Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2018-05-29

Följ mötet via webb-tv eller webbradio

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Quality Hotel, Nabbensberg 2, Vänersborg

Program:
09.30 Mötet öppnar
13.00 Information:

 • Utdelning av människorättsstipendium 2018
 • Presentation av Västsvenska SOM-undersökningen
 • Revisorskollegiets granskningsrapporter – sammanfattning av tre rapporter
 • Revisionens ramplanering 2018
 • Patientnämndernas årsredovisning 2017

Handlingarna till sammanträdet

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:37)

2. Frågestund (09:38)

 • Fråga från Ann-Christine Andersson (S) till ordföranden för Sahlgrenska universitetssjukhuset om handlingsplan om att säkra mammografin vid SU.
 • Fråga från Christer Ahlén (S) till ordförande i beredningen för hållbar utveckling (BHU) om kommunernas roll i klimat- och miljöpolitiken.
 • Fråga från Kerstin Brunnström (S) till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg om regionens medverkan i bildande av familjecentraler i Göteborg.
 • Fråga från Jan Alexandersson (V) till ordförande i kollektivtrafiknämnden om sommarlovskort för ungdomar.
 • Fråga från Eva Olofsson (V) till ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen om neurologipatienter.
 • Fråga från Eva Olofsson (V) till ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen om långa köer till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.

3. Interpellation av Aylin Fazelian (S) om kvinnligt företagande i Västra Götalandsregionen (10:30)

4. Interpellation av Carina Örgård (V) om vem som tar ansvar för vuxna med behov av begåvningsutredning (11:08)

5. Interpellation av Håkan Linnarsson (S) om situationen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (11:21)

 • Lunchavbrott (12:06)

 • Informationspunkter:

  • Utdelning av människorättsstipendium 2018 (13:05)

  • Presentation av Västsvenska SOM-undersökningen (13:15)

  • Revisorskollegiets granskningsrapporter (13:27)

  • Revisionens ramplanering 2018 (13:55)

  • Patientnämndernas årsredovisning 2017 (14:04)

7. Delårsrapport mars 2018 Västra Götalandsregionen (15:12)

Det ekonomiska resultatet för Västra Götalandsregionen (VGR) i sin helhet, har försämrats i förhållande till de senaste åren. Helårsprognosen visar på ett nollresultat vilket är 185 miljoner kronor bättre än budget. Resultatproblemen finns vid akutsjukhusen.

Viktiga händelser under perioden är till exempel:

 • Att tillgängligheten inom vårdgarantiområdena har en svag förbättring under första kvartalet, främst för besök. Men för att nå målet om noll väntande över 90 dagar vid slutet av 2018 behöver takten öka. Därför är fokus fortsatt högt på att sjukhusens kapacitet används på bästa möjliga sätt och att avtal med externa vårdgivare nyttjas fullt ut.
 • Kösituationen fortsätter att förbättras. Sjukhusen lyfter fram att bristen på operations- och narkospersonal försvårar möjligheterna att öka antalet behandlingar.
 • Under första kvartalet har Närhälsan Online kommit igång ordentligt och det har utförts 1 700 läkarbesök via internet. Nästa steg i utvecklingen är att öka läkartiderna ytterligare samt att erbjuda onlinebesök till sjuksköterska och psykolog.
 • Folkbildningsrådet, som fördelar statsbidrag till folkhögskolor, beslutade i mars om ökade statsbidrag för 2018 till VGR:s folkhögskolor. Det ger folkhögskoleförvaltningen möjligheter att nå nya deltagare. Film i Väst har fått flera fina utmärkelser för sina produktioner, som kortfilmen Min börda som förärades med ett prisregn på några av världens mest prestigefyllda filmfestivaler.
 • Regional utveckling och kollektivtrafik visar på positiva resultat för verksamheten. Regionens utveckling av mötesplatser samt stöd för projekt i syfte att stimulera nyföretagande fortsätter. Kollektivtrafikens marknadsandel bedöms till en nivå på 33 procent. Kundnöjdheten ligger stabilt över måltalet. Resultatmässigt finns en osäkerhet då trenden för trafikkostnaderna är ökande.

