Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2018-06-18 - 19

Publicerad: Uppdaterad:

Följ mötet via webb-tv eller webbradio

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Stenungsbaden Yacht Club, Stenungsund

Program 19 juni:
09.00 Mötet öppnar
13:15 Information: Utdelning av regionens kulturpris 2018

Handlingarna till sammanträdet

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:37)

2. Frågestund (09:38)

Utgår då inga frågor inkommit.

3. Budget 2019

Dag 1 - 18 juni:
09:38 - 20:05 Budgetdebatt

Dag 2 - 19 juni:
09:00 - 12:15 Fortsatt budgetdebatt
12:15 -  13:15 Avbrott för lunch

13:15 Västra Götalandsregionens kulturpris 2018 delas ut. Priset delas ut för att lyfta fram en framstående insats inom kulturlivet inom något område som regionen särskilt vill uppmärksamma.
Årets pristagare är Ann Hallenberg, barocksångerska och mezzosopran.
Prissumman är på 150 000 kronor.
Länk till pressmeddelande

13:30 Budgetdebatten fortsätter
16:07 Budgetdebatten avslutas

Fullmäktige fastställer 2019 års budget för VGR (16:10)

Efter en drygt 15 timmar lång debatt fastställde regionfullmäktige budget 2019 för Västra Götalandsregionen (VGR) när man godkände förslaget från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP).

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för egna förslag.

Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter. Budgetförslaget från Grönblå samverkan definierar utmaningar, strategiska mål, långsiktiga mål och prioriterade mål för planperioden 2019-2021 samt fokusområden för 2019.

Med anledning av att det är valår 2018 föreskriver kommunallagen att det nyvalda fullmäktige ska fastställa budgeten. Detta kommer att ske på november månads fullmäktigesammanträde.

Budgeten innehåller fortsatta satsningar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom att OB-ersättning för helgtjänstgöring höjs med 50 procent, därmed ökar personalutskottets ram med 155 miljoner kronor. Åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och arbetstidsmodeller fortsätter.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tillförs ytterligare 200 miljoner kronor för att stärka den nära vården och VGR:s närsjukvårdscentrum. Alla hälso- och sjukvårdsnämnder garanteras en ramökning i grunden på minst två procent. Nämnderna tillförs 23,5 miljoner kronor för gynekologisk cellprovtagning.

Andra satsningar som fortsätter är:

 • Insatser för att korta köerna inom sjukhusvården genom köp av extern vård.
 • Satsningar inom psykiatri.
 • Insatserna för framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), med digitala tjänster.
 • Fokus på klimatfrågorna inom ramen för Klimat2030, med målet att bli fossiloberoende till år 2030. Riktade medel för att underlätta för de nya tågstoppen i enlighet med Västtågsutredningen avsätts.

Flera stora investeringar planeras framöver och summan för investeringar för 2019 höjs till 6,4 miljarder kronor.  Investeringar bedöms behövas i bland annat VGR:s sjukhus, FVM och kollektivtrafik, ett nytt växthus och besökscentrum för Göteborgs botaniska trädgård samt investeringar inom naturbruksskolorna.

För 2019 har regionutvecklingsnämnden 70 miljoner kronor till förfogande, kulturnämnden tillförs 16,7 miljoner kronor för 2019 i tillfällig ramökning för att finansiera det ökade antalet deltagarveckor vid länets folkhögskolor.

VGR har en i grunden stark och stabil ekonomi. Men under 2017 ökade nettokostnaderna sammanlagt med 6,6 procent. Långsiktigt är det inte möjligt att nettokostnaderna överstiger intäkterna. Trots tillskott redovisar sjukhusen problem när det gäller att hålla budget.

För 2017 innebar en avsättning med 841 miljoner kronor till storstadsavtalet att resultatet blev negativt om 223 miljoner kronor. VGR har ett eget kapital på 7,688 miljarder kronor. Budgeten visar ett positivt resultat på 56,5 miljoner kronor även om marginalerna är små. Skattesatsen på 11,48 kronor föreslås vara oförändrad.

