Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 16 februari 2021

Följ mötet via webb-tv eller webbradio (även teckentolkat)

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Tid: Tisdag 16 februari kl 09:30 

Plats: Digitalt och Regionens Hus, Göteborg

Handlingar till sammanträdet

Inledande formalia   (kl 09.34)

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (kl 09:34)

Nyvalda: 

Länsstyrelsen har utsett Alexander Berggren (SD) Göteborg, Tresphore Mpundu (SD) Kvänum och Maj Ader (KD) Lidköping till nya ersättare i regionfullmäktige. 

Avsägelser: 

Karl Wiktorsson (S) Järpås (ordinarie), Lucas Henriksson (MP) (ersättare) Göteborg och Hans Strandberg (S) (ersättare) har avsagt sig uppdraget i regionfullmäktige.  

Beslut: Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär ny sammanräkning av länsstyrelsen.  

2. Frågestund (kl 09:35)

Det har kommit in 8 frågor till dagens sammanträde:

 1. Lars-Erik Hansson (V) frågar ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Johan Fält (M) om köer inom narkostandvården.
 2. Lars-Erik Hansson (V) frågar regionstyrelsen ordförande Johnny Magnusson (M) om bemanningsföretag inom ambulansflyget.
 3. Eva Olofsson (V) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om vården för patienter med långvarig smärta.
 4. Carina Örgård (V) frågar ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gustaf Josefson (M) om arbetsmiljöansvaret.
 5. Janette Olsson (S) frågar personalutskottets ordförande Linn Brandström (M) om biomedicinska analytikers löner.
 6. Helén Eliasson (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om vårdpersonalens bisysslor.
 7. Magnus Harjapää (SD) frågar ordförande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus Pär Johnson (L) om operationsjour nattetid på Skaraborgs Sjukhus.
 8. Zandra Pettersson (SD) frågar kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD) om bidrag till Lindholmen Science Park.

3. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om regionen är redo för att massvaccinera sina invånare (kl 10:43)

Håkan Lösnitz (SD) frågar Johnny Magnusson (M):  

Har du eller ni i den styrande minoriteten tagit några initiativ för att vi i Västra Götalandsregionen ska klara av att massvaccinera våra invånare på ett snabbt och effektivt sätt? 

Interpellationssvar från Johnny Magnusson (M) (Länk till sammanträdets handlingar)

4. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om att införa användandet av ytnyckeltal inom Närhälsans verksamheter (bordlagd RF 30/11-1/12 2020) (kl 10:54)

Håkan Lösnitz (SD) frågar Monica Beiring (M): 

Är du som ordförande i styrelsen för Närhälsan beredd att driva frågan om att införa nyckeltal inom era verksamheter för att effektivisera nyttjandet av era lokaler? 

Interpellationssvar från Monica Beiring (M) (Länk till sammanträdets handlingar)

5. Interpellation av Malin Sjunneborn (S) om ungas psykiska hälsa (kl 11:03)

Malin Sjunneborn (S) frågar Jonas Andersson (L): 

När kommer vi se att det finns tillräckligt med kompetens och resurser för att omhänderta våra unga med psykisk ohälsa i VGR? 

Interpellationssvar från Jonas Andersson (L) (Länk till sammanträdets handlingar)

Mötet ajourneras till 13.00.

 

6. Interpellation av Janette Olsson (S) om när förbättras tillgängligheten inom ögonsjukvården? (Kl 19:08)

Janette Olsson (S) frågar Jonas Andersson (L):

• Vilka är dina förslag på åtgärder för ögonsjukvården vad gäller tillgänglighet och kötider?

• När kommer Västra Götalandsregionen ha en ögonsjukvård som håller sig inom
vårdgarantin?

Interpellationssvar från Jonas Andersson (L) (Länk till sammanträdets handlingar)

7. Interpellation av Martin Wannholt (D) om ekonomin för projekt Sahlgrenska Life (kl 19:30)

Martin Wannholt (D) frågar Johnny Magnusson (M): 

 1. Är du beredd att överväga en alternativ placering av labhuset (Hus 1) för ett snabbare färdigställande av nya lablokaler och för att undvika dyra och onödiga omflyttningar av viktig sjukvård och personal?  
 2. Är du beredd att medverka till att pausa projektet för att säkerställa och granska behov, kostnader och konsekvenser för övrig verksamhet samt kunna svara på kritiken från en stor del av verksamhetsföreträdare och akademi?  
 3. Vilken information har du, som vi andra inte fått ta del av, om vilka företag som har för avsikt att etablera sig i de nya lokalerna i Hus 2 och 3? 