Regionfullmäktige föreslås godkänna delårsrapporten mars 2018 för VGR och uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnderna samt sjukhusstyrelserna att i samverkan genomföra åtgärder för en ökad produktivitet och därmed skapa förutsättningar för att uppnå tillgänglighetsmål och ekonomi i balans.

Beslut: enligt förslag

8. Inköpspolicy, återrapportering och kompletterande beslut (15:15)

Införandet av ny inköpspolicy har inneburit kraftfulla steg mot bättre ordning och reda av inköpen i Västra Götalandsregionen. I samband med införandet kan konstateras att det ibland, till exempel vid vissa mindre unika inköp, är opraktiskt med den definitiva principen som policyn beskriver. Därför föreslås att regionstyrelsen bedömer och beslutar om de inköp som av logistiska, praktiska eller andra skäl bör utgöra grund för undantag från inköpspolicyn, det vill säga där förvaltningar själva kan direktupphandla. Besluten får inte vara av principiell karaktär och får inte frångå huvudprinciperna i policyn.

Regionfullmäktige föreslås godkänna återrapporteringen och bemyndiga regionstyrelsen att besluta om vissa avsteg från inköpspolicyn som inte är av principiell karaktär och som inte frångår huvudprinciperna i policyn.

Beslut: enligt förslag

9. Detaljutformning av den politiska organisationen 2019-2022 (15:47)

De politiska partierna i regionfullmäktige genomför inför varje ny mandatperiod en översyn av den politiska organisationen. Uppdraget är att i god tid innan valet lämna ett förslag som regionfullmäktige slutligen ska fastställa.

Regionstyrelsen beslutade den 7 februari 2017 att tillsätta en styrgrupp för översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2019-2022.

Under 2016 och 2017 har en vetenskaplig utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation pågått genom olika delstudier. Delstudierna sammanställdes i en slutlig rapport från Högskolan i Borås under hösten 2017. Rapporten har överlämnats till styrgruppen som arbetat med förslag till ny politisk organisation. En information har även genomförts i samband med regionfullmäktiges möte den i januari 2018.

Inför styrgruppens arbete med den politiska organisationen nominerade de politiska partierna in de frågor och förslag som man ansåg vara viktiga för den kommande organisationen.

Styrgruppen har behandlat såväl den grundläggande styrmodellen i regionen, med beställare och utförare, samt detaljutformning av nämnder, styrelser och beredningar med mera. Inriktningen har varit att så långt som möjligt nå kompromisser mellan partierna. Målsättningen är att beslutet ska hålla även efter valet med en ny sammansättning i regionfullmäktige.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige:

 1. Godkänner förslag till ”Detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation 2018-2022”.
 2. Fastställer antalet ledamöter och ersättare samt presidiesammansättning i regionens nämnder, styrelser och bolag i enlighet med bilaga till ”Detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation 2018-2022”.
 3. Att arvodesberedningen får i uppdrag att föreslå anpassningar av arvodesbestämmelserna, förtydligar arvodes- och reseersättningsreglerna och föreslår en korrekt och smidig hantering med hjälp av modern teknik.
 4. Att regionstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till arbetsformer för och finansiering av en tillfällig fullmäktigeberedning med uppdrag att följa det politiska arbetets förutsättningar och styrmodellens tillämpning.
 5. Upphäver sitt beslut från april 2014, om att pröva förutsättningarna för en utförarstyrelse för prehospital verksamhet, inklusive ambulansverksamhet.
 6. Att regionstyrelsen bemyndigas att fastställa detaljbudget för 2019 för styrelsen för sjukhusen i väster och för styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.
 7. Att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för berörda nämnder och styrelser.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget förslag

10. Samordning av fastighetsorganisationerna inom Västtrafik AB och Västra Götalandsregionen (15:50)

Resultatet av en utredning visar att en samordning av Västtrafik AB:s och Västra Götalandsregionens (VGR) fastighetsorganisationer bör genomföras. Det innebär att fastighetsfunktionen inom Västtrafik överförs till Västfastigheter och att Västtrafik AB:s fastigheter, fastighetsanknuten utrustning och hållplatsutrustning överlåts till regionen.

