Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2018-01-30

Publicerad: Uppdaterad:

Följ mötet via webb-tv eller webbradio

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Quality Hotel Grand, Hallbergsplatsen 2, Borås

Program:

09.30 Mötet öppnar
13:00 Information om utvärdering av den politiska organisationen
Efter avslutat sammanträde: Utdelning av veteranföreningens retorikpris, går till Karin Engdahl (S).

Handlingarna till sammanträdet

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:45)

2. Frågestund (09:46)

1. Fråga från Eva Olofsson (V) till Johnny Bröndt (M), ordförande i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse, om arbetsmiljön på gynekologisk operation på Östra sjukhuset.

2. Fråga från Håkan Lösnitz (SD) till Jonas Andersson (L) ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, om kallelser till gratis hälsoundersökningar.

3. Fråga från Annette Ternstedt (V) till Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, om jämlik vård till neuroteam i Västra Götaland.

4. Fråga från Carina Örgård (V) till Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, om personer med könsdysfori.

5. Fråga från Janette Olsson (S) till Nicklas Attefjord (MP), ordförande i västra hälso- och sjukvårdsnämnden, om problematiken på Kungälvs sjukhus.

6. Fråga från Kerstin Brunnström (S) till Monica Selin (KD), ordförande i psykiatriberedningen, om tillgången till psykiatrisk vård till barn och ungdomar.

7. Fråga från Helén Eliasson (S), till Johnny Magnusson (M) regionstyrelsens ordförande, om verksamheten vid Skene Lasarett.

3. Interpellation av Eva Olofsson (V) om att våga satsa långsiktigt på förlossningsvården (10:39)

4. Interpellation av Håkan Linnarsson (S) om omställningen av hälso- och sjukvården (11.17)

Bordläggs

5. Interpellation av Aylin Fazelian (S) om kvinnligt företagande (11:17)

Bordläggs

6. Interpellation av Jan Alexandersson (V) om minskad ambitionsnivå i folkhälsoarbetet (11:18)

7. Interpellation av Jim Aleberg (S) om att göra ett affärsområde av tandreglering (11.36)

Bordläggs

8. Detaljbudget för 2018 antogs (11:48)

Det budgeterade resultatet uppgår till -185,9 miljoner kronor. I resultatet ingår Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens budgeterade resultat om -65 miljoner kronor.

Koncernkontorets budgetöversyn visar att flera sjukhus befarar stora underskott. Inga åtgärdsplaner har dock rapporterats i samband med att detaljbudgeten lämnades in. Koncernkontoret förutsätter att åtgärder vidtas av styrelserna om dessa bedömer att det finns risk för ekonomisk obalans. Koncernkontoret kommer även att följa upp sjukhusens kostnadsutveckling och åtgärdsplaner samt återrapportera till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen godkände detaljbudgeten den 16 januari. Regionfullmäktige medger att Västra hälso- och sjukvårdsnämnden får budgetera ett underskott på 65 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

S, V och SD deltar inte i beslutet
Protokollsanteckning från S och V

9. Sverigeförhandlingen - höghastighetståg mellan Jönköping och Göteborg (12:08)

Sverigeförhandlingens övergripande syfte är att bygga ut ett mer effektivt järnvägsnät och på så sätt skapa större arbetsmarknader, hållbart resande och incitament för ökat bostadsbyggande.

Västra Götalandsregionen (VGR), Borås stad och Sverigeförhandlingen har tagit fram ramavtal tre som är höghastighetsjärnväg mellan Jönköping-Göteborg, inom ramen för Sverigeförhandlingens uppdrag. Dessutom har VGR, Göteborgs stad och Sverigeförhandlingen tagit fram förslag till överenskommelse om utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg inom samma ram.

Regionfullmäktige godkänner ramavtal tre – höghastighetsjärnväg sträcka Jönköping-Göteborg och godkänner förslaget till överenskommelse om utbyggnad av höghastighetsjärnväg Stockholm-Göteborg.

Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att genomföra intentionerna i avtalet och överenskommelsen.

Beslut: enligt förslag

Reservation från SD

Lunch (12:09-13:00)

10. Regional infrastrukturplan för perioden 2018 - 2029 antagen (14:12)

Den befintliga regionala planen för transportinfrastrukturen sträcker sig över perioden 2014-2025. Planen är reviderad och kompletterad med en miljökonsekvensbeskrivning. Den föreslås gälla för perioden 2018-2029.

