Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2019-06-10 - 11

Publicerad: Uppdaterad:

Följ mötet via webb-tv eller webbradio

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Bohusgården hotell och konferens, Nordens väg 6, Uddevalla
Dag: 10-11 juni, 2019
Tid: Kl. 09:30 dag 1, 09:00 dag 2

14:00, 11 juni: Utdelning av VGR:s kulturpris 2019

Handlingarna till sammanträdet

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:36)

2. Frågestund

Utgår.

3. Budget 2020 för Västra Götalandsregionen (09:38-19:13, 10 juni - 09:00-16:16, 11 juni)

Efter över 16 timmars debatt fastställde regionfullmäktige budget 2020 för Västra Götalandsregionen (VGR) när man godkände förslaget från den styrande minoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP).

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för egna förslag.

Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument och slår fast ekonomiska ramar, regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter.

Grönblå Samverkans budget 2020 slår fast utmaningar, prioriterade mål och fokusområden samt plan för ekonomin 2021-2022.

Under 2020 beräknas en konjunkturavmattning. Följden blir att skattunderlaget inte ökar lika mycket och VGR står ur ett ekonomiskt perspektiv inför stora ekonomiska utmaningar de kommande åren. Skattesatsen är oförändrad: 11,48 kronor.

De strategiska målen är ersatta av två övergripande mål som all verksamhet och alla uppdrag ska styra mot:

• Hållbar, innovativ och kreativ region.

• Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård.

Grönblå pekar ut tio utmaningar med tolv prioriterade mål fastställda för planperioden. De tidigare fokusområdena har blivit färre och är formulerade som uppdrag till nämnderna och förvaltningen för 2020. Detta innebär bland annat att Grönblå samverkan prioriterar omställningen i vården med fokus på ökad vårdproduktion i förhållande till satsade medel. Resurser omfördelas från de stora sjukhusen till nära vård som behövs ofta. Mobil hemsjukvård och vårdcentraler ska byggas ut och den mer specialiserade vården koncentreras till färre platser i regionen. Syftet är jämlik vård med högsta kvalitet och bästa möjliga patientsäkerhet.

Sjukvårdens problem beskrivs som ett organisatoriskt systemfel och Grönblå samverkan vill ersätta detaljstyrning med mer tillitsstyrning där ansvar, makt och befogenheter att nå ekonomiska och verksamhetsmässiga mål decentraliseras till chefer och medarbetare. Administrativ prövningsrätt är en del i det.

Under 2020 fortsätter satsningen på vårdens medarbetare och förbättrad arbetsmiljö liksom fördubblingen av OB-ersättningen nattetid och höjningen med 50 procent för helg, som har gett goda resultat.

Inom regional utveckling fortsätter hög ambition inom klimat och omställning, liksom vikten av fullföljda studier, innovationer, life science och Agenda 2030. Utvecklingen av kollektivtrafiken är fortsatt viktig.

Pengar satsas på nya växthus till Göteborgs botaniska trädgård. Grönblå fortsätter arbetet för ett levande kulturliv i hela Västra Götaland.

Budgeten är cirka 55,7 miljarder kronor exklusive riktade statsbidrag. Av dessa går cirka 43,2 miljarder kronor till hälso- och sjukvården. Regionutveckling får cirka 7,2 miljarder där lejonparten går till kollektivtrafiknämnden. Serviceverksamheter och regiongemensamt får också medel.

Investeringsramen sätts till 6,1 miljarder kronor och regionstyrelsen bemyndigas att fastställa investeringsplan och fördela låneramar för 2020. Regionstyrelsen bemyndigas att under år 2020 ta lån om ett högsta belopp av 3 miljarder kronor.

Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2020 i enlighet med budgeten. Regionfullmäktige fastställer också inriktningen för åren 2021 och 2022 som underlag för den långsiktiga planeringen av detaljbudgetar, vårdöverenskommelser, med mera.

Beslut: enligt förslag
S, SD och V reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

14:00, 11 juni: Utdelning av VGR:s kulturpris till Lina Ekdahl

Läs mer

4. Budget 2019 för Västra Götalandsregionens revisorer (16:18, 11 juni)

Regionfullmäktiges presidium ska enligt kommunallagen upprätta förslag till revisorernas budget. Revisorskollegiet har den 27 februari 2019 ansökt om regionbidrag 2020 med en uppräkning av 2019 års regionbidrag, på samma nivå som nämnder och styrelser får.

Revisionen har under de senaste sju åren redovisat ett överskott mot budget vid årets slut på cirka 5 miljoner kronor. Revisorernas regionbidrag för 2019 är 24,8 miljoner kronor. Resultatet för 2018 är 4,7 miljoner kronor

Regionfullmäktige fastställer att revisorernas regionbidrag för 2020 ska vara 2019 års regionbidrag, 24,8 miljoner kronor, med en uppräkning motsvarande regionbidraget till nämnder och styrelser. Det är enligt presidiets förslag.

