Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2018-11-27

Publicerad: Uppdaterad:

Följ mötet via webb-tv eller webbradio

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Quality Hotell, Nabbensberg 2, Vänersborg
Dag: 27 november
Tid: Kl. 09.30

Information kl. 13.00
Utdelning av Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2018
Priset går till utvecklingsarbetet En förälder blir till inom Närhälsan central barnhälsovård.
Länk till pressmeddelande

 

Handlingarna till sammanträdet

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:44)

 

2. Frågestund (09:45)

 1. Fråga från Bille Karlsson (V) till Ulla-Britt Hagström (L), ordförande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus, om nedskärningar på ambulansen.
 2. Fråga från Anette Holgersson (V) till Johnny Bröndt (M), ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om planerna att stänga vårdplatserna på Nordhemskliniken.
 3. Fråga från Kerstin Wallsby (V) till Marith Hesse (M), ordförande i styrelsen för NU-sjukvården, om nedskärningar på ambulansen.
 4. Fråga från Ann-Christine Andersson (S) till Jonas Andersson (L), hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, om förstärkning av barnsjukvården på Drottning Silvias barnsjukhus.
 5. Fråga från Ann-Christine Andersson (S) till Jonas Andersson (L), hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, om Nordhemskliniken i Göteborg.
 6. Fråga från Alex Bergström (S) till Stig-Olov Tingbratt (C), tandvårdsstyrelsens ordförande, om jämlik tandvård i hela Västra Götalandsregionen.
 7. Fråga från Matz Dovstrand (SD) till Johnny Bröndt (M), ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om ledningen och styrningen av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

3.Interpellation av Jan Alexandersson (V) om Västra Götalandsregionens samarbete med civilsamhället (10:23)

 

4. Interpellation av Monica Djurner (V) om befolkningens rätt till vård (10:35)

 

5. Delårsrapport augusti 2018 Västra Götalandsregionen (11:58)

Resultatet för delåret augusti är 497 miljoner kronor, det är 169 miljoner kronor bättre än budget, men 910 miljoner kronor sämre än samma period föregående år. Resultatet är cirka 70 miljoner kronor bättre än vid koncernprognos maj.

Helårsprognosen visar på ett underskott om 250 miljoner kronor. Prognosen förutsätter dels att sjukhusen når sina beslutade prognoser, dels en realisering av överskott i den finansiella verksamheten.

Koncernkontorets bedömning är att sjukhusen inte behöver ytterligare åtgärdsplaner utan ska fokusera på kraft och förmåga att genomföra och få effekt i fattade beslut.

Det är positivt att kösituationen mätt i antal personer som väntat mer än 90 dagar fortsätter att förbättras, främst gällande besök. Sjukhusen lyfter som tidigare fram bristen på operations- och narkospersonal vilket försvårar möjligheterna att öka antalet behandlingar.

Koncernkontorets bedömning är fortsatt att styrelser och sjukhusledningar måste ha ett tydligt fokus på att förbättra produktiviteten. Detta är en förutsättning och ett måste för att nå ekonomi och verksamhet i balans.

Inom Regional utveckling bedöms fortsatt den främsta osäkerheten vara Västtrafiks prognostiserade resultatutveckling.

Regionfullmäktige godkänner delårsrapporten och noterar skrivelserna från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och  Södra Älvsborgs sjukhus och understryker att det är respektive styrelses ansvar att i tid vidta åtgärder för att uppnå verksamhet och ekonomi i balans.

Beslut: enligt förslag

 

6. Fastställande av budget 2019 samt flerårsplan 2020-2021 för Västra Götalandsregionen (14:43)

Budgeten är Västra Götalandsregionens (VGR:s) viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter. Regionfullmäktige beslutade i juni om budget för 2019 och flerårsplan för åren 2020-2021. Enligt kommunallagen ska nyvalda regionfullmäktige besluta om budgeten de år då allmänna val genomförts. Efter valet 2018 har Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet enats om att bilda en ledning i VGR genom en Grönblå Samverkan.

