)

Enligt kommunallagen ska motioner som inte beretts klart inom ett år från när de väcktes anmälas till regionfullmäktige. Enligt beslut i regionfullmäktige 2006 ska bifallna motioner redovisas årligen.

Sedan förra årets motionsbalans har 50 motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 14 motioner.

Regionfullmäktige beslutar att motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner läggs till handlingarna.

Beslut: enligt förslag

22. Ja till motion om nya insatser för att rena Västerhavet (16:09)

Bijan Zainali (S), med flera, föreslår i en motion att regionstyrelsen får i uppdrag att ta nya initiativ till eller stödja innovationsprojekt för att rena hav och kuster från skräp i Västsverige. Motionen remitterades till regionutvecklingsnämnden och miljönämnden för yttrande.

Den sammanfattande bedömningen efter remissinstanserna är att motionen ska anses besvarad. Det var också regionstyrelsens huvudförslag. I enlighet med programmet för hållbara maritima näringar förs diskussioner med science parks i Västra Götaland om att knyta deras innovationsstödsnätverk närmare de marina och maritima sektorerna. Möjligheten för marin teknisk innovation för uppsamling av skräp i havet och för att ta sig an andra typer av miljöutmaningar till havs finns således.

På regionstyrelsens sammanträde den 27 augusti, blev beslutet efter votering där S, V och SD yrkade på bifall, att förslaget till regionfullmäktige är att bifalla motionen.

Beslut: enligt förslag
GrönBlåSamverkan reserverade sig till förmån för eget yrkande

23. Motion om regional samordnare för arbetsmarknadsfrågor är besvarad (16:17)

Jan Alexandersson (V) och Eva Olofsson (V) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen (VGR) ska inrätta en regional samordnare för arbetsmarknadsfrågor, för de som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden.

Regionutvecklingsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med anledning av att VGR redan arbetar aktivt med frågan och samverkar med relevanta aktörer. Som exempel nämns att tre av fem prioriterade områden i den regionala utvecklingsstrategin VG 2020 berör motionens frågor, överenskommelsen med den sociala ekonomin, EU-projektet FIER som koordineras av VGR och slutligen VGR:s introduktionsprogram för unga arbetslösa, ViA. Under 2018 har en processledare för integration tillsatts på koncernstab regional utveckling, som har ett uppdrag som tangerar många av frågeställningarna som motionärerna lyfter.

Folkhälsokommittén föreslår avslag på motionen utifrån samma resonemang att det inte finns ett behov av en regional samordnare med tanke på de åtgärder som redan pågår och som ligger i motionens intentioner.

Regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till redan pågående åtgärder på arbetsmarknadsområdet.

Beslut: enligt förslag
V reserverade sig till förmån för eget yrkande

24. Klartecken för utredning om hur den psykiatriska vården för unga vuxna kan stärkas (16:37)

Carina Örgård (V) och Eva Olofsson (V) föreslår i en motion en stärkt psykiatrisk vård i Västra Götaland för unga vuxna. I motionen framkommer att den psykiska ohälsan hos unga vuxna har ökat samt att det finns ett glapp mellan primärvårdens första linje och specialistpsykiatrin. I motionen föreslås att mottagning för unga vuxna (MUX) byggs ut för att klara behovet och skapa en jämlik vård i Västra Götaland.

Motionen föreslår att:

 1. En utredning genomförs om hur vården för unga vuxna med psykisk ohälsa kan förstärkas i hela Västra Götaland med den nuvarande mottagningen i Närhälsans regi som förebild. Målet är minst en mottagning i varje HSN-område samt ytterligare utökad kapacitet i Göteborg.
 2. Vården ska bedrivas i egen regi inom Närhälsan beställd primärvård.

Remissinstanserna föreslår att motionens första att-sats bifalls med hänvisning till att den psykiska ohälsan i målgruppen ökar samt att det finns ett stort behov som inte täcks idag. Samtidigt betonar remissinstanserna att utredningen ska göras utförarneutral. Remissinstanserna vill att utredningen tar hänsyn till lokala förutsättningar, både geografiska och ekonomiska, samt andra aktörer med likande uppdrag till exempel ungdomsmottagningar och vårdcentraler med tilläggsuppdrag som behöver dockas an och samarbetas med.

Då det i Västra Götalandsregionen bara finns en MUX och det är viktigt att hitta ett bra vårdflöde, bedöms det lämpligt att det genomförs en utredning för att utreda behov och möjligheter för en utökad vård för unga vuxna med psykisk ohälsa i hela Västra Götaland. Det finns också en pågående utredning för att stärka arbetet med psykisk ohälsa i den första linjen för vuxna från 18 år.

Koncernkontoret bedömer utifrån de remissvar som inkommit samt att behovet av vård för psykisk ohälsa hos unga vuxna lyfts i olika sammanhang och berör fler verksamheter att motionen bifalls utifrån att man behöver utreda behov, utbud samt komma med förslag till eventuell utökning av vård för unga vuxna med psykisk ohälsa. Utredningen ska genomföras utförarneutral samt med hänsyn till alla berörda verksamheter.