Läs alla budgetförslagen här

4. Budget 2019 - Revisorskollegiets budgetäskande 2019 (16:11)

Enligt reglementet för Västra Götalandsregionens revisorer är det regionfullmäktiges presidium som bereder revisorernas budget. Revisorernas regionbidrag för 2018 är 24,3 miljoner kronor. Resultatet för 2017 blev +5,4 miljoner kronor.

Regionfullmäktige fastställer revisorernas regionbidrag för 2019 till 24,8 miljoner kronor enligt presidiets förslag.

Beslut: enligt förslag

5. Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 - beslut om fastställande av planen (16:27)

Regeringen har fattat beslut om den nationella planen för transportinfrastrukturen för åren 2018–2029 vilket innebär att den ekonomiska ramen för länsplanerna är fastställd. Regionfullmäktige ska, enligt direktivet, fastställa länsplanen senast två månader efter att regeringen har beslutat om de definitiva ramarna. Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018–2029 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning lyfts nu för fastställande till regionstyrelsen och sedan till regionfullmäktige.

Regionfullmäktige fastställer Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018–2029 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Beslut: enligt justerat förslag

6. Krav- och kvalitetsbok 2019 för Vårdval Vårdcentral (16:55)

Vårdval Vårdcentral infördes i Västra Götalandsregionen 2009. Krav- och kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen. Ärendet avser förslag att revidera nuvarande förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem med förutsättningar att bedriva vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral från och med 1 januari 2019. I förslaget till 2019 års Krav- och kvalitetsbok har omställningen av hälso- och sjukvården arbetats in i dokumentet, dels i det inledande kapitlet och i kapitelinledningar, dels genom att utdrag från strategidokumentet visualiseras löpande.

Förslag på revideringar i 2019 års Krav- och kvalitetsbok gäller framförallt förtydliganden och utveckling i enlighet med politiska beslut och styrande dokument. Utöver det ges även förslag på krav att alla vårdcentraler ska leverera data till Primärvårdskvalitet liksom en viss justering i kraven på läkarbemanning. Dessutom har en granskning av texten genomförts och en layoutmässig förändring föreslås.

Regionfullmäktige fastställer Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019.

Beslut: enligt justerat förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande.

7. Krav- och kvalitetsbok 2019 för Vårdval Rehab (17:04)

Vårdval Rehab infördes i Västra Götalandsregionen i september 2014. Krav- och kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen. Ärendet avser förslag att revidera nuvarande förfrågningsunderlag om valfrihetssystem med förutsättningar att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab från och med 1 januari 2019.

I 2019 års Krav- och kvalitetsbok har omställningen av hälso- och sjukvården arbetats in i dokumentet, dels i det inledande kapitlet och i kapitelinledningar, dels genom att utdrag från strategidokumentet visualiseras löpande i texten. I revideringen har förändringar föreslagits avseende ersättning, digitala besök, revideringar utifrån utvärderingen av tilläggsuppdrag för neurovårdteam samt tydliggörande kring registrering av arbetsterapibesök och rehabplan. Dessutom har en granskning av texten genomförts och en layoutmässig förändring föreslås.

Regionfullmäktige fastställer Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2019.

Beslut: enligt förslag

8. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen mandatperioden 2018-2022 (17:06)

Grundarvodet på 68 000 kronor per månad för regionråd är utgångspunkt för övriga årsarvoden sedan den 1 november 2017. Från och med 2019 sker en årlig uppräkning den 1 januari med hänsyn tagen till löneutvecklingen för heltidsanställda i Västra Götalandsregionen. Den årliga uppräkningen av grundarvodet fastställs av arvodesberedningen.
Några exempel på ersättningar är att ordförande i regionstyrelsen ersätts med 130 procent, vice ordförande med 120 procent, regionstyrelseledamot med uppdrag motsvarande minst 35 procent i nämnd har 110 procent och ledamot 100 procent.