Grönblå samverkan lämnade under våren 2018 en gemensam budget för 2019 som antogs av regionfullmäktige i juni 2018. Denna budget är fortfarande grunden för den framtida politiska inriktningen för VGR. Fastställda mål, fokusområden och övriga inriktningar i budgeten ligger fast.

Enligt kommunallagen ska regionstyrelsen före oktober månads utgång besluta om förslag till skattesats för kommande år. Den 23 oktober beslutade den nyvalda regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att skattesatsen för 2019 ska vara oförändrad, 11,48 öre per skattekrona.

Budgeten från juni visade ett resultat på plus 56,5 miljoner kronor för 2019. Efter ny skatteprognos och justeringar av regionbidragen är resultat i budgeten nu plus 40 miljoner kronor för 2019, plus 519 miljoner kronor för 2020 och plus 566 miljoner kronor för 2021. Därmed lever budgeten upp till kommunallagens krav om en budget i balans.

Nya förutsättningar har tillkommit efter budgetbeslutet i juni, det innebär vissa justeringar för budget 2019. Några exempel:

 • Regionbidraget för regionfullmäktige ökas med  5,5 miljoner kronor för 2019. Orsaken är att ytterligare ett parti kommit in i fullmäktige. Det innebär arvode för gruppledare och ökade partistöd.
 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen flyttar kostnader för hemsjukvårdsteam till hälso-och sjukvårdsnämnderna.
 • Beslutet om den politiska organisationen 2019-2022 innebär att folkhälsokommittén och kommittén för mänskliga rättigheter blir beredningar under regionstyrelsen. Regionbidragen för kommittéerna ingår därmed i regionstyrelsens regionbidrag.

Regionfullmäktige fastställer framlagt förslag till justerad budget för 2019 med plan för 2020-2021 och fastställer mål och inriktningar i budgeten som antogs av regionfullmäktige i juni 2018.

Regionfullmäktige föreslås också att komplettera budgetens fokusområde om vårdgaranti med ”Uppfylla vårdgarantin, minska kostnadsökningstakten genom att förbättra produktiviteten."

Beslut: enligt förslag
SD, V och S reserverar sig till förmån för eget yrkande

7. 70 zoner i Västra Götalands kollektivtrafik slås samman till 3 (15:13)

Regionfullmäktige minskar dagens över 70 zoner i kollektivtrafiken i Västra Götaland till 3. När resenärerna inte behöver passera zongränser blir biljettsortimentet mera överskådligt och därmed blir det enklare för Västtrafiks resenärer.

Ärendet återremitterades vid regionfullmäktige 9 oktober. Efter ny behandling i Beredningen för hållbar utveckling (BHU), är ärendet åter med samma innebörd som det återremitterade förslaget.

Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans med Västtrafik under flera år arbetat med att förenkla biljettsystemet. I det arbetet har ingått att se över zonstrukturen i Västra Götaland.

För att göra resandet enklare, till exempel för dem som reser över kommungränser, föreslås att dagens över 70 zoner slås samman till 3 zoner. Det ligger i linje med förändringar i zonstrukturen som flera andra kollektivtrafikmyndigheter i Sverige har gjort på senare år.

I förslaget omfattar zon A Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö, zon B omfattar övriga nio kommuner i Göteborgsregionen inklusive Kungsbacka, och zon C omfattar resterande 37 kommuner i Västra Götaland.

Alla fyra delregionala kollektivtrafikråd i Västra Götaland har ställt sig bakom förslaget, och vid sitt möte 23 november beslutade regionstyrelsen att föreslår att regionfullmäktige godkänner förslaget. Ett införande kan ske tidigast två år efter beslut.

