Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 13 april 2021

Följ mötet via webb-tv eller webbradio (även teckentolkat)

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Tid: Tisdag 13 april kl 09:30 

Plats: Digitalt och Regionens Hus, Göteborg

Handlingar till sammanträdet

Inledande formalia   

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (kl 09.32)

Nicklas Attefjord (MP) Öckerö har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. 

Länsstyrelsen har utsett Peter Legendi (S) Götene till ny ledamot i regionfullmäktige.  

Stig Carlsson (S) Karlsborg, Cecilia Ivarson Kunzes (S) Nol och Gunnel Adler (MP) Alingsås har utsetts till nya ersättare i regionfullmäktige.  

Förslag till beslut:  

 1. Regionfullmäktige godkänner avsägelsen och begär ny sammanräkning av länsstyrelsen. 

Beslut: enligt förslag 

2. Frågestund (kl 09.33)

Det har kommit in 10 frågor till dagens sammanträde: 

 1. Helen Granbom Angerheim (SD) frågar ordförande i styrelsen för Västtrafik AB Peter Hermansson (M) om plan för chaufförernas säkerhet. 
 2. Eva Olofsson (V) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om satsning på patienter med långvarig smärta. 
 3. Heikki Klaavuniemi (SD) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om vaccinering. 
 4. Håkan Lösnitz (SD) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om arbetet mot pandemin. 
 5. Inga Maj Krüger (SD) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om arbetet mot framtida pandemier. 
 6. Ulla Nathorst Westfelt (D) frågar ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gustaf Josefsson (M) om avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) 
 7. Thomas Hedberg (D) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om information om vaccinationsställen. 
 8. Jesper Johansson (V) frågar kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick (MP) om kollektivtrafik till naturreservat och liknande resmål. 
 9. Marjan Garmroudi (V) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om vaccination. 
 10. Cecilia Dalman Eek (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om sommarsemester till intensivvårdspersonalen.

3. Interpellation av Alex Bergström (S) om att minska antalet resenärer i kollektivtrafiken under peaktiderna (kl 10:57)

Alex Bergström (S) frågar Ulrika Frick (MP): 

 1. Är GrönBlå Samverkan intresserad av att utreda flexibla skolstarter med kommunalförbunden, VästKom och kommunerna i syfte att dämpa kollektivtrafikens kostnader och minska trängseln för resenärerna?   
 2. Är GrönBlå Samverkan intresserad av att pröva differentierad taxa, ett pilotprojekt, i någon av de större städerna i Västra Götaland?  

Interpellationssvar från Ulrika Frick (MP) (Länk till sammanträdets handlingar) 

4. Interpellation av Håkan Linnarsson (S) om sjukhusens förutsättningar (kl 11.18-11.58, återupptogs kl 16:09)

Håkan Linnarsson (S) frågar Jonas Andersson (L): 

 1. Anser du att regionens sjukhus får rimliga förutsättningar för att öka tillgängligheten och korta köerna? 

Interpellationssvar från Jonas Andersson (L) (Länk till sammanträdets handlingar) 

Mötet ajourneras till kl 13.00 (kl 11:58)

5. Interpellation av Janette Olsson (S) om omotiverade skillnader i tillgång till hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen (kl 17.24) 

Janette Olsson (S) frågar Jonas Andersson (L): 

 1. Är du beredd att göra en genomlysning av hur det ser ut med omotiverade skillnader mellan mäns och kvinnors tillgång till vård i Västra Götalandsregionen?  
 2. Vilka initiativ ser du att vi politiker tillsammans i Västra Götalandsregionen måste ta för att ge kvinnor och män samma tillgång till hälso- och sjukvård utan omotiverade skillnader? 

Interpellationssvar från Jonas Andersson (L) (Länk till sammanträdets handlingar) 

6. Interpellation av Helén Eliasson (S) Öka en redan gigantisk kontroll? (Kl 18.22)

Helén Eliasson (S) frågar Johnny Magnusson (M): 

 1. Tänker ni öka en redan ”gigantisk kontroll” av de privata vårdbolagen till en ännu mer gigantisk kontroll?  
 2. Vad kostar dessa ”gigantiska kontroller” regionen idag?  
 3. Om ni tänker öka de ”gigantiska kontrollerna” ännu mer, vad beräknas dessa kontroller kosta?  

