Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2018-04-10

Publicerad: Uppdaterad:

Följ mötet via webb-tv eller webbradio

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Quality Hotel, Nabbensberg 2, Vänersborg

Program: 

09.30 Mötet öppnar
13.00 Utdelning av Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium 2018
Information av Bo Per Larsson, SKL: Trygghet och säkerhet för förtroendevalda

Handlingarna till sammanträdet

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:38)

2. Frågestund (09:39)

1. Fråga från Christer Ahlén (S) till Ann-Sofie Alm (M), primärvårdsstyrelsens ordförande, om telefonkontakt med vårdcentraler.

2. Fråga från Eva Olofsson (V) till Johnny Bröndt (M), ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om läget på Sahlgrenskas akutavdelning.

3. Fråga från Carina Örgård (V) till Monica Selin (KD), psykiatriberedningens ordförande, om vård för åldersuppskrivna ungdomar.

3. Interpellation av Aylin Fazelian (S) om kvinnligt företagande i Västra Götalandsregionen (10:02)

Bordlades.

4. Interpellation av Jim Aleberg (S) om att göra ett affärsområde av tandreglering (10:04)

5. Interpellation av Alex Bergström (S) om den nya dataskyddsförordningen (10:55)

6. Interpellation av Heikki Klaavuniemi (SD) om Västra Götalandsregionens nyttjande av Skandionkliniken (11:06)

7. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om diabetesvård inom Västra Götalandsregionen  (11:14)

8. Interpellation av Eva Olofsson (V) om att nå jämställda löner i Västra Götalandsregionen (11:34)

 

Lunch 12:08

Nu återsamlas regionfullmäktige igen och det ska bli utdelning av Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium 2018. (13:04)

Lena Fredriksson från bild- och laboratoriemedicin på Södra Älvsborgs sjukhus får stipendiet för nya metoder som både minskade riskerna med hantering av farliga kemikalier och administrationen.
Logoped Sara Johansson på Skaraborgs sjukhus och Sofia Axelsson, logoped på Skaraborgs sjukhus, får stipendiet för tolkmöten via skype.
Miljönämndens ordförande Kristina Jonäng (C) delade ut stipendiet och prissumman är 25 000 kronor per verksamhet.

Här är en länk till hela pressmeddelandet och bilder på stipendiaterna.

 

Nu talar Bo Per Larsson från SKL, Sveriges kommuner och landsting, om trygghet och säkerhet för förtroendevalda. (13:15)

Förhandlingarna återupptas (13:53)

10. Bokslutsdispositioner 2017 (14:07)

För bokslutsdispositioner 2017 föreslås att gällande regelverk tillämpas, med hänsyn tagen till den framtagna modellen för bedömningen av sjukhusens negativa resultat ställt i relation till hur väl respektive sjukhus når måluppfyllelse och förbättringar inom de högprioriterade områdena. Resterande negativt eget kapital 2017 kommer att avskrivas i samband med bokslutsdispositioner för 2018 om förvaltningen har en ekonomi i balans och uppfyller vårdgarantin för räkenskapsåret 2018. Hänsyn har också tagits till beslut om nyttjande av eget kapital för 2018. Sammantaget innebär bokslutsdispositionerna att moderförvaltningen tillförs 250,4 miljoner kronor i eget kapital.

Regionfullmäktige föreslås:

 • godkänna förslaget till bokslutsdisposition som innebär att moderförvaltningen får 250,4 miljoner kronor i eget kapital
 • godkänna kompletterande regelverk för fastställande av eget kapital för sjukhusstyrelserna
 • fastställa eget kapital per 2018-01-01 för akutsjukhusen med kompletterande regelverk till -244,4 miljoner kronor för Sahlgrenska universitetssjukhuset, - 14,2miljoner kronor för NU Sjukvården, -93,0 miljoner kronor för Södra Älvsborgs sjukhus, 2,7 miljoner kronor för Skaraborgs sjukhus, -16,9 miljoner kronor för Kungälvs sjukhus, 0,6 miljoner kronor för Frölunda Sjukhus, -12,3 miljoner kronor för Alingsås sjukhus och 4,5 miljoner kronor för Angereds närsjukhus
 • besluta enligt kompletterande regelverk för sjukhusstyrelserna att kvarstående negativt eget kapital per 2018-01-01 skrivs av i samband med bokslutsdispositioner för 2018 om sjukhusstyrelserna vid utgången av 2018 redovisar en ekonomi i balans och uppfyller vårdgarantin
 • fastställa eget kapital per 2018-01-01 för övriga styrelser och nämnder i enlighet med förslaget i tabell Bokslutsdispositioner i tjänsteutlåtandet.
 • bevilja framställan från styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus att få underskottet från 2017 reducerat med 3,3 miljoner kronor för fastställd merkostnad för den avtalslösa perioden för laboratoriereagenser
 • avslå begäran från styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus om att få underskott från 2017 reducerat med 18 miljoner kronor respektive 24 miljoner kronor
 • avslå begäran från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset att få underskottet från 2017 reducerat med 94 miljoner kronor
 • anse begäran från styrelsen för Alingsås lasarett att i enlighet med den inriktning som regionfullmäktige angivit i beslutet om delårsrapport augusti, få årets negativa ekonomiska resultat prövat och avskrivet besvarad
 • avslå begäran från styrelsen för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden att få underskottet hanterat i samband med bokslutsdispositionerna och anses härmed besvarad.