Regionstyrelsen föreslår att:

 1. Regionfullmäktige beslutar att fastighetsfunktionen inom Västtrafik AB ska överföras till VGR från och med 1 januari 2019.
 2. De fastigheter som Västtrafik AB äger ska överlåtas till VGR. Inriktningen är att detta ska ske från och med 1 januari 2019.
 3. Regionstyrelsen bemyndigas att för VGR:s del besluta om genomförandet av verksamhetsförändringen och att förvärva bolagets fastigheter, fastighetsanknuten utrustning och hållplatsutrustning.
 4. Västtrafik AB ges som ägardirektiv att medverka till verksamhetsförändringen och till överlåtelsen av ägda fastigheter av fastighetsanknuten utrustning och av hållplatsutrustning till Västra Götalandsregionen.
 5. Fastighetsnämnden ska ansvara för Västtrafik AB:s lokalförsörjning.
 6. Fastighetsnämnden ska beakta de särskilda förutsättningar som gäller för kollektivtrafikens lokalförsörjning.
 7. Fastighetsnämnden får i uppdrag att i december 2019 återkomma med redovisning av verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter av samordningen.

Under förutsättning av regionfullmäktiges godkännande beslutar regionstyrelsen för egen del att regionstyrelsens presidium får uppdraget att underteckna erforderliga avtal mellan VGR och Västtrafik AB. Dessutom får regiondirektören i uppdrag att i samverkan med Västtrafik AB precisera vad som ingår i fastighetsanknuten utrustning.

Regiondirektören får uppdraget att i samverkan med Västtrafik AB återkomma med förslag till gränsdragning mellan Västtrafik AB som uppdragsgivare och beställare gentemot fastighetsnämnden och om formerna för samverkan i lokalprojektens tidiga planeringsskeden.

Beslut: enligt förslag

11. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2018 (15:51)

Ärendet återremitterat

12. Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst (16:00)

Ledningen för Tolkförmedling Väst har efter samrådsförfarande i medlemskommunerna, beslutat om ett förslag till ny förbundsordning. Den har arbetas fram till följd av ny kommunallag samt för att ge nya medlemmar möjlighet att gå med i förbundet.

I den nya förbundsordningen ges också ledningen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. I övrigt är ändringarna av strukturell och redaktionell karaktär.

Tolkförmedling Väst har 29 medlemmar - Västra Götalandsregionen och 28 kommuner. Tolkförmedling Väst har öppnat för att ta in nya medlemmar och 12 kommuner har ansökt om att gå med i förbundet.

Regionfullmäktige föreslås godkänna ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst.

Beslut: enligt förslag

13. Begäran om markförvärv i Sörred för strategisk bussdepå (16:01)

Västtrafik och Göteborgs stad har under en tid sökt mark för att kunna bygga en strategisk bussdepå. Nu har man hittat mark i närheten av Sörredsmotet på väg 155 i Göteborg. Marken ägs av Volvo Group Real Estate. Priset är inte färdigförhandlat men bedöms till mellan 27 och 39 miljoner kronor.

En fullskaledepå på platsen ersätter på ett rationellt sätt de fyra depåer som trafikerar området.

Investeringen är prioriterad i det förslag till investeringsnivåer som har lämnats i det kompletterande planeringsunderlaget inför Västra Götalandsregionens budget 2019. Samtliga driftkonsekvenser för depån är inarbetade i den långsiktiga budgeten till trafikförsörjningsprogrammet.

Regionfullmäktige föreslås ge Västtrafik eller hänvisad part inom Västra Götalandsregionen tillåtelse att köpa marken i Sörred för uppförande av bussdepå.