Beslut: enligt förslag

5. Reglementen för nämnder och styrelser 2019-2022 (19:15, 10 juni)

Regionfullmäktige fattade i maj 2018 beslut om detaljutformning av den politiska organisationen 2019 – 2022. I samband med beslutet gavs regionstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för berörda nämnder och styrelser.

Reglementena består av tre delar. Dokumentet inleds med en översiktlig beskrivning av styrning och ledning inom det område som den berörda nämnden eller styrelsen verkar. Därefter följer själva reglementet. Reglementet består av del A som beskriver de specifika uppgifterna och del B som är gemensamma bestämmelser för samtliga nämnder och styrelser.

Regionfullmäktige fastställer reglementen för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, kulturnämnden, miljönämnden, hälso- och sjukvårdsnämnderna, patientnämnderna, servicenämnden, styrelsen för Skaraborgs sjukhus, styrelsen för NU-sjukvården, styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, styrelsen för Sjukhusen i väster, styrelsen för Närhälsan, styrelsen för Regiongemensam hälso- och sjukvård, tandvårdsstyrelsen, styrelsen för Habilitering & Hälsa, naturbruksstyrelsen, folkhögskolestyrelsen, styrelsen för botaniska trädgården och nämnden för Hälsan och Stressmedicin.

Dessutom beslutar regionfullmäktige att områdena hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik och kultur utgör huvudprocesser i Västra Götalandsregionens ledningssystem.

Beslut: enligt förslag

6. Ägardirektiv för Västra Götalandsregionens majoritetsägda bolag (19:16, 10 juni)

En översyn av ägardirektiven till de majoritetsägda bolagen är genomförd i samband med och inför den nya mandatperioden.

Under 2016 genomfördes en omfattande översyn av regiongemensamma styrande dokument. Då gjordes även en omfattande granskning och översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för de majoritetsägda bolagen. Översynen ledde bland annat till att den tidigare bolagspolicyn upphävdes och att ägardirektiven kompletterades med en beskrivning av regionens styrmodell, som också inleder reglementena för nämnder och styrelser.

Västra Götalandsregionen utvecklas kontinuerligt mot en samlad och alltmer enhetlig koncern där delarna tydligt medverkar till helheten. Bolagen medverkar på många sätt till uppfyllelse av regionfullmäktiges mål. I det effektiviseringsarbete som kontinuerligt pågår är möjligheterna att ta tillvara volymfördelar och samordningsmöjligheter en ledstjärna.

Regionfullmäktige fastställer föreslagna ägardirektiv för Västtrafik AB, Göteborgs Operan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Film i Väst AB, Turistrådet Västsverige AB och Regionteater Väst AB. Dessutom uppdrar regionfullmäktige till berörda bolag att på bolagsstämma låta fastställa respektive ägardirektiv.

Beslut: enligt förslag

7. Krav- och kvalitetsbok 2020 för Vårdval Rehab (16:22, 11 juni)

Vårdval Rehab infördes i Västra Götalandsregionen 2014. Krav- och kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen. I ärendet redovisas förslag till förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem (LOV) med förutsättningar att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab från och med 1 januari 2020.

Inför 2020 föreslås endast mindre justeringar av förfrågningsunderlaget i väntan på den mer omfattande översyn av ersättningsmodellen som planeras till år 2021. Det som bedöms göras redan nu, som en del i omställningen, är att jämställa ersättningen för digitala vårdkontakter som ersätter enskilt fysiskt besök. Omställningen av hälso- och sjukvården med primärvården som en stark bas där rehabenheterna är en viktig del kommer att innebära en fortsatt satsning på Vårdvalet för rehabilitering. Enheterna bedöms fortsatt öka sin produktion utifrån omställningen till god och nära vård.

Regionfullmäktige fastställer Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2020 som anger förutsättningarna inklusive ersättningsnivåer för att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab från och med 2020-01-01.

Beslut: enligt förslag

8. Krav- och kvalitetsbok 2020 för Vårdval Vårdcentral (16:38)

Vårdval Vårdcentral infördes i Västra Götalandsregionen (VGR) 2009. Krav- och kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen. Ärendet avser förslag att revidera nuvarande förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem (LOV) med förutsättningar att bedriva vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral från och med 1 januari 2020.

Förslaget är att vården i VGR styrs mer genom tillit. Tillit innebär inte mindre krav eller uppföljning, men det innebär att ett större förtroende läggs på vårdgivarna och professionerna i vården att själva bedöma och följa de medicinska riktlinjer som finns. Ersättningsystemet för Vårdval Vårdcentral föreslås ta steg genom att målrelaterad ersättning för kvalitet, särskild ersättning för primärvårdskvalitet och för psykolog tas bort och att pengarna istället styrs via den mer tillitsbaserade kapiteringsersättningen.