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionens första att-sats. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda behov, utbud samt komma med förslag till eventuell utökning av vård för unga vuxna med psykisk ohälsa i Västra Götaland. Motionens andra att-sats avslås.

Beslut: enligt förslag
V reserverade sig till förmån för eget yrkande

25. Motion om regional sammanhållningspolitik är besvarad (16:54)

Bijan Zainali (S) och Michael Melby (S) föreslår i en motion att regionstyrelsen ska ges i uppdrag att ta fram förslag till en regional sammanhållningspolitik för VGR:s samlade verksamhetsfält. Sammanhållningspolitiken föreslås ligga till grund för andra strategier och innehålla målbilder för utveckling av samtliga regiondelar utifrån de lokala förutsättningarna.

Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen, norra hälso- och sjukvårdsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden och regionutvecklingsnämnden.

Regionfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete med den regionala utvecklingsstrategin, kulturstrategin och med de regionövergripande framtidsstrategierna för hälso- och sjukvården.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande

26. S-motion om handlingsplan för konkurrenskraftiga grundlöner i sjukvården föreslås delvis bifallen (17:57)

Janette Olsson (S), med flera föreslår i en motion att 1) handlingsplan tas fram i samarbete med de fackliga organisationerna om hur Västra Götalandsregionens (VGR) sjukvårdslöner ska kunna nå riksgenomsnittet, samt 2) att pengar avsätts i budget för att uppfylla handlingsplanens mål inom rimlig tid.

Motionen har skickats på remiss till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och till styrelsen för Närhälsan. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslår att motionen ska avslås eftersom det inte behövs ytterligare en gemensam handlingsplan. Styrelsen för Närhälsan föreslår att motionen ska anses besvarad och anser att lönerna redan ligger på riksgenomsnittet och att det finns en tydlig plan för fortsatt arbete med konkurrenskraftiga löner.

Inom VGR finns en handlingsplan som är samstämmig med regionens lönepolitiska riktlinjer. Stora delar av innehållet är av långsiktig karaktär, andra delar som rör det ekonomiska utrymmet mm behöver ses över varje år. Riktlinjerna, som skickas ut i september varje år, innehåller regionövergripande lönepolitiska prioriteringar och inriktningar.

Regionfullmäktige beslutar att motionens första attsats bifalls. Motionens andra attsats anses besvarad.

Beslut: Enligt förslag
M, L, C och KD reserverar sig mot attsats 1 till förmån för egna yrkanden.
S och V reserverar sig mot attsats 2 och tilläggsyrkande från V till förmån för egna yrkanden

27. S-motion om regiongemensamt arbete för hälsofrämjande scheman i sjukvården föreslås besvarad (18:06)

Janette Olsson (S) med flera, föreslår i en motion att regionfullmäktige beslutar om att ett regiongemensamt program för hälsofrämjande scheman i Västra Götalandsregionen tas fram. Tanken är att schemat tas fram i samarbete mellan HR och de fackliga organisationerna samt att pengar avsätts i budget för att uppfylla programmens mål inom rimlig tid.

Motionen har skickats på remiss till nämnden för Hälsan och stressmedicin och till styrelsen för NU-sjukvården. Nämnden för Hälsan och stressmedicin föreslår att motionen är besvarad med hänvisning till att regiongemensamt arbetet med hälsofrämjande arbetstidsförläggning redan pågår. Styrelsen för NU-sjukvården anser att hälsofrämjande arbetssätt är viktigt, men föreslår att motionen avslås med hänvisning till att arbetet behöver bedrivas nära varje enskild verksamhet.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses besvarad.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande.

28. Anmälningsärenden (18:07)

29. Anmälan av inkomna motioner (18:08)

 1. Motion av Carina Örgård (V ) om brukarstyrd inläggning vid svåra självskadebeteenden
 2. Motion av Carina Örgård (V) och Birgit Lövkvist (V) om riktade insatser till ungdomar i särskilt utsatt situation och därmed ökad riskzon för beroendeproblematik
 3. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om demokrati i Västra Götalandsregionen
 4. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Helene Granbom Angerheim (SD) om införande av Det Grå Arkivet.
 5. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om att utveckla folkhögskolorna i Västra Götalandsregionen
 6. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Håkan Lösnitz (SD) om förhindra IS-terroristers återvändande
 7. Motion av Inga-Maj Krüger (SD) med flera om att införa riktlinje för rektusdiastaspatienter
 8. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Martin Johansson (SD) om restriktioner av gratis tolktjänst
 9. Motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om översyn av tjänstemannaorganisationen
 10. Motion av Mariette Risberg (D) med flera om ACG-systemets koppling till ersättning bör avskaffas eller omformas

30. Valärenden (18:10)

Under mötet kom förslag från valberedningen som regionfullmäktige beslutade i enlighet med.


Senast uppdaterad: 2022-01-25 07:55