Beslut: enligt förslag

14. Slutrapport från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin mandatperioden 2015-2018 (16:10)

Regionfullmäktige beslutade 2014 att inrätta en tillfällig beredning med uppdrag att under mandatperioden samordna, följa upp och återrapportera arbetet med överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och den sociala ekonomin.

Den sociala ekonomi kan kort förklaras som verksamheter som har allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft. Verksamheter som inte har vinstintresse. Det kan vara allt från föreningsliv till stiftelser och aktiebolag utan vinstintresse.

Tanken med överenskommelsen mellan VGR och den sociala ekonomin är att skapa en jämbördig dialog och fler samarbeten mellan den sociala ekonomins olika företrädare i Västra Götalands län och VGR.

Syftet är ökad demokratisering, ökade påverkansmöjlighet in i det offentliga, ökade kontakter och utvecklingsmöjligheter med invånarna och med olika viljeriktningar och viljeyttringar men också utifrån mångfald i utförandet av VGR:s välfärdstjänster.

Slutrapporten beskriver det arbete som gjorts hittills samt de erfarenheter och det resultat som uppnåtts. Rapporten innehåller även ett antal medskick inför framtiden med påtalade möjligheter och utmaningar. Några av punkterna är:

 • Organisatorisk hemvist för arbetet med överenskommelsen bör  vara centralt placerat, gärna direkt under regionfullmäktige.
 • En väg in. Önskemålet är att det ska vara tydligt och lätt att få kontakt när det gäller frågor som rör hantering av överenskommelsearbetet och det som har en samordnande funktion mellan VGR och det civila samhället gentemot regionens övriga verksamheter.
 • Det civila samhället behöver organisera sig. På samma sätt som regionen behöver hitta en ökad tydlighet för var och hur frågorna kring överenskommelsen ska hanteras så behöver civilsamhället göra detsamma.
 • Förtydliga uppdraget framgent och klargör förutsättningar, ansvar, mandat och befogenheter för beredningar eller motsvarande.
 • Begreppet social ekonomi är svårt att förhålla sig till. Beredningen önskar att VGR använder sig av begreppet det civila samhället för att beskriva frivilligsektorns olika aktörer. Det begreppet används på nationell nivå och det skulle underlätta det framtida arbetet om VGR använde sig av samma.

Beredningen anser att erfarenheterna som anges i slutrapporten är väsentliga att ta till vara på i ett eventuellt framtida utvecklingsarbete mellan den sociala ekonomin och VGR.

Regionfullmäktige föreslås godkänna Slutrapport från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin mandatperioden 2015-2018.

Beslut: enligt förslag 

15. VGR ger ersättning för merkostnader till patienter över 65 år med hemodialys i hemmet (16:12)

Hemodialys i hemmet innebär att kroppen renas direkt via blodet med hjälp av ett dialysfilter i en dialysmaskin/konstgjord njure installerad i hemmet.

Enligt lagen om handikappersättning och vårdbidrag kan den som är sjuk eller funktionshindrad under vissa förutsättningar få handikappersättning från och med det år de fyller 19 år. Men funktionshindret måste ha uppstått innan personen fyller 65. Enligt lagen har personer som påbörjar dialys efter de har fyllt 65 år inte möjlighet att få statlig ersättning. Det pågår inget centralt arbete för att ändra dessa regler.

Regionfullmäktige föreslås besluta att patienter över 65 år, som är folkbokförda i Västra Götalandsregionen och som inte har rätt till handikappersättning för hemodialys i hemmet, ska ersättas av regionen enligt följande alternativ:

 • Ersättning utgår med 1 100 kr per månad, där personlig merkostnad inte finns för avfall/sopor och vatten
 • Ersättning utgår med 2 200 kr per månad, där personlig merkostnad finns för vatten och avfall/sopor

Kostnaden belastar den behandlande kliniken.