Till regionfullmäktige lämnades ett tilläggsyrkande från Grönblå samverkan, V och S. Detta bifölls och löd: "Vi yrkar att möjligheten för kommuner, som till exempel Göteborgs kommun, att subventionera sina kommuninvånares periodkort kvarstår även i den nya zonstrukturen. "

Beslut: enligt förslag

 

8. Västtrafik AB köp av 15 procent av Göteborgs Spårvägar AB (15:18)

Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs stad har ingått avtal om hur spårvagnstrafiken i Göteborg ska bedrivas från 2020. Dessa avtal behandlades av regionfullmäktige i juni 2018

En del i dessa avtal är att Västtrafik AB ska köpa 15 procent av Göteborgs Spårvägar AB (GSAB). Aktieägaravtalet ska tecknas mellan Göteborgs Stadshus AB och Västtrafik AB.

Regionfullmäktige godkänner förslaget till aktieköpsavtal mellan Västtrafik AB och Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende Göteborgs Spårvägar AB. Regionfullmäktige godkänner också aktieägaravtalet mellan Västtrafik AB och Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende Göteborgs Spårvägar AB. Aktieägaravtalet beskriver hur ägarna i bolaget ska samverka under tiden man äger bolaget gemensamt. Detta avtal kan ändras under avtalstiden om ägarna är överens om detta.

Regionfullmäktige beslutar att VGR går i borgen för Göteborgs Spårvägar AB pensionsförpliktelse inom 15 procent av ett rambelopp om 60 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

9. Västra Götalandsregionens köp av Fastighetsbolaget Rantorget AB (15:19)

Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs stad har ingått avtal om hur spårvagnstrafiken i Göteborg ska bedrivas från 2020. En del av detta avtal är att VGR ska köpa spårvagnsdepåerna i Rantorget och Slottsskogen.

Spårvagnsdepåerna ägs av Ramtorget AB som är ett helägt dotterbolag till Myntholmen AB som är ett helägt dotterbolag till HIGAB.

Regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen köper 100 procent av aktiekapitalet i Rantorget AB av Myntholmen AB för en preliminär köpeskilling om 340 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

10. Avtal mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad om miljöansvaret inom spårvagnsdepåerna Rantorget, Majorna och Slottsskogen (15:21)

Västra Götalandsregionen (VGR) ska via köp av bolaget Rantorget AB förvärva fastigheterna Göteborg Gårda 12:25 och Slottsskogen 719:5 i Göteborgs kommun samt ingå tomträttsavtal med Göteborgs stad på fastigheten under bildande där Majornas spårvagnsdepå är belägen. Säljare är Göteborgs stad eller något av stadens helägda bolag.

På dessa fastigheter har under lång tid bedrivits depåverksamhet för spårvagnar och tåg. Verksamheten har bedrivits av olika organisationer under denna tid där Göteborgs stad hela tiden varit slutlig ägare. Det har inte varit möjligt av såväl praktiska som tidsmässiga skäl att i samband med köpet av fastigheterna göra en fullständig miljöundersökning av marken. Avtalet innebär att Göteborgs stad tar ansvaret för eventuella miljöskador fram till 1 januari 2020 och VGR som köpare av fastigheterna tar ansvaret därefter. Parterna reglerar i avtalet hur och omfattningen av sanering av eventuella miljöskador ska ske och vem som ska betala saneringen.

Regionfullmäktige godkänner förslaget till avtal mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen om miljöansvaret på fastigheterna, del av Göteborg Kungsladugård 14:10, Göteborg Gårda 12:25 och Slottsskogen 719:5.

Beslut: enligt förslag

11. Nytt samverkansavtal för Stadstrafikforum i Göteborg, Mölndal och Partille (15:24)

Västra Götalandsregionen (VGR) samverkar idag i det politiska forumet Stadstrafikforum GMP med Göteborgs Stad, Mölndals Stad och Partille kommun i frågor som rör stadsplanering, infrastrukturplanering och kollektivtrafikutveckling.

