Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2019-04-09

Publicerad: Uppdaterad:

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Quality Hotel, Nabbensberg 2, Vänersborg
Dag: 9 april, 2019
Tid: Kl. 09.30

Handlingarna till sammanträdet

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:33)

2. Frågestund (09:34)

 1. Fråga från Eva Olofsson (V) om jämställda löner. Frågan är ställd till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).
 2. Fråga från Carina Örgård (V) om barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Frågan är ställd till psykiatriberedningens ordförande Gunilla Druve Jansson (C).
 3. Fråga från Birgit Lövkvist (V) om Kungälvs sjukhus. Frågan är ställd till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).
 4. Fråga från Can Altintasli (V) om utbildning av ordningsvakter vid sjukhusen. Frågan är ställd till ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Henrik Ripa (M).
 5. Fråga från Marjan Garmroudi (V) om ambulanser i Sjuhärad. Frågan är ställd till ordförande i Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus Staffan Setterberg (KD). 
 6. Fråga från Lars-Erik Hansson (V) om radiologi. Frågan är ställd till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).
 7. Fråga från Martin Wannholt (D) om projekt Linbana i Göteborg. Frågan är ställd till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

3. Interpellation av Inga Maj Krüger (SD) om arbetet mot hedersrelaterat våld (10:23)

4. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om debitering av direkta extrakostnader vid uteblivna vårdbesök (10:55)

5. Interpellation av Heikki Klaavuniemi (SD) om kostnader inom ambulanssjukvården (11:13)

6. Interpellation av Janette Olsson (S) om cancervården i Västra Götalandsregionen (11:21)

Resterande interpellationer behandlas efter ärende 25.

Lunchpaus (12:02 - 13:02)

9. Bokslutsdispositioner 2018 - Sjukhusens skulder skrevs av (15:16)

Regionfullmäktige rev upp regionstyrelsens förslag. Efter votering beslutade regionfullmäktige i enlighet med Socialdemokraternas yrkande:

 • Regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdispositioner och moderförvaltningen tillför 313,1 miljoner kronor för att nollställa eget kapital för akutsjukhusen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden.
 • Regionfullmäktige fastställer eget kapital per 2019-01-01 med kompletterande regelverk till 0 miljoner kronor för Sahlgrenska universitetssjukhuset, 0 miljoner kronor för NU-sjukvården, 0 miljoner kronor Södra Älvsborgs sjukhus, 0 miljoner kronor för Skaraborgs sjukhus, 0 miljoner kronor för Kungälvs sjukhus, 0 miljoner kronor för Frölunda Sjukhus, 0 miljoner kronor för Alingsås sjukhus, 7,5 miljoner kronor för Angereds närsjukhus och 0 miljoner kronor för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
 • Regionfullmäktige fastställer eget kapital per 2019-01-01 för övriga styrelser och nämnder i enlighet med förslaget i tabell Bokslutsdispositioner i tjänsteutlåtandet.
 • Samtliga förfrågningar från akutsjukhusen och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden om hanterande av eget kapital är därmed besvarade.

Beslut: enligt yrkande från S
GrönBlå Samverkan reserverade sig till förmån för regionstyrelsens förslag.

10. Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2018 (15:28)

Västra Götalandsregionens (VGR) ekonomiska resultat för 2018 är minus 11 miljoner kronor, det är 175 miljoner kronor bättre än budget.

Resultatet har dock påverkats positivt genom en realisering av övervärden i regionens placeringar motsvarande 480 miljoner kronor. Det betyder att VGR:s verksamheter har ett negativt resultat med 416 miljoner kronor. Hälso- och sjukvården visar ett negativt resultat med 630 miljoner kronor och inom detta är akutsjukhusens negativa resultat 728 miljoner kronor. Akutsjukhusen har sedan 2016 haft ekonomi i obalans och en stigande kostnadsutvecklingen sedan 2017. Under sista kvartalet 2018 har det skett en viss inbromsning.