Interpellationssvar från Johnny Magnusson (M) (Länk till sammanträdets handlingar) 

7. Interpellation av Carina Örgård (V) Vad vill du med det psykiatriska omhändertagandet i regionen? (bordlades)

8. Västra Götalandsregionens årsredovisning och bokslutsdispositioner 2020 (kl 13:14)

År 2020 innebar stora utmaningar för VGR:s verksamheter. Pandemin har inneburit stora prioriteringar för att upprätthålla god medicinsk kvalitet. Det har också medfört en mängd nya arbetssätt och samarbetsformer. Användningen av digitala lösningar har ökat explosionsartat. Den organisatoriska effektiviteten och förmågan har ställts på prov, där VGR har lyckats öka kapaciteten för vårdplatser för patienter med covid-19. Samtidigt har verksamheten lyckats klara det akuta uppdraget.   

Resultatet 2020 har påverkats både positivt och negativt av händelser som varit svåra att förutse. Det som påverkat mest är att staten delat ut högre statsbidrag än budgeterat för att hantera konsekvenserna av pandemin. Vid årsskiftet uppskattades kostnaden för uppskjuten sjukhusvård till cirka 875 miljoner kronor.  

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktige fastställer eget kapital per 2021-01-01 till 0 miljoner kronor för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 0 miljoner kronor för NU-sjukvården, 0 miljoner kronor för Södra Älvsborgs Sjukhus, 0 miljoner kronor för Skaraborgs Sjukhus, 0 miljoner kronor för Sjukhusen i väster och 0 miljoner kronor för västra hälso- och sjukvårdsnämnden.  
 2.  Regionfullmäktige godkänner i övrigt årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2020.  
 3.  Regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdisposition i eget kapital enligt tabell i  tjänsteutlåtande daterat 2021-03-08 

Votering genomfördes.

Beslut: enligt förslag 

GrönBlå Samverkan reserverade sig till förmån för Koncernkontorets tjänsteutlåtande.

9. Revisionsberättelser och ansvarsprövning för 2020 års verksamhet (kl 14:28)

Revisorskollegiet har lämnat revisionsberättelser över Västra Götalandsregionens verksamhet under år 2020. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för samtliga nämnder, styrelser, beredningar och deras ledamöter. 

Förslag till beslut:  

 1. Regionfullmäktige beviljar med hänvisning till revisionsberättelserna regionstyrelsen, övriga nämnder och styrelser, beredningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år 2020.

Beslut: enligt förslag 

10. Namnbyte Västra Götalandsregionen (kl 14:38)

Regionfullmäktige upphäver tidigare beslut om att byta namn från Västra Götalandsregionen till Region Västra Götaland. Därmed behålls namnet Västra Götalandsregionen.  

Det tidigare beslutet togs mot bakgrund av att en ny namnstandard på regionerna skulle vara reglerad i lag. Riksdagen har beslutat att namnbyte inte regleras i lag utan är en rekommendation. Västra Götalandsregionen kan därmed välja att fullfölja namnbytet eller att behålla det nuvarande namnet. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Bedömningen är att fördelarna med att behålla det nuvarande namnet överväger.

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktige upphäver tidigare beslut om att byta namn till Region Västra Götaland. 

Beslut: enligt förslag 

11. Införande av remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utförs som en fristående vårdtjänst (kl 14:42)

Regionfullmäktige beslutar att införa remisskrav till neuropsykiatriska utredningar som en fristående vårdtjänst från 1 juni. Remisskravet innebär att patienten behöver en remiss från läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykiatrin för att göra en neuropsykiatrisk utredning som utgör en fristående vårdtjänst. Remisskravet införs för att öka kvaliteten i vårdkedjan och ge bättre förutsättningar för jämlik vård. 

En risk som identifierats är att det initialt kan bli längre väntetider till utredning genom att alla patienter går via den offentliga specialistpsykiatrin för att få remiss. För att minska risken för detta kan VGR nyttja sina egna avtal med privata vårdgivare.  

Förslag till beslut:  

 1. Regionfullmäktige beslutar att införa remisskrav till neuropsykiatrisk utredning som utgör en fristående vårdtjänst från och med den 1 juni 2021. Remiss får enbart skrivas av läkare inom specialistpsykiatrin i Västra Götalandsregionen. 

Beslut: enligt förslag 

12. Mål för social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionens verksamheter 

Regionfullmäktige godkänner mål för social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter.  De tre övergripande målen är:  

 • God hälsa och välbefinnande 
 • Jämlikhet och lika rättigheter  
 • Tillit, trygghet och delaktighet.  