Interpellationssvar från Johnny Magnusson (M) (Länk till sammanträdets handlingar)

8. Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 (kl 13.00)

Pandemin har en fortsatt stark påverkan på Västra Götalandsregionens verksamheter. Styrelser och nämnder befinner sig i en mycket ansträngd situation som kommer att påverka både ekonomi och verksamhet på kort och lång sikt. Det pågår en omprövning, anpassning och förändring av planerade verksamheter för att hantera situationen. I planeringen ingår att säkra akutvård, covidvård och högprioriterad vård. Även inom kollektivtrafikområdet pågår arbete med att kartlägga pandemins effekter.  

I detaljbudgeten ges en inriktning för hur effekterna av pandemin ska hanteras under 2021. Regionstyrelsen har föreslagit att nämnder och styrelser inte behöver återställa de ekonomiska underskotten under 2021. De ekonomiska konsekvenserna kommer i stor utsträckning att hanteras gemensamt när situationen stabiliserats.  

Förslag till beslut:  

 1. Regionfullmäktige ställer sig bakom regionstyrelsens förslag till inriktning för arbetet med hanteringen av konsekvenser av Covid-19 under 2021 i enlighet med detta tjänsteutlåtande. 
 2. Regionfullmäktige beslutar att inget återställande av negativt eget kapital för nämnder och styrelser behöver ske under 2021. 
 3. Regionfullmäktige godkänner kollektivtrafiknämndens budgeterade obalans om 106 miljoner kronor. 
 4. Regionfullmäktige godkänner styrelsen för Kulturutvecklings ansökan om att använda tre miljoner kronor av eget kapital. 
 5. Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Hälsan och Stressmedicins ansökan om att använda eget kapital, 2,5 miljoner kronor godkänns. 
 6. Regionfullmäktige beslutar att godkänna servicenämndens ansökan om att använda 11 miljoner kronor av eget kapital för vidare införande av MiV (Materiel i vården) 2.0. och medger samtidigt nämnden att nyttja ytterligare 20 miljoner kronor av eget kapital för finansiering av att en prisuppräkning på två procent för patientmåltider inte täcker kostnaderna.  
 7. Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Regionhälsans ansökan om att använda eget kapital, 0,5 miljoner kronor, godkänns för vidareutbildning av barnsjuksköterskor samt PTP-platser (praktisk tjänstgöring psykolog), 2,1 miljoner kronor. Ansökan om finansiering av eget kapital, 10 miljoner kronor, för införande av Framtidens vårdmiljö (FVM) godkänns.

Beslut: enligt förslag 

Johnny Magnusson lämnade tilläggsyrkande (antogs) 

Sverigedemokraterna lämnade tilläggsyrkande (avslogs) 

Socialdemokraterna och vänsterpartiet deltog inte i beslutet och lämnade protokollsanteckningar. 

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Votering genomfördes.

9. Uppdaterade kostnader, finansiering och regelverk för införande av Millenium (Kärnsystemet för Framtidens vårdinformationsmiljö) (kl 13:14)

För att säkerställa implementering och driftstart av Millenium (kärnsystem inom Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) har regionfullmäktige fastställt huvudprinciper för hantering av ekonomin i samband med införandet. 

Regiondirektören har under våren 2020 genomfört en särskild genomlysning av FVM-programmets budget för att säkerställa att den ligger på en rimlig nivå. Genomlysningen visar att kostnaderna ökar med drygt 500 miljoner kronor jämfört med de kostnader som presenterades 2019. Kostnadsökningarna beror till största delen på att inte tillräcklig höjd tagits för kostnader gällande utveckling, avveckling och arkivering av befintliga system samt att programmet försenats med 1 år.  

Kostnaderna för FVM-programmet finansieras huvudsakligen genom regionbidrag, statsbidrag och omdisponering av centrala medel. Därutöver har regionstyrelsen beslutat att reservera 1 400 miljoner kronor av det egna kapitalet för implementering av FVM. Genom att nyttja denna reservering krävs inga ytterligare budgetmedel för att täcka de ökade kostnaderna. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktige fastställer regler och hantering av schablonbelopp för att kompensera för tillkommande kostnader som uppstår vid införandet av Millennium.
 2. Regionfullmäktige fastställer regler och hantering gällande finansiering av kostnader för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).
 3. Regionfullmäktige beslutar att inom programmets ekonomiska ram kan årliga över- och underskott hanteras som ram så att förändringar kan ske mellan åren.
 4. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att göra justeringar av fastställda regler som inte är av principiell art.
 5. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att slutligen fastställa nivåer och schablonbelopp för att kompensera för tillkommande kostnader som uppstår vid införandet av Millennium.

Beslut: enligt förslag 

10. Kapitalisering av Kommuninvest ekonomiska förening (kl 13:16)

Västra Götalandsregionen är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (Kommuninvest). Kommuninvest är en medlemsorganisation som företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.  