Beslut: enligt förslag

S och SD väljer att inte delta i beslutet
V reserverar sig till förmån för eget yrkande

11. Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2017 (15:19)

Resultat
Västra Götalandsregionens (VGR) resultat uppgår till -223 miljoner kronor och inkluderar medfinansiering med 841 miljoner kronor till kollektivtrafiksatsningen inom Sverigeförhandlingen. Detta innebär i ett helhetsperspektiv att resultatet är lägre än föregående år och avviker negativt mot budget med 359 miljoner kronor. Exklusive kollektivtrafiksatsningen om 841 miljoner kronor är resultatet positivt med 618 miljoner kronor.

Akutsjukhusens resultat för 2017 visar ett samlat underskott på 487 miljoner kronor, men hälso- och sjukvårdsstyrelsen, beställarnämnderna tillsammans med Folktandvården och Närhälsan redovisar ett överskott på 94 miljoner kronor.

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin kommenterar årsredovisningen:

– 2017 har varit ett år av fokusering och kraftsamling. Det gläder mig även att kunna säga att vi nu har brutit den negativa trenden vad gäller kötider till vården.

– Beslutet om fördubblad ob-ersättning till vårdpersonal som arbetar natt var ett viktigt steg mot att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och som omedelbart ökat nattpassens attraktivitet.

– #metoo visade världen hur utbrett problemet med sexuella trakasserier mot kvinnor är. Det gav även oss skäl att aktualisera vår egen dialog inom området där vi har en absolut nolltolerans.

– Om 2017 kännetecknades av fokusering så vill jag att 2018 blir ett år av genomförande där vi ser resultaten av föregående års vägval.

Ekonomi i balans och tillgänglighet till vård

Regionfullmäktige har under 2017 uppdragit till nämnder och styrelser att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans, förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvården samt att bryta den negativa utvecklingen inom kvalitets- och patientsäkerhetsområdet.

Det sammantagna resultatet av besluten innebär att de ekonomiska målen inte har klarats men trendförbättringar kan ses inom tillgängligheten till vård, även om sjukhusen i flera fall inte uppnått de produktionsåtaganden som de har accepterat.

Bemanning

Sjukvårdens förvaltningar lyfter fram problem med att rekrytera och behålla rätt kompetenser som en bidragande orsak till att produktiviteten inte förbättras. Införandet av normtal för chefer, utveckling av arbetsgivarvarumärket samt ett systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt för att långsiktigt bidra till kompetensförsörjning och god vård.

Genom att förenkla administrationen och i vissa fall helt ta bort administrativa uppgifter för både chefer och vårdpersonal, kan mer tid frigöras för direkt patientarbete och förbättringsarbete.

Antalet nettoårsarbetare har ökat med cirka 1600 i förhållande till 2016. Uppdelat på grupper:

 • 850 Nya/utökade uppdrag och verksamheter
 • 410 Uppgiftsväxling
 • 150 Bemanning, normtalsuppfyllelse
 • 130 Minskad sjukfrånvaro
 • 34   Konsultväxling

Viktiga händelser under året i sammanfattning

 • Under året har en överenskommelse nåtts mellan Sverigeförhandlingen, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen avseende storstadsåtgärder för kollektivtrafik och cykel för cirka 7 miljarder kr.
 • En ny stambana på sträckan Göteborg-Borås har gjorts till gemensam och högsta prioritet för VGR och de 49 kommunerna i påverkansarbetet mot nationell infrastrukturplan.
 • Kollektivtrafikens marknadsandel 2017 har ökat till 33 procent jämfört med drygt 29 procent 2016.
 • Inom hälso- och sjukvården finns det flera positiva tendenser. För första gången på många år minskar köerna inom specialistsjukvården. Antal väntade mer än 90 dagar till besök och behandling har minskat med 5 000 personer den senaste 12-månadersperioden. Den negativa trenden är bruten under 2017.
 • I maj antog regionfullmäktige en gemensam strategi för omställning av hälso- och sjukvården. Genomförandeplan med konkreta aktiviteter är under framtagande. Samordnare för omställningen har utsetts.
 • Arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö följer plan.
 • Inom arbetsmiljöområdet har en rad olika insatser lett till en minskning av sjukfrånvaron från 6,8 procent 2016 till 6,6 procent 2017. Personalomsättningen exklusive ålderspensioner bedöms ha stabiliserats på 7 procent.
 • Implementeringen av arbetsgivarvarumärket har startat och ett strategiskt vägval har gjorts för det fortsatta arbetet med VGR:s organisationsvarumärke.
 • Genom att arrangera och delarrangera 12 seminarier på Almedalsveckan har VGR lyft och synliggjort några av sina viktigaste frågor.
 • Genom nya rutiner för samordnat deltagande vid mässor och arrangemang, har VGR som helhet blivit tydligare, fått mer genomslagskraft samt blivit mer kostnadseffektiva. Ett exempel är West Pride där samtliga förvaltningar deltog gemensamt som VGR.

Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen 2017 och beslutar att återställa det negativa resultatet för 2017 om 279 miljoner kronor genom att åberopa särskilda skäl för ökade pensionskostnader i enlighet med beslut 2005. Dessutom uppdrar regionfullmäktige till styrelser och nämnder inom hälso- och sjukvården att tydliggöra sina krav på ökad tillgänglighet, ökad produktivitet, medicinsk kvalitet och ekonomi i balans samt att förbättra prognosarbetet.

Beslut: enligt förslag

12. Revisionsberättelse för 2017 års verksamhet (15:32)

Revisorskollegiet har lämnat revisionsberättelser över Västra Götalandsregionens verksamhet under år 2017. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för samtliga nämnder, styrelser,beredningar och kommittéer och deras ledamöter.