Beslut: enligt förslag 

16. Ersättningssystem för närsjukvårdsteam (16:16)

Koncernkontoret har sedan 2017 arbetat med att ta fram ett förslag till ersättningsmodell för Närsjukvårdsteamen. I enlighet med hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut i maj 2017 föreslås ersättningen om 50 miljoner kronor flyttas från hälso- och sjukvårdsstyrelsen till att ingå i resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Arbetet har syftat till att ta fram en ersättning som stimulerar att erbjuda närsjukvårdsteam i hemmet och därmed undvika sjukhusvård. På så vis förväntas en effektivisering på sikt genom att det skapas ett större värde för de tillgängliga resurserna för akutsjukhusen. Arbetet genomförs inom ramen för utveckling av den nära vården i omställningen.

Regionfullmäktige föreslås besluta att införa ersättningssystemet för närsjukvårdsteam från och med 2019. Regionfullmäktige föreslås också bemyndiga regionstyrelsen att besluta om tekniska justeringar till följd av ändrat ersättningssystem för mobil närvård.

Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder och styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs Sjukhus, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus och Angereds närsjukhus får i uppdrag att teckna tilläggsöverenskommelser om att införa ersättningssystem för mobila närsjukvårdsteam.

Beslut: enligt förslag

17. SD-motion om att attrahera läkare till vårdcentraler på landsbygden avslås (16:34)

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion från juni 2016 föreslagit att regionfullmäktige ger hälso-och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna att skapa en modell där läkare på landsbygden kan få del av studieskuld avbetalad efter en viss tids tjänstgöring på vårdcentraler på landsbygden. Tanken är att göra arbete vid landsbygdsvårdcentraler mer attraktivt.

Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och personalutskottet.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslog avslag eftersom man bedömer att det redan finns förutsättningar att arbeta med frågan att öka attraktiviteten för vårdcentraler på landsbygden (och andra mindre attraktiva områden) inom de ramar som finns i Krav-och kvalitetsboken för VG Primärvård.

Vad gäller motionens specifika fråga så är det vårdgivarnas ansvar att avgöra hur uppdraget enligt regelverket för VG Primärvård ska fullgöras och därför bedömer hälso-och sjukvårdsstyrelsen att frågan inte bör regleras enligt en specifik modell.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

18. Motion av Jessica Wetterling (V) och Lars-Erik Hansson (V) om räntefri delbetalning för tandvård bifalles (16:37)

Jessica Wetterling (V) och Lars-Erik Hansson (V) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) utreder möjligheten att ha räntefri delbetalning av tandvård. Motionen berör tandvården för vuxna.

Motionen har skickats på remiss till norra hälso- och sjukvårdsnämnden och tandvårdsstyrelsen. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden gör inget ställningstagande då redovisade förslag om tandvård berör vuxna.

Tandvårdsstyrelsen föreslår att motionen ska avslås då de föreslagna subventionerna rubbar konkurrensneutraliteten och skapar otydlighet mellan offentliga och privata utförare. Koncernkontoret menar dock att det står fritt för VGR att själv bestämma över hur patienterna ska ha möjlighet att betala sin tandvård.

Koncernkontoret har efter regionstyrelsens beslut om återremittering den 10 mars 2017 berett ärendet ytterligare. Efter en samlad bedömning föreslås att motionen bifalls.

Regionfullmäktige föreslås bifalla motionen och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska utreda och vidta åtgärder för att säkerhetsställa att det finns möjlighet till räntefri delbetalning av tandvård.

Beslut: enligt förslag

19. SD-motion om ett införande av det grå arkivet avslås (16:40)

Helen Granbom Angerheim (SD) föreslår i en motion att regionfullmäktige utreder möjligheten att inom Västra Götalandsregionen (VGR) införa ett grått arkiv. Det är ett dokument där en person kan framföra hur denne vill bli omhändertagen vid en eventuell svår hjärnskada eller demens. Ett grått arkiv ska förslagsvis finnas tillgängligt på samtliga vårdcentraler, mottagningar och lämpliga webbsidor.

Ett flertal remissinstanser är tveksamma och föreslår avslag av med en rad motiveringar. Bland annat kan en sådan handling som utformas innan patienten hamnat i ett svårt icke kommunikativt tillstånd inte följas okritiskt och kommer sannolikt heller inte att underlätta för medarbetare eller närstående.

