Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2019-01-29

Publicerad: Uppdaterad:

Följ mötet via webb-tv eller webbradio

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg
Dag: 29 januari, 2019
Tid: Kl. 09.30

13:00 Utdelning av Folkhälsopriset 2018
Pristagare är Borås Fältrittklubb och priset är på 50 000 kronor. 
Västra Götalandsregionens nyhetskanal VGRfokus har gjort en artikel om klubben, läs den gärna här. 

Här är länken till pressmeddelandet.

Handlingarna till sammanträdet

 

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:38)

2. Frågestund (09:39)

 1. Fråga från Jim Aleberg (S) till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande om att införa ett PSA-program i VGR.
 2. Fråga från Carina Örgård (V) till ordföranden i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om Beroendeklinikens framtid.
 3. Fråga från Can Altintasli (V) till personalutskottets ordförande om att utbilda rätt personalkategori.
 4. Fråga från Johan Johansson (SD) till ordföranden i styrelsen för Habilitering & Hälsa om tolkuppdrag inom VGR.
 5. Fråga från Bijan Zainali (S) till regionutvecklingsnämndens ordförande om Dal Västra Värmlands Järnväg.
 6. Fråga från Janette Olsson (S) till personalutskottets ordförande om riktlinjer för att hantera kränkningar, hot och diskrimineringar.

3. Interpellation av Andreas Hector (S) om Framtidens vårdinformationssystem (FVM) och kommunernas journaler (10:21)

4. Interpellation av Cecilia Dalman Eek (S) om situationen på sjukhusen i Västra Götalandsregionen (10:33)

 

Lunch, mötet ajourneras (11:53)
Mötet återupptas (13:00) genom utdelning av Folkhälsopriset 2018.
Efter lunchen och utdelning av priset inledde fullmäktige med beslutsärende sju. Interpellation fem och sex togs upp när ärende 20 var avslutat.

5. Interpellation av Håkan Linnarsson (S) om att säkerställa en god och säker vård för Åmålsborna (15:04)

6. Interpellation av Eva Olofsson (V) om personalens deltagande i den offentliga debatten (16:16)

 

7. Ny kommunikations- och påverkanspolicy 2019-2023 (13:13)

Kommunikation är ett medel för att uppnå de mål som ställs upp av regionens förtroendevalda. Kommunikations-och påverkanspolicyn ska vägleda politiker, chefer och medarbetare kring hur Västra Götalandsregionen (VGR) kommunicerar och bedriver påverkansarbete. Policyn ska skapa förutsättningar för att VGR blir en kommunikativ organisation.

Policyn bidrar till visionen ”Det goda livet”. Den bidrar till att målen nås i det som är grunden för VGR:s kommunikation och påverkansarbete, nämligen politiskt beslutade budgetar, planer och strategier.

Regionfullmäktige antar Kommunikations- och påverkanspolicy 2019-2023 och ger uppdraget till regionstyrelsen att besluta om riktlinjer för kommunikation och påverkan för samtliga förvaltningar och bolag.

Kommunikations- och påverkanspolicy 2019-2023 ersätter Västra Götalandsregionens kommunikationspolicy från 1998.

Beslut: enligt förslag

8. Utvärdering av Västra Götalandsregionens klimatväxlingsprogram (13:22)

Västra Götalandsregionens (VGR:s) program för klimatväxling innebär att en klimatavgift läggs på resor med privat bil och flyg. Pengarna används till att genomföra åtgärder som främjar ett hållbart resande bland VGR:s anställda och politiker.

Miljönämnden har haft i uppdrag att följa upp och redovisa effekterna av programmet efter två år. Utvärderingen visar på brister och styrkor med programmet för klimatväxling:

Styrkor:

 • en ökad kunskapsspridning kring hållbart resande
 • incitament och alternativ till ändrade resvanor

Svagheter:

 • klimatavgiften är inte tillräckligt stor för att ha en styrande effekt
 • rimliga resealternativ finns inte alltid
 • utformningen begränsar genomförandet av mer långsiktiga åtgärder och projekt eftersom intäkterna bör förbrukas inom samma år

Resultaten av utvärderingen kommer att utredas vidare tillsammans med förvaltningar och bolag. Regionfullmäktige noterar utvärderingen.

Beslut: enligt förslag

9. Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård höjs 1 juni (13:27)

Prisbasbeloppet har förändrats. Därför beslutar regionfullmäktige att höja taket i högkostnadsskyddet med 50 kronor, till 1 150 kronor. Från den första juni 2019 kommer 1 150 kronor att vara det högsta belopp som en enskild ska betala i avgift för öppen hälso- och sjukvård.

Regionfullmäktige upphäver tidigare beslut att bemyndiga regionstyrelsen att besluta om höjningar av högkostnadsskyddets tak och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen istället bemyndigas att besluta om höjning av högkostnadsskyddets för att följa framtida förändringar av prisbasbeloppet.