Det har hänt mycket positivt inom VGR under 2018. Bland annat:

 • Upphandlingen av framtidens vårdinformationsmiljö blev klar och kontrakt på nytt system skrevs under hösten. Detta är en viktig förutsättning för hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.
 • I Vetenskapsrådets utvärdering av kvaliteten i den kliniska forskningen som publicerades i mars 2018 rankades VGR sammantaget högst bland Sveriges regioner.
 • Arbetet med att systematiskt minska beroendet av inhyrd personal har pågått under hela året och regionens behov av inhyrd personal har minskat.
 • Närhälsan Online har ökat antal bokningsbara läkartider. Under perioden har 14 500 läkarbesök genomförts.
 • I juni tog regeringen beslut om transportinfrastrukturplan 2018–2029. Efter gemensamt påverkansarbete av VGR och länets kommuner är utbyggnaden av ny järnväg Göteborg–Borås återigen med i den planen.

Regionfullmäktige godkänner koncernens årsredovisning 2018.

Regionfullmäktige beslutar att Kungälvs sjukhus negativa resultat 2018
ska reduceras med 1,1 miljoner kronor på grund av att sjukhuset bedöms
ha en begränsad organisation för att kunna ta sitt ansvar för att genomföra
investeringar av den omfattning som nu pågår.

Regionfullmäktige beslutar att Alingsås lasarett negativa resultat 2018
ska reduceras med 3,9 miljoner kronor på grund av merkostnader
relaterade till ej kända behov av asbestsanering samt okända
ventilationsschakt som ställt andra krav på vårdarbetet än planerat

Beslut: enligt justerat förslag

11. Revisionsberättelser för 2018 års verksamhet (15:44)

Revisorskollegiet har lämnat revisionsberättelser över Västra Götalandsregionens verksamhet under år 2018. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för samtliga nämnder, styrelser, beredningar och kommittéer och deras ledamöter.

För att nyansera bedömningen av nämnders och styrelsers resultat under året tillämpar revisorskollegiet från och med i år begreppet erinran. Syftet är att inom ramen för bedömningen om ansvarsfrihet nyansera bedömningen för enskilda nämnder och styrelser. Erinran lämnas då revisionens samlade bedömning utifrån årets granskningsresultat visar på tydliga brister inom ett eller flera av nämnden/styrelsens ansvarsområden utan att bristerna är så allvarliga att anmärkning bör ges.

Revisorskollegiet riktar en erinran mot styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, Skaraborgs sjukhus, Styrelsen för NU-sjukvården och Styrelsen för Kungälvs sjukhus på grund av dels bristande måluppfyllelse avseende både de ekonomiska som de verksamhetsmässiga målen, dels bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll då de inte i tillräckligt god tid och inte i tillräcklig omfattning fattat och genomfört nödvändiga beslut för att bedriva verksamheten i enlighet med regionfullmäktiges budget och uppdrag.

Revisorskollegiet riktar även en erinran mot regionstyrelsen på grund av bristande samordning och styrning av det övergripande koncernuppdraget utifrån styrelsen ägaruppdrag och huvudmannaskap i hälso- och sjukvården.

Regionfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelserna, samtliga styrelser och nämnder, beredningar och kommittéer och deras ledamöter ansvarsfrihet för år 2018.

Beslut: enligt förslag

12. Identitets- och varumärkespolicy för Västra Götalandsregionen 2019-2024 (15:45)

Undersökningar som gjordes 2017 visar att invånare i Västra Götaland uppfattar Västra Götalandsregionen (VGR) som byråkratisk, avlägsen och trög. Bilden av VGR är splittrad hos medarbetare och det saknas en samlad organisatorisk identitet.

Ett starkt varumärke är ett stöd i ledning och styrning och behövs för att:

 • säkra tydlighet och förtroende hos invånare
 • skapa kunskap och stolthet bland medarbetare
 • bli en attraktiv arbetsgivare och möta kommande års rekryteringsbehov
 • klara nödvändiga omställningar inom hälso- och sjukvård och andra områden
 • vara en stark påverkansaktör på riks- och EU-nivå
 • stärka Västra Götalandsregionens lagstadgade ansvar för länets utveckling vad gäller tillväxt och utvecklingsfrågor.

Identitets- och varumärkespolicyn är ett verktyg för VGR:s förtroendevalda och medarbetare. Den beskriver hur organisationen kan ta den föreslagna positionen som samhällsutvecklare, hur VGR presenterar verksamheter och lever den gemensamma organisationskulturen.

Det långsiktiga målet är en attraktiv organisation där invånare och medarbetare upplever tydlighet och har förtroende för den regionala nivån och VGR som organisation.