För en god och säker vård krävs att patientens önskemål och behov bedöms och omprövas under hela vårdprocessen vilket medför att alla framtida insatser inte kan förutses genom ett grått arkiv särskilt då det har gått en lång tid.

Ett grått arkiv kan inte heller användas vid oförutsedda vårdbehov och följa patienten genom hela vårdprocessen, eftersom ett generellt samtycke där patienten inte kan förväntas förstå och förutse till vem uppgifter kommer att lämnas ut inte uppfyller kravet på ett giltigt samtycke.

Mot denna bakgrund föreslås att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag

20. Motion om överfallslarm för personal inom vården föreslås besvarad (16:47)

Caroline Nordengrip, Sverigedemokraterna och SD kvinnor, yrkar i en motion att all personal som arbetar på utsatta avdelningar/arbetsplatser inom vården  ska kunna erhålla ett överfallslarm vid upplevd känsla av otrygghet under arbetstid.

Motionären hänvisar till att säkerheten för personal i verksamheter på sjukhus och mottagningar varierar och ser ett behov av trygghetsåtgärd genom ett överfallslarm.

Mot bakgrund av remissvaren och med hänvisning till redan genomförda och pågående insatser föreslår regionstyrelsen regionfullmäktige att motionen är besvarad. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har exempelvis installerat övergripande överfallslarm. Inom Närhälsan pågår ett arbete med en ny version av ett assistanslarm, som genomförs i samarbete med Folktandvården.

Beslut: enligt förslag
SD reserverade sig till förmån för eget yrkande

21. Motion om skärpt uppföljning av bisysslor föreslås besvarad (17:10)

Helén Eliasson (S) och Lena Hult (S) föreslår i en motion att det ska införas en central uppföljning och kontroll av riktlinjerna för bisysslor och att Västra Götalandsregionens (VGR) riktlinjer för bisysslor ska revideras så att det framgår vilka följder en otillåten bisyssla kan få för medarbetaren.

I motionen hänvisas till att revisorskollegiet i sin granskning funnit brister i den interna kontrollen hos nämnder och styrelser beträffande förekomsten av bisysslor hos medarbetarna.

Remissinstanserna har lite olika syn. Men under 2016 har ett IT-baserat system för hantering och bedömning av bisysslor införts i VGR som möjliggör en enklare anmälan och uppföljning av bisysslor. Systemet har successivt införts av förvaltningarna och de flesta hanterar nu bisysslorna digitalt.

Därutöver har en uppdatering av rutin Bisysslor för anställda inom Västra Götalandsregionen skett som innebär att en medarbetare självmant ska uppge förekomst av bisyssla. Av rutinen framgår vilka följder en otillåten bisyssla kan få.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Beslut: enligt förslag

22. S-motion om att använda regionens samordningsförbund föreslås besvarad (17:18)

Patrik Karlsson (S) föreslår i en motion att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att initiera en dialog med berörda myndigheter i syfte att få flyktingmottagandet att fungera effektivt. För detta behövs enligt motionären ett samlat ansvar och större samordning av boende, utbildning, hälso- och sjukvård, arbetsmarknadsfrågor och ersättningsmodeller.

I Västra Götaland finns 14 samordningsförbund som omfattar samtliga kommuner. Motionären vill att Västra Götalandsregionen initierar en dialog med samordningsförbunden för att underlätta de nyanländas väg in på arbetsmarknaden och anser att initiativet kan undanröja de matchningsproblem som finns på arbetsmarknaden.

Motionen har skickats på remiss till tre instanser varav två anser att den är besvarad och en vill att den bifalls.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning till redan pågående arbete mellan Västra Götalandsregionen och samordningsförbunden.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande

23. S-motion om att inrätta ett regionalt barnrättsforum avslås (17:32)

Motionärerna Lena Hult (S) och Karin Engdahl (S) föreslår att regionfullmäktige fattar beslut om att inrätta ett regionalt barnrättsforum inom ramen för kommittén för mänskliga rättigheters uppdrag. Tanken är att arbetet med att tillgodose barnets mänskliga rättigheter stärks ytterligare.