Några av de största förändringarna i reglementet är:

 • Förtroendevald som sammanlagt har uppdrag med årsarvode över sju procent har inte rätt till dagarvode för uppdraget och de uppdrag som är en följd av det uppdrag som årsarvodet gäller.
 • Begränsningarna för dagarvoden har förtydligats.
 • Uppdaterade procentsatser för årsarvoden samt att bilagan med årsarvodena anpassats efter den politiska organisationen för mandatperioden 2018–2022.
 • Regionråd med ordförandeuppdrag motsvarande minst 35 procent i nämnd eller i regionstyrelsens utskott har ett årsarvode som uppgår till 110 procent av grundarvodet.
 • Uppdaterad skrivning om sjukfrånvaro enligt nya kommunallagen och Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer.

Regionfullmäktige fastställer arvodesbestämmelser för förtroendevalda mandatperioden 2018–2022.

Beslut: enligt förslag

9. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2019 (17:07)

Regionfullmäktige beslutar följande:

 • Regionfullmäktige sammanträder under 2019 den 29 januari, 9 april, 28 maj, 10-11 juni, 8 oktober, 5 november och 3 december 2019.
 • Regionfullmäktiges sammanträden börjar kl. 09:30. Tvådagarssammanträde börjar kl. 09:30 dag 1 och kl. 09:00 dag 2.

Beslut: enligt förslag

10. Arkivmyndighet för stiftelsen Bohusläns museum (17:08)

Stiftelsen Bohusläns museum driver sedan 2016 verksamheten i egen regi och behöver därför ett beslut om arkivmyndighet för verksamheten. Stiftare är Västra Götalandsregionen, Uddevalla kommun och Bohusläns hembygdsförbund.

Mot bakgrund av att Västra Götalandsregionen är största finansiär av verksamheten samt att regionarkivet bedöms ha bättre förutsättningar att ge stiftelsen stöd i arkivfrågor än Uddevalla kommun, föreslås att arkivnämnden ska vara arkivmyndighet för stiftelsen.

Regionfullmäktige beslutar att arkivnämnden ska vara arkivmyndighet för stiftelsen Bohusläns museum.

Beslut: enligt förslag

11. Stiftelsers rapportering till Västra Götalandsregionens årsredovisning 2017 (17:09)

Årsredovisning för 2017 har lämnats av stiftelserna för Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmeröds barnhus.  Revisionsberättelser har lämnats för samtliga och dessa tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för stiftelsernas styrelser.

Regionfullmäktige beslutar:

 • Styrelsen för Stiftelsen Stenebyskolan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
 • Styrelsen för stiftelsen för Västsvenska fritidsområden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
 • Styrelsen för stiftelsen för Simmeröds barnhus beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

Beslut: enligt förslag

12. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Avancerad Strålbehandling och Svensk Luftambulans och information om kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (17:11)

Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet i tre kommunalförbund där regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet. Tolkförmedling Väst som bedriver språktolktjänster, Avancerad strålbehandling som driver en nationell anläggning för avancerad strålbehandling och Svensk Luftambulans som bedriver ambulanshelikopterverksamhet.

Kommunalförbunden har lämnat årsredovisningar för 2017. I revisionsrapporterna för kommunalförbunden tillstyrker revisorerna att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionerna. Västra Götalandsregionen bedriver också verksamhet genom kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Detta kommunalförbund har ett förbundsfullmäktige som tar beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet har lämnats till Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • Årsredovisningen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst godkänns och direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
 • Årsredovisningen för kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns och direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
 • Årsredovisningen för kommunalförbundet för Svensk Luftambulans godkänns och direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
 • Notera informationen att förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg har beviljats ansvarsfrihet för kommunalförbundets styrelse

Beslut: enligt förslag

13. Huvud- och principavtal för spårvägens organisering i Göteborg (17:25)

Göteborgs stad bedriver sedan lång tid spårvägstrafiken inom Göteborg på uppdrag av Västtrafik AB, som har detta uppdrag från kollektivtrafikmyndigheten Västra Götalandsregionen (VGR). Nuvarande avtal för spårvagnstrafiken löper ut 2019 och ett nytt avtal behövs. Nuvarande avtal håller inte längre juridiskt enligt gällande lagstiftning från 2012 och kan därför inte förlängas, varför organiseringen behöver ses över och anpassas efter gällande lagstiftning.