Regionfullmäktige antar Identitets- och varumärkespolicy 2019–2024. Den ersätter styrdokumentet Västra Götalandsregionens plattform - Om regionens gemensamma utgångspunkter och identitet.

Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att besluta om riktlinjer för identitet och varumärke gällande samtliga förvaltningar samt hel- och majoritetsägda bolag.

 Beslut: enligt förslag

13. Västra Götalandsregionen byter namn till Region Västra Götaland (15:47)

I mars förra året presenterade Indelningskommittén ett förslag om att Sveriges landsting ska byta namn från landsting till regioner.

Tanken med en namnändring är att samtliga landsting/regioner bör följa samma namnprinciper och därmed skapas bättre förutsättningar att förstå den regionala nivån. Namnen ska inledas med begreppet Region. Förslaget ligger hos regeringen för beslut.

Regionfullmäktige ändrar det publika namnet på organisationen från Västra Götalandsregionen till Region Västra Götaland. Namnändringen gäller från januari 2021.

Ett koncernövergripande arbete görs kring byte och uppdatering av skyltar, produkter och material där det tidigare namnet återfinns, under perioden 2021–2025. Detta hanteras restriktivt kopplat till normal omsättning för uppdatering av skyltar till cirka 2,4 miljoner kr/år.

Beslut: enligt förslag

14. Försäljning av fem personalbostäder i Lidköping (15:48)

Sedan 1964 äger Skaraborgs Sjukhus (SkaS) fem personalbostadsrätter i Lidköping. Styrelsen för SkaS har beslutat att bostadsrätterna ska säljas och lämnat över det till fastighetsnämnden.

Det finns ett beslut om att bostadsrätter som Västra Götalandsregionen äger ska erbjudas till försäljning i samband med hyresgästers avflyttning. Fyra av bostadsrätterna står tomma och den femte har sagts upp. Lägenheterna behöver renoveras.

Regionfullmäktige beslutar att de fem bostadsrätterna i Lidköping som styrelsen för Skaraborgs Sjukhus förfogar över ska behandlas som avvecklingsfastigheter.

Fastighetsnämnden får i uppdrag att sälja bostadsrätterna. Samtliga Västfastigheters kostnader med anledning av försäljningen ska täckas av köpeskillingen.

Beslut: enligt förslag

15. Årlig översyn av regionövergripande styrdokument (15:49)

Regionfullmäktiges budget är det överordnade styrdokumentet för  regionens verksamheter. För att få en ökad tydlighet om vilka styrdokument som gäller därutöver bekräftar regionfullmäktige årligen vilka dokument som är aktuella, vilka som behöver revideras eller upphöra.

Samtliga gällande styrdokument på regionövergripande nivå finns att läsa på http://www.vgregion.se/styrdokument.

Regionfullmäktige noterar informationen om styrdokument antagna av regionfullmäktige.

Solenergiplan för Västra Götalandsregionen förlängs och införlivas i ny miljöplan för Västra Götalandsregionen. Den planeras gälla från den 1 januari 2021.

Beslut: enligt förslag

16. Arbetsordning för regionfullmäktige (15:50)

Regionfullmäktige ska anta en arbetsordning för att komplettera kommunallagens regler.

Regionfullmäktiges presidium har gjort en allmän översyn av arbetsordningen och föreslår förändringar på grund av:

 • ändringar i Kommunallagen
 • Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) underlag till arbetsordning
 • regionfullmäktiges beslut om politisk organisation för mandatperioden
 • regionfullmäktiges beslut om elektroniska handlingar
 • fast plats för regionfullmäktiges sammanträden saknas
 • redaktionell och språklig översyn.

Förslaget innebär inga ökade kostnader. Antagen arbetsordning publiceras på regionens webbplats. Regionfullmäktige antar reviderad arbetsordning för regionfullmäktige.

Beslut: enligt förslag

17. Översyn av sjukresor 2018 (16:03)

Patienter har rätt att söka ersättning för resekostnader till och från hälso- och sjukvården. Regelverket kring sjukresor har nu setts över med syftet att resorna ska kunna genomföras på ett mer miljövänligt, trafiksäkert och kostnadseffektivt sätt.

Målet med översynen av regelverket är att minska resor med sjukresetaxi och egen bil genom att göra det enklare och mer fördelaktigt för patienter att åka med kollektivtrafiken och sjukresebuss Ronden.