Mål för social hållbarhet 2030 ska bidra till att minska skillnader i livsvillkor och hälsa samt bidra till en hållbar utveckling för invånare och aktörer i Västra Götaland och globalt.  

Målen för social hållbarhet utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och är prioriterade utifrån VGR:s uppdrag, utmaningar och påverkan på social hållbarhet. Tillsammans med miljömålen för 2030 samlar de VGR:s ambitioner inom ekologisk och social hållbarhet.  

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktige godkänner mål för social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionens verksamheter.  
 2. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att besluta om eventuella förändringar i delmål kopplade till de beslutade målen för social hållbarhet 2030.  

Beslut: enligt förslag 

13. Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter (kl 15:17)

Regionfullmäktige beslutar om Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens (VGR:s) egna verksamheter. Målen är: 

 • VGR:s produkt- och materialflöden är resurseffektiva och giftfria  
 • VGR:s direkta växthusgasutsläpp har minskat med 85 procent och de indirekta växthusgasutsläppen har minskat med 50 procent  
 • VGR nyttjar ekosystemtjänster hållbart och främjar den biologiska mångfalden  

Till miljömålen finns 20 delmål. Målet till 2045 är att VGR har netto noll-utsläpp av växthusgaser.  

Syftet med miljömål 2030 är att bidra till visionen om Det Goda Livet genom att skapa ett gott liv på en välmående planet. Detta innebär att VGR tar ansvar för att planetens resurser brukas på ett hållbart sätt vilket i sin tur är en förutsättning för människors hälsa och välbefinnande nu och i framtiden. 

Miljömål 2030 utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och är prioriterade utifrån VGR:s uppdrag, rådighet och miljöpåverkan. Miljömålen har tagits fram parallellt med mål för social hållbarhet 2030 och de samlar VGR:s ambitioner inom ekologisk och social hållbarhet. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktige godkänner miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter. 
 2. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att besluta om eventuella förändringar i delmål kopplade till de beslutade miljömålen. 

Beslut: enligt förslag 

14. Östra sjukhuset ändring av tomträttsområde Sävenäs 165:1 (kl 15:46)

Fastighetsnämnden önskar utöka tomträtten för fastigheten Sävenäs 165:1 vid Östra sjukhuset genom fastighetsreglering med Göteborgs Stad. Inom fastigheten Sävenäs 165:5 finns idag en parkeringsplats som ägs av Göteborgs stads Parkering AB och fastigheten Sävenäs 165:2 avser sjukhusparken. Motivet är att få bättre rådighet över marken samt att realisera en kostnadsbesparing om 1,9 miljoner kronor per år till följd av den önskade fastighetsregleringen. 

Förslag till beslut:   

 1. Regionfullmäktige godkänner förslaget att ändra tomträttsområde avseende fastighet Sävenäs 165:1.  

Beslut: enligt förslag 

15. Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning (kl 15:47)

Regionfullmäktiges arbetsordning ändras för att förenkla för ledamöter och tjänstgörande ersättare att lämna motioner och interpellationer 

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktiges arbetsordning ändras enligt följande:  
 • Under § 32 Motioner ska första punktsatsen ha följande lydelse: ska vara skriftlig och innehålla uppgift om motionärens eller motionärernas namn  
 • Under § 33 Interpellation ska första meningen under rubriken inlämnande ha följande lydelse: Interpellation ska vara skriftlig och innehålla uppgift om interpellantens namn 

Beslut: enligt förslag 

16. Motion av Carina Örgård (V) och Birgit Lövkvist (V) om riktade insatser till ungdomar i särskilt utsatt situation och därmed ökad riskzon för beroendeproblematik (kl 15:48)

Carina Örgård (V) och Birgit Lövkvist (V) har i en motion föreslagit riktade insatser till ungdomar i särskilt utsatt situation och därmed ökad riskzon för beroendeproblematik. 

Västra Götalandsregionen följer lagen för vård till asylsökanden och personer utan tillstånd. För att ytterligare säkerställa vården för barn och unga har ansvaret för målgruppen förtydligats i en regional medicinsk riktlinje för övergång mellan primärvård, barn-och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Beslut: enligt förslag 

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. 