Kommuninvests föreningsstämma har beslutat om en ny nivå på det obligatoriska insatskapitalet, 260 kronor per invånare för regioner. Västra Götalandsregionen har enligt den tidigare nivån betalat in 180 kronor per invånare, vilket innebär att ytterligare 80 kronor per invånare ska ha betalats in vid utgången av 2024. Detta motsvarar 136 785 120 kronor. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen till Kommuninvest ekonomisk förening ska betala ett insatskapital om maximalt 136 785 120 kronor för perioden 2021–2024 till följd av ökade krav på insatskapital.
 2. Regionfullmäktige beslutar att regionstyrelsen bemyndigas att årligen besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av insatskapital till Kommuninvest under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp om 136 785 120 kronor.

Beslut: enligt förslag 

11. Omtag i arbetet med ersättningar till sjukhus i egen regi (kl 13:17)

Regionstyrelsen har föreslagit att regionfullmäktige beslutar att ta fram en förenklad ersättningsmodell för sjukhusen i egen regi under åren 2022-2023. 

Förslag till beslut:  

Regionfullmäktige beslutar att återta tidigare beslut om former och tider för införande av ändrat ersättningssystem vid regionens sjukhus och ersätta detta med två uppdrag:  

 • Regionstyrelsen får i uppdrag att lämna förslag till en förenklad ersättningsmodell för sjukhusen under åren 2022-2023.  
 • Regionstyrelsen får i uppdrag att göra en utvärdering och lämna förslag till ett reviderat ersättningssystem för hälso- och sjukvården från 2024 och framåt.  

Beslut: enligt förslag 

12. Tillfällig förändring av vissa patientavgifter och sjukreseregler med anledning av covid-19 (kl 13:18)

Enligt folkhälsomyndigheten (FHM) är ålder den främsta riskfaktorn för att drabbas av allvarlig sjukdom till följd av covid-19. I syfte att minska smittspridning av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten (FHM) bland annat att avstå resor med buss, tåg, spårvagn eller motsvarande och att stanna hemma även om man bara känner sig lite förkyld. 

Regionfullmäktige beslutar om tillfälliga förändringar av patientavgifter och sjukreseregler med anledning av covid-19 under perioden 1 mars 2021 - 30 juni 2021. Förändringen innebär bland annat att avgiften vid ett avbokat besök tas bort och att patienter som är 70 år eller äldre och behöver vård får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården trots att de inte uppfyller krav på sjukresa enligt den medicinska bedömningen. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktige godkänner tillfälliga förändringar av patientavgifter på grund av covid-19, att gälla under perioden 1 mars 2021 - 30 juni 2021:
 • Avgiften vid avbokat besök senare än 24 timmar innan avtalad tid tas bort. 
 • Om väntetiden för en patient till ett besök/distanskontakt blir längre än 30 minuter efter avtalad tid, har patienten inte rätt att få tillbaka/slippa betala sin patientavgift. 
 • Den extra avgiften om 100 kronor vid hembesök tas bort för personer som är 70 år eller äldre eller tillhör riskgrupp. 
 1. Regionfullmäktige godkänner tillfälliga förändringar av sjukreseregelverket att gälla under perioden 1 mars 2021 - 30 juni 2021:
 • Patienter som är 70 år eller äldre och behöver vård får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården trots att de inte uppfyller krav på sjukresa (medicinsk bedömning). 
 • Vid förgävesresor faktureras inte vårdgivaren på grund av att förvaltningarna inte ska bli lidande ekonomiskt av snabba omprioriteringar i vården. 
 • Ingen ”bom-avgift” tas ut av patienten för sena avbokningar av taxi. 
 • Ersättning för sjukresa betalas också för resor från tillfälligt boende på grund av covid-19 även om det inte är patientens folkbokföringsadress. 
 • Ersättning betalas för parkeringsavgifter och trängselskatt på grund av att patient nu tar egen bil, även de som vanligtvis åker sjukresetaxi. 
 • Ersättning betalas för resor med egen båt till och från fastlandet från öarna i Västra Götalands skärgård för personer över 70 år eller de som har sjukreseintyg för taxi. Ersättningen är 450 kr för tur- och returresan.  
 • Egenavgift vid sittande sjuktransport till och från vårdinrättningar tas bort för personer med misstänkt/bekräftad covid-19 som inte är i behov av ambulanssjukvård. 
 1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bemyndigas att besluta om tillfällig förlängning av besluten, inklusive mindre justeringar, i syfte att minska smittspridningen. Detta gäller under förutsättning att fortsatt behov föreligger.

