Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 18 maj 2021

Plats: Regionens Hus, Göteborg samt digitalt på distans

Tid: Kl 09.30

Handlingar till sammanträdet

Inledande formalia (kl 09:30)

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden (kl 09:31)

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (kl 09:32)

Länsstyrelsen har utsett Kadar Hamakarim (MP) Mölndal till ny ledamot i regionfullmäktige. Azar Hedemalm (MP) Göteborg har utsetts till ny ersättare i regionfullmäktige. 

Mattias Ezelius (S) Tidaholm har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktige godkänner avsägelsen och begär ny sammanräkning av Länsstyrelsen.

 Beslut: enligt förslag

2. Frågestund (kl 09:34)

Det har kommit in sex frågor till dagens sammanträde:

 1. Carina Örgård (V) frågar ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gustaf Josefson (M) om jämställda löner.
 2. Carina Örgård (V) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om våld i nära relationer.
 3. Jan Alexandersson (V) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om Fristads folkhögskola.
 4. Rose-Marie Antonsson (SD) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om allergitestning av astmapatienter.
 5. Eva Olofsson (V) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om vård för ME/CFS-patienter.
 6. Inga Maj Krüger (SD) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om 1177

Paus (kl 10:20 återupptas kl 10:30)

 

3. Interpellation av Carina Örgård (V): Vad vill du med det psykiatriska omhändertagandet i regionen? (kl 10:30)

Interpellationssvar från Gunilla Druve Jansson (C), (Länk till sammanträdets handlingar)

Mötet ajourneras till 13.00 (kl 11.57)

Revisionens ramplanering 2021 (kl 13.00)

Ärende 4-6 behandlas senare under sammanträdet (kl 13.00)

4. Interpellation av Louise Åsenfors (S) om åtgärdsplan gällande stöd under klimakteriet? (bordlagd)

5. Interpellation av Annica Erlandsson (S) om åtgärdsplan gällande barns tandhälsa i Fyrbodal (kl 17:23)

Annica Erlandsson (S) frågar Angelica Lundberg-Bielinski (M): 

 1. Vad har GrönBlå Samverkan för åtgärdsplan gällande barns tandhälsa i Fyrbodal för att uppnå målbilden enligt WHO, samt erbjuda en jämlik tandvård i Västra Götalandsregionen? 

Interpellationssvar från Angelica Lundberg-Bielinski (M) (Länk till sammanträdets handlingar) 

6. Interpellation av Can Altintasli (V) om hur rekryterar vi så att vi får personal som inte diskriminerar? (bordlagd)

7. Sverigeförhandlingen: objektsgenomförandeavtal, val av älvförbindelse samt revidering av kostnadsram (kl 13:11)

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Göteborgs Stad och Staten genom Sverigeförhandlingen ingått avtal om storstadsåtgärder i Göteborg i form av fyra kollektivtrafikobjekt för sammanlagt 7 miljarder kronor. Genom regionfullmäktiges beslut 6 juni 2020 och motsvarande beslut i Göteborg kommunfullmäktige avslutades objektet stadslinbana, vilket innebär att tre objekt återstår i Sverigeförhandlingen. 

Beslut: 

 1. Älvförbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen inom Sverigeförhandlingen ska vara enligt tunnelalternativet.  
 2. Västra Götalandsregionens återstående 364 miljoner kronor från Sverigeförhandlingens objektavtal linbana överförs till objektet Brunnsbo-Linné, under förutsättning att kvarvarande medel från objektavtal linbanan från Göteborgs Stad (401 miljoner kronor) också överförs till objekt Brunnsbo-Linné. 
 3. Kostnadsramen för hela objektet Brunnsbo-Linné fastställs till 6 136 miljoner kronor under förutsättning att kvarvarande medel från objektavtal linbanan från Göteborgs Stad (401 miljoner kronor) och staten (261 miljoner kronor) också överförs till objekt Brunnsbo-Linné.
 4. Regionfullmäktige godkänner överenskommelse med Göteborgs Stad om hantering av indexuppräkning för Sverigeförhandlingens objekt enligt bilaga 4. 
 5. Regionfullmäktige godkänner objektsgenomförandeavtal för Sverigeförhandlingens objekt Brunnsbo-Linné, deletapp Frihamnen-Lindholmen enligt bilaga 5. 
 6. Regionfullmäktige ger Västtrafik AB ett specifikt ägardirektiv att underteckna objektsgenomförandeavtal för Sverigeförhandlingens objekt Brunnsbo-Linné, deletapp Frihamnen-Lindholmen. 
 7. Regionfullmäktige godkänner budget för Sverigeförhandlingens objekt Brunnsbo-Linné, deletapp Frihamnen-Lindholmen om 700 miljoner kronor.

Votering genomfördes.  

8. Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 för Västra Götaland (kl 13:25)

Andelen hållbara resor ska fortsätta att öka och den långsiktiga ambitionen är att alla resor ska vara hållbara. Det är det övergripande målet i Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram. 

Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens utveckling och beskriver mål och inriktning för kollektivtrafiken under en femårsperiod. Huvudinriktningen för programmet är en långsiktig utveckling av kollektivtrafiken och det hållbara resandet. Fram till år 2025 är målet att återta de nivåer och andelar som rådde innan pandemin gällande den samlade andelen kollektivtrafik-, gång- och cykelresor, antalet utförda kollektivtrafikresor samt marknadsandelen för kollektivtrafiken. 

Beslut:  

 1. Regionfullmäktige antar Trafikförsörjningsprogram år 2021–2025 Hållbara resor i Västra Götaland. 
 2. Regionfullmäktige beslutar att prioritering av insatser, resurser och på så sätt också takten i genomförandet beslutas årligen i regionfullmäktiges budget.  

Votering genomfördes. 

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

9. Avskiljning av likvida medel från likviditetsförvaltningen till pensionsmedelsportföljen 2021 (kl 14:31)

Under 2020 antog regionfullmäktige en finansiell strategi för Västra Götalandsregionen och 8 miljarder kronor av överskottslikviditeten avskildes till en pensionsmedelsportfölj. Regionfullmäktige har även antagit riktlinje för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv i Västra Götalandsregionen. Riktlinjen anger bland annat de finansiella målen för Västra Götalandsregionen, varav ett omfattar pensionsmedelsförvaltningen. 

Beslut:   

 1. Regionfullmäktige beslutar att avskilja 1 500 miljoner kronor av Västra Götalandsregionens likviditetsförvaltning till pensionsmedelsportföljen. 

10. Finansiering av införande av avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentral för alla över 65 år (kl 14:33)

Besök hos sjuksköterska på vårdcentral blir avgiftsfria för alla personer över 65 år. Förändringen ska gälla från 1 januari 2022. 

De slopade patientavgifterna innebär minskade intäkter med cirka 15 miljoner kronor per år. Finansieringen hanteras i regionfullmäktiges budget för 2022,  antingen som tillskott till hälso- och sjukvårdsstyrelsen eller som omfördelning inom hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget för 2022. 

Beslut:  

 1. Regionfullmäktige beslutar att avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentral införs för personer fyllda 65 år från och med den 1 januari 2022.  
 2. Regionfullmäktige beslutar att finansiering av avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentral för patienter fyllda 65 år i Västra Götalandsregionens hanteras i regionfullmäktiges budget för 2022. Antingen som tillskott till hälso- och sjukvårdsstyrelsen eller omfördelning inom hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget för 2022. 

Votering genomfördes.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

11. Arkivmyndighet för Västkuststiftelsen (kl 15:44)

Västkuststiftelsen är enligt arkivlagen likställd med en myndighet när det gäller handlingars offentlighet eftersom Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionen tillsammans utövar ett rättsligt bestämmandeinflytande över stiftelsen. 

Beslut: 

 1. Regionfullmäktige beslutar att arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad utses till arkivmyndighet för Västkuststiftelsen.  
 2. Regionfullmäktige beslutar att föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen ska tillämpas av Västkuststiftelsen. 

12. Motion av Martin Wannholt (D) och Mariette Risberg (D) om vulvamottagning på Angereds Närsjukhus (kl 15:45)

Martin Wannholt (D) och Mariette Risberg (D) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att:  

 1. Avskaffa kravet på remiss för patientbesök vid vulvamottagningen vid Angereds Närsjukhus. 
 2. Utreda ur ett patientperspektiv var vulvamottagningen bäst kan vara belägen. 

Beslut:  

 1. Regionfullmäktige beslutar att motionens första förslag är besvarat.  
 2. Regionfullmäktige beslutar att motionens andra förslag avslås.

13. Motion av Janette Olsson (S) och Cecilia Dalman Eek (S) om syfte att växla upp arbetet kring jämlikhet i VGR (kl 16:01)

Janette Olsson (S) och Cecilia Dalman Eek (S) har motionerat om att Västra Götalandsregionen ska stärka arbetet för jämlikhet. De föreslår att Västra Götalandsregionen ska kartlägga inom vilka områden oskäliga skillnader i vården finns och ta fram åtgärder för att motverka dessa skillnader. 

Beslut: 

 1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad. 

Votering genomfördes. 

Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag. 

14. Motion av Eva Olofsson (V) med flera om hårdare krav vid upphandlingar för att undvika personalbrist och ojämlik vård (kl 16:24)

Eva Olofsson (V), Jan Alexandersson (V), Billie Karlsson (V), Can Altintasli (V), Carina Örgård (V), Marjan Garmroudi (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) har i en motion från juni 2020 föreslagit att regionfullmäktige ger Koncernkontoret i uppdrag att utreda åtgärder om hårdare krav vid upphandlingar mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och privata vårdgivare för att undvika personalbrist och ojämlik vård.  