Kommittén för mänskliga rättigheter ställer sig positiv till intentionerna i motionen, men anser att intentionerna redan ingår i det ordinarie uppdraget och konstaterar därför att motionen ska avslås.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande

24. S-motion om att etablera folktandvården på familjecentraler föreslås besvarad (17:42)

Lena Hult (S) med flera föreslår i en motion att folktandvården ska ges förutsättningar att etableras på fler familjecentraler.

Samtliga remissinstanser bedömer att det redan finns förutsättningar för folktandvården att etableras på familjecentraler.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande

25. S-motion om att införa tandhygienister inom kommunal verksamhet föreslås besvarad (17:51)

Lena Hult (S) föreslår i en motion att regionfullmäktige initierar införandet av tandhygienister i kommunal verksamhet i samverkan med samtliga kommuner i Västra Götaland.

Remissinstanserna tycker att motionen är besvarad med hänvisning till tandvårdsstyrelsens pågående arbete med tandhygienist i kommun (TAIK), där syftet är att skapa ett koncept där en tandhygienist är en integrerad del i kommunens verksamhet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande

26. Motion om personalbostäder som hjälp till att rekrytera personal inom vårdyrken avslås (18:03)

Matz Dovstrand (SD) föreslår i en motion uppdra till berörda nämnder att utreda hur ett program för att erbjuda personalbostäder för ny personal inom Västra Götalandsregionen (VGR) skulle kunna utformas. I motionen föreslås att VGR skulle kunna bygga personalbostäder i egen regi, samt etablera ett samarbete med hyresvärdar inom kommuner i regionen. Syftet är att stärka Västra Götaland som arbetsmarknadsregion och underlätta vid rekrytering av nya medarbetare.

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns ett koncept som underlättar vid utlandsrekryteringar och svårrekryterade yrkesgrupper. Närhälsan anser att det är en nationell brist på specialistkompetens och vill heller inte vara en aktör på bostadsmarknaden.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslag

27. Motion om sommarparkeringstillstånd för vårdpersonal avslås (18:14)

Anders Strand (SD) med flera föreslår i en motion att personalen på regionens sjukhus, som är beroende av bil, ska få avgiftsfri parkering under den period som Västtrafik har sommartidtabell, det vill säga del av juni, juli och augusti.

Västra Götalandsregionens (VGR) principer för personalparkeringar är att den ska vara självfinansierad.  Avgifterna för parkeringstillstånd för personalen tas ut för att finansiera den löpande driften, som till exempel snöröjning, sopning/sandning och bevakning av parkeringar.

Motionen strider mot principen att parkeringsverksamheten ska vara självfinansierad. Den ekonomiska påverkan av att genomföra förslaget skulle vara betydande. Ett genomförande skulle innebära ett intäktsbortfall på cirka 4,4 miljoner kronor per år.

Avgiftsfri parkering kan dessutom förmånsbeskattas. VGR har som mål att resornas miljöbelastning ska minska och att andelen resor som sker med kollektivtrafik ska öka. Avgiftsfri parkering under sommaren motverkar målet.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslag

28. V-motion om service och inom- och utomhusmiljö vid våra resecentrum avslås (18:23)

Motionärerna Egon Frid (V) och Jessica Wetterling (V) föreslår i motion till regionfullmäktige att Västtrafik AB ska få i uppdrag att dels kartlägga service och miljö vid våra resecentrum dels att Västtrafik AB ska använda kartläggningen som underlag för åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar.

Motionärerna ger exempel på resecentrum där åtgärder behövs för att förbättra miljön och servicen och framhåller att det finns risk för att olika åtgärder faller mellan stolarna då det är flera aktörer involverade. Västtrafik AB ger i sitt yttrande exempel på hur arbetet med löpande underhåll, dialog kring driftsfrågor och uppföljning av kundundersökningar genomförs och anser att motionen är besvarad.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslag
V reserverade sig till förmån för eget yrkande

29. Motion om utredning av möjligheten att införa stipendium till omvårdnadsprogramselever avslås (18:33)

Karin Engdahl (S) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen (VGR) utreder möjligheten att dela ut stipendium till omvårdnadsprogramselever som en åtgärd för att få fler utbildade undersköterskor.