 

13. Tillfällig förändring av sjukreseregler med anledning av vaccination för covid-19 (kl 13.20)

Regionfullmäktige beslutar om tillfälliga förändringar av regelverket för sjukresor under perioden 1 mars - 30 juni 2021. Förändringen innebär bland annat att personer som är 70 år eller äldre samt medicinska riskgrupper får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården för att vaccineras mot covid-19 trots att besök för vaccination normalt inte omfattas av sjukresor. Förslaget är en förlängning av hälso- och sjukvårdsstyrelsens tidigare beslut som gäller fram till 28 februari. 

I syfte att minska smittspridning av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten (FHM) bland annat att avstå resor med buss, tåg, spårvagn eller motsvarande. För personer 70 år och äldre finns sedan tidigare beslut om en tillfällig förändring att använda sig av sjukresetaxi vid besök i hälso- och sjukvården trots att de inte uppfyller kraven på sjukresor. 

Personer över 70 år som smittas och insjuknar i covid-19 får oftare en svårare sjukdomsbild än yngre. Det är därför viktigt att så många som möjligt i denna grupp vaccineras för att minska på sjukdomsbördan. Koncernkontoret ser därför ett behov av att dessa personer åka sjukresetaxi utan krav på intyg för att komma till hälso- och sjukvården för vaccination och inte avstå på grund av rädsla för smitta i kollektivtrafik. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktige godkänner tillfälliga förändringar av sjukreseregelverket att gälla under perioden 1 mars 2021 - 30 juni 2021:
 • Patienter som är 70 år eller äldre samt de medicinska riskgrupper som är definierade enligt fas 2 i vaccinationsplanen får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården för vaccination mot covid-19 trots att besök för vaccination normalt inte omfattas av sjukresor. 

Beslut: enligt förslag 

Sverigedemokraterna lämnade tilläggsyrkande (avslogs) 

14. Justering av regelverk för sjukresor (Kl 13.35)

Regionfullmäktige beslutar att justera regelverket för sjukresor. Genom justeringen höjs egenavgifterna och högkostnadsskyddet för sjukresor. Högkostnadsskyddets justering innebär samtidigt att patienter som reser ofta kommer att nå högkostnadsgränsen snabbare. 

Förslaget har tagits fram på uppdrag av regionstyrelsen mot bakgrund av en hög kostnadsutveckling för Västra Götalandsregionen (VGR) för sjukresor. Nuvarande nivå är under medelvärdet i Sverige. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktige fastställer egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik till att motsvara Västtrafiks biljettpris för vuxen zon 1, 34 kronor per enkelresa.
 2. Regionfullmäktige fastställer egenavgiften för sjukresa med egen bil och sjukresetaxi med 125 kronor per enkelresa. 
 3. Regionfullmäktige höjer högkostnadsskyddet för sjukresor till 2 000 kr. 
 4. Förändringen träder i kraft den 1 juli 2021. 
 5. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om att egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik ska följa Västtrafiks biljettpris för vuxen zon 1. 
 6. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om att uppräkna egenavgiften för sjukresetaxi och sjukresa med egen bil enligt index. 

Beslut: enligt förslag 

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande. 

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande. 

Socialdemokraterna lämnade protokollsanteckning. 

Votering genomfördes.  

15. Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 (14:16)

Regionfullmäktige beslutar om regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland.  

Den regionala utvecklingsstrategin ska bidra till Västra Götalands utveckling. Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är den gemensamma förmågan att vara innovativ och ställa om till ett hållbart samhälle. Strategin är samlad och sektorsövergripande och beskriver mål och långsiktiga prioriteringar för områden där takten i omställningen behöver öka fram till 2030. 

Förslag till beslut:  

 1. Regionfullmäktige antar regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030. 

Beslut: enligt förslag 

Regional utvecklingsstrategi 2021-2030 

16. Årlig översyn av styrdokument antagna av regionfullmäktige och regionstyrelsen (kl 14:38)

Under 2015 gjordes en översyn av gällande styrdokument och regionfullmäktige beslutade att ett styrande dokument inte bör gälla under längre tid än fem år. Dokumentet ska därefter antingen upphöra eller uppdateras. Syftet är att sträva mot färre samt tydligare styrdokument och om möjligt revidera befintliga dokument istället för att skapa nya. 

Förslag till beslut: 

1. Regionfullmäktige noterar informationen om gällande styrdokument antagna av regionfullmäktige och regionstyrelsen. 

2. Regionfullmäktige beslutar att maritim strategi antagen 2015-02-03 upphör att gälla. 

Beslut: enligt förslag 

17. Handlingsplan 2020-2024 för att nå Målbild Koll2035 (Kl 14:39)

Regionfullmäktige godkänner handlingsplanen för att nå målen i kollektivtrafikprogrammet för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille. Handlingsplanen ger en helhetsbild över vilka större investeringar och utredningar som är möjliga att påbörjas och/eller genomföras under tidsperioden 2020–2024.  