Under 2016 gjordes 95 procent av de sjukresor patienter fick ersättning för i Västra Götalandsregionen (VGR) med sjukresetaxi eller egen bil. Resor med dessa färdsätt utgör en miljöbelastning och är negativt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Regionfullmäktige begränsar höjningen av högkostnadsskyddet till en höjning med 10 procent, från 1 500 kronor till 1 650 kronor och att egenavgiften för dem som reser med sjukresetaxi, specialfordon, liggande transporter blir 80 kronor.

Avgifter för sjukresor fastställs enligt förslag i tjänsteutlåtandet, det innebär bland annat att egenavgiften för resa med sjukresebuss Ronden tas bort.

Förändringarna träder i kraft den 1 juni 2019 och hälso- och sjukvårdsstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om milersättning för resa med bil som följer Skatteverkets framtida förändringar.

Helena Thelin (S) presenterade ett  tilläggsyrkande som antogs av regionfullmäktige med följande lydelse: Att personer med färdtjänsttillstånd även fortsättningsvis ska ha rätt att avgiftsfritt ha med följeslagare vid sjukresor i taxi.

Beslut: enligt förslag och tilläggsyrkande

18. Gemensamma priser för DRG-ersatt vård och sluten psykiatrisk vård vid regionens sjukhus (16:04)

Regionfullmäktige fattade våren 2018 beslut om att godkänna modell för gemensamt Diagnosis Related Groups (DRG) pris för regionens sjukhus med inriktning att modellen genomförs från och med år 2020. Arbetet med översyn av ersättningssystemet har fortsatt med genomgång av gemensamma priser för slutenvårdspsykiatrin.

Syftet med arbetet med översyn av ersättningssystemen till sjukhusen är att bidra till att ge invånarna bättre tillgänglighet till vård, en mer jämlik vård samt vård på lika villkor. Den ersättningsmodell som föreslås införas för Västra Götalandsregionens (VGR:s) sjukhus innebär att en gemensam prissättning och ersättningsmodell tillämpas för sluten vuxen-och barnpsykiatri samt för rättspsykiatri.

För att kunna införa ett gemensamt pris behöver samtliga sjukhus ha samma fördelning av ersättningen mellan fast/rörlig ersättning, samt mellan vårddagar och vårdtillfällen. Därför föreslås att den fasta andelen sätts till 80 procent av ersättningen och den rörliga andelen sätts till 20 procent av ersättningen.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 • Från och med 2020 införs gemensamma priser för DRG-ersatt vård och sluten psykiatrisk vård i VGR. Detta gäller vård vid NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus samt Sjukhusen i Väster.
 • Regionfullmäktige godkänner redovisad modell om gemensamma priser för sluten barn- och vuxenpsykiatri samt rättspsykiatri för vård vid NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus samt Sjukhusen i Väster.
 • Införandet av gemensamma priser för DRG-ersatt vård och sluten psykiatrisk vård ska ske stegvis över en period om två år, från och med 2020.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnderna och sjukhusstyrelserna får i uppdrag att anpassa vårdöverenskommelseprocessen och vårdöverenskommelser till de nya förutsättningarna.
 • Regionstyrelsen får i uppdrag att fastställa gemensamma priser för slutenvårdspsykiatri, DRG och strukturersättningar samt vid behov ta fram kompletterande anvisningar utifrån beslutade ersättningsmodeller.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnder och sjukhusstyrelser får i uppdrag att från och med 2020 beskriva riktade uppdrag i vårdöverenskommelser på ett enhetligt sätt och beräkna ersättning enligt gemensamma principer.

Beslut: enligt förslag

19. Redovisning av åtgärder med anledning av bifallen motion om äldreråd (16:05)

Regionfullmäktige biföll i april 2016 en motion av Ann-Christine Andersson (S) om att starta ett kompetenscentrum för äldrefrågor.

Mot bakgrund av beslut om ny kunskapsorganisation både nationellt och regionalt bedömer Koncernkontoret att äldrerådets uppdrag ingår i det uppdrag som det regionala programområdet Äldres hälsa har fått inom ramen för den regionala kunskapsorganisationen.

Regionfullmäktige godkänner redovisningen av uppdraget av bifallen motion om äldreråd och finner uppdraget avslutat.