17. Anmälan av inkomna motioner

Nio motioner har kommit in till dagens möte: 

 1. Motion av Marianne Berntsson (D) med flera om extra semesterdagar för de som arbetat med pandemin på regionens sjukhus
 2. Motion av Martin Wannholt (D) med flera om uppdrag till GöteborgsOperan angående streaming av föreställningar
 3. Motion av Marianne Berntsson (D) med flera om ”lönetrappa” för vidareutbildade sjuksköterskor
 4. Motion av Joakim Rosdahl (D) om flexibelt dagperiodkort på Västtrafik
 5. Motion av Janette Olsson (S) och Maria Brauer (S) om en jämställd hälso- och sjukvård
 6. Motion av Janette Olsson (S) och Maria Brauer (S) om en modell för patienter som experter vid en kris
 7. Motion av Janette Olsson (S) med flera om nollvision mot arbetsrelaterad ohälsa
 8. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om hälsofrämjande insatser för personal vid Västra Götalandsregionen
 9. Motion av Jesper Johansson (V) om att uppmuntra våra anställda att resa hållbart till jobbet

Beslut: Motionerna remitteras till regionstyrelsen för beredning. 

18. Anmälningsärenden

Inga anmälningsärenden har kommit in.

19. Valärenden

Ledamot i valberedningen

Madeleine Jonsson (MP) Göteborg utses till ledamot i valberedningen efter Nicklas Attefjord (MP) Öckerö som har avsagt sig uppdraget som ledamot i valberedningen. 

Ledamot i krisledningsnämnden 

Nicklas Attefjord (MP) Öckerö har avsagt sig uppdraget som ledamot i krisledningsnämnden. 

Förslag till beslut:  

 1. Regionfullmäktige godkänner Nicklas Attefjords (MP) avsägelse i krisledningsnämnden. 
 2. Madeleine Jonsson (MP) Göteborg utses till ledamot i krisledningsnämnden för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslut: enligt förslag 

Ledamot i kulturnämnden 

Madeleine Jonsson (MP) Göteborg har avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturnämnden. 

Förslag till beslut:  

 1. Regionfullmäktige godkänner Madeleine Jonssons avsägelse. 
 2. Eva Ringdahl (MP) Hovås utses till ledamot i kulturnämnden för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslut: enligt förslag 

Ledamot i miljönämnden 

Stig Carlsson (S) Karlsborg har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljönämnden. 

Förslag till beslut:  

 1. Regionfullmäktige godkänner Stig Carlssons avsägelse. 
 2. Anna Helgesson (S) Skara utses till ledamot i miljönämnden för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslut: enligt förslag 

Ersättare i kollektivtrafiknämnden 

Vid regionfullmäktiges sammanträde 16 februari 2021 fick Socialdemokraterna en vakant ersättarplats i kollektivtrafiknämnden då ersättare Marie Raask utsågs till ledamot. 

Förslag till beslut: 

 1. Lena Palmén (S) Klövedal utses till ersättare i kollektivtrafiknämnden för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslut: enligt förslag 

Ledamot och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Nicklas Attefjord (MP) Öckerö har avsagt sig uppdraget som ledamot tillika 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 

Förslag till beslut:  

 1. Madeleine Jonsson (MP) Göteborg utses till ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen för tiden till och med 31 december 2022. 
 2. Madeleine Jonsson utses under samma tid till 1:e vice ordförande. 

Beslut: enligt förslag 

Ersättare i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 

Vid regionfullmäktiges sammanträde 16 februari 2021 godkändes Madeleine Kindmarks (M) avsägelse som ersättare i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. Platsen blev då vakant tills vidare. 

Madeleine Jonsson (MP) Göteborg har avsagt sig uppdraget som ersättare i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktige godkänner Madeleine Jonssons avsägelse. 
 2. Anjeza Koxhaxhiku (M) Torslanda och Susanne Bernhardsson (MP) Göteborg utses till ersättare i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslut: enligt förslag 

Ersättare i västra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Nicklas Attefjord (MP) Öckerö har avsagt sig uppdraget som ledamot tillika ordförande i västra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Anna Mårland (V) Kållered har avsagt sig uppdraget som ersättare i västra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktige godkänner Nicklas Attefjord och Anna Mårlands avsägelser. 
 2. Madeleine Jonsson (MP) Göteborg utses till ledamot i västra hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden till och med 31 december 2022. 
 3. Madeleine Jonsson (MP) utses under samma period till ordförande. 
 4. Annika Åberg Darell (V) Stora Höga utses till ersättare i västra hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslut: enligt förslag 

Ersättare i södra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Vid regionfullmäktiges sammanträde 16 februari 2021 godkändes Fredrik Palmqvists (SD) avsägelse som ersättare i södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Platsen blev då vakant tills vidare. 