I samband med regionfullmäktiges beslut om Huvud- och principavtal för spårvägens organisering i Göteborg har VGR i samverkan med övriga parter tagit fram förslag till nytt samverkansavtal för stadstrafikforum.

De förändringar som föreslås i förslaget, jämfört med befintligt avtal, innebär bland annat att forumet ska ta fram förslag till fyraåriga handlingsplaner och prioriteringar för hur stadstrafiken ska utvecklas. Handlingsplanerna är ett led i att planera och genomföra prioriteringar bland de investeringar som föreslås i Målbild Koll2035. Beslut om handlingsplan tas sedan av respektive parts fullmäktige.

Stadstrafikforum föreslås framöver också hantera vissa frågor som främst berör Göteborgs Stad och VGR inom ramen för avtal som rör spårvägstrafiken samt Sverigeförhandlingen.

Regionfullmäktige godkänner det nya samverkansavtalet för Stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille.

Beslut: enligt förslag

12. Högsbo specialistsjukhus kan etableras (15:25)

Närsjukvården i Göteborgsområdet ska utvecklas och förstärkas i samordning med strategin omställningen av hälso- och sjukvården. Tanken med omställningen är att den nära vården ska stärkas så att mer vård  kan bedrivas utanför akutsjukhus. Tillgängligheten blir bättre för patienterna och samtidigt blir det mer kostnadseffektivt.

Som ett led i det arbetet beslutar regionfullmäktige att Högsbo specialistsjukhus etableras med kapacitet motsvarande cirka 11 000 operationer. Styrelsen för sjukhusen i Väster får i uppdrag att ansvara för detaljplaneringen och genomförandet av etableringen.

Beslut: enligt förslag 

13. Utbetalning av partistöd för 2019 (15:26)

 Samtliga partier som fått partistöd 2017 har lämnat skriftlig redovisning och granskningsrapport och därmed kan partistöd för 2019 betalas ut.

Partistödet beräknas på ett belopp per invånare i januari året innan det år partistödet avser. Beloppet för 2015 är fastställt till 31,29 kronor per invånare. Beloppet räknas upp årligen med 3 procent under mandatperioden. Partistödet betalas ut i januari och juni. Det fasta stödet betalas ut i januari.

Regionfullmäktige fastställer partistöd 2019 till partierna så här:

Fast stöd per parti: 1 097 832 kronor

Stöd per mandat i regionfullmäktige: 355 506 kronor

Beslut: enligt förslag

14. Reglementen för styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård och styrelsen för sjukhusen i väst samt justeringar i regionstyrelsens reglemente (15:29)

I och med beslutet om detaljutformning av den politiska organisationen 2019 - 2022 inrättas två nya styrelser - styrelsen för sjukhusen i väster och styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård. Samtidigt upphör nuvarande styrelser för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, Angereds närsjukhus, Alingsås lasarett och beställd primärvård. För de nya styrelserna har förslag till reglementen tagits fram som gäller från 1 januari 2019.

När styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård inrättas, kommer vissa verksamheter av utförarkaraktär flyttas från regionstyrelsen till den nya styrelsen. Det gäller bland annat smittskyddsverksamheten, där den nya styrelsen föreslås utse smittskyddsläkare och svara för smittskyddsverksamheten i enlighet med bestämmelserna i smittskyddslagen.

Folkhälsokommittén och kommittén för mänskliga rättigheter upphör den 31 december 2018. De frågor som kommittéerna ansvarat för överförs till regionstyrelsen den 1 januari 2019 och kompletteras med ett ansvar för social hållbarhet.

Under våren 2019 görs en översyn av alla reglementen med anledning av beslutet om ny politisk organisation. I samband med det kan även justeringar och kompletteringar av i detta ärende föreslagna reglementen bli aktuella.

Regionfullmäktige fastställer reglementen för styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård samt styrelsen för sjukhusen i väster och fastställer nytt reglemente för regionstyrelsen enligt upprättat förslag.

