Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2018-10-09

Följ mötet via webb-tv eller webbradio

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

9 oktober 2018

Plats: Eriksbergshallen, Maskingatan 11, Göteborg

Tid: Kl. 09:30

Information
A. Avtackning av ledamöter som lämnar regionfullmäktige kl. 11.30 - med sång och musik av en ensemble från GöteborgsOperan bestående av David Lundqvist, Anders Wängdahl, Tobias Ahlsell och Mats Sköldberg.

B. Utdelning av parasportstipendium 2018 kl. 13.00
Stipendiet på elitnivå går till Frida Alfredsson, sportskytte och Jonas Hansson, bordtennis.
På regional/nationell nivå går stipendiet till Sebastian Häregård, simning.
Till E-lag Långared Bois fotboll, till lag IK Sävehof Handboll.
Stipendiet till ledare går till Karin Aldenbrand, Mölndals allmänna simsällskap.

Läs mer om stipendiet och se bild på stipendiaterna här i pressmeddelandet.

Handlingarna till sammanträdet

 

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:39)

 

2. Frågestund (09:40) 

 1. Fråga från Eva Olofsson (V) till vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tony Johansson (MP) om sommarsituationen och vårdplatser.
 2. Fråga från Håkan Lösnitz (SD) till ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tony Johansson (MP) om målen inom cancervården.
 3. Fråga från Matz Dovstrand (SD) till ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen Jonas Andersson (L) om kompetens och behandling av nackskador.
 4. Fråga från Jan Alexandersson (V) till ordförande i styrelsen för Västtrafik AB Lars Holmin (M) om sjukresor och färdtjänst.
 5. Frågan från Håkan Linnarsson (S) till ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Johnny Bröndt (M) om SU:s vårdgaranti.
 6. Fråga från Annica Erlandsson (S) till ordförande i styrelsen för NU-sjukvården Marit Hesse (M) om NU-sjukvårdens möjligheter att uppfylla vårdgarantin. Bordlades på grund av sjukdom.
 7. Fråga från Janette Olsson (S) till ordförande i styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus Staffan Setterberg (KD) om ekonomi och verksamhet i balans för Kungälvs sjukhus.
 8. Fråga från Jim Aleberg (S) till vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tony Johansson (MP) om jämlik sjukvård.
 9. Fråga från Christer Ahlén (S) till ordförande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus Ulla-Britt Hagström (L) om SkaS vårdgaranti.
 10. Fråga från Carina Örgård (V) till psykiatriberedningens ordförande Monica Selin (KD), om åldersuppskrivningar.

3. Interpellation av Eva Olofsson (V) om behovet av geriatrisk kompetens (10:42)

 

4. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2017 (11:01)

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Under 2017 bedrev 15 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har lämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret.

Samordningsförbunden fick sammanlagt 165,5 miljoner kronor från huvudmännen under 2017, varav cirka 25 procent från Västra Götalandsregionen. Bidragen från de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna uppgick till 40,2 miljoner kronor.

Samordningsförbundens sammanlagda resultat uppgick till -0,9 miljoner kronor, med ett spann från -2,6 miljoner kronor till +3,0 miljoner kronor. Det egna kapitalet minskade med 0,9 miljoner kronor och var vid 2017 års bokslut 36,2 miljoner kronor.

För samtliga Samordningsförbund har revisionsrapporterna yrkat på ansvarsfrihet.

Regionfullmäktige beviljar samtliga samordningsförbund ansvarsfrihet för 2017.

Beslut: enligt förslag

5. Koncernprognos 31 maj 2018 – upphävande av beslut om höjning av så kallat brutet tak (11:03)

Koncernkontorets bedömning är ett ekonomiskt resultat på helåret om cirka minus 250 miljoner kronor. Det är en försämring jämfört med delårsrapporten per mars med samma belopp. Koncernresultatet efter maj månad är minus 862 miljoner kronor, vilket är cirka 97 miljoner kronor bättre än budget men cirka 824 miljoner kronor sämre än resultatet för maj 2017.

Den positiva budgetavvikelsen hänför sig till bolag och förvaltningar inom regional utveckling, serviceverksamheter samt regiongemensamt. Styrelser och nämnder för de verksamheter som nu har ett prognostiserat överskott ska säkerställa att detta bibehålls.

Styrelserna för sjukhusen måste öka insatserna så att sjukhusens åtgärdsplaner ger avsedd effekt. Det försämrade resultatet beror på utvecklingen vid akutsjukhusen, eftersom de beslutade åtgärderna om kostnadsminskningar inte ger avsedd effekt - trots omfattande och ambitiösa planer.