Under år 2017 har revisorerna särskilt granskat nämnders och styrelsers ansvarsutövande med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget. Fokus har varit på ansvarstagande för verksamhetens resultat och om nämnder och styrelser säkerställer att verksamheten bedrivs inom de ramar fullmäktige beslutat om samt inom ramen för den lagstiftning som gäller för offentlig verksamhet.

Revisorerna riktar anmärkning mot styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset på grund av dels bristande måluppfyllelse, dels bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. För Sahlgrenska Universitetssjukhuset omfattar anmärkningen även styrelsens underlåtelse att upprätta realistiska prognoser för det ekonomiska utfallet.

Regionfullmäktige föreslås rikta en anmärkning mot styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus och mot styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset med samma motivering som revisorskollegiet. Regionfullmäktige föreslås bevilja regionstyrelsen, övriga nämnder och styrelser, beredningar och kommittéer och deras ledamöter ansvarsfrihet för år 2017.

Beslut: enligt förslag

13. Inga patientavgifter vid sprututbytesmottagningar i Västra Götalandsregionen (15:47)

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i januari att starta fyra sprututbytesmottagningar i Västra Götalandsregionen (VGR), under förutsättning att inspektionen för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) säger ja.

Sprututbytesverksamhetens huvudsyfte är att hindra smittspridning i den aktuella målgruppen, reducera injektionsrisktagande och bidra till förbättrad hälsa bland individer där överdödligheten generellt är hög. Verksamheten kommer att vända sig till dem med intravenöst missbruk, folkbokförda i VGR, oavsett ålder. Utöver möjlighet till utbyte av sprutor och kanyler till personer över 18 år, ska även provtagning, vaccination, kurativ rådgivning och stöd, vissa insatser inom reproduktiv och sexuell hälsa samt basal kroppssjukvård erbjudas.

Enligt förslaget placeras mottagningarna för sprututbyte nära infektionsklinikerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Södra Älvsborgs sjukhus, NU-sjukvården/NÄL och Skaraborgs sjukhus.

Regionfullmäktige föreslås besluta att alla åtgärder som sker vid sprututbytesmottagningarna ska vara befriade från patientavgifter.

Beslut: enligt förslag

14. Målbild Koll2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille (16:01)

Arbetet med att ta fram en gemensam målbild för utvecklingen av stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille (GMP) har pågått sedan hösten 2013.  Det är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborg stad, Mölndals stad och Partille kommun. Stadstrafikforum GMP har varit politisk styrgrupp för arbetet.

Målbilden Koll2035 beskriver hur kollektivtrafiken i storstadsområdet Göteborg, Mölndal och Partille behöver utvecklas och utökas för att nå målen om fler invånare och arbetstillfällen. Målbilden kompletterar Trafikförsörjningsprogrammet för storstadsområdet och kan därmed jämföras med Målbild Tåg 2035, som antogs av regionfullmäktige i juni 2013.

Målbildens förslag har varit underlag för Sverigeförhandlingen. Alla åtgärder som ingår i dess storstadspaket är högt prioriterade i målbilden, som tar upp ytterligare åtgärder för att utveckla och förbättra kollektivtrafiken i storstadsområdet.

Regionfullmäktige föreslås att:

 • anta Målbild Koll2035, Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille som gemensamt underlag för stadstrafikens utveckling.
 • uppdra åt kollektivtrafiknämnden att tillsammans med övriga parter i målbildsarbetet ta fram en plan och prioritering, med hänsyn taget till ekonomiska och andra förutsättningar, för genomförande av Målbild Koll2035 samt att verka för att den ska bli möjlig att genomföra. Regionfullmäktiges budget för kollektivtrafiken är styrande för årliga prioriteringar och ambitionsnivåer.

Beslut: enligt förslag 

Här kan du läsa pressmeddelande om beslutet

15. Ny policy och riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar (16:02)

I mars 2017 gav regionstyrelsen regiondirektören i uppdrag att förbättra Västra Götalandsregionens (VGR) process för investeringar. Det gjordes i samband med att regionstyrelsen lämnade svar på revisorskollegiets rapport ”Ändamålsenlighet i regionens investeringsprocess”.

Sedan 2013 finns en modell som styr hur VGR ska hantera investeringar. Modellen har nu gjorts om för att det ska bli tydligare hur och vad som styr VGR:s investeringar. Den tidigare investeringsmodellen ersätts med en ny policy och riktlinje som kommer att uppdateras vid halvårsskiftet 2018.

Regionfullmäktige föreslås besluta att anta "Policy för VGR:s hantering av investeringar”. Som en konsekvens av detta föreslås regionfullmäktige upphäva avsnitt 1–3 och bilaga 1 i ”Översyn av VGR:s Investeringsprocess, investeringsmodell och internhyresmodell”.

Beslut: enligt förslag 

16. Policy för Västra Götalandsregionens hantering av internhyra (16:03)

Sedan 2013 har Västra Götalandsregionen (VGR) en internhyresmodell. Modellen har en direkt koppling till VGR:s hantering av fastighetsinvesteringar, då nya investeringar leder till hyreshöjning för den berörda hyresgästen. 

Med anledning av ny policy och riktlinje för VGR:s hantering av investeringar har även en ny policy och riktlinje för VGR:s hantering av internhyra tagits fram. Policyn och riktlinjen beskriver huvudsakligen befintlig internhyresmodell, men har kompletterats med ett par principiella justeringar.