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktige godkänner ”Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild Koll2035”.

Beslut: enligt förslag 

18. Samverkan för barn och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (Kl 14:40)

Regionfullmäktige antar överenskommelsen om barns och ungas hälsa som gäller från och med den 1 januari 2021.  

Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Målgruppen är barn och unga till och med 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna. 

Förslag till beslut:  

1. Regionfullmäktige antar överenskommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa som gäller från och med den 1 januari 2021. 

Beslut: enligt förslag 

19. Avslut av ägande i Vänertåg AB (Kl 14:45)

Västtrafik har inkommit med en hemställan om försäljning av bolagets aktieinnehav i Vänertåg AB till SJ AB. Köpeskillingen för Västtrafiks aktieinnehav är satt till 12 046,25 SEK, vilket motsvarar 25 procent av det egna kapitalet. I nuläget ägs Vänertåg av SJ med 50 procent samt Västtrafik och Region Värmland med 25 procent vardera. Avtalet löper ut i december 2020 och parterna har därefter inget intresse i att behålla det gemensamma bolaget. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktige godkänner Västtrafik AB:s hemställan om försäljning av aktieinnehavet i Vänertåg AB till SJ AB.  

Beslut: enligt förslag 

20. Genomförandebeslut - Naturbruksgymnasium med hästinriktning Axevalla (Kl 14:47)

Regionfullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra fastighetsinvesteringen i en ny skola, Axevalla Hästcentrum, inom en total utgift om 227,3 miljoner kronor. Skolan planeras för 192 gymnasieelever och 64 elever som studerar vid Biologiska yrkesskolan i Skara. Inflyttning är planerad till höstterminen 2023. 

Förslag till beslut:  

 1. Regionfullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag att förvärva del av fastigheten SkaraIngelstorp 1:2 inom en investeringsutgift om totalt 4,5 miljoner kronor (fast pris) att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar. 
 2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra den ägarstyrda investeringen ”Ny hästskola vid Axvall, projektnummer 21124” i enlighet med fastställd genomförandeplanering, inom en investeringsutgift om totalt 227,3 miljoner kronor (löpande pris). 
 3. Naturbruksstyrelsen får i uppdrag att genomföra ägarstyrda följdinvesteringar inom en investeringsutgift om totalt 16 miljoner kronor (löpande pris). 
 4. Fastighetsnämndens behov av tillkommande årligt hyresbidrag om 5,7 miljoner kronor ska beaktas i framtida budgetarbete. 
 5. Fastighetsnämndens behov av budgetram för konstnärlig utsmyckning i projektet om 2,15 miljoner kronor, ska beaktas i kommande budgetarbete. 

Beslut: enligt förslag

21. Genomförandebeslut - nybyggnation resecentrum och markförvärv vid Västlänkens stationer Korsvägen och Haga (Kl 14:54)

Trafikverket kommer att bygga tre nya stationer under mark utmed Västlänken; station Centralen, station Haga och station Korsvägen. I direkt anslutning till Trafikverkets huvuduppgångar för stationerna Haga och Korsvägen behöver det förvärvas mark och byggas nya resecentrum, för att säkerställa Västtrafiks resenärsfunktioner. 

Förslag till beslut: 

Regionfullmäktige beslutar följande:  

 1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att förvärva del av fastigheterna Göteborg Haga 715:15 och Vasastaden 710:44 för Haga resecentrum, inklusive att teckna erforderliga handlingar. 
 2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att förvärva del av fastigheten Göteborg Heden 705:24 för Korsvägen resecentrum, inklusive att teckna erforderliga handlingar. 
 3. Regionfullmäktige uppdrar åt fastighetsnämnden att genomföra förvärven inom en total investeringsutgift om 11 miljoner kronor. 

Beslut: enligt förslag 

22. Överlämnande av allmänna handlingar mellan myndigheter (RS 15/12 2020) (Kl 15:06)

Regionstyrelsen har tidigare fattat beslut om flera organisatoriska förändringar som rör verksamheter inom VGR. Enligt lag krävs att regionfullmäktige beslutar om allmänna handlingar ska överlämnas från en kommunal myndighet till en annan. 

Förslag till beslut: 

 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva Lundströmsmottagningen vidare inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset från och med den 1 januari 2021.
 2. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten med barnskyddsteamet vidare inom styrelsen för Regionhälsan från och med den 1 oktober 2020.
 3. Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva sjukhusapoteket vidare i styrelsen för Regionhälsan från och med 1 januari 2019. 
 4. Överlämnande och/eller införlivande av de allmänna handlingar som beskrivs i beslutspunkt 1-3 ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden.