Koncernkontorets bedömning är att det nu behövs ett tydligt ledarskap med inriktning på genomförandekraft. Försämringen innebär också att Koncernkontoret bedömer att det inte finns utrymme att öka det  brutna taket enligt tidigare beslut med 50 miljoner kronor. Brutna tak innebär att sjukhusen får ytterligare ersättning när de producerar mer sjukvård än vad de kommit överens med nämnderna om.

Regionfullmäktige återtar beslutet om höjning av så kallat brutet tak från 250 miljoner kronor till 300 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

6.  Förslag till medarbetarpolicy (11:10)

Enligt beslut i regionfullmäktige ska policyer ses över efter fem år. Inom personalområdet har man därför tagit chansen att sammanföra fem olika policyer*) till en ny medarbetarpolicy.

Policyn inleds med dessa stycken:

 • ”Du som medarbetare i Västra Götalandsregionen ska känna dig uppskattad, trivas med ditt arbete och få möjlighet att visa och utveckla din kompetens. Det är avgörande för hur bra vi lyckas med vårt uppdrag – att bidra till ett gott liv för invånarna i Västra Götaland.
 • Det ställer krav på oss att förnya oss, utveckla vår organisation och utveckla våra arbetssätt. Nöjda medarbetare bidrar till ambitionen att Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.”

Nyheter i policyn är bland annat en betoning på interaktion med invånarna, medarbetarnas engagemang och delaktighet, samt det goda chefskapet. Exempelvis står det i policyn om medarbetarens rätt till heltid och möjlighet till deltid. Meddelarfriheten värnas starkt och medarbetarnas kunskaper ska tas till vara och tillåtas utvecklas.

Regionfullmäktige antar den nya medarbetarpolicyn för VGR och dess majoritetsägda bolag.

Beslut: enligt förslag

*) Den nya medarbetarpolicyn ersätter följande dokument: Personalvision 2021, Kompetensförsörjningspolicy, Lönepolicy, Policy för jämställdhet och mångfald samt Policy för hälsa och arbetsmiljö.

7. Översyn av policy och riktlinjer för föreningsbidrag, ekonomiskt stöd till det civila samhället (11:24)

Regionfullmäktige beslutar om en ny policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället. De största förändringarna jämfört med tidigare policy är en breddning av vilka som kan erhålla ekonomiskt stöd. Det innebär en koppling till nationella styrdokument, samt en koppling till Västra Götalandsregionens olika relevanta och aktuella styrdokument inom välfärdsutvecklingsområdet.

Att koppla ekonomiskt stöd till det civila samhället med relevanta styrdokument medför en förnyad hantering av stödgivningsprocesserna med ökat behov av dialog, både internt och med det civila samhället. Det behövs också ett uppdaterat och väl utformat uppföljnings- och granskningssystem, som kan utformas i regionövergripande riktlinjer.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • anta policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället
 • att uppdra åt regionstyrelsen att utforma regionövergripande riktlinjer för tillämpningen av policyn som vägledning för stödgivande nämnder.

Beslut: enligt förslag

8. Principer för privata vårdgivares anslutning till det nya kärnsystemet som upphandlas inom programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) (11:26)

I det beslutade programdirektivet för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) finns en kvarvarande fråga kring hur offentligt finansierade privata vårdgivare i Västra Götalandsregionen (VGR) ska ansluta sig till kärnsystemet och formerna för detta.

Den princip som Koncernkontoret föreslår är att alla offentligt finansierade privata vårdgivare i VGR ska ansluta sig till kärnsystemet.

 • För samtliga privata vårdgivare inom lagen om valfrihetssystem  (LOV)  och lagen om offentlig upphandling (LOU) föreslås anslutningen bli ett obligatoriskt krav.
 • För vårdgivare inom lagen om läkarvårdsersättning (LoL), förordning om läkarvårdsersättning (FoL), lag om ersättning för fysioterapi (LoF) och andra förekommande avtalsförhållande behöver formerna och förutsättningar utredas. Regionstyrelsen föreslås få ett bemyndigande att fastställa formerna efter utredning.