Regionfullmäktige föreslås besluta att anta ”Policy för VGR:s hantering av internhyra”. Som en konsekvens föreslås regionfullmäktige upphäva avsnitt 4 samt bilaga 2, 3 och 4 i ”Översyn av VGR:s Investeringsprocess, investeringsmodell och internhyresmodell”.

Beslut: enligt förslag

17. Demokratitorg ska ses över (16:05)

Demokratitorg har i sin nuvarande form genomförts på gymnasieskolor runt om i Västra Götaland under tio år. Under våren 2017 genomfördes nio Demokratitorg i Västra Götaland. Efter torgen sammanställde Pedagogiskt Centrum på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) en rapport som skickades till medverkande skolor och samtliga nämnder, styrelser och kommittéer i Västra Götalandsregionen.

Hösten 2017 genomfördes inga Demokratitorg. Det görs inte heller 2018 på grund av att det är valår. Därför är det nu lägligt att se över former och ansvar för Demokratitorg inför regionstyrelsens beslut om en eventuell fortsättning 2019 och framåt. Därför föreslår Koncernkontoret att det görs en utredning under året som ger en helhetsbild av Demokratitorgen, både som form för medborgardialog men också för kunskapsinhämtning i det politiska arbetet såväl som i förvaltningarnas arbete.

Regionfullmäktige föreslås notera återrapporteringen av Demokratitorg 2017.

Beslut: enligt förslag 

18. Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2019-2022 klart (16:09)

Ett nytt avtalsförslag om samverkan kring naturbruksutbildningar finns upprättat mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna, efter överläggningar mellan VGR och VästKom. Avtalet bygger på samma grundprinciper som tidigare avtal.

Regionfullmäktige föreslås godkänna det nya samverkansavtalet och att undantag från VGR:s regelverk för eget kapital ska gälla för naturbruksstyrelsen kring ”Samverkansavtal naturbruksutbildning” för den del av samverkansavtalet som handlar om Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt programinriktat individuellt val (IMPRO), yrkesintroduktion (IMYRK) och lärlingsutbildning inom naturbruk. Dessutom föreslås att regionfullmäktige säger upp nuvarande samverkansavtal från den 1 januari 2019.

Beslut: enligt förslag

19. Enhetliga ersättningar för diagnostiktjänster inom VGR (16:10)

I december 2013 fick regiondirektören uppdraget att utreda hur prissättningen för köpta tjänster ska vara mellan sjukhusen. Uppdraget har genomförts i diagnostikrådet och under 2017 har gemensamma prislistor prövats. 

Principer för prissättning och övriga villkor för debitering ska gälla mellan sjukhus, till vårdcentraler inom vårdgivare primärvård (VGPV) och andra interna aktörer inom Västra Götalandsregionen och snart externa aktörer.

Tanken är att undersökningar och analyser har samma pris oavsett var i regionen de sker, men att priset kan variera beroende på kund och då vad som ingår i analysen eller undersökningen. Principerna för hur detta räknas ut bygger på en gemensam och enhetlig modell.

Regionfullmäktige föreslås att:

 • fastställa principer för ersättning för diagnostiktjänsterna
 • ge berörda utförarstyrelser i uppdrag att införa principerna
 • Ge regionstyrelsen i uppdrag att samordna införandet samt besluta om ersättning för diagnostiktjänster utifrån de fastställda principerna.

Beslut: enligt förslag

20. Förbättrade modeller för ersättning till vårdgivare för delar av allmäntandvård för barn och unga 3-24 år och specialisttandvård för barn och unga 0-24 år (16:14)

Centralt för ersättningen inom allmäntandvården är en fast ersättning per listad patient oavsett vilken behandling som ges. I den nya modellen för allmäntandvård förtydligas kopplingen till socioekonomi ytterligare. Det blir en mer korrekt ersättning till vårdgivarna utifrån socialekonomiska förhållanden. Man ska i beräkningarna ta hjälp av en ny socioekonomisk beräkningsmodell, ett index som heter Care need index. 

Den socioekonomiska ersättningen kommer att öka skillnaden i ersättning mellan områden med en friskare befolkning och områden med större problem.

Utfallet av detta index per klinik minskar ersättningen för privata vårdgivare totalt, därför föreslår Enhet tandvård en utredning av möjligheten att skapa en riskfond som utjämnar och sprider riskerna för privata vårdgivare.

Förändringen för specialisttandvården innebär att ersättningen som vårdgivaren får kopplas till den vård  som utförts. Tanken är att den nya ersättningsmodellen för specialisttandvård blir en fast och en rörlig del samt ett ersättningstak per vårdgivares verksamhetsområde.

Regionfullmäktige föreslås godkänna föreslagen ersättningsmodell inom allmäntandvård för barn och unga 3-24 år och föreslagen ersättningsmodell inom specialisttandvård för barn och unga 0-24 år.

Beslut: enligt förslag

21. Avsiktsförklaring med Göteborgs stad avseende organisering av spårvägstrafiken (16:26)

En god kollektivtrafik är en viktig del av utvecklingen av Göteborg och Västra Götalandsregionen (VGR). Där är spårvagnstrafiken det största trafikslaget. VGR betalar sedan 2012 samtliga kostnader för spårvagnstrafiken i Göteborg. 

Tanken med avsiktsförklaringen är att VGR via Västtrafik AB köper 15 procent av aktierna i Göteborgs Spårvägar AB. VGR får då en styrelseplats som är en del av bolagets presidium samt en ersättare i bolagets styrelse.