Regionfullmäktige ändrar nuvarande primärvårdsstyrelsens reglemente, så att den nya benämningen, styrelsen för Närhälsan, används konsekvent i reglementet.

Beslut: enligt förslag

15. Policy för säkerhet och beredskap i Västra Götalandsregionen 2019-2023 (15:33)

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) har det funnits ett stort antal styrande dokument som rör säkerhet och beredskap. En översyn har resulterat i ett förslag till ny policy som har lett till färre styrande dokument samt ny dokumentstruktur för området.

Den nya policyn för säkerhet och beredskap anger värderingar, förhållningssätt och principer för VGR:s arbete med säkerhet och beredskap. Policyn lägger grunden för de riktlinjer som behövs för att stödja policyn och som ska styra på en mer detaljerad nivå. När fullmäktige beslutat om policyn kommer regionstyrelsen att besluta om riktlinjerna för verksamhetsskydd, informationssäkerhet, krisberedskap samt civilt försvar. Slutligen kommer rutiner/planer på dels den regiongemensamma nivån och förvaltningsnivå att tas fram och revideras utifrån behov.

Regionfullmäktige antar policy för säkerhet och beredskap i Västra Götalandsregionen. Policyn ska gälla från 1 januari 2019 och ersätta fem tidigare dokument.

Beslut: enligt förslag

 

16. Digitalt först - nämnd- och styrelsemöten utan pappershandlingar (15:35)

Regionfullmäktige beslutade i mars 2018 om en regiongemensam hantering av teknisk utrustning för de förtroendevalda. En av utgångspunkterna var att regionstyrelsens princip ”digitalt först” ska vara vägledande för det egna arbetet. Det betyder i praktiken att det som kan hanteras digitalt ska hanteras digitalt -  när tekniken inte fungerar - då tar man till analoga lösningar.

Stora steg har tagits för ett mer digitalt arbetssätt. Det gäller framförallt det nya diarie- och ärendeberedningssystemet, som gjort det möjligt att införa mötesapplikationen NetPublicator och en mer tillgänglig publikation av handlingar till allmänheten via OpenGov. Förutsättningarna för att digitala handlingar ska kunna ersätta pappershandlingar finns med andra ord på plats.

Regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktige, regionstyrelsen och övriga nämnder och styrelser med tillhörande beredningar och utskott från och med 1 februari 2019 ska ersätta pappershandlingar med digitala handlingar.  Västra Götalandsregionens bolag uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder för att bolagsstyrelserna ska kunna arbeta efter principen ”digitalt först”.

Beslut: enligt förslag

 

17. SkaS slipper ansvar för museiverksamhet på Skaraborgs sjukhus (15:36)

Styrelsen för Skaraborgs sjukhus (SkaS) har bett regionstyrelsen om att slippa ansvar för att driva museiverksamhet i Lidköping. Ansvaret har legat på SkaS efter ett beslut i Skaraborgs läns landsting 1989.

Styrelsen för SkaS konstaterar att ”då ansvarsfrågan för museiverksamheten inte reglerades i samband med bildandet av Västra Götalandsregionen är den idag oklar. Eftersom det inte ligger inom ramen för SkaS uppdrag att driva museiverksamhet vill styrelsen härmed avsäga sig ansvaret”.

Regionfullmäktige godkänner styrelsen för Skaraborgs Sjukhus begäran att avsäga sig ansvaret att driva museiverksamhet i Lidköping.  Västarvet tar över ansvaret.

Beslut: enligt förslag

18. Hantering av allmänna handlingar med anledning av ny politisk organisation (15:38)

Beslutet om detaljutformning av den politiska organisationen 2019 – 2022 innebär förändringar i Västra Götalandsregionens myndighetsstruktur, vissa kommunala myndigheter upphör och andra myndigheter övertar verksamheten. Förändringarna innebär att de upphörande styrelsernas och kommittéernas allmänna handlingar behöver överlämnas till de styrelser som har behov av detta för att driva verksamheten vidare.

Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Alingsås Lasarett, styrelsen för Angereds närsjukhus samt styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare till styrelsen för sjukhusen i väster.

Folkhälsokommittén och kommittén för mänskliga rättigheter ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare till regionstyrelsen.

Styrelsen för beställd primärvård ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare till styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.

Dessa överlämningar och/eller införlivanden ska ske den 1 januari 2019.

Beslut: enligt förslag

 

19. Överlämnande av allmänna handlingar från styrelsen för Alingsås lasarett till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg (15:39)

 Ärendet utgår

20. Motion om handlingsplan för att säkra tillgången på allmänläkare i VGR besvarad (15:53)

Eva Olofsson (V), med flera, har lämnat en motion där de föreslår en handlingsplan för att säkra tillgången på specialister i allmänmedicin inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Samtliga remissinstanser hänvisar till att det pågår arbete i VGR som sammanfaller med motionens intentioner. Remissvaren pekar även på att det både på regional och nationell nivå finns områden som kan fortsätta utvecklas med syfte att bidra till en positiv utveckling av tillgången på specialister i allmänmedicin. Utifrån pågående utvecklingsarbete på förvaltningsnivå, regionala insatser samt analys av förvaltningarnas remissvar bedömer Koncernkontoret att motionens syfte är uppnått.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig

21. Bifall för motion om prehospital psykiatrisk resurs genom införande av psykiatriambulans i hela VGR (15:55)

Hanne Jensen (S) har i en motion från augusti 2017 föreslagit att prehospital psykiatrisk resurs införs i hela Västra Götalandsregionen (VGR). Tanken är att stärka tillgången till ett jämlikt prehospitalt omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa eller akut psykiatrisk sjukdom genom tidig detektion och hjälp till rätt vårdnivå. Motionären refererar till psykiatriambulansen i Göteborg eller liknande mobil akutvård.

Samtliga remissinstanser har ställt sig positiva till motionen. Inom styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset finns psykiatriambulans och styrelsen för Skaraborgs sjukhus har som projekt infört bedömningsbilar med psykiatriskkompetens under jourtid.

Regionfullmäktige bifaller motionen. Vidare föreslås att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att kartlägga samtliga sjukhusförvaltningars utbud av mobila akutpsykiatriska resurser för en komplett regional bild och vid behov initiera ett arbete för en kvalitetssäkring av prehospitala processer på regional nivå.

Beslut: enligt förslag

22. Avslag på motion om att slopa patientavgifter vid utbrott av smittsamma sjukdomar (16:09)

Heikki Klaavuniemi (SD), med flera, har i en motion från januari 2018 föreslagit att patientavgifterna slopas vid uppsökande av digital- och telefonvårdkontakt för smittdiagnos, när utbrott av smittsamma sjukdomar konstaterats. Motionärerna menar att med detta förslag kan tillströmningen av patienter med smittsamma sjukdomar till vårdinrättningar minska, där de annars kan utgöra en fara och smittorisk för andra patienter.

Remissinstanserna har föreslagit att motionen avslås. Enligt smittskyddslagen har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom rätt till kostnadsfria läkemedel och besök för undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar. Detta gäller även för digitala vårdkontakter. Det är avgiftsfritt för barn och ungdomar till och med 19 år samt för personer fyllda 85 år. Idag sker större delen av kontakten med vården per telefon vid utbrott av smittsamma sjukdomar och det är gratis för invånarna.

Regionfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig

23. Motion om att parkeringsavgifter ska ingå i ersättning för sjukresor är besvarad (16:11)

Egon Frid (V) har i en motion från januari 2018 föreslagit att parkeringsavgifter vid sjukhusen ska inkluderas i ersättningen för sjukresor. Bakgrunden till förslaget är att vissa patientgrupper av olika anledningar måste välja att resa med egen bil för besök på sjukhus.