Beslut: enligt förslag 

23. Överlämnande av allmänna handlingar mellan myndigheter (RS 26/1 2021) (Kl 15:07)

Arkivlagen kräver att regionfullmäktige fattar beslut om överlämnande av allmänna handlingar från en kommunal myndighet till en annan.  

Förslag till beslut: 

 1. Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva Skaraborgsenheten vidare inom styrelsen för Regionhälsan från och med den 1 januari 2021.
 2. Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva ambulansverksamheten avseende Alingsås, Lerum och Vårgårda vidare inom styrelsen för Sjukhusen i väster från och med 1 januari 2021.
 3. Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten Grön Rehab vidare inom nämnden för Hälsan och stressmedicin från och med 1 januari 2022.
 4. Överlämnande och/eller införlivande av de allmänna handlingarna som beskrivs i beslutspunkt 1-3 ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden.

Beslut: enligt förslag 

24. Styrgrupp för detaljutformning av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026 (Kl 15:10)

De politiska partierna i regionfullmäktige genomför inför varje ny mandatperiod en översyn av den politiska organisationen. En tillfällig beredning med representanter från samtliga partier i regionfullmäktige har tagit fram ett underlag till stöd för utformning av förslaget till politisk organisation. Ansvaret för att genomföra översynen och ta fram ett förslag till politisk organisation för mandatperioden 2023–2026 åläggs en särskild politisk styrgrupp och följer uppdragshandlingens arbetsprocess. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktige noterar rapporten och förklarar uppdraget för den tillfälliga beredningen för det politiska arbetets förutsättningar och styrmodellen fullgjort.

Beslut: enligt förslag  

25. Motion av Ralf Dahlgren (SD) och Matz Dovstrand (SD) om säkerheten på våra akutmottagningar och vårdplatser (bordlagd RF 30/11-1/12 2020)

Motionärerna vill i motionen att Västra Götalandsregionen inrättar säkerhetsklassade vårdplatser för riskpatienter, samt utvecklar och säkerställer anpassade säkerhetsrutiner för personal. 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NU-sjukvården har föreslagit att motionen ska avslås då sjukhusen redan idag har väl anpassade säkerhetsrutiner och arbetar systematiskt med att utbilda personal för ökad säkerhet. 

Koncernkontorets sammanfattande bedömning är att motionen ska avslås då säkerhetsklassade vårdplatser skulle kräva förflyttning av riskpatient till andra avdelningar och enheter för adekvat vård och utredning. Idag utgår säkerhetsarbetet från organisatoriska och samverkande faktorer vilket är mer lämpligt än att inrätta säkerhetsklassade vårdplatser. 

Förslag till beslut:  

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslut: enligt förslag 

26. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om att utveckla folkhögskolorna (bordlagd RF 30/11-1/12 2020) (Kl 15:16)

Håkan Lösnitz (SD) föreslår i motionen att ge i uppdrag till folkhögskolestyrelsen att erbjuda vård- och omsorgsprogrammet på de egna folkhögskolorna. Styrelsen för folkhögskolorna menar att motionen bör anses vara besvarad eftersom det sedan 2020 har blivit möjligt att bedriva vård- och omsorgscollege på folkhögskolor, vilket är ett resultat av ett samarbete mellan Folkbildningsrådet, Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Förslag till beslut:  

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  

Beslut: enligt förslag 

27. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Håkan Lösnitz (SD) om att förhindra IS-terroristers återvändande (bordlagd RF 30/11-1/12 2020) (Kl 15:19)

Motionärerna har föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) snarast tillskriver regeringen och uppmanar regeringen att skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för att omöjliggöra för IS-terrorister att återvända till Sverige. Koncernkontoret bedömer att innehållet i förslaget utgör en statlig angelägenhet som därmed faller utanför VGR:s kompetens. 

Förslag till beslut:  

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

28. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Martin Johansson (SD) om restriktioner av gratis tolktjänst (bordlagd RF 30/11-1/12 2020)

Motionärerna har föreslagit att regionfullmäktige beslutar att införa en avgift för tolktjänster som nyttjas av svenska medborgare. Koncernkontoret har övervägt motionen utifrån såväl det förvaltningsrättsliga som hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket. Koncernkontorets bedömning är att det inte är förenligt med gällande rätt att införa en avgift för tolktjänster som nyttjas av svenska medborgare.  

Förslag till beslut:  

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslut: enligt förslag

Votering genomfördes.   