VGR och Göteborgs Stad ser gemensamt behoven av att förstärka kollektivtrafiksystemet i Göteborg, där spårvägstrafiken idag och på längre sikt är en grundförutsättning för en effektiv kollektivtrafik.

Genom överenskommelsen ges VGR som trafikhuvudman genom Västtrafik AB rådighet över den samlade kollektivtrafiken samtidigt som Göteborgs stad genom Göteborgs Spårvägar AB till och med minst 2034 kommer att svara för driften av spårvägstrafiken i Göteborg och Mölndal.

Översiktligt innebär avtalen:

 • Västtrafik AB ska förvärva 15 procent av aktierna i Göteborgs Spårvägar AB. Genom aktieägaravtal ska samverkan mm regleras. Regionfullmäktige ska besluta om aktieägaravtalet.
 • Västtrafik AB ska direkttilldela Göteborgs Spårvägar AB uppdraget att bedriva spårvagnstrafik till och med 2034.
 • Västtrafik AB ska ingå banavgiftsavtal för bananläggningen med Göteborgs stad.
 • VGR ska genom köp av Fastighetsbolaget AB Rantorget förvärva spårvagnsdepåerna Rantorget och Slottsskogen
 • VGR ska teckna 50-årigt tomträttsavtal avseende Depå Majorna med Göteborgs stad
 • VGR ska förvärva mark av Göteborgs stad på Ringön och uppföra en ny spårvagnsdepå (detta regleras närmare i särskilt samarbetsavtal i ett separat ärendet)
 • Västtrafik AB ska ta över befintliga finansiella leasingavtal för spårvagn M31 och M32 från Göteborgs Spårvägar AB
 • VGR ska överta leveransavtalet med Bombardier AB avseende spårvagn M33 från Göteborgs Leasing AB
 • Göteborgs stad och VGR ska gemensamt pott om 600 miljoner kronor avsätts för investeringar.
 • Ett samverkansforum ska inrättas för att bereda gemensamma spårvägs- och kollektivtrafikfrågor samt den gemensamt avsatta investeringspotten
 • Finansieringen av förvärv till följd av dessa avtal föreslås ske utöver ordinarie investeringsram. Regionstyrelsen får i uppdrag att återkomma med ett förslag hur finansieringen ska ske.

Regionfullmäktige:

 • godkänner förslaget till ”Huvudavtal avseende ansvar för spårvägstrafikens bedrivande i Göteborgs Stad och Mölndals Stad” mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad
 • godkänner förslaget till ”Principavtal avseende åtgärder för genomförande av avsiktsförklaringen och Huvudavtalet”.
 • uppdrar till regionstyrelsen att bereda och samordna förslag av genomförandet av dessa avtal i samverkan med berörda styrelser, nämnder och bolag. De formella besluten fattas av berörda nämnder, styrelser och bolag enligt gällande delegationer, bolagsordningar och ägardirektiv.

Beslut: enligt förslag
V och SD reserverade sig till förmån för egna yrkanden

14. Samarbetsavtal med Göteborgs stad om spårvagnsdepå Ringön (17:26)

En förutsättning för väl fungerande spårvagnstrafik är tillgång till centralt placerade spårvagnsdepåer. För organisering av spårvägstrafiken har parterna i en avsiktsförklaring kommit överens om följande gemensamma viljeinriktning:

”Västra Götalandsregionen och Staden ser gemensamt behoven av att förstärka kollektivtrafiksystemet i Göteborg, där spårvägstrafiken idag och på längre sikt är en grundförutsättning för en effektiv kollektivtrafik i staden."