Regionfullmäktige beslutar om Krav- och Kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral 2020 i två steg. Senast under september kommer del två beslutas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Om förändringarna då är fördelaktiga för vårdgivarna kommer de att gälla från 1 januari 2020. De delar som beslutas om senast i september är eventuell uppräkning med 190 miljoner kronor utöver index för bättre tillgänglighet och kontinuitet, om täckningsgrad för digitala vårdkontakter ska jämställas med fysiska besök, ersättning för 40 istället för 20 platser för Praktisk Tjänstgöring för Psykologer (PTP) och ersättning för Vårdsamordnare. Även beslut om eventuella förändringar för mobila team/mobil hemsjukvårdsläkare tas senast i september.

Regionfullmäktige fastställer också Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2020 som anger förutsättningarna inklusive ersättningsnivåer för att bedriva vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral från och med 2020-01-01.

Beslut: enligt förslag

9. Revidering av Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral 2019: Täckningsgradspåverkan vid digitala vårdkontakter (16:39)

Sedan januari 2018 får vårdcentralerna inget avdrag för besök hos andra regioner för digitala vårdkontakter. Detta medför att vårdcentralen inte har kostnadsansvar för dessa vårdkontakter enligt gällande krav- och kvalitetsbok, vilket i sin tur påverkar ersättningen för täckningsgrad. Genom att exkludera de digitala vårdkontakter som utförs i andra regioner inom täckningsgraden uppnås enhetlighet inom ersättningen till vårdcentralerna gällande hanteringen av digitala vårdkontakter utförda i annan region.

Ändringen innebär att vårdcentraler med listade patienter som utför digitala vårdkontakter i annan region, med exempelvis Kry och doktor.nu, inte får någon ekonomisk påverkan av dessa besök under 2019.

Regionfullmäktige beslutar att göra ett tillägg i Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral, avsnitt 6.1.4: Digitala vårdkontakter som utförs i annan region ingår inte i beräkningen för täckningsgraden. Förändringen träder i kraft 1 januari 2019.

Beslut: enligt förslag

10. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2020 (19:17, 10 juni)

Regionfullmäktige och regionstyrelsen beslutar varje år om sina sammanträdesdagar. Fullmäktige ska även besluta om tid för sammanträdena.

Bolagsstämmor blir den 10 mars 2020. Förslag till sammanträdesdagar för regionstyrelsen och dess utskott kommer att behandlas på regionstyrelsens sammanträde den 25 juni 2019.

Regionfullmäktige sammanträder följande datum under 2020: 4 februari, 21 april, 19 maj, 8-9 juni, 22 september, 3 november och 1 december. Regionfullmäktiges sammanträden börjar 09:30. Tvådagarssammanträde börjar 09:30 dag 1 och 09:00 dag 2.

Beslut: enligt förslag

11. Ansvarsfrihet för Kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Svensk Luftambulans och Avancerad strålbehandling (19:19, 10 juni)

Västra Götalandsregionen (VGR) bedriver verksamhet i tre kommunalförbund där regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. Tolkförmedling Väst bedriver språktolk- och översättningstjänster, Avancerad strålbehandling driver en nationell anläggning för avancerad strålbehandling och Svensk Luftambulans  bedriver ambulanshelikopterverksamhet.

Kommunalförbunden har lämnat årsredovisningar för 2018. I revisionsrapporterna för kommunalförbunden tillstyrker revisorerna i sina revisionsberättelser att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionerna.

VGR bedriver också verksamhet genom kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Detta kommunalförbund har ett förbundsfullmäktige som tar beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet har lämnats till VGR.

Regionfullmäktige godkänner årsredovisningarna för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Svensk Luftambulans och Avancerad strålbehandling och beviljar ansvarsfrihet för respektive direktion för verksamhetsåret 2018.

Dessutom noterar regionfullmäktige informationen att förbundsfullmäktige för Svenskt ambulansflyg har beviljat ansvarsfrihet för kommunalförbundets styrelse och enskilda ledamöter.

Beslut: enligt förslag

12. Ansvarsfrihet för Stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus (19:20, 10 juni)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 har lämnats av stiftelserna för Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus. Revisionsberättelser har lämnats för samtliga, vilka tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för stiftelsernas styrelser.

Regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelserna för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus för verksamhetsåret 2018.

Beslut: enligt förslag

13. Anmälan av inkomna motioner (16:40)

Utgår.

14. Anmälningsärenden (19:21, 10 juni)

Utgår.

15. Valärenden (19:22, 10 juni)

Under mötet kom förslag från valberedningen som regionfullmäktige beslutade i enlighet med.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2019-06-04 15:12