Bedömning av eventuella ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av IS/IT- stödfunktion/organisation för privata vårdgivare som ansluter sig till FVM:s kärnsystem är en del av utredningsuppdraget. Andra ekonomiska och resursmässiga konsekvenser av förslagen hanteras dels inom ramen för programkontorets verksamhet, dels inom Koncernkontorets ordinarie verksamhet avseende upphandling och liknande.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Huvudprincipen är att alla offentligt finansierade vårdgivare i Västra Götaland ska ansluta sig till kärnsystemet som upphandlas inom programmet FVM.
 2. För samtliga vårdgivare inom lagen om valfrihetssystem (LOV) gäller ett obligatoriskt krav att använda kärnsystemet. Krav på detta och finansiering regleras i respektive krav- och kvalitetsbok.
 3. För samtliga vårdgivare som upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller vid kommande upphandlingar ett obligatoriskt krav att använda kärnsystemet.
 4. Vårdgivare med befintliga avtal enligt LOU erbjuds att ansluta sig till kärnsystemet. Villkor och finansiering av detta regleras i överenskommelse med upphandlande nämnd eller styrelse inom VGR. Vid förnyad upphandling kommer obligatoriskt krav att gälla.
 5. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda formerna och förutsättningar för övriga vårdgivares anslutning till kärnsystemet. Regionstyrelsen bemyndigas besluta om vilka villkor som ska gälla för dessa vårdgivare.
 6. HSS, HSN och i förkommande fall andra upphandlande nämnder och styrelser ska vid utformning av krav och kvalitetsböcker, förfrågningsunderlag med mera, genomföra regionfullmäktiges och regionstyrelsens beslut om anslutning till kärnsystemet.

Beslut: enligt förslag

9. Förslag till ändrad inriktning för delårsrapport mars från 2019 (11:27)

Inom ramen för administrativ förenkling har regionfullmäktige beslutat att delårsrapport mars utgår för styrelser och nämnder och ersätts med en rapport som görs av Koncernkontoret (Koncernrapport mars).  Koncernrapporten ska utgå från förvaltningar och bolags rapportering till egen styrelse eller nämnd kring uppnådda resultat och ekonomi i förhållande till lagd plan, kompletterat med mätetal och statistik på koncernnivå.

Koncernrapport mars ska omfatta uppföljning av ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall, inklusive personalfrågor. Avstämning ska göras med förvaltningarna vid betydande avvikelser. För att få ett ökat fokus på ekonomi i balans bör det övervägas att förvaltningar och bolag inför koncernprognos maj lämnar en ekonomisk prognos för helåret.

Delårsrapport augusti får inga rutinförändringar. Inte heller kring rutiner för styrelsers och nämnders framställningar görs några förändringar. Regiondirektören får i uppdrag att utforma och besluta om erforderliga anvisningar och rutiner till förvaltningar och bolag för koncernrapport mars.

Beslut: enligt förslag

10. Redovisning av partistödets användning 2017 (11:28)

Samtliga partier som fått partistöd 2017 har lämnat skriftlig redovisning och granskningsrapport till regionfullmäktiges presidium. Partistöd för 2019 kan därmed betalas ut till samtliga partier. Eftersom partistödet baseras på mandatfördelningen i regionfullmäktige kommer särskilt ärende om partistöd 2019 efter valet. Regionfullmäktige noterar partiernas redovisning av hur partistödet för 2017 har använts.

Beslut: enligt förslag

11:54 Lunch. Mötet ajourneras.

13:00 Mötet återupptas med utdelning av parasportstipendium 2018

11. Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik (14:00)

Ärendet återremitteras efter att S begärt återremiss och V ställt sig bakom den. Voteringen slutade med siffrorna 87 för att avgöra idag, 59 röster för återremiss, 1 avstod och 2 frånvarande. Det krävs 49 röster för återremiss.

12. Västtågsutredningen – Komplettering av Målbild Tåg 2035 (14:17)

Västra Götalandsregionen vill i dialog med Västtrafik och kommunerna utveckla tågtrafiken med fler stationer där tågen stannar. En Västtågsutredning har gjorts som syftar till att komplettera Målbild tåg 2035 med mål om nya tågstationer.

Regionfullmäktige kompletterar Målbild tåg 2035 med nio punkter:

1. Sträckan Göteborg-Borås: Beslut om ny järnväg, dess sträckning och utbyggnadsordning inväntas före beslut om komplettering med nya tågstopp.

2. Sträckan Borås – Värnamo: Målbild tåg 2035 kompletteras med mål om nya stationer i Länghem, Hillared, Grimsås.

3. Sträckan Öxnered-Göteborg: Förutsättningarna för en station vid NÄL utreds vidare innan mål att öppna ny station kan tas. NÄL ska i första hand hanteras som ett regionalt intresse.