I november 2017 ställde sig beredningen för hållbar utveckling bakom planen. Nästa steg är att den tas den upp i regionfullmäktige den 30 januari. Därefter levereras den till regeringen.

Regeringen tar troligen beslut om de definitiva ekonomiska länsramarna under april/maj 2018 samtidigt som innehållet i den nationella planen fastställs. Regionfullmäktige måste därefter fastställa den regionala planen senast två månader efter regeringens beslut.

Regionfullmäktige antar förslaget till Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Beslut: enligt förslag

Dessutom antogs tilläggsyrkandet från S.

Läs mer om infrastrukturplanen

11. Revidering av Krav och kvalitetsbok för Vårdval vårdcentral: avdrag för besök hos annan vårdgivare (14:17)

Hälso- och sjukvården förändras genom ny teknologi och nya arbetssätt. Befintliga regelverk behöver anpassas efter hur vården utvecklas och organiseras. Fler vårdkontakter ska ske nära patienten, till exempel i patientens hemmiljö eller genom distanskontakter. Distanskontakter ger patienten en större möjlighet att själv bestämma på vilket sätt och när denne önskar ha kontakt med vården.

Enligt gällande regelverk har varje vårdcentral kostnadsansvar för verksamhet vid den egna vårdcentralen och dess underleverantörer, men också för de besök som personer, som har sitt vårdval vid vårdcentralen, gör:

 • vid andra vårdcentraler samt kvälls- och helgöppna mottagningar inom Vårdval Vårdcentral
 • hos vårdgivare med vårdavtal för insatser som ingår i vårdcentralens uppdrag
 • hos specialist i allmänmedicin som bedriver verksamhet enligt nationella taxan
 • hos vårdgivare i andra landsting, för insatser som ingår i vårdcentralens uppdrag

För dessa besök tillämpas en regiongemensam prislista. Det innebär att den vårdcentral där patienten är listad får betala 500 kr varje gång patienten är på läkarbesök hos en annan vårdgivare enligt ovan. Hit räknas även digitala läkarbesök. För övriga yrkeskategorier är kostnaden 300 kr. Koncernkontorets bedömning är att avdrag för besök hos annan vårdgivare fortsättningsvis ska gälla vid fysiska besök men inte vid digitala besök. Kostnaden dränerar vårdgivarna utan att de har en möjlighet att påverka patientens vård. Detta påverkar alla vårdgivare negativt men framförallt de mindre.

Inom ramen för omställningsområdet digitala tjänster bör det göras en översyn av ersättningar och avgifter för digitala tjänster.

Regionfullmäktige beslutar om ett tillägg i Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral om att "Digitala vårdkontakter hos annan vårdgivare inte ska generera ett avdrag för den vårdcentral som patienten är listad på". Förändringen ska gälla från 1 januari.

Beslut: enligt förslag

12. Så mycket kostar ett besök på Närhälsan Online (14:39)

Inom ramen för omställningsområdet digitala vårdtjänster görs nu en översyn av ersättningar och patientavgifter för digitala vårdtjänster.

Närhälsan har vid årsskiften 2017/2018 startat en virtuell mottagning -  Närhälsan Online. För att inledningsvis uppmuntra användningen av tjänsten och ge vård på lika villkor kom primärvårdsstyrelsen i november in till hälso- och sjukvårdsstyrelsen med en skrivelse där de föreslår att patientavgiften för Närhälsan Online enhetligt ska vara 100 kronor för besök hos läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast samt 50 kronor för övriga besök. Dessutom föreslog de att avgiften ska vara samma oavsett vem som använder tjänsten.

Primärvårdsstyrelsens föreslagna ändring av patientavgift kan leda till en konkurrensfördel jämfört med övriga vårdgivare inom Vårdval Vårdcentral då det skulle locka till sig patienter som inte är listade. Därför är den sammanvägda bedömningen att patientavgiftshandboken inte bör ändras enligt primärvårdsstyrelsens förslag.

Regionfullmäktige avslår primärvårdsstyrelsens begäran om patientavgift för Närhälsan Online.

Detta innebär att patientavgiften kommer att likställas med ett fysiskt besök, det vill säga 100 kronor för en patient som är listad på någon av Närhälsans vårdcentraler och 300 kronor för den som är listad på en annan vårdcentral.