Beslut: enligt förslag

10. Samarbete mellan VGR och kommuner i Västra Götaland kring personer med spelmissbruk (13:31)

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. De nya reglerna innebär att samarbete mellan kommun och landsting/region om personer med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel, utvidgas till att även omfatta personer med spelmissbruk eller spelberoende.

Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om personer med missbruk och beroende regleras i Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet till 21 december 2020. Förslaget innebär att överenskommelsen kompletteras så även personer med spelmissbruk eller spelberoende omfattas.

Regionfullmäktige godkänner förslaget om komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk.

Beslut: enligt förslag

11. Hemställan om regionstyrelsens godkännande av upplösning av obeskattade reserver (13:32)

Regionfullmäktige beslutar att Västtrafik AB vid behov får lösa upp obeskattade reserver upp till 72 miljoner kronor i samband med 2018 års bokslut, om underskott är hänförlig till ökade indexkostnader.

Beslut: enligt förslag

12. Sahlgrenska International Care AB avvecklas som aktiebolag (13:36)

Sahlgrenska International Care AB marknadsför, säljer och koordinerar planerad vård utförd av Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) till utländska patienter. Bolaget arrangerar också specialistutbildning för utländska läkare och tandläkare i nära samarbete med SU och Folktandvården Västra Götaland.

Bolaget fick 2008 i uppdrag av regionstyrelsen att driva, samordna och utveckla Västra Götalandsregionens samlade materialbistånd. Det genomförs i samarbete med erkända svenska biståndsorganisationer och består i att utrangerat material från regionens olika verksamheter samlas, kontrolleras och transporteras till sjukhus och andra vårdinrättningar i behövande länder.

Koncernkontorets bedömning är att verksamheten inom bolaget inte motiverar den formella åtskillnaden gentemot SU, som står för den helt dominerande försäljningen av tjänster. Verksamheten bör framgent utgöra ett samlat team och en tydlig resultat- och balansenhet inom SU med förutsättningar att vidareutveckla tjänsteexporten och bidra till ökad internationalisering.

Sahlgrenska International Care, som en enhet inom SU, ska fortsatt samarbeta med Folktandvården och andra förvaltningar vid export av hälso- och sjukvårdstjänster och därtill kopplade internationella frågor.

Regionfullmäktige föreslås besluta att Sahlgrenska International Care AB ska avvecklas som aktiebolag. Verksamheten ska fortsatt bedrivas under styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset får uppdraget att fortsatt utveckla verksamheten som ett kompetenscentrum med samlad kunskap och erfarenhet kring export av hälso- och sjukvårdstjänster och därtill kopplade internationella frågor.

Regionstyrelsen får uppdraget att lämna ägaruppdrag till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om utveckling av Västra Götalandsregionens export av hälso- och sjukvårdstjänster och av materialbiståndet till utvecklingsländer. Regionstyrelsen får också uppdraget att innan ordinarie bolagsstämma säkerställa att verksamheten ges förutsättningar att agera affärsmässigt och får en ökad genomförandeförmåga efter förändringen.

Regionfullmäktige upphäver sitt beslut den 27 november 2018 om val av ledamöter i styrelsen för Sahlgrenska International Care AB och utser i enlighet med valberedningens förslag ägarutskottets ledamöter till styrelse för Sahlgrenska International Care AB från ordinarie bolagsstämma den 5 mars 2019.

Beslut: enligt förslag

13. Plan för verksamhet och ekonomi 2019 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (13:48)

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har lämnat förslag till budget och plan för verksamhet och ekonomi för 2019. Regionfullmäktige godkänner denna.

Verksamhetens dimensionering bygger på beräkningar av behandlingsvolymer som gjordes inför Skandionklinikens tillkomst. Remitteringen av patienter har tagit längre tid än planerat och har bidragit till att intäkterna inte uppnått budgeterad nivå. En ny finansieringsmodell har utvecklats för att Kommunalförbundet ska komma i ekonomisk balans.

Beslut: enligt förslag

14. Uppgiftsbeskrivning och arbetsformer för regionfullmäktiges beredning för uppföljning av det politiska arbetet och den övergripande styrmodellen (14:08)

I maj 2018 fick regionstyrelsen i uppdrag av regionfullmäktige att återkomma med förslag till arbetsformer för och finansiering av en tillfällig fullmäktigeberedning. Dess uppdrag är att följa det politiska arbetets förutsättningar och styrmodellens tillämpning.

Centrala frågor att följa är hur ansvarsfördelning, initiativförmåga, genomförandekraft och annan verksamhetsmässig och ekonomisk styrning hanteras. De ekonomiska transaktionerna inom organisationen ska värderas i förhållande till den politiska styrningen.

Beredningen består av en ledamot för varje parti i fullmäktige och slutsatserna ska bidra till utformningen av den politiska organisationen från och med 2023.

Regionfullmäktige fastställer förslag till uppgiftsbeskrivning och arbetsformer för beredningen och att finansiering sker inom regionfullmäktiges budget.