Motionen föreslår att:  

 1. VGR genomför en utredning om hur de privata vårdgivare VGR har avtal med hanterar privata sjukvårdspatienter jämfört med offentligt finansierade patienter.
 2. Vid framtida upphandlingar av hälso- och sjukvård ska VGR ställa ett tydligt krav på karenstid på tio månader för att den upphandlade verksamheten får anställa personal som idag är anställda av VGR. 
 3. Vid framtida upphandlingar ska det ställas krav på att enbart patientens medicinska behov eller kötid får avgöra när en patient får vård. Ingen patient ska gå före i kön enbart grundat i att hen har en privat sjukvårdsförsäkring.

Beslut:  

 1. Regionfullmäktige beslutar att första beslutsmeningen i motionen är besvarad.  
 2. Regionfullmäktige avslår andra och tredje beslutsmeningen i motionen.  

Votering genomfördes. 

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

15. Motion av Carina Örgård (V) om åtgärder vid allvarliga förlossningsskador (kl 16:52)

Carina Örgård (V) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) vidtar åtgärder för att förbättra vården för kvinnor som drabbats av allvarliga förlossningsskador. 

Beslut: 

 1. Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  

Votering genomfördes. 

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget förslag. 

16. Motion av Janette Olsson (S) med flera om jämlik vård för personer som upplevt eller bevittnat våld i nära relationer (kl 17:12)

Janette Olsson (S), Ann-Christine Andersson (S), Annica Erlandsson (S), Tomas Angervik (S), Susanne Berglund (S) och Hanne Jenssen (S) har i en motion föreslagit tre insatser som berör vård och stöd för personer som upplevt eller bevittnat våld:  

 1. Att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen kan säkerställa en jämlik vård för personer som upplevt eller bevittnat våld. 
 2. Att regionstyrelsen får i uppdrag att kartlägga behovet av myndighetsgemensamt arbete mot våld i nära relation i Västra Götalandsregionen. 
 3. Att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen kan initiera myndighetssamverkan enligt Utväg eller motsvarande verksamhet startas upp där behov finns. 

Beslut: 

 1. Regionfullmäktige beslutar att motionens första och andra förslag är besvarade.  
 2. Regionfullmäktige beslutar att motionens tredje förslag bifalls. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen kan initiera myndighetssamverkan enligt Utväg eller hur motsvarande verksamhet kan startas upp där behov finns. 

17. Anmälan av inkomna motioner (kl 17:20)

Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) har lämnat in motion om framtagande av rutin om information, stöd och råd för barn som upplevt eller bevittnat våld och/eller övergrepp.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige remitterar motionen till regionstyrelsen för behandling.

18. Anmälningsärenden (kl 17:21)

19. Valärenden (kl 17:24)

Beslut:

Regionfullmäktige godkänner Mattias Ezelius (S) avsägelse som ersättare i miljönämnden. Platsen som ersättare för Socialdemokraterna i miljönämnden blir tills vidare vakant.  

Regionfullmäktige utser Can Altintasli (V), Göteborg, till ledamot i Göteborgs  hälso- och sjukvårdsnämnd efter Monica Djurner (V), Göteborg.  

Regionfullmäktige utser Gunnel Österberg (S), Borås till ledamot i södra hälso- och sjukvårdsnämnden efter Mats Tolfsson (S), Borås. 

Regionfullmäktige utser Anna-Karin Sandberg (MP), Vänersborg, till ersättare i Övervakningsnämnden Vänersborg efter Lotta Robertsson Harén.  

Regionfullmäktige utser följande personer till nämndemän i Förvaltningsrätten i Göteborg: Andreas Hilding (SD) Torslanda och Michael Halvarsson (MP) Grebbestad. 

Förvaltningsrätten i Göteborg har entledigat Christian Haneson (L) Grebbestad, Linnéa Hellenäs Pilhem (V) Väjern, Emil Norén (V) Bäckefors och Sonja Kinn Dandenell (V) Göteborg. Platserna för Vänsterpartiet och Liberalerna är vakanta. 

Regionfullmäktige utser Helena Holmberg (L) Olofstorp till ledamot i styrelsen för Sahlgrenska Science Park AB. 

Regionfullmäktige godkänner Can Altintaslis avsägelse som ledamot i styrelsen för Närhälsan. Platsen som ledamot för Vänsterpartiet i styrelsen för Närhälsan blir tills vidare vakant. 

 

Mötet avslutas (kl 17:50).

 


Senast uppdaterad: 2021-12-01 11:34