Eva Olofson (V) skriver i ett yrkande den 13 november att: "Det har blivit allt vanligare med parkeringsavgifter vid våra sjukhus och parkeringsavgift inte ingår i ersättningen för sjukresor. Även om det ibland görs undantag och vissa patienter kan få ersättning, så tycker vi att det finns anledning att se över möjligheterna att ge ersättning till fler av de patienter som av någon anledning behöver använda egen bil för sin sjukresa." Eva Olofsson yrkar på att motionen ska anses besvarad.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

24. Bifall för motion om utredning av gratifikationssystem för Närhälsans vårdcentraler (16:28)

Enligt Karin Engdahl (S) har många vårdcentraler svårt att rekrytera läkare. Därför behöver Västra Götalandsregionen (VGR) utreda möjligheterna för ett gratifikationssystem. Det ska gälla för specifikt utpekade vårdcentraler och kostnaden ska tas av Närhälsan. Gratifikationssystemet skulle exempelvis kunna bestå av en extra månadslön efter att ha jobbat i 24 månader. Gratifikationssystemet kan också vara ett sätt att leva upp till strategin att VGR ska vara oberoende av hyrpersonal 1 januari 2019.

I remissvaren framkommer att Närhälsan använder olika former av ersättningar för att nå svårrekryterade yrkesgrupper, till exempel glesbygdstillägg och en trettonde månadslön efter tolv månaders anställning. I arbetet med ”Flera läkare i Närhälsan” har det också blivit tydligt att andra delar är minst lika viktiga, som exempelvis kollegialt utbyte, rimliga uppdrag, fortbildning och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling.

Mot bakgrund av inkomna remissvar konstateras att det som motionären föreslår ligger i linje med de åtgärder som redan tillämpas för svårrekryterade yrkesgrupper till Närhälsan. Personalutskottet föreslog att motionen skulle vara besvarad.
Efter votering på regionstyrelsen föreslås att regionfullmäktige bifaller motionen.

Beslut: enligt förslag 

25. Motion om prioritering av framtida järnvägssatsningar inom Målbild Tåg 2035 besvarad (16:34)

Lena Malm (S), med flera, har i en motion uttryckt att det behövs prioriteringar inom Målbild Tåg 2035 för att kunna visa på en stegvis utbyggnad av tågsystemet. För att Västra Götalandsregionen (VGR) ska vara väl förberedd inför kommande revidering av nationell infrastrukturplan föreslås att VGR bör göra en tydlig prioritering av i vilken ordning och med vilka ambitionsnivåer, som satsningarna på järnvägar bör ske.

Koncernkontoret konstaterar att motionens förslag ligger i linje med kollektivtrafiknämndens beslut från februari 2018, om att avsätta medel för prioritering av Målbild tåg 2035, delmål 2028.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till beslut i kollektivtrafiknämnden i februari 2018.

Beslut: enligt förslag
S reserverar sig till förmån för eget yrkande.

 

26. Motion om att införa tarmcancerscreening i Västra Götalandsregionen besvarad (16:45)

Magnus Harjapää (SD) har i en motion från april 2018 föreslagit att regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att snarast skapa förutsättningar för att införa screening för att tidigt upptäcka tarmcancer hos personer mellan 60 - 74 år.

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) pågår en utredning om förutsättningar för införande av tarmcancerscreening i VGR, utifrån den nationella utredningen om införande av allmän tarmcancerscreening som släpptes 2017. När utredningen är klar kommer den att presenteras för hälso- och sjukvårdsstyrelsen med eventuella förslag till fortsatta åtgärder.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

27. Motion om att införa EVI-modellen i Västra Götalandsregionen besvarad (16:57)

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion från maj 2018 föreslagit att regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att analysera EVI-modellen samt att implementera EVI-modellen i Västra Götalandsregionen (VGR).