Beslut: enligt förslag

15. Bifall av S-motion om Västra Götalandsregionens deltagande i olika Prideaktiviteter (14:33)

Karin Engdahl (S) med flera föreslår i motion att det påbörjas en utredning med uppgift att ta fram regler för hur Västra Götalandsregionen (VGR) ska bidra finansiellt och medverka i de Prideaktiviteter som anordnas i Västra Götaland.

Motionärerna poängterar det positiva av Pride i Västra Götaland, men efterlyser att ett antal praktiska frågor reds ut för att säkerställa att Prideaktiviteter sker på fler platser än i Göteborg. Motionärerna vill veta på vilket sätt VGR ska medverka i Pride utanför Göteborg, hur VGR ska delta i finansieringen och vilken nämnd som ska finansiera.

Kommittén för mänskliga rättigheter och kulturnämnden har yttrat sig över motionen. Båda föreslår bifall, bland annat eftersom de mänskliga rättigheterna för hbtq-personer kan främjas genom Pride och att en utredning kan ge svar på hur VGR kan bidra till att dessa rättigheter uppfylls.

Regionfullmäktige bifaller motionen och ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå regler för hur VGR ska bidra finansiellt och medverka i de Prideaktiviteter som anordnas i Västra Götaland.

Beslut: enligt förslag

16. S-motion om att starta en gemensam funktion för tandemrekrytering bifalls (14:38)

Karin Engdahl (S) föreslår i en motion Västra Götalandsregionen (VGR) utreder möjligheten att tillsammans med kommunerna och större företag i länet starta en gemensam funktion för tandemrekrytering. Syftet är att locka fler personer med högskoleutbildning att ta tjänst utanför universitets- och högskoleorterna.

Tandemrekrytering betyder att privata och offentliga arbetsgivare samverkar i syfte att attrahera och behålla rätt kompetens, genom att underlätta för och stötta den rekryterades partner/familjemedlem att hitta jobb i regionen som motsvarar deras kompetens och tidigare erfarenhet.

Tandemrekrytering kan främja både distans- och utlandsrekrytering och bidra till hållbarhet. Målet är att hela familjen ska ges möjlighet till en meningsfull sysselsättning i vår region.

Kompetensbristen ställer krav på flera olika insatser. Långsiktig samverkan kring kompetensförsörjning är viktig i både låg- och högkonjunktur samt utifrån ett stad- och landperspektiv. Regionutvecklingsnämnden är därmed positiv till motionen eftersom en funktion för tandemrekrytering är intressant ur ett regionutvecklingsperspektiv.

Koncernstab HR är också positiv till förslaget. Det bedöms ha positiv inverkan på VGR:s egen kompetensförsörjning och en funktion för tandemrekrytering skulle vara ett värdefullt stöd i förvaltningarnas rekryteringsarbete.

Regionfullmäktige bifaller motionen och ger regionutvecklingsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att tillsammans med kommunerna och större företag i länet starta en gemensam funktion för tandemrekrytering.

Beslut: enligt förslag

17. Avslag för V-motion om att Västtrafik ska köra kollektivtrafik i egen regi (14:57)

Eva Olofsson (V), med flera, föreslår i motion att Västtrafik ställer om från att upphandla kollektivtrafik till att köra trafiken i egen regi. Motionärerna föreslår också och att en utredning görs som har inriktningen för hur Västtrafik kan börja övergången till att i framtiden köra kollektivtrafiken i egen regi.

Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik har yttrat sig i ärendet. De föreslår att motionen avslås eftersom regionfullmäktige redan fastställt en välfungerande modell för hur kollektivtrafiken finansieras och upphandlas. Att gå över till egen regi innebär ett systemskifte och en utredning borde föregås av att det finns tydliga problem med dagens system, vilket vare sig Koncernkontoret eller Västtrafik bedömer som aktuellt i Västra Götaland.

Regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig

18. Anmälan av inkomna motioner (14:59)

 1. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Ove Berlin (SD) om att inrätta en regional ambulansorganisation i Västra Götalandsregionen.
 2. Motion av Johanna Johansson (SD) om förbud mot maskering i regionens lokaler.
 3. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om att regionen ska sluta med omskärelse av pojkar som görs av andra än medicinska skäl.
 4. Motion av Ann-Christine Andersson (S) och Karin Greenberg Gelotte (S) Fungerar kontrollen av vårdgivare med taxeavtal?
 5. Motion av Bijan Zainali (S) med flera om nya insatser för att rena Västerhavet.
 6. Motion av Eva Olofsson (V) och Carina Örgård (V) om en visselblåsarfunktion i Västra Götalandsregionen.

19. Anmälningsärenden (14:59)

20. Valärenden (15:03)

Under mötet kom förslag från valberedningen som regionfullmäktige beslutade i enlighet med.

 

Sammanträdet avslutades klockan 16:31


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2019-01-21 09:45