Beslut: enligt förslag

20. Motion om behovet av en Social Science Park i Västra Götalandsregionen (16:06)

Återremitteras

21. Motion om att förbättra Västra Götalandsregionens miljöpolitik (16:06)

Magnus Harjapää (SD) har i en motion från 18-19 juni 2018 föreslagit att regionfullmäktige beställer en utredning baserat på ”Scope 3”, som säkerställer att Västra Götalandsregionens miljö- och klimatarbete inte bara får en positiv lokal påverkan utan även ska ge globala miljövinster.

Motiveringen i motionen är bland annat att Västra Götalandsregionens organisation bidrar via upphandling till utsläppsproblematik i andra länder, samt att våra samarbetsregioner Östfold fylke, Norge och Region Nordjylland, Danmark använder sig av klimatverktyg för att beräkna ”Scope 3-utsläpp”.

Miljönämnden är remissinstans och slår fast att det pågående arbetet med miljöplanen, samt samarbetet med Upphandlingsmyndigheten innefattar en utredning av utsläpp baserat på Scope 3, som efterfrågas i motionen. Bedömningen är således att den efterfrågade utredningen baserat på Scope 3 redan är under arbete och ingen ytterligare utredning krävs i nuläget.

Regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Beslut: enligt förslag

22. Motion om att intensifiera arbetet mot beroende av bemanningsföretag (16:12)

Heikki Klaavuniemi (SD) och Bo Antonsson (SD) har i en motion från november 2018 föreslagit att regionfullmäktige höjer karenstiden från 6 till 12 månader för vårdpersonal som säger upp sig från anställning i Västra Götalandsregionen (VGR) och tar anställning i ett bemanningsföretag och sedan genom det återgår till arbete i VGR.

Koncernkontorets sammanfattade bedömning är att motionen är besvarad eftersom syftet redan är uppnått i och med det arbete som gjorts inom ramen för projektet Oberoende av inhyrd personal.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
SD reserverade sig till förmån för eget yrkande.

23. Anmälan av inkomna motioner (16:25)

 1. Motion av Marianne Berntsson (D) om utredning av obstruktiv sömnapné ska omfattas av vårdgarantin.
 2. Motion av Monica Djurner (V) om regional koldioxidbudget.
 3. Motion av Ann-Christine Andersson (S) med flera om diabetes och fotvård.
 4. Motion av Louise Åsenfors (S) och Bijan Zainali (S) om att upphandla fossilfri drivmedel utan palmolja.
 5. Motion av Louise Åsenfors (S) om ett tydligare och utvecklat regionarbete för att motverka människohandel.
 6. Motion av Michael Melby (S) och Janette Olsson (S) om uppdrag för att ta hand om de yngre barnens psykiska hälsa.
 7. Motion av Joakim Rosdahl (D) om flexibelt dagperiodkort på Västtrafik.
 8. Motion av Anders Strand (SD) om att avsluta linbaneprojektet centrum, Järntorget, Wieselgrensplatsen.
 9. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Anders Strand (SD) om att utveckla Bohusbanan.
 10. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om avgiftsfria broddar.
 11. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Inga-Maj Krüger (SD) om borttagande av dolda nummer.
 12. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Bo Antonsson (SD) om debitering och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök.
 13. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om förebyggande fotvård för patienter med diabetes.
 14. Motion av Johan Johansson (SD) om förebyggande hörselvård.
 15. Motion av Helene Granbom Angerheim (SD) om trygghetsskapande åtgärd i kollektivtrafiken i Västra Götaland.
 16. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att höja undersköterskornas grundlönenivå.
 17. Motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om Vårdval Geriatrik.
 18. Motion av Eva Olofsson (V) med flera om rutiner för att hantera kränkningar från patient eller närstående.

24. Anmälningsärenden (16:26)

25. Valärenden (16:27)

Under mötet kom förslag från valberedningen och revisorskollegiet som regionfullmäktige beslutade i enlighet med.

7. Interpellation av Malin Sjunneborn (S) om arbetsmiljön på sjukhusen (16:28)

8. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om fotvård för patienter med diabetes (17:11)

Bordlägges till nästa sammanträde.

Sammanträdet avslutades (17:12)

 


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2019-04-02 13:51