I avsiktsförklaringen mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs stad anges särskilt vikten av byggandet av spårvagnsdepå Ringön samt att arbetet ska ske skyndsamt.

Samarbetsavtalet ska klargöra förutsättningarna mellan VGR och Göteborgs stad för markförvärv, byggnation och finansiering en spårvagnsdepå inklusive serviceanläggning på Ringön i Göteborg.

Projektet spårvagnsdepå Ringön består av in och utfartsspår från Hjalmar Brantingsgatan, en serviceanläggning, driftshall, verkstad och övrigt depåområde. Byggnationen av depå Ringön är uppdelad i två etapper. Projektet måste genomföras snabbt för att klara depåplats inför leverans av nya spårvagnar.

Hyresgäst i depån kommer att vara Västtrafik AB som ställer den till Göteborgs Spårvägars förfogande för spårvägstrafikens bedrivande. Hyran för depån finansieras inom Västtrafiks budget.

Samarbetsavtalets giltighet bygger på att förutsättning att ”Huvudavtal avseende ansvar för spårvägstrafikens bedrivande i Göteborgs Stad och Mölndals Stad” och ”Principavtal avseende åtgärder för genomförande av avsiktsförklaringen och Huvudavtalet” godkänns av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och kommunfullmäktige i Göteborgs stad.

Regionfullmäktige:

 • Godkänner samarbetsavtalet mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen avseende genomförandet av projekt spårvagnsdepå Ringön under förutsättning att ”Huvudavtal avseende ansvar för spårvägstrafikens bedrivande i Göteborgs Stad och Mölndals Stad” och ”Principavtal avseende åtgärder för genomförande av avsiktsförklaringen och Huvudavtalet” godkänns av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och kommunfullmäktige i Göteborgs stad.
 • Godkänner genomförandet av projekt spårvagnsdepå Ringön
 • Godkänner förvärv av den blivande fastigheten för spårvagnsdepå Ringön i enlighet med upprättat samarbetsavtal och principavtal mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.
 • Beslutar att fastighetsförvärvet för spårvagnsdepå Ringön finansieras utöver beslutad investeringsbudget, inom en ram av 190 miljoner kronor
 • Uppdrar åt fastighetsnämnden att genomföra fastighetsförvärvet och teckna samtliga handlingar som krävs för att genomföra förvärvet.
 • Uppdrar åt fastighetsnämnden att genomföra projekt ”Spårvagnsdepå Ringön etapp 1 och 2 inklusive serviceanläggning” inom en ram av 1780 miljoner kronor utöver beslutad investeringsbudget.
 • Uppdrar åt fastighetsnämnden att återkomma till regionstyrelsen med tidplan för genomförande och en mer preciserad kalkyl så snart dessa är framtagna.
 • Uppdrar åt fastighetsnämnden att utarbeta en internhyresmodell för kollektivtrafikfastigheter och återkomma till regionfullmäktige för godkännande.

Beslut: enligt förslag

15. Anmälan av inkomna motioner (17:27)

 • Motion av Magnus Harjapää (SD) om att regionfullmäktige beställer en utredning baserat på "Scope 3", som säkerställer att Västra Götalandsregionens miljö och klimatarbete inte bara får en positiv lokal påverkan utan även ska ge globala miljövinster.
 • Motion av Soili Brunberg (MP) och Satu Rekola (MP) om att det införs telefontider på finska i sjukvårdsupplysningen 1177 och att unga föräldrars behov med stärkt språkstöd uppmärksammas och det delas ut adekvat information som till exempel ovannämnda språkpaket på BVC till nyblivna föräldrar med finska som ett av språken i familjen.

16. Anmälningsärenden (17:28)

17. Valärenden (17:29)

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

Sammanträdet avslutas (17:30)


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2018-06-11 10:31