Dessutom ska VGR enligt avsiktsförklaringen:

 • bli ägare till spårvagnsdepåerna Rantorget, Majorna och Slottsskogen till marknadspris och om samsyn på markvärdet inte kan uppnås så upplåts marken med tomträtt
 • bli ägare till mark på Ringön och uppföra en ny spårvagnsdepå där
 • direkttilldela Göteborgs Spårvägar AB driften av spårvagnstrafiken till och med 2034
 • ingå banavgiftsavtal för spåranläggningen med Göteborgs stad.

Regionfullmäktige föreslås:

 • godkänna förslaget till avsiktsförklaring om organisering av spårvägstrafiken
 • ge regionstyrelsen i uppdrag att göra ett förslag till paraplyavtal med Göteborgs stad med utgångspunkt i avsiktsförklaringen
 • ge regionstyrelsens ordförande uppdraget att underteckna avsiktsförklaringen
 • ge fastighetsnämnden uppdraget att snarast förbereda övertagandet av projekt spårvagnsdepå Ringön.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

22. Så ska "digitalt först" bli verklighet för förtroendevalda (16:28)

För att förtroendevalda ska kunna arbeta digitalt krävs utbildning, support, mjukvara och hårdvara. I dag är det upp till varje nämnd och styrelse att besluta vilka tekniska hjälpmedel som politikerna behöver i sitt arbete.

Men det skapar problem, bland annat kring fördelning av kostnader och support. För att de förtroendevalda ska få rätt förutsättningar för att kunna arbeta digitalt föreslås en regiongemensam hantering av teknisk utrustning till förtroendevalda. Därmed rekommenderas också en teknisk justering i regionfullmäktiges budget för 2019, där resurser omfördelas från nämnder och styrelser till regionstyrelsen.

Regionfullmäktige föreslås besluta att hanteringen av teknisk utrustning till förtroendevalda sker regiongemensamt med start 1 januari 2019, samt att rekommendera en omfördelning av resurser i budget för 2019.

Beslut: enligt förslag

23. Köp av mark och del av fastigheten Skövde Ryd 15:44 för Skaraborgs sjukhus i Skövde (16:29)

I den strategiska utvecklingen av Skaraborgs sjukhus i Skövde ingår behov av en ny detaljplan samt avtal om fastighetsreglering med Skövde kommun. Det är en förutsättning för att om- och tillbyggnadsprojekt av serviceblocket samt akut-och psykiatriblocket ska kunna genomföras som planerat med byggstart under hösten 2018.

Köpeskillingen uppgår till 8,19 kronor och finansieras genom fastighetsnämndens investeringsram 2018.

Regionfullmäktige föreslås godkänna förvärv av del av fastigheten Skövde Ryd 15:44, cirka 54600 m2, i enlighet med upprättat och undertecknat avtal om fastighetsreglering.

Regionfullmäktige uppdrar åt fastighetsnämnden att genomföra köpet och teckna samtliga erforderliga handlingar som krävs för att genomföra förvärvet, som finansieras genom fastighetsnämndens investeringsram 2018.

Beslut: enligt förslag

24. Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling föreslås erbjuda utländska patienter vård (16:34)

Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling har ett förslag om en ny förbundsordning. Det innebär att förbundet kan erbjuda utländska patienter vård i mån av kapacitet. Dessutom finns några redaktionella ändringar kring förbundets uppgift att svara för forskning och utveckling (FoU). Kommunalförbundet anger som skäl för förslaget att en uppdatering är nödvändig till följd av verksamhetens utveckling och övergång till uppdragsbeslutad drift.

Regionfullmäktige föreslås fastställa en ny lydelse av förbundsordningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling i enlighet med kommunalförbundets förslag.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

25. Regionfullmäktiges riktlinjer för fastställande av folktandvårdens prislista (16:35)

Under de senaste åren har andelen patienter inom vuxentandvården som tecknat avtal om frisktandvård ökat kraftigt och motsvarar idag drygt 40 procent. Det är en positiv utveckling eftersom frisktandvården syftar till att öka regelbunden och förebyggande tandvård. Men riktlinjerna för prislistan omfattar inte frisktandvård och ska därför göras om.

Regionfullmäktige föreslås besluta att tandvårdsstyrelsen ska tillämpa föreslagna riktlinjer vid fastställande av folktandvårdens prislista och att tandvårdsstyrelsen i samband med delårsrapport för augusti årligen ska analysera och redovisa konsekvenser kopplat till riktlinjerna.

Beslut: enligt förslag

26. Inriktning framtida vårdutbud för sjukhusen i Göteborgområdet (16:37)

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt ett förslag till inriktning för framtida vårdutbud och uppgiftsfördelning mellan sjukhusen i Göteborgsområdet. Förslaget omfattar Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus, Alingsås Lasarett och Kungälvs Sjukhus samt de planerade sjukhusen i Lundby/Frihamnen. Syftet är att ta tillvara den samlade kapaciteten vid sjukhusen och använda de gemensamma resurserna på bästa sätt. 

Förslaget bygger på en utredning som har inventerat sjukhusens kapacitet vad gäller mottagningsrum och operationssalar. Utredningen har också vägt in den framtida befolkningsutvecklingen och vårdkonsumtionen liksom pågående investeringar.