Då det inom VGR finns en pågående EVI-pilot, på BUP i Skaraborg, bedöms det lämpligt att denna genomförs och utvärderas innan ställningstagande till eventuellt införande.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande.

 

28. Anmälan av inkomna motioner (17:06)

 1. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) om införande av HPV-vaccin för pojkar.
 2. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Bo Antonsson (SD) om att intensifiera arbetet mot beroendet av bemanningsföretag.
 3. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om nyckeltal för VGR:s vårdinrättningar.
 4. Motion av Bijan Zainali (S) och Michael Melby (S) om regional sammanhållningspolitik.
 5. Motion av Janette Olsson (S) med flera om rutiner för vård vid samsjuklighet med psykiatriska tillstånd och beroendeproblematik.
 6. Motion av Håkan Linnarsson (S) med flera om att etablera fler familjecentraler i Västra Götalandsregionen.
 7. Motion av Michael Melby (S) med flera om att etablera fler mottagningar för unga vuxna i Västra Götalandsregionen.
 8. Motion av Håkan Linnarsson (S) med flera om att införa avgiftsfria läkar- och psykologbesök på ungdomsmottagningarna.
 9. Motion av Håkan Linnarsson (S) med flera om införande av ett PSA-provprogram i Västra Götalandsregionen.
 10. Motion av Linnéa Wall (S) med flera om att utreda möjligheten att införa avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år.
 11. Motion av Jim Aleberg (S) med flera om en långsiktig beredskap för konjunktursvängningar.
 12. Motion av Jim Aleberg (S) och Claes Redberg (S) om att införa avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentralerna för alla över 65 år.
 13. Motion av Janette Olsson (S) med flera om handlingsplan för konkurrenskraftiga grundlöner i sjukvården.
 14. Motion av Alex Bergström (S) med flera om ungdomsrabatt i kollektivtrafiken.
 15. Motion av Helén Eliasson (S) med flera om kollektivavtal vid upphandling.
 16. Motion av Janette Olsson (S) med flera om regiongemensamt arbete för hälsofrämjande scheman i sjukvården.
 17. Motion av Janette Olsson (S) med flera om stärkt roll för servicemedarbetare.
 18. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om införande av avgiftsfritt influensavaccin.

29. Anmälningsärenden (17:07)

 Inga ärenden fanns att anmäla.

30. Alla ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och bolag valda (17:34)

Under mötet kom förslag från valberedningen som regionfullmäktige beslutade i enlighet med. Det valdes ledamöter och ersättare till ett 90-tal nämnder, styrelser, stiftelser, förbund och bolag i Västra Götalandsregionen.

Några exempel:

Till presidiet i hälso- och sjukvårdsstyrelsen valdes till ordförande Jonas Andersson (L), 1:e vice ordförande Tony Johansson (MP) och som 2:e vice ordförande Håkan Linnarsson (S).

Till presidiet i styrelsen för sjukhusgruppen i väster valdes till ordförande Anna-Lena Holberg (M), vice ordförande Birgit Lövkvist (V).

Till presidiet i styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård valdes till ordförande Charlotte Nordström (M), vice ordförande Michael Melby (S).

Till presidiet i regionutvecklingsnämnden valdes till ordförande Kristina Jonäng (C), 1:e vice ordförande Helena Holmberg (L), 2:e vice ordförande Bijan Zainali (S).

Till presidiet i kollektivtrafiknämnden valdes till ordförande Ulrika Frick (MP), 1:e vice ordförande Björn Thodenius (M), 2:e vice ordförande Alex Bergström (S).

Till presidiet i miljönämnden valdes som ordförande Magnus Berntsson (KD), 1:e vice ordförande Aida Karimli (C) och 2:e vice ordförande Erik Kyrkander (V).

Till presidiet i kulturnämnden valdes som ordförande Conny Brännberg (KD), 1:e vice ordförande Daniel Andersson (L) och till 2:e vice ordförande Ann-Charlott Karlsson (S).


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-07-27 06:14