Förslag till beslut:  

 1. Kjell Larsson (SD) Ölsremma utses till ersättare i södra hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslut: enligt förslag 

Ledamot i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 

Ingela Ekholm (S) Göteborg har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus. 

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktige godkänner Ingela Ekholms avsägelse. 
 2. Jennie Edholm (S) Hovås utses till ledamot i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus för tiden till och med 31 december 2022 

Beslut: enligt förslag 

Ersättare i samverkansnämnden Västra Götalandsregionen och Region Halland 

Nicklas Attefjord (MP) Öckerö har avsagt sig uppdraget som ersättare i samverkansnämnden Västra Götalandsregionen och Region Halland. 

Förslag till beslut:  

 1. Regionfullmäktige godkänner Nicklas Attefjords avsägelse. 
 2. Madeleine Jonsson (MP) Göteborg utses till ersättare i samverkansnämnden Västra Götalandsregionen och Region Halland för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslut: enligt förslag 

Ersättare i förbundsdirektionen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans 

Nicklas Attefjord (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i förbundsdirektionen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans. 

Förslag till beslut:  

 1. Regionfullmäktige godkänner Nicklas Attefjords avsägelse. 
 2. Gustaf Josefson (M) Mölndal utses till ersättare i förbundsdirektionen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslut: enligt förslag 

Nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige 

Hovrätten för Västra Sverige har 2021-03-24 bifallit Bobby Bohlins (M) Mölndal begäran om entledigande från uppdraget som nämndeman. 

Vid regionfullmäktiges sammanträde 16 februari 2021 fick Socialdemokraterna två vakanta nämndemannaplatser och Sverigedemokraterna en vakant nämndemannaplats. 

Förslag till beslut:  

Följande personer utses till nämndemän i Hovrätten för Västra Sverige. 

 1. Cecilia Leyon Cardell (M) Hovås 
 2. Christina Holmqvist (S) Partille 
 3. Fernando Claros Siangas (S) Angered 
 4. Håkan Bergman (SD) Surte 

Beslut: enligt förslag 

Nämndeman i Förvaltningsrätten i Göteborg 

Vid regionfullmäktiges sammanträde 16 februari 2021 fick Sverigedemokraterna tre vakanta nämndemannaplatser.  

Förvaltningsrätten i Göteborg har entledigat följande personer från uppdraget som nämndeman: 

 1. Agnes Svensson (M) Lilla Edet från och med den 19 februari 2021 
 2. Kaj Kvorning (SD) Varekil från och med den 31 mars 2021 
 3. Cecilia Tvingby (MP) Sävedalen från och med den 1 april 2021 

Förslag till beslut: 

Följande personer utses till nämndemän i Förvaltningsrätten i Göteborg för tiden till och med 31 december 2023. 

 1. John Wimark (M) Kållered 
 2. Daniel Svensson (SD Mellerud 
 3. Mathias Johansson (SD) Hedekas 
 4. Pedram Shirin Bolaghi (SD) Angered 
 5. Vakant (SD) 
 6. Vakant (MP) 

Beslut: enligt förslag 

Ersättare i Övervakningsnämnden i Vänersborg 

Lotta Robertsson Harén (MP) Fengersfors har avsagt sig uppdraget som ersättare i Övervakningsnämnden Vänersborg. 

Förslag till beslut:  

 1. Regionfullmäktige godkänner Lotta Robertsson Haréns avsägelse. 
 2. Platsen som ersättare för Miljöpartiet blir vakant tills vidare. 

Beslut: enligt förslag 

Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Lars Billströms donation 

Vid regionfullmäktiges sammanträde 16 februari 2021 godkändes Hans Strandbergs (S) avsägelse som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Lars Billströms donation. Platsen blev då vakant tills vidare. 

Förslag till beslut: 

 1. Maria Johnsson (S) Lödöse utses till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Lars Billströms donation för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslut: enligt förslag 

 

Sammanträdet avslutades (kl 18:55)

 

 


Senast uppdaterad: 2021-12-02 10:03