I utredningen konstateras att:

 • Befolkningen kommer att öka liksom vårdbehovet. Trots det kommer behovet av fysiska lokaler på sjukhusen att minska. Förklaringen är att allt mer vård kan göras i den öppna vården.
 • Det behövs fler operationssalar och de som finns behöver användas på bättre sätt till exempel genom effektivare flöden.
 • Det kommer att finnas ett överskott på vårdplatser, jämfört med behovet, framför allt på Kungälvs Sjukhus och Alingsås Lasarett.
 • Västra Götalandsregionen behöver samordna hur sjukhusens lokaler och resurser används för att få ut bästa möjliga vård för invånarna.
 • En del av den planerade vården, cirka 10 000 ingrepp, behöver flytta ut från SU till andra sjukhus i området för att göra plats för mer avancerad och högspecialiserad vård.
 • Kungälvs Sjukhus bör få ett utökat uppdrag att ta hand om behovet av akut och planerad vård för invånarna på Norra Hisingen

De två nämnderna i området, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, föreslås få i uppdrag att samordna sina vårdbeställningar för att ta tillvara den samlade vårdkapaciteten. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd får också i uppdrag att planera för att invånarna på Norra Hisingen kan få sin vård i första hand på Kungälvs Sjukhus.

Vidare får Sahlgrenska Universitetssjukhuset i uppdrag att planera för att flytta ut en del av den planerade vården till andra sjukhus i området för att göra plats för mer akut och högspecialiserad vård.

Regionfullmäktige föreslår att:

 1. Den föreslagna inriktningen per sjukhus som anges i tjänsteutlåtandet som grund för styrelser och nämnders fortsatta planering godkänns.
 2. Göteborgs hälso-och sjukvårdsnämnd får i uppdrag att vid upphandling av Lundby närsjukhus utgå från utvecklingen av vårdutbudsstrukturen i Göteborgsområdet och vårdens omställning. Samverkan ska ske med västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
 3. Göteborgs hälso-och sjukvårdsnämnd och västra hälso-och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att i enlighet med rapporten samordna framtida beställningar till berörda sjukhusstyrelser för att ta tillvara den samlade kapaciteten i Göteborgsområdet.
 4. Göteborgs hälso-och sjukvårdsnämnd får i uppdrag att beställa akut och elektiv vård för invånarna på norra Hisingen vid Kungälvs sjukhus i enlighet med vad som anges i rapporten för Framtida vårdutbud för sjukhusen i Göteborgområdet
 5. Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset får i uppdrag att planera för utskiftning av vård till övriga sjukhus i Göteborgsområdet i enlighet med Strategin för omställningen av hälso-och sjukvården i Västra Götalandsregionen. I uppdraget ingår att anpassa investeringsplaneringen.

Beslut: enligt förslag

27. Utveckling av nytt ersättningssystem för sjukhusen - lika DRG-pris*) (16:38)

Ersättningssystemen till sjukhusen ses över och syftet är att bidra till att skapa förutsättningar för beställning av vård på lika villkor, att öka jämförbarheten mellan sjukhusen samt att förtydliga ansvarsfördelningen inom regionen. Ersättningsmodellen ska vara rättvis och skapa större förståelse för de regionala styrsystemen.

Den nya modellen ger de lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna lika förutsättningar att beställa vård med samma pris, oavsett vilket sjukhus som utför vården. Förutsättningar skapas därmed för beställning av vård på lika villkor.

Den ersättningsmodell som föreslås för Västra Götalandsregionens akutsjukhus innebär ett gemensamt DRG-pris för somatisk slutenvård samt den DRG-ersatta öppenvården. DRG är ett sätt att beskriva olika patientgruppers resursåtgång. Med hjälp av det kan man beräkna en ersättning för den vård som sjukhuset utför.

Beräkningen av ett regiongemensamt pris innebär i förslaget att det framräknade priset är ett vägt genomsnitt av sjukhusens priser. Det innebär att några sjukhus kommer att få högre ersättning per DRG-poäng och andra sjukhus får lägre ersättning jämfört med idag.

Ett antal ställningstaganden har gjorts i arbetet med att definiera den totala ersättningen för sluten- och öppenvård som ligger till grund för föreslaget DRG-pris. Bland annat har en genomgång av samtliga riktade uppdrag som nämnderna beställer av sjukhusen genomförts. Ställningstagande har gjorts avseende om de ska övergå i produktionsersättning via DRG-priset, eller kvarstå som riktade uppdrag.

Ett kalkylerat DRG-pris att använda för uppföljning 2018 är 46916 kronor. Införandet av ett gemensamt DRG-pris föreslås genomföras under en tvåårsperiod med start 2020.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna redovisad modell om gemensamt DRG-pris med inriktning att modellen genomförs från och med år 2020 för vård vid Alingsås Lasarett, Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus 

Beslut: enligt förslag

*) = Diagnosrelaterade grupper

28. Regionalt traumasjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen (16:39)

Traumasjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) behöver samordnas och nivåhöjas. Högenergitrauma är i Sverige den vanligaste dödsorsaken för invånare under 45 år. Skott-, explosions- och andra skador som drabbat civila har under ett antal år uppmärksammats i media. Dessa skador har internationellt ställt traumasjukvård inför stora utmaningar. Sjukvårdens kapacitet och förmåga att hantera allvarliga traumafall, såväl multitraumafall som masskadesituationer, kan också i Sverige när som helst sättas på svåra prov.

Koncernkontoret har tagit fram ett förslag till handlingsplan för utveckling av traumasjukvården i VGR med tillhörande kostnadskalkyl för utveckling och nivåhöjning av traumasjukvården.

Förslaget till handlingsplan innebär att traumasjukvården i VGR samordnas till ett regionalt samverkande traumasjukvårdssystem. Vården av multitraumatiserade patienter föreslås så långt som möjligt koncentreras till ett regionalt traumacenter, för vuxna på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska och för barn vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Det regionala traumasjukvårdscentrat föreslås få i uppdrag att vara motor i det regionala traumasjukvårdssystemet med huvudansvar och resurser för att ta initiativ, organisera och driva ett antal regiongemensamma funktioner och aktiviteter för kontinuerlig säkring och utveckling av traumasjukvården i regionen.