4. Sträckan Öxnered-Halden: Målbild tåg 2035 kompletteras med mål om nya stationer i Dals Rockstock, Bäckefors, Brålanda och Frändefors.

5. Västra stambanan: Högsta prioritet för Västra stambanan är att verka för förbättrad kapacitet och robusthet.

6. Bohusbanan: Komplettera Målbild tåg 2035 med mål om dubbelspår på sträckan Göteborg – Stenungssund. Västtågsutredningen utgör underlag för möjligt trafikupplägg när beslut om dubbelspår finns.

7. Före införandet av nya stationer ska avtal om kommunal medfinansiering och anpassning av busstrafiken tas fram i samverkan med berörda kommuner.

8. Vid förändrade förutsättningar eller bedömningar som gör att kriterierna kan uppfyllas kan stationslägen omprövas.

9. Frågan ska, på initiativ av kollektivtrafiknämnden, aktualiseras i beredning för hållbar utveckling minst en gång per mandatperiod. Kommunalförbunden kan också aktualisera frågan då förutsättningarna förändrats.

Beslut: enligt förslag

13. Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (14:18)

Lagen om samverkan mellan regioner och kommuner vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller från 1 januari 2018. Den innebär att regioner och kommuner på länsnivå ska komma överens om både betalansvar och riktlinjer för in- och utskrivningsprocessen. Västra Götalandsregionen (VGR) och länets kommuner har sedan tidigare en överenskommelse om att fortsätta arbeta enligt tidigare regelverk fram till och med 2018-09-24.

Denna överenskommelse som regionfullmäktige nu godkänt reglerar samarbetet från 2018-09-25 till 2020-11-30. Överenskommelsen innebär att kommunernas betalningsansvar regleras på ett nytt sätt, genom en medelvärdesmodell.

Som bilaga  finns en riktlinje. Den beskriver in- och utskrivningsprocessens olika steg och vem som ansvara för vad under stegen. I överenskommelsen förbinder sig VGR och länets kommuner att arbeta enligt denna riktlinje.

Beslut: enligt förslag

14. Motionsbalans och redovisning av bifallna motioner (14:19)

Sedan förra årets motionsbalans har 25 motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 47 motioner. Regionfullmäktige lägger motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner till handlingarna. Motion av Helena Holmberg (L) om verklig närsjukvård i Angereds närsjukhus avskrivs.

Beslut: enligt förslag

15. Motion av Patrik Silfverklinga (SD) med flera om att använda ultraviolett ljus mot multiresistenta bakterier i sjukhusmiljöer avslås (14:35)

Patrik Silverklinga (SD) och Magnus Harjapää (SD) har i en motion från oktober 2017 föreslagit att regionfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att utreda inom vilka vårdmiljöer det är lämpligt att använda ultraviolett ljus för desinfektion och efterkontroll av städning. Motionärerna vill också att kostnaden för detta utreds, samt att man därefter börjar använda ultraviolett ljus i konstaterat utsatta vårdmiljöer. Motionärerna motiverar sitt förslag med att Västra Götalandsregionen bör intensifiera kampen mot spridning av antibiotikaresistenta bakterier och därför använda sig av denna metod för desinfektion.

Motionen har skickats på remiss till servicenämnden, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och styrelsen för Skaraborgs sjukhus. Samtliga remissinstanser har föreslagit att motionen ska avslås bland annat på grund av otillräcklig evidens och att det inte bedöms kostnadseffektivt.

Regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig mot beslutet

16. Motion av Karin Engdahl med flera (S) om regionala yrkesvuxutbildningar för länets företag och arbetsgivares kompetensförsörjning anses besvarad (14:46)

I motionen lyfter Karin Engdahl (S), med flera, ett regeringsbeslut från 2016-10-28 om en ny förordning om en modell för fördelning av statsbidrag till regional yrkesvuxutbildning. Modellen ska öka kopplingen mellan arbetsmarknadens behov av kompetens och behovet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå.