Vid utvärderingar har man inte sett någon ökning av intresset för att söka omvårdnadsprogrammet kopplat till stipendium.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande

30. S-motion om att stödja utvecklingen av vattenbruk i Västra Götaland besvarad (18:46)

Lena Malm (S) och Claes Redberg (S) har i en motion föreslagit att utveckla stöd för vattenbruk och ge regionutvecklingsnämnden och miljönämnden i uppdrag att ta fram riktlinjer för stöd av vattenbruk.

Västra Götalandsregionen stödjer sedan flera år utvecklingen av vattenbruk. För närvarande kanaliseras stödet främst genom handlingsprogrammet för hållbara maritima näringar 2016-2019. Programmet har en tydlig miljöprofil och omfattar vattenbruk i både salt- och sötvatten. Nyare former av vattenbruk, såsom fiskodling på land i mer eller mindre slutna system, faller ämnesmässigt även inom programmet för livsmedel och gröna näringar 2017-2020. Enskilda aktörer inom vattenbruksnäringen kan dessutom ta del av regionala företagsstöd såsom såddfinansiering, konsultcheck, investeringsbidrag och FoU-kort.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till pågående arbete.
Kristina Jonäng (C) och Tina Ehn (MP) yrkade på att motionen istället ska anses besvarad med samma motivering.

Beslut: enligt justerat förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande

31. Motion om utredning av kombibiljett med kulturevenemang och gratis kollektivtrafik avslås (18:55)

Marjan Garmroudi (V) med flera föreslår en utredning om biljetter som kombinerar kulturupplevelser med avgiftsfri kollektivtrafik. Specifikt nämns GöteborgsOperan och Göteborgs symfoniorkester, där avgiftsfri kollektivtrafik föreslås kombineras med biljett till föreställning för att sänka tröskeln för långväga publik.

Remissinstanserna hänvisar till studier som visar att kollektiva resmöjligheter och information om dem har större betydelse än priset. Kostnaden för resan är också försumbar jämfört med biljettpriset till föreställningar på de institutioner som särskilt lyfts i motionen. Dessutom har Västtrafik redan uppdraget att göra det möjligt med tredjepartsförsäljning som en del av en tjänst och på så sätt underlätta resor till exempelvis kulturevenemang.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till pågående arbete och tidigare studier och utredningar.

Beslut: enligt förslag

32. SD-motion om fossilfritt förnybart flygbränsle föreslås besvarad (19:00)

Anders Strand (SD) föreslår i en motion att regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att stödja forsknings- och utvecklingsprojekt med målsättning att få nya fossilfria lösningar och en hållbar produktion av fossilfritt förnybart flygbränsle i Västra Götalandsregionen.

Motionen har skickats på remiss till regionutvecklingsnämnden som lyfter att nämnden redan idag har möjlighet att stödja idéer om att utveckla flygbränslet genom handlingsprogrammet för hållbara transporter 2017-2020 och handlingsprogrammet för energi och bioinnovation 2017-2020. Initiativ för utveckling bör komma från branschen eller projektarenor knutna till branschen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Beslut: enligt förslag 

33. Anmälan av inkomna motioner (19:04)

 • Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att införa EVI-modellen i Västra Götalandsregionen.
 • Motion av Ralf Dahlgren (SD) och Matz Dovstrand (SD) om säkerheten på våra akutmottagningar och vårdplatser.

34. Anmälningsärenden (19:05)

35. Valärenden (19:06)

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

6. Interpellation av Anna-Karin Skatt (S) gällande vårdgarantins tillämpning på Skaraborgs Sjukhus (19:07)

Sammanträdet avslutades (19:14)


Senast uppdaterad: 2018-05-23 10:49