Vård av traumapatienter i övrigt föreslås ske vid traumamottagande sjukhus: NU-sjukvården/NÄL, Skaraborgs sjukhus/Skövde, Södra Älvsborgs sjukhus/Borås, Kungälvs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Östra sjukhuset. Dessa ska ha tydliga uppdrag inom ramen för det regionala traumasjukvårdssystemet och kvalitetssäkrad traumateamkompetens dygnet runt och för traumasjukvård lämpliga lokaler och utrustning.

I rapporten lämnas en beskrivning av tjänstemannastruktur kopplat till traumasjukvårdssystemet som inte omfattas av regionfullmäktiges beslut.

Regionfullmäktige föreslås besluta följande:

 1. Traumasjukvården i Västra Götalandsregionen samordnas i ett samverkande regionalt traumasjukvårdssystem i enlighet med ”Handlingsplan för utveckling av traumasjukvården i Västra Götalandsregionen”.
 2. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset får i uppdrag att bygga upp och ansvara för det regionala traumasjukvårdscentrat enligt beskrivning i handlingsplanen.
 3. NU-sjukvården/NÄL, Skaraborgs sjukhus/Skövde, Södra Älvsborgs sjukhus/Borås, Kungälvs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska sjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset ska utgöra traumamottagande sjukhus i traumasjukvårdssystemet.
 4. Styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus får i uppdrag att aktivt verka för nivåhöjning och samordning av traumasjukvården i Västra Götalandsregionen.
 5. Sjukhusstyrelserna och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska beakta handlingsplanen i vårdöverenskommelsearbetet.
 6. Regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa genomförandet av det regionala traumasjukvårdssystemet samt säkerställa återrapportering till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
 7. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att besluta om kriterier som ska uppfyllas av traumamottagande sjukhus.
 8. Finansieringen ska ske inom befintlig ram

Beslut: enligt förslag

29. Motion om permanentning av barnskyddsteamets verksamhet är besvarad (16:48)

Carina Örgård (V) med flera har i en motion från juni 2016 föreslagit att barnskyddsteamets verksamhet permanentas. Motionärerna föreslår också att en utredning om det bör etableras fler team lokalt i regionen med barnskyddsteamet som kunskapscentrum genomförs.

Samtliga remissinstanser har ställt sig positiva till motionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att finansiera barnskyddsteamets verksamhet till och med 2019. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fått i uppdrag att under 2018 utvärdera verksamheten och lämna förslag till fortsatt struktur och organisatorisk tillhörighet för Barnskyddsteamet.

Regionfullmäktige föreslås därför besluta att motionen ska anses besvarad.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

30. Förutsättningar för fler Cochleaimplantat till vuxna utreds - förslag efter motion (16:53)

Mikael Melby (S) har i en motion från februari 2017 föreslagit att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att:

 • utreda hur köer till Cochleaimplantat-operationer kan kortas för att nå en jämlik vård i riket
 • se över hur vuxna med behov ska kunna erbjudas dubbla implantat
 • se över förutsättningarna för att samla all utprovning av hörhjälpmedel, inklusive Cochleaimplantat i en och samma organisation. 

Cochleaimplantat (CI) är ett hörhjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger hörselskadade möjlighet att uppfatta ljud. CI består dels av en inopererad del med en elektrodrad och en mottagare och dels en talprocessor.

Samtliga remissinstanser stödjer motionens förslag. Regionfullmäktige föreslås därför besluta att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att:

 • utreda förutsättningarna för ett ökat uppdrag vad gäller behandling med Cochleaimplantat av vuxna.
 • vidta åtgärder för att tillgodose behov av dubbla implantat till vuxna.
 • utreda möjligheten att inom rimlig tid (5-7 år) kunna byta ut gamla processorer för Cochleaimplantat till nya.

Motionens första och andra förslag bifalles därmed. Motionens tredje förslag, om att se över förutsättningarna för en samlad organisation på området, avslås.

Beslut: enligt förslag

31. Motion om att inrätta en akut för våldtagna i VGR är besvarad (17:13)

Eva Olofsson (V) med flera, föreslår i en motion att det inrättas en akutmottagning för våldtagna i Västra Götalandsregionen. Motionärerna lyfter vikten av att sjukvården behöver erbjuda kunskap hos personalen, trygghet och gott bemötande, god kunskap om vad som krävs för rättsintyg och omedelbara tider för uppföljning såväl medicinskt som psykologiskt. Det vill säga en sammanhängande vårdkedja med hög kompetens integrerad i samma lokaler. I motionen refereras till att en sådan verksamhet finns sedan mer än 10 år i Stockholms läns landsting och att det 2016 togs beslut i Region Skåne att starta en akutmottagning för våldtagna.

Remissinstanserna ger stöd åt intentionen i motionen som pekar på att sjukvården behöver erbjuda kunskap hos personalen, trygghet och gott bemötande, god kunskap om vad som krävs för rättsintyg och omedelbara tider för uppföljning såväl medicinskt som psykologiskt.

Regionfullmäktige föreslås besluta att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa professionellt omhändertagande och behandling av kvinnor, män och av personer med annan könsidentitet, som utsatts för sexuellt övergrepp. Därmed ska motionen anses besvarad.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

32. Motion om kortare arbetstid i vården avslås (17:33)

Eva Olofsson med flera (V) föreslår att Västra Götalandsregionen som arbetsgivare snarast tar initiativ till kortare arbetstid för dem som arbetar natt eller kombinerar dag/kväll/natt på akutmottagningar och vårdavdelningar och att det görs tillsammans med personal och fackförbund.