29. Motion av Hannyah Jörtoft (SD) om att låta naturbruksstyrelsen besluta vilka gymnasieutbildningar som lämpligast erbjuds på vilket naturbruksgymnasium (bordlagd RF 30/11-1/12 2020) (Kl 16:32)

Hannyah Jörtoft (SD) föreslår i en motion att regionfullmäktige upphäver den detaljstyrande skrivelsen i den övergripande planen som beslutar vilka utbildningar som ska erbjudas på vilka skolor. Motionären förslår också att styrelsen för naturbruksskolorna själva får bestämma över kursutbudet i samtliga skolor. 

Förslag till beslut:  

Motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete. 

Beslut: enligt förslag 

30. Motion av Malin Sjunneborn (S) om att förbättra förlossningsvården (bordlagd RF 30/11-1/12 2020) (Kl 16:36)

Malin Sjunneborn (S) vill att regionfullmäktige ger Västra Götalandsregionens sjukhusstyrelser i uppdrag att se över hur sjukhusen arbetar kring förlossningskomplikationer och patienter med hyperemesis (graviditetsillamående) på akutmottagningar. Motionärerna föreslår också att sjukhusstyrelserna ser över hur mottagningen för gravida och nyförlösta är byggd.  

Förslag till beslut:  

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Beslut: enligt förslag

31. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Inga-Maj Krüger (SD) om neutral klädsel (bordlagd RF 30/11-1/12 2020) (Kl 16:38)

Motionärerna vill införa en policy för neutral personalklädkod som innefattar ett generellt förbud mot religiös och politisk klädsel i Västra Götalandsregionens alla verksamheter. Koncernkontoret har övervägt motionen utifrån regeringsformen (RF) och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och funnit att hinder föreligger för att VGR ska införa en sådan policy.  

Förslag till beslut:  

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag  

32. Motion av Bijan Zainali (S) med flera om upphandling av biobränsle till flyget (bordlagd RF 30/11-1/12 2020) (Kl 16:45)

Motionärerna vill att Västra Götalandsregionen använder delar av intäkterna från klimatväxlingsprogrammet till att upphandla biobränsle motsvarande den årliga förbrukningsvolymen av tjänsteresor samt att frågan om upphandling av biobränsle integreras i klimatväxlingsprogrammet vid nästa revidering. Åtgärden motiveras utifrån ett klimatperspektiv då flyget har stor klimatpåverkan och en omställning till fossilfria drivmedel krävs för att göra flygresandet mer hållbart. Motionen beskriver att VGR genom att upphandla biobränsle till tjänsteresor med flyg kan stötta en produktion av biobränslen och därigenom en hållbar omställning av flygbranschen. 

Förslag till beslut:  

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Beslut: enligt förslag 

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

33. Motion av Jeanette Olsson (S) med flera om tillgång till doulor och kulturtolkar i hela regionen (bordlagd RF 30/11-1/12 2020) (Kl 17:11)

Motionärerna vill att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen kan säkerställa en jämlik tillgång till doulor och kulturtolkar i hela regionen. Det finns möjlighet att få doulastöd i Göteborg med kranskommuner och inom NU-sjukvården. Doulor och kulturtolkar bidrar till en mer jämlik hälsa och därför vill motionärerna säkerställa tillgången i hela Västra Götaland.  

Med utgångspunkt från aktuell forskning, erfarenheter från VGR:s verksamheter som använt doulor och kulturtolkar och de inkomna yttrandena är den sammanvägda bedömningen att regionfullmäktige bör ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur VGR kan säkerställa en jämlik tillgång till doulor och kulturtolkar i hela Västra Götaland. 

Förslag till beslut:   

1. Regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen kan säkerställa en jämlik tillgång till doulor och kulturtolkar i hela Västra Götaland. 
2.Regionfullmäktige bifaller motionen i övrigt. 

Beslut: enligt förslag 

Paus till kl 17:35

34. Motion av Andreas Hektor (S) och Cecilia Dalman Eek (S) om minskad administration med hjälp av IT (bordlagd RF 30/11-1/12 2020) (Kl 17:35)

Motionärerna har föreslagit regionfullmäktige att i samband med politiska och förvaltningsbeslut särskilt beskriva vilka konsekvenser beslutet får avseende ökad eller minskad administration i det patientnära arbetet genom att svara på frågan ”kommer andelen arbetstid för direkt patientarbete öka eller minska genom det föreslagna beslutet?”  

Förslag till beslut:  

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Beslut: enligt förslag.