Beslut: enligt förslag

SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

13. Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (14:40)

Vid årsskiftet trädde en ny lag i kraft om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen säger att regioner och kommuner ska komma överens på länsnivå  om både betalansvar och riktlinjer för in- och utskrivningsprocessen.

I den föreslagna överenskommelsen regleras att 2017 års regler och rutiner för kommunernas betalansvar fortsätter att gälla till och med 2018-09-24. Det pågår en dialog kring hur betalansvaret ska regleras på längre sikt. Riktlinjen som reglerar planeringsprocessen gäller för samma tidsperiod.

Regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen godkänner överenskommelse och riktlinje om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Beslut: enligt förslag 

14. Frivillig deltid ska kartläggas - en del av S-motion föreslås bifallas (15:02)

Karin Engdahl (S) hänvisar till att det finns ett betydande antal anställda i Västra Götalandsregionen som har frivillig deltid till följd av upplevd hög arbetsbelastning på arbetsplatsen.

Karin Engdahl föreslår i en motion att en regiongemensam plan ska tas fram för hur andelen heltidstjänster ska öka. Hon föreslår också att alla förvaltningar ges i uppdrag att arbeta aktivt för att skapa arbetsmiljöer som leder till att fler vill, orkar och kan arbeta heltid. Och hon föreslår en kartläggning av förekomsten av "frivillig" deltid till följd av arbetsbelastning.

Regionfullmäktige beslutar att motionen vad gäller regiongemensam plan och uppdraget att skapa arbetsmiljöer så att fler kan arbeta heltid är besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Däremot bifaller regionfullmäktige motionen på punkt tre, vilket innebär att alla utförarstyrelser ges i uppdrag att kartlägga förekomst av ”frivillig deltid” till följd av arbetsbelastning.

Beslut: enligt förslag
S reserverar sig till förmån för eget yrkande

15. Omhändertagande av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förbättras - S-motion bifalls (15:17)

Lena Hult (S) och Christin Slättmyr (S) har i en motion från november 2016 föreslagit åtgärder för att förbättra omhändertagandet av barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) inom Västra Götalandsregionen och förhindra att dessa barn faller mellan olika vårdgivare och att de uppmärksammas tidigt.

Samtliga remissinstanser är positiva till motionens förslag och några hänvisar till befintliga styrande dokument på området och pågående arbete.

Regionfullmäktige bifaller motionen och ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att följa upp hur aktuella styrdokument och handlingsplaner inom området tillämpas.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får också i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa att alla barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tidigt får den vård de behöver.

Beslut: enligt förslag

16. Invänta regeringens beslut - motion om pneumokockvaccination är besvarad (15:27)

Svår pneumokockinfektion är exempelvis influensa och lunginflammation. Heikki Klaavuniemi (SD) föreslog i en motion från januari 2017 att regionfullmäktige ger berörd instans i uppdrag att utreda vad det hade kostat erbjuda kostnadsfri pneumokockvaccinering av riskgrupper, samt att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen (VGR ) ska erbjuda kostnadsfri pneumokockvaccinering av riskgrupper.

I april 2016 lämnade Folkhälsomyndigheten ett förslag till regeringen om att pneumokockvaccination för riskgrupper ska införas i det nationella vaccinationsprogrammet.

VGR bör invänta regeringens beslut i frågan, med tanke på att kunskapsläget är svårtolkat, och att ett nationellt beslut innebär förbättrade möjligheter för såväl gemensamt genomförande som uppföljning.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

17. Klimatanpassning i verksamheten - S-motion godkänns (15:37)

Claes Redberg (S) och Christer Ahlén (S) föreslår i en motion att det utarbetas en analys, strategi och en överordnad handlingsplan för att strukturera klimatanpassningsarbetet i Västra Götalandsregionen (VGR). Motionärerna menar att båda perspektiven med förebyggande arbete och klimatanpassning är ofrånkomliga i en framgångsrik och samlad klimat- och miljöpolitik. Remissvaren anser att motionen ska bifallas.

Regionfullmäktige bifaller motion om klimatanpassning i VGR och ger regionstyrelsen i uppdrag att utarbeta en analys, strategi och en överordnad handlingsplan för att strukturera klimatanpassningsarbetet i VGR.