Samtliga remissvar är negativa till motionen. Exempelvis gör koncernstab HR bedömningen att Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med ett enormt framtida rekryteringsbehov. Att sänka veckoarbetstiden ytterligare skulle drastiskt öka såväl kostnaderna som behovet av ny personal. Istället behövs andra former av insatser som att få fler att kunna arbeta heltid samt att på andra sätt göra vårdyrket så attraktivt som möjligt. En viktig del i detta är hälsosamma arbetstidsscheman som ger möjlighet till återhämtning.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig till förmån för eget yrkande 

33. Motion om att införa ett chefskörkort för chefer i Västra Götalandsregionen är besvarad (17:44)

Karin Engdal med flera (S) föreslår en utredning om att införa chefskörkort för samtliga chefer inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus och Primärvårdsstyrelsen har bifallit motionen. Servicenämnden och styrelsen för NU-sjukvården har avslagit den. Alla remissinstanser lyfter vikten av att det finns en regiongemensam introduktion som säkerställer det övergripande perspektivet samt ett komplement av förvaltningsspecifika delar. Det har dock redan utretts och just nu pågår ett arbete med att utveckla den regiongemensamma introduktionen.

Regionfullmäktige föreslås besluta att motionen är besvarad när det gäller utredning om förutsättningar för att införa en regiongemensam chefsutbildning. Dessutom föreslås regionfullmäktige att avslå motionen om att utreda förutsättningarna för att införa ett obligatoriskt chefskörkort.

Beslut: enligt förslag 
S och V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

34. Motion om att höja anslaget till projektet jämställda löner avslås (17:55)

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ska höja anslaget till jämställda löner med ytterligare 50 miljoner kronor, samt utöka gruppen av prioriterade yrkesgrupper att även inkludera undersköterskor.

Utifrån givna ekonomiska förutsättningar bedriver personalutskottet ett arbete för att uppnå jämställda löner inom samtliga yrkesgrupper i Västra Götalandsregionen. I budgeten för kommande år finns uttalat ett fortsatt arbete med att komma tillrätta med oskäliga skillnader i lönestrukturen samt att arbetet med jämställda löner ska fortgå och prioriteras till de yrkesgrupper som ligger längst från målbilden. Mot bakgrund av att motionsställarens förslag är en budgetfråga som behöver tas i beaktande inför beredning i budget, bedömer Koncernkontoret att motionen ska avslås med hänvisning till att budgeten är beslutad för 2018 inklusive plan för 2019-2020.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

35. Gällande lagstiftning om vård för papperslösa ska följas - motion avslås (18:10)

Eva Olofsson med flera (V) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska erbjuda asylsökande och vissa papperslösa vård på samma villkor som svenska medborgare.

Remissinstanserna var eniga - gällande lagstiftning om vård och tandvård till asylsökande och papperslösa ska följas. Regionfullmäktige föreslås därför avslå motionen.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

36. Fråga om våld på rutin - bifall på motion föreslås (18:16)

Carina Örgård med flera (V) föreslår i en motion att alla verksamheter i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård ska genomgå grundläggande utbildning om våld i nära relationer. Dessutom föreslås att de verksamheter som arbetar med hälsobedömningar ska genomgå en utbildning om att fråga om våld som en del i rutinen vid hälsobedömningar. Det innebär att verksamheten utarbetar en rutin för hur frågor om våld ska ställas och att personalen har utbildning i hur man frågar.

Syftet är att ökad kunskap om våld och om hur man frågar om våld ska leda till att fler av de patienter som har eller haft erfarenheter av våld i nära relation ska uppmärksammas och få rätt stöd och hjälp när de möter hälso- och sjukvården.

Regionfullmäktige föreslås bifalla motionen och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att samordna genomförandet av utbildning om våld i nära relationer och om att fråga om våld på rutin enligt motionens förslag och i linje med pågående insatser på området.

Beslut: enligt förslag

37. Motion om att öka kompetensen i vårdens etik är besvarad (18:32)

Kerstin Brunnström (S) och Ann-Christine Andersson (S) föreslår i en motion att regionen ska ta fram en strategi för hur kunskap om etiska grunder och förhållningssätt ska öka hos politiker i Västra Götalandsregionen. Motionärerna vill också att regionen ska se över sina möjligheter att tillhandahålla tillräcklig kompetens i etiska frågor för att stödja politiska beslutsfattare på alla nivåer.

Remissinstanserna anser att det är en viktig fråga att öka medvetenheten om medicinsk-etiska förhållningssätt bland regionens politiker och åstadkomma en djupare insikt om hur de kan användas i politiskt beslutsfattande. Varje nämnd och styrelse har möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom olika områden genom föreläsningar och seminarier via den politiska utbildningsgruppen som redan är etablerad inom Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige föreslås besluta att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
S och V reserverar sig till förmån för eget yrkande

38. Anmälan av inkomna motioner (18:37)

1. Motion av Magnus Harjapää (SD) om att införa tarmcancerscreening i Västra Götalandsregionen.

2. Motion av Jan Alexandersson (V) och Eva Olofsson (V) om "Regional samordnare" för arbetsmarknadsfrågor.

3. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om att Västtrafik ska köra kollektivtrafik i egen regi.

39. Anmälningsärende (18:37)

40. Valärenden (18:39)

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

9. Interpellation av Janette Olsson (S) om undvikbara vårdskador (18:40)


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-07-27 06:15