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

35. Motion av Carina Örgård (V) om brukarstyrd inläggning vid svåra självskadebeteenden (Kl 18:08)

Carina Örgård (V) har i en motion föreslagit brukarstyrd inläggning som metod vid svåra självskadebeteenden. Motionen lyfter fram metoden som en krishanteringsstrategi för patienten som själv kan kontakta avdelningen för att lägga in sig och på sikt kan fungera förebyggande för målgruppen. I motionen hänvisar motionären till Skåne och Nederländerna som arbetar med metoden. 

Under hösten 2017 fattade det regionala processteamet personlighetssyndrom/självskada ett beslut om att införa brukarstyrd inläggning på samtliga sjukhus i VGR där psykiatrisk akutsjukvård bedrivs.  

Förslag till beslut: 

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Beslut: enligt förslag

36. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Helene Granbom Angerheim (SD) om införande av Det Grå Arkivet (18:10)

Håkan Lösnitz (SD) och Helene Granbom Angerheim (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) inför ett så kallat ”grått arkiv” med hjälp av en funktion inom 1177 Vårdguiden. Motionärerna beskriver att syftet med ett grått arkiv är att ge medarbetare i hälso- och sjukvården möjlighet att ta del av patienters önskemål och synpunkter vid tillstånd där patientens autonomi och kommunikationsmöjlighet är nedsatta, till exempel vid demenssjukdom, hjärnskada eller olycka.  

Med hänvisning till de etiska, juridiska och administrativa svårigheter som förslaget innebär för invånare och medarbetare i hälso- och sjukvården föreslås att motionen avslås.  

Förslag till beslut:  

 1. Regionfullmäktige avslår motionen. 

Beslut: enligt förslag 

37. Motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om översyn av tjänstemannaorganisationen (Kl 18:22)

Rose-Marie Antonsson (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att regionstyrelsen tillsätter en extern utredning för att utreda om tjänstemannaorganisationen är kostnadseffektiv, har rätt kompetens och sammansättning. Regionstyrelsen har vidtagit flera åtgärder med liknande inriktning. Eftersom regionstyrelsen vidtagit åtgärder för att sänka kostnader och effektivisera Koncernkontoret är det i dagsläget inte motiverat att anlita extern konsult för fortsatt arbete. 

Förslag till beslut:  

 1. Regionfullmäktige avslår motionen. 

Beslut:  enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

38. Motion av Annica Erlandsson (S) om samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommuner för att möta den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar (Kl 18:29)

Annica Erlandsson (S) föreslår i en motion ökad samverkan mellan region och kommun för att möta den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga. Motionen lyfter fram att ohälsan ökar och orsakerna till detta varierar samt vikten av preventiva insatser. Motionen har skickats på remiss till södra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för regionhälsan och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktige biföll förslag från Jonas Andersson (L) 

Beslut: enligt förslag 

39. Motion av Johanna Johansson (SD) om att begära utdrag från belastningsregistret innan anställning i Västra Götalandsregionen

Johanna Johansson (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska kräva utdrag från belastningsregistret vid anställning av personal med patientnära arbetsuppgifter. Syftet är att patienterna ska känna sig trygga.  

Förslag till beslut:  

 1. Regionfullmäktige avslår motionen. 

Beslut: enligt förslag 

40. Motion av Carina Örgård (V) med flera om en kö till IVF-provrörsbefruktning

Carina Örgård (V), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Jan Alexandersson (V) och Marjan Garmroudi (V) har i en motion föreslagit en genomlysning av åldersgränser och utredningsrutiner vid provrörsbefruktning/IVF i Västra Götalandsregionen. Motionen har skickats till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för yttrande. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 11 november 2020 att föreslå att motionen avslås. 

Förslag till beslut: 

 1. Motionen avslås.

Beslut: enligt förslag

41. Anmälan av inkomna motioner (19:04)

Fyra nya motioner har kommit in till dagens möte: 

 1. Motion av Boris Leimar (SD) och Anders Strand (SD) om översyn av rutiner för anmälan och uppföljning vid skadegörelse 
 2. Motion av Helena Thelin (S) och Hanne Jensen (S) om att utveckla sjukresor 
 3. Motion av Jesper Johansson (V) och Louise Jeppsson (V) om tidskluven biljett i kollektivtrafiken 
 4. Motion av Carina Örgård (V) med flera om vårdsamordnare till barn och unga med psykisk ohälsa 

Beslut: Regionfullmäktige beslutade att remittera motionerna till regionstyrelsen för beredning.

42. Anmälningsärende till regionfullmäktige 16 februari 2021

Regionfullmäktige noterar sammanställningen av anmälningsärenden

43. Valärenden 

- Revisorskollegiets förslag till val (utgår) 

- Valberedningens förslag till val 

Beslut:  

Regionfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag till val. 

Mötet avslutas 19.58


Senast uppdaterad: 2021-12-01 15:49