Beslut: enligt förslag

18. SD-motion om litium-jonbatterier föreslås vara besvarad (15:47)

Magnus Harjapää (SD) föreslår i en motion att berörda nämnder ska få i uppdrag att utveckla och ta fram en handlingsplan för att Västra Götalandsregionen (VGR) kan säkerhetsställa en återvinning av litium-jonbatterier på ett säkert, energieffektivt och miljövänligt sätt.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till att VGR redan idag har insamling av alla sorters batterier, inklusive litium-jonbatterier.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

19. Motion av Jessica Wetterling (V) med flera om icke-religiösa andaktslokaler på sjukhusen (16:30)

Jessica Wetterling med flera (V) föreslår i sin motion att genomföra en utredning för att se hur nuvarande sjukhuskyrkor kan förändras till icke-religiösa andaktslokaler.

Motionärerna anser att andaktslokalerna på Västra Götalandsregionens sjukhus ska vara lika välkomnande för alla. De föreslår att de religiösa symbolerna ska tas bort från rummen och att olika religioner ska kunna ha tillgång till ”religiösa symboler eller tillbehör” i exempelvis ett skåp i lokalen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. Dessutom ger regionfullmäktige regionstyrelsen i uppdrag att komma med förslag på hur definition och hantering av religiöst neutrala rum i Västra Götalandsregionens sjukhus ska tydliggöras.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

20. Motion av Magnus Palmlöf (M) och Anders G Högmark (M) om inrättande av regionens innovationspris (16:34)

Motionen från Magnus Palmlöf och Anders G Högmark (M) om att inrätta ett regionens innovationspris kom in till regionfullmäktige i februari 2014. Motionens remitterades därefter till regionutvecklingsnämnden och FoU-beredningen för vidare beredning. Svar har kommit in från båda instanserna och Koncernkontoret har gjort en sammanvägd bedömning som innebär att motionen föreslås anses vara besvarad.

Motiveringen till att motionen ska anses vara besvarad är att Västra Götalandsregionens initiativ med innovationsfonden och innovationsplattformen implementerats efter det att motionen väcktes 2014 och att syftet med motionen kan anses vara uppfyllt.

Beslut: enligt förslag

21. Motion av Heikki Klaavuniemi med flera (SD) om att inrätta äldrevårdsmottagning vid vårdcentral (16:51)

Heikki Klaavuniemi med flera (SD) har i en motion från april 2017 föreslagit att "regionfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att inventera intresset hos befintliga vårdcentraler inom VG Primärvård att starta äldrevårdsmottagning vid vårdcentral samt att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att ta nödvändiga förändringsbeslut så att regler för äldrevårdsmottagningar införs i Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård".

Motionen har skickats på remiss till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, södra hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Båda hälso- och sjukvårdsnämnderna har föreslagit att motionen är besvarad men hänvisning till pågående arbete på området och befintliga möjligheter för vårdcentraler med en hög andel äldre utvecklar någon form av äldrevårdsmottagning.
Primärvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen har föreslagit att motionen avslås. Redan inom ramen för dagens Krav- och kvalitetsbok finns möjlighet för en vårdcentral att anpassa sin verksamhet efter behoven de ser hos sina patienter, om enheten så önskar, enligt den modell som förespråkas i motionen. Däremot bör inte en enskild modell förespråkas eller intresset för den inventeras. Motionen föreslås därför avslås. 

Beslut: enligt förslag

22. Anmälan av inkomna motioner (16:55)

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in nya motioner. Fullmäktige beslutade att ta emot följande för beredning: 

 • Motion av Heikki Klaavuniemi med flera (SD) om att vid utbrott av smittsamma sjukdomar tillfälligt erbjuda slopade patientavgifter.
 • Motion av Egon Frid (V) om att parkeringsavgifter ska ingå i ersättning för sjukresor.
 • Motion av Karin Engdahl med flera (S) om gratifikationssystem för Närhälsans vårdcentraler.
 • Motion av Janette Olsson (S) och Karin Engdahl (S) om standardiserat remissförlopp i vården.
 • Motion av Karin Engdahl (S) om funktion för ”tandemrekrytering”.
 • Motion av Aylin Fazelian (S) om Social Science Park.
 • Motion av Lena Malm med flera (S) om prioritering av framtida järnvägssatsningar inom Målbild Tåg 2035.

23. Valärenden (16:58)

Martin Andreasson (M) avsagt sig uppdraget i regionstyrelsen och som regionråd och Lars Holmin (M) föreslås som ny ledamot i regionstyrelsen och som regionråd. Peter Hermansson (M) blir ersättare.


Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med justerat förslag.

24. Anmälningsärenden (16:58)

Sammanträdet slut.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2018-01-22 10:45