Motionärernas förslag är att:

 • inventera vilka yrkesområden det är möjligt att starta regionala yrkesvux inom Västra Götaland.
 • utreda vilka yrkesområden där Västra Götalandsregionen (VGR) har ett stort behov av arbetskraft och med utredningen som grund starta regionala yrkesvux.
 • återkomma med rapport till regionfullmäktige om hur arbetet med regionala yrkesvux i Västra Götaland går senast 2018-03-01.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. Den samlade bedömningen är att VGR är starkt engagerad i arbetet med regionala yrkesvuxutbildningar och att påverkan kommer att öka ytterligare genom planerade samarbeten. Påverkan sker bland annat genom regionala och delregionala utbildnings-och arbetsmarknadsanalyser, samverkan med branscher och Arbetsförmedlingen samt samordning med kommunalförbunden inför ansökningar av yrkesvuxutbildningar.

Beslut: enligt förslag
S reserverar sig mot beslutet

17. Motion av Anne-Charlotte Karlsson (S) om Västra Götalandsregionen som attraktiv och levande kulturregion är besvarad (14:53)

I april 2017 inkom Anne-Charlotte Karlsson (S) med en motion om Västra Götalandsregionen som attraktiv och levande kulturregion. Motionären vill stärka villkoren för regionens kulturarbetare genom ökade ekonomiska satsningar, fler arbetsplatser, mer stabila anställningsformer samt kompetensförsörjning och fortbildning.

Mot bakgrund av inkomna remissvar gör koncernstab HR bedömningen att motionen ska anses besvarad. Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

18. Motion av Alex Bergström (S) med flera om litteraturläsning som komplement är besvarad (14:56)

Alex Bergström (S) och Håkan Linnarsson (S) föreslog i en motion från april 2017 att Västra Götalandsregionen ska erbjuda biblioterapi genom litteraturläsning som komplement till traditionell medicinsk behandling. Och att forskning ska utvärdera effekterna av metoden.

Samtliga instanser har ställt sig positiva till motionens intentioner och har hänvisat till redan pågående arbete i regionen. FoU-beredningen har beställt en HTA-analys i augusti 2017 och återrapportering av denna beräknades till våren 2018. Motionen är mot denna bakgrund besvarad.

Beslut: enligt förslag

19. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om en mer jämlik tandvård både avslås och är besvarad (15:02)

Eva Olofsson med flera (V) har i en motion föreslagit att åldersgränsen för den fria tandvården till unga vuxna höjs till att gälla till den dag man fyller 26 år. Motionärerna föreslår också att det skapas en mer jämlik tandvård för unga vuxna genom att införa en socioekonomisk komponent i ersättningssystemet.

Tandvårdsstyrelsen och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har föreslagit att motionen är besvarad. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att motionens första att-sats avslås och att den andra att-satsen är besvarad. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har föreslagit att motionen är besvarad.

Sammanfattningsvis beslutar regionfullmäktige i enlighet med Koncernkontoret förslag att motionens första att-sats avslås med hänvisning till inväntande av resultat på pågående nationellt arbete. Och att motionens andra att-sats är besvarad, med hänvisning till den nya ersättningsmodellen för tandvård till unga till och med 23 år med en socioekonomisk komponent som beslutats av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig mot beslutet

20. Motion av Janette Olsson (S) om att utreda självvald inläggning vid psykiatrisk sjukdom är besvarad (15:12)

Janette Olsson (S) föreslog i en motion från augusti 2017 att Västra Götalandsregionen (VGR) bör undersöka om metoden självvald inläggning för psykossjukdomar kan användas som ett komplement till den ordinarie psykiatriska vården.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Primärvårdsstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls, styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus har föreslagit att det systematiska införandet som finns för gruppen patienter med självskadebeteende bör avvaktas innan man påskyndar införandet för fler patientgrupper. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att motionen är besvarad genom de aktiviteter som redan pågår inom psykiatrin i VGR.

Beslut: enligt förslag
Reservation mot beslutet från S

21. Anmälan av inkomna motioner (15:19)

 1. Motion av Carina Örgård (V) och Eva Olofsson (V) om stärkt psykiatrisk vård för unga vuxna i hela Västra Götaland.
 2. Motion av Roland Wanner (MP) om fortsatt satsning på OB-ersättningar inom Västra Götalandsregionen.
 3. Motion av Nicklas Attefjord (MP) med flera om en sammanhållen vårdkedja med en huvudansvarig barnmorska - från mödravård till förlossning.
 4. Motion av Janette Olsson (S) och Jim Aleberg (S) om utbildning för att medvetandegöra personal om patienters upplevda kränkning.

22. Anmälningsärenden

 

23. Valärenden

- Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

Valärenden - Valberedningens förslag till val (15:20)

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.


Senast uppdaterad